Strona główna

Pierwsza wizyta komisarza Piebalgsa w Rwandzie, podczas której na miejscu oceni wpływ pomocy ue oraz podpisze umowy finansowe w wysokości 52 mln euro dotyczące współpracy regionalnej I sprawowania rządów


Pobieranie 10.29 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.29 Kb.


IP/10/1206

Bruksela, dnia 29 września 2010 r.Pierwsza wizyta komisarza Piebalgsa w Rwandzie, podczas której na miejscu oceni wpływ pomocy UE oraz podpisze umowy finansowe w wysokości 52 mln euro dotyczące współpracy regionalnej i sprawowania rządów

W dniach 28–30 września Andris Piebalgs, unijny komisarz ds. rozwoju, złoży swoją pierwszą wizytę w Rwandzie. W podróży towarzyszy mu belgijski minister ds. współpracy na rzecz rozwoju Charles Michel w imieniu belgijskiej prezydencji UE. Odbędą oni spotkania dwustronne z rwandyjskimi władzami wysokiego szczebla. Komisarz Piebalgs wykorzysta wizytę do podpisania dwóch umów finansowych, opiewających na całkowitą kwotę 51,85 mln EUR. Pierwsza umowa dotyczy wspierania regionalnych połączeń drogowych i współpracy transgranicznej w dziedzinie energii i hydroenergii, druga zaś umożliwi Rwandzie poprawę zarządzania finansami publicznymi w oparciu o rzetelne dane statystyczne. Komisarz Piebalgs i minister Charles Michel odwiedzą również projekty finansowane przez Komisję oraz Belgię i na miejscu ocenią skutki niesionej pomocy.

Andris Piebalgs stwierdził: „Tydzień po tym, jak światowi przywódcy potwierdzili dążenie do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, postanowiłem odwiedzić Rwandę, która jest jednym z niewielu państw afrykańskich znajdujących się na drodze do realizacji tych celów. Oznacza to, że osiągnięcie tych celów jest możliwe, dlatego chciałem na miejscu sprawdzić jakie konkretne wyniki przyniosła pomoc niesiona przez UE. Rwanda udowodniła również, że w sytuacji pokoju oraz przy istnieniu stabilnych instytucji, pomoc może działać jako katalizator dla stworzenia warunków dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.Podpisanie umów finansowych

Podczas wizyty komisarz Piebalgs podpisze dwie umowy finansowe.

1. Komisarz złoży podpis pod umową o wartości 45 mln EUR, które są przeznaczone na wsparcie dla Wspólnoty Gospodarczej Państw Regionu Wielkich Jezior, do której należą Rwanda, Burundi i Kongo. Projekt ma na celu odnowienie połączeń drogowych między sześcioma sąsiadującymi miastami w tych trzech państwach oraz finansowanie współpracy Wspólnoty Gospodarczej Państw Regionu Wielkich Jezior w dziedzinie energii i hydroenergii.

2. Minister finansów John Rwangombwe oraz komisarz Piebalgs podpiszą umowę o wartości 6,85 mln EUR na wsparcie Urzędu Statystycznego oraz zarządzania finansami publicznymi.Wpływ pomocy UE

W trakcie pobytu komisarz Piebalgs oraz minister Michel odwiedzą liczne projekty pomocowe, oceniając jak na miejscu przebiega pomoc na rzecz rozwoju. Projekty finansowane przez Komisję obejmują:  • Projekt uprawy tarasowej, która uznawana jest za najlepszy sposób ograniczenia erozji gruntów i zwiększenia produkcji rolnej. Dzięki unijnemu programowi zrealizowano 1800 hektarów tarasów na ziemi uprawnej w 6 okręgach, co przyniosło bezpośrednie korzyści 15 047 gospodarstw. Program ten miał bardzo pozytywne skutki pod względem tworzenia miejsc pracy i perspektywy przyszłych zarobków.

  • Projekt umocnienia brzegów rzeki Mpazi, który ma na celu jednocześnie zapobieżenie dalszej ich degradacji oraz ułatwienie reintegracji socjoekonomicznej zdemobilizowanych żołnierzy i innych osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

  • Odbudowa drogi między Ruhengeri a Giseyi miała doprowadzić do poprawy komunikacji, zmniejszenia kosztów transportu, ułatwienia importu i eksportu, a przez to przyczynić się do integracji regionalnej z tym obszarem o dużym znaczeniu handlowym i politycznym.

  • Unijne wsparcie dla sektora kawy znacznie przyczyniło się do odnowienia komercyjnej działalności rolniczej opartej na zasadach rynkowych po ludobójstwie, które spowodowało spadek eksportu oraz zmniejszenie wykorzystania gruntów. Głównym celem programu było a) zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych i dochodów krajowych poprzez odnowienie eksportu upraw przynoszących zyski oraz b) zwiększenie środków do życia poprzez inicjatywy lokalne oraz podejście partycypacyjne.

Projekty finansowane przez Belgię obejmują:

  • program wsparcia w dziedzinie ponownego zalesiania

  • ośrodek demobilizacji MUTOBO

  • instytucjonalny program wsparcia na rzecz opracowania i wdrożenia planu rozwoju strategicznego w dziedzinie zdrowia dla Kigali

  • projekt na rzecz wsparcia rozwoju lokalnego w rejonie Gakenke

Kontekst

Rwanda jest jednym z niewielu państw AKP znajdującym się na drodze do osiągnięcia większości milenijnych celów rozwoju. W latach 2008–2013 z 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), który jest głównym unijnym instrumentem finansowym współpracy na rzecz rozwoju. przyznano Rwandzie 290 mln EUR. 60% tej puli (175 mln EUR) przeznaczone jest na sprawy socjalne, takie jak edukacja, zdrowie i zaopatrzenie w wodę. Dwie priorytetowe dziedziny to rozwój obszarów wiejskich (40 mln EUR) oraz infrastruktura (50 mln EUR). Biorąc pod uwagę silne zaangażowanie Rwandy we wdrażanie pomocy, nawet 75% pomocy unijnej przekazywanej jest w drodze wsparcia budżetowego (ogólnego i sektorowego).Rwanda jest również jednym z państw korzystających z programu „Umowy z zakresie milenijnych celów rozwoju”.

Więcej informacji:

Stosunki UE z Rwandą na stronie DG ds. Rozwoju

Profil krajowy Rwandy oraz programy pomocy na stronie internetowej EuropeAid

Strona internetowa komisarza Andrisa Piebalgsa©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość