Strona główna

Pielęgniarki I położne w świetle nowej ustawy z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o zawodach pielęgniarki I położne Proces legislacyjny obfitował w protesty I konflikty, zarówno między ustawodawcą a przedstawicielkami rzeczonych


Pobieranie 19.04 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.04 Kb.ARTYKUŁ


6 lutego 2012
Pielęgniarki i położne w świetle nowej ustawy

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej1. Proces legislacyjny obfitował w protesty i konflikty, zarówno między ustawodawcą a przedstawicielkami rzeczonych zawodów, jak i między samymi pielęgniarkami. Ostatecznie wydaje się, że ustawa niesie za sobą wiele pozytywnych zmian: możliwość wykonywania zawodu na podstawie umów cywilnoprawnych, przyznanie szerszej ochrony prawnej oraz status funkcjonariusza publicznego.

Spośród nowych rozwiązań wprowadzonych przez ustawę, najwięcej emocji wywołało umożliwienie wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej na podstawie umów cywilnoprawnych. Zgodnie z obecnym stanem prawnym (art. 19 ust. 1 rzeczonej ustawy) możliwe formy zatrudnienia to: umowa o pracę, stosunek służbowy, umowa cywilnoprawna, wolontariat oraz indywidualna lub grupowa praktyka. Nowa forma wykonywania zawodu podzieliła środowisko pielęgniarskie. Otworzona została bowiem droga do przewidzianej w ustawie o działalności leczniczej pracy pielęgniarek i położnych na kontrakcie. Przeciwnicy kontraktów zarzucili ustawodawcy, że doprowadzi to do masowych nadużyć ze strony pracodawców, w tym do zwalniania z pracy i oferowania w zamian umowy cywilnoprawnej.

Czy faktycznie jest się czego obawiać? Po pierwsze, nowa ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej zastrzega, że „Pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących ze względu na formę wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną” (art. 19 ust. 4). - Dyrektorzy szpitali próbujący wymusić na pracownikach przejście z etatu na kontrakt, chociażby poprzez pogarszanie warunków pracy, zmuszanie do nadgodzin, odmawianie urlopu, muszą liczyć się z konsekwencjami. Pielęgniarka lub położna, która znajdzie się w takiej sytuacji, ma prawo wystąpić przeciwko pracodawcy z roszczeniem o odszkodowanie. Co więcej, art. 19 ust. 5 tej ustawy stanowi, że odmowa zmiany formy wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną wykonującą zawód w podmiocie leczniczym w ramach umowy o pracę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia. Oznacza to, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pielęgniarką odmawiającą zmiany podstawy prawnej wykonywania zawodu, będzie ona mogła wystąpić przeciwko pracodawcy z roszczeniami przewidzianymi w Kodeksie pracy – mówi Andrzej Jakubiec z Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Ponadto, ustawa stanowi, że odmowa zmiany formy wykonywania zawodu nie może być podstawą do zwolnienia. Pracodawcy nie wolno więc wymagać, aby pielęgniarka przeszła z etatu na kontrakt, a w razie niewyrażenia zgody – rozwiązać umowę o pracę.

Wśród pielęgniarek i położnych jest również wiele zwolenniczek nowej formy wykonywania zawodu. Przede wszystkim, cenią sobie możliwość wyboru. Poza tym mówią o elastycznych godzinach pracy, swobodzie podejmowania decyzji o urlopie oraz o korzystniejszych warunkach finansowych. Co w takim razie powstrzymuje inne przedstawicielki zawodu od przejścia na kontrakt? Osoby zatrudnione na umowę o pracę mają zapewniony urlop, zarówno wypoczynkowy, jak i okolicznościowe, a także różne świadczenia socjalne. Nie chcą tego stracić. Pozostaje także pytanie, czy podmiot leczniczy, oferujący kontrakt pielęgniarkom i położnym, zapewni im na tyle satysfakcjonujące wynagrodzenie, że zrekompensuje ono konieczność opłacenia składek ZUS-owskich we własnym zakresie oraz brak płatnego urlopu. „Z naszych doświadczeń wynika, że pielęgniarki i położne obawiają się także odpowiedzialności za popełnione błędy oraz tego, że będą musiały pokrywać odszkodowania z własnej kieszeni” – tłumaczy Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych w TU INTER Polska S.A. „W przypadku osób pracujących na kontrakcie, odpowiedzialność cywilna za popełnione błędy spoczywa na osobie wykonującej dane świadczenie medyczne. Pamiętajmy jednak, że o to można zatroszczyć się zawczasu, wykupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pielęgniarka lub położna może także skorzystać z pomocy prawnej, co wcale nie musi być usługą drogą. Posiadając ubezpieczenie ochrony prawnej oferowane przez naszą firmę, można zapewnić sobie wyspecjalizowaną pomoc prawną nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym. W sytuacji kiedy rośnie odpowiedzialność cywilna pielęgniarki i położnej, kiedy coraz częściej musi być ona także przedsiębiorcą, taka pomoc może być bardzo potrzebna”.

Drugą ważną kwestią, którą uregulowała nowa ustawa, jest uznanie osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej za funkcjonariuszy publicznych. Poprzednia ustawa również przewidywała taką ochronę, ale wyraźnie zaznaczała, że jedynie dla pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla tych udzielających pomocy w nagłym przypadku. Tym razem za funkcjonariuszy publicznych zostały uznane wszystkie pielęgniarki, niezależnie od formy wykonywania zawodu. Jaką ochronę gwarantuje pielęgniarkom i położnym ustawa? Zgodnie z Kodeksem karnym, za znieważenie funkcjonariusza grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza grozi z kolei kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech.

Omawiana ustawa reguluje również zasady udzielania pomocy lub odmowy jej udzielania. Pielęgniarki i położne są obecnie zobowiązane do udzielania pomocy potrzebującym niemal w każdym przypadku, chyba, że będzie to niezgodne z ich sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji. W takiej sytuacji, zobowiązane są powiadomić o tym wcześniej na piśmie swojego przełożonego, chyba, że dotyczy to sytuacji, kiedy zwłoka z udzieleniem świadczenia zdrowotnego może spowodować stan zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Pielęgniarki i położne zyskują również w świetle nowej ustawy prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza pełnej informacji o stanie zdrowia chorego, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych itd.

Reasumując, nowa ustawa wprowadza wiele korzystnych dla pielęgniarek i położnych rozwiązań. Po pierwsze, pozwala dokonywać samodzielnego wyboru formy wykonywania zawodu. Po drugie, niezależnie od rodzaju umowy, daje ochronę przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Po wtóre, zawody te zyskują, podobnie jak w kilku krajach Unii Europejskiej, miano samodzielnych profesji medycznych, w ramach których mogą wykonywać niektóre czynności zawodowe bez zlecenia lekarskiego. Zakres tych czynności ma określać rozporządzenie ministra zdrowia. Mimo poszerzenia kompetencji przedstawicielek tych zawodów, nie doszło jednak do zaakceptowania, postulowanego przez prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, prawa pielęgniarek do wypisywania recept pacjentom, którzy chorują na przewlekłe schorzenia. Praktyki takie sprawdzają się np. w USA, Wielkiej Brytanii czy Szwecji. W Polsce system wdrażania innowacyjnych pomysłów, które n.b. ułatwiłyby życie nie tylko pacjentom, ale i lekarzom, posuwa się znacznie wolniej. Z drugiej jednak strony pielęgniarki i położne już zyskały nowe przywileje, zatem jak widać wszystko idzie w dobrym kierunku.

Informację na temat ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki i położnej można znaleźć na stronie WWW.interpolska.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. zostało założone w 1991 roku. Głównym akcjonariuszem jest INTER Krankenversicherung aG, największe towarzystwo niemieckiego koncernu ubezpieczeniowego INTER Versicherungen, który powstał w 1926 roku i jest dziś jedną z najbardziej znanych w Niemczech firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Oferta TU INTER Polska S.A. obejmuje ubezpieczenia zdrowotne, majątkowe i osobowe. Ponad 80 lat doświadczenia na rynku europejskim, spełnianie wszystkich ustawowych norm wypłacalności i poziomu kapitałów własnych oraz ochrona reasekuracyjna oparta o współpracę z renomowanymi koncernami na świecie, są gwarantem jakości oraz solidności, dając naszym Klientom pewność i bezpieczeństwo finansowe.

Kontakt dla mediów:

HealthThink public relations
Alicja Lewandowska

tel. 42 672 59 72

kom. 519 141 012

e-mail: alicja.lewandowska@healththink.pl


www.interpolska.pl1 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111741039


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość