Pisemny przetargPobieranie 143.45 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar143.45 Kb.


Miejska Przychodnia "Widzew"Adres:

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 157

92-332 Łódź
www.mpwidzew.lekarz.lodz.pl, e-mail mpwidzew@lekarz.lodz.pl

PISEMNY PRZETARG
na podstawie art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego
na badanie sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy 2015 r.
dla Miejskiej Przychodni Widzew przy ul. Piłsudskiego 157.

sprawa nr MP”W”-10/2015
Zatwierdzam:
lek med. Elżbieta Junczyk

Dyrektor Miejskiej Przychodnia "Widzew"Adres:‎w Łodzi
Łódź, dn. 16.09.2015 r.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU (zwane dalej “SWP”)
I. NAZWA ORAZ ADRES WYNAJMUJĄCEGO.
Wynajmujący: Miejska Przychodnia "Widzew"Adres:

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 157

92-332 Łódź

tel./fax. (042) 674 75 88www.mpwidzew.lekarz.lodz.pl, e-mail mpwidzew@lekarz.lodz.pl
II. PODSTAWA OGŁOSZENIA PRZETARGU
Postępowanie przetargowe ogłasza Dyrektor Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi przy
al. Piłsudskiego 157. Postępowanie ogłoszone na podstawie art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm.).

Postępowanie ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 1834/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 01.09.2015 r. w sprawie przyjęcia "Zasad wyboru podmiotów uprawnionych do wykonywania badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź.


III. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

Przedmiotem zamówienia na badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego za okres sprawozdawczy 2015 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz sporządzenie na tej podstawie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz raportu
z badania sprawozdania finansowego dla Miejskiej Przychodni Widzew przy
ul. Piłsudskiego 157.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV 79-21-25-00-8


Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego:
 1. Oferty mogą składać podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych spełniające

kryteria bezstronności i niezależności określone w art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009

r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1011) oraz wpisane

na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową

Izbę Biegłych Rewidentów.


 1. Oprócz wymagań określonych w pkt. 1 oferenci muszą również posiadać doświadczenie w

zakresie badań sprawozdań finansowych sp zoz.

 1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego nie może wykonywać czynności

polegających na badaniu sprawozdań finansowych danego sp zoz w okresie dłuższym niż kolejne
3 lata.
W przypadku wątpliwości i zastrzeżeń wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie przed terminem składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 1 kwietnia 2016 roku.


VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy:    1. Zapoznają się i zaakceptują wszystkie wymagania SWP;

    2. Przedłożą wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SWP;

    3. Zaproponują najkorzystniejszą cenę, w której zawierać się będą wszystkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść, aby wykonać przedmiot zamówienia (zgodny z opisem SWP).


IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych załącza jednocześnie:

1. „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1.

2. „Wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych z okresu ostatnich 5 lat”, ze wskazaniem: 1. nazwy sp zoz, w którym przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego,

 2. daty przeprowadzonego badania.

 3. roku obrotowego, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe.

Wykaz należy sporządzić w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne lata , za które było przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego. - załącznik nr 2;
3.Potwierdzenie wykonania wykazanych w pkt. 2 badań sprawozdań finansowych sp zoz, podpisane przez przedstawiciela badanego sp zoz. - załącznik nr 3;
4.Kserokopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
w przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców; z okresu ostatnich
6 miesięcy poprzedzających dzień składania wniosku - załącznik nr 4;
5.Oświadczenie o spełnianiu wymogów podmiotów uprawnionych do składania sprawozdań finansowych do Zasad wyboru podmiotów uprawnionych do wykonania badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź; - załącznik nr 5;
6. Zaświadczenie z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych lub wpisania na listę biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; - załącznik nr 6;
7. Zaakceptowany „Projekt umowy”, – załącznik nr 7;
8. Kserokopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.– załącznik nr 8.


X. WADIUM

Nie wymagamy wniesienia wadium.


XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ.

Osoby uprawnione do kontaktów: Główna Księgowa - telefon: 727-705-844


e-mail: mpwidzew@lekarz.lodz.pl

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 9.00 - 14.00.

Wykonawca może zwracać się do Przychodni, w formie pisemnej, o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z przedmiotowym postępowaniem. Zamawiający udzieli wszelkich wyjaśnień, pod warunkiem, że zapytanie zostało dostarczone nie później niż na 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą do 31 października 2014 r.


XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Każdy Wykonawca może przedłożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę (jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę, zgodnie z załączonym wzorem oferty wraz z załącznikami) sam lub jako upoważniony na piśmie reprezentant firmy.

 2. Wszystkie załączniki oferty dla swojej ważności winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, a każda zapisana strona oferty oraz ewentualne poprawki winny być parafowane.

 3. Pełnomocnictwo/upoważnienie dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez Wykonawcę, winno być dołączone do oferty w postaci załącznika nr 8, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.

W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę (lub Wykonawców) pełnomocnika, do oferty winien być dołączony oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 1. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają
  z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym
  na komputerze lub nieścieralnym atramentem.

 3. Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 4. Wskazane jest, aby każdą stronę oferty opatrzyć kolejnym numerem, a całą ofertę
  wraz ze wszystkimi załącznikami trwale ze sobą połączyć (np. zszyć, wpiąć w skoroszyt, zbindować).

 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 6. Kompletną ofertę z załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie.

 7. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku polskim.

 8. Oferta nieodpowiadająca warunkom opisanym w ogłoszeniu o konkursie ofert będzie odrzucona.

 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem do składania ofert.

 10. Złożona oferta nie podlega uzupełnianiu.

 11. W postępowaniu, o którym mowa muszą zostać złożone co najmniej dwie oferty spełniające wymagania formalne.

 12. W razie niezłożenia ofert w ilości określonej w pkt 14 kierownik podmiotu leczniczego przeprowadza ponownie postępowanie.

 13. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia dwóch kolejnych postępowań nie wpłyną co najmniej dwie oferty spełniające wymagania formalne, komisja konkursowa samodzielnie dokonuje rekomendacji podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego.

 14. Kopertę opatrzoną danymi Wykonawcy należy opisać:

PISEMNY PRZETARG

Oferta na badanie sprawozdania finansowego 2015 r.Miejskiej Przychodni Widzew przy ul. Piłsudskiego 157.”

sprawa nr MP”W”-10/2015

Termin składania 25.09.2015 r. godz. 14:30.


XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2015 r. o godz. 14.30.

Oferty należy składać w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 w sekretariacie Przychodni, pok. 113
(I piętro) w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie z oznakowaniem według pkt X ppkt 17 SWP.
XV. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE OFERTY

Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają w całości wymagania SWP.

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się niżej wymienionymi kryteriami:
Kryteria oceny ofert

1) Cena (waga: 40%)

2) Doświadczenie oferenta (waga: 60%)

3) Kryteria dodatkoweSposób oceny ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową, wynikającą z sumy składników A i B, wyliczonych według następujących wzorów: 1. Kryterium „Cena”:

cena oferty z najniższą ceną

A= Wartość punktowa oferty badanej = ------------------------------------ x 40

cena oferty badanej

 1. Kryterium „Doświadczenie oferenta”

liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną

B = Wartość punktowa oferty = --------------------------------------------------------- x 60

max. liczba punktów możliwych do uzyskania

liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną oznacza liczbę punktów przyznaną przez komisję konkursową ofercie. Komisja konkursowa ustalać będzie wartość punktową na podstawie analizy i oceny danych przedstawionych przez Wykonawców w „Wykazie przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych”.

Członkowie komisji konkursowej dokonają oceny oferty w kryterium „Doświadczenie oferenta”, przyznając punkty w następujący sposób: 1. wykazanie do dwóch badań w danym roku: 3 pkt.

 2. wykazanie od trzech do pięciu badań w danym roku: 5 pkt

 3. wykazanie powyżej pięciu badań w danym roku: 10 pkt

Kryteria dodatkowe dotyczące badania przez danego oferenta sprawozdań finansowych danego

sp zoz:


 1. 50 pkt. – w przypadku niewykonywania badania sprawozdania finansowego danego sp zoz przez oferenta za ostatnie 2 lata;

 2. 25 pkt. – w przypadku gdy oferent wykonywał badanie sprawozdania finansowego danego

sp zoz w jednym z dwóch ostatnich lat;

 1. 10 pkt. – w przypadku gdy oferent wykonywał badanie sprawozdania finansowego danego

sp zoz za ostatnie 2 lata.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Powyższe zgodnie z niżej wymienionymi zapisami zarządzenia nr 1834/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 01.09.2015 r. w sprawie przyjęcia "Zasad wyboru podmiotów uprawnionych do wykonywania badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź".

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wynajmujący nie wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1.

2. „Wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych z okresu ostatnich 5 lat”, ze wskazaniem:

a) nazwy sp zoz, w którym przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego,

b) daty przeprowadzonego badania.

c) roku obrotowego, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe.

Wykaz należy sporządzić w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne lata , za które było przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego. - załącznik nr 2;

3.Potwierdzenie wykonania wykazanych w pkt. 2 badań sprawozdań finansowych sp zoz, podpisane przez przedstawiciela badanego sp zoz. - załącznik nr 3;

4.Kserokopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

w przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców; z okresu ostatnich

6 miesięcy poprzedzających dzień składania wniosku - załącznik nr 4;

5.Oświadczenie o spełnianiu wymogów podmiotów uprawnionych do składania sprawozdań finansowych do Zasad wyboru podmiotów uprawnionych do wykonania badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź; - załącznik nr 5;

6. Zaświadczenie z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych lub wpisania na listę biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; - załącznik nr 6;

7. Zaakceptowany „Projekt umowy”, – załącznik nr 7;

8. Kserokopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.– załącznik nr 8

Łódź, dnia 16.09.2015 r.


Załącznik nr 1


........................................................

(pieczęć adresowa firmy)

.......................... dnia ......................... 2015 r.
SPRAWA NR MP"W" 10 /2015.
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………...………………..................………………………………………

Adres Wykonawcy: …..…………………………..………….………………………....................………………………………

NIP:.................................................................. Regon: ...................................................................

Strona internetowa: ………………………………….......………… E-mail: …………....................………………………

Fax ……………………………….........……… Nr konta: ………….......……………………………………………………………
FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego za okres sprawozdawczy 2015 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm) oraz sporządzenie na tej podstawie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz raportu z badania sprawozdania finansowego dla Miejskiej Przychodni Widzew przy ul. Piłsudskiego 157, zgodnie z opisem i warunkami w Szczegółowych Warunkach Przetargu za cenę:


 1. OFERTA

 1. Wartość oferty netto .............................................................................................................. PLN.

Stawka VAT ……………… Wartość podatku VAT …………………………………………...................………... PLN.
Wartość brutto (z podatkiem VAT): .......................................................................................... PLN.

Słownie: ................................................................................................................................


............................................................................................................................................ PLN
2. Termin płatności za faktycznie realizowane usługi – do 30 dni, licząc od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury, wystawionej po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru.

II. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

 2. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik Nr 7 , został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu.

 4. Zobowiązujemy się do nie zbywania wierzytelności, przysługujących nam w stosunku do Miejskiej Przychodni Widzew w Łodzi osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 5. Osobą odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań i kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy jest ................................................................................................................................

Telefon kontaktowy: ............................ faks : ............................ e-mail:………………………………..

………………….......................................

data i podpis osoby upoważnionej

do sporządzania oferty


Złącznik nr 2

sprawa nr MP”W”-10/2015


Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych z okresu ostatnich 5 lat, ze wskazaniem:
Lp.

Rodzaj wykonanej usługi

Podmiot zlecający zamówienie (nazwy sp zoz, w którym przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego– nazwa, adres, telefon)

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji badania
(m-c, rok)


Rok obrotowy, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe

1.


Lp.

Rodzaj wykonanej usługi

Podmiot zlecający zamówienie (nazwy sp zoz, w którym przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego– nazwa, adres, telefon)

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji badania
(m-c, rok)


Rok obrotowy, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe


*Wykaz należy sporządzić w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne lata, za które było przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego.Uwaga: Liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną oznacza liczbę punktów przyznaną przez komisję konkursową ofercie. Komisja konkursowa ustalać będzie wartość punktową na podstawie analizy i oceny danych przedstawionych przez Wykonawców w „Wykazie przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych”. – Patrz kryteria oceny ofert.

………………….......................................

data i podpis osoby upoważnionej

do sporządzania oferty- n/w załączniki dołącza Wykonawca

Załącznik nr 3

Potwierdzenie wykonania wykazanych w załączniku nr 2 badań sprawozdań finansowych sp zoz, podpisane przez przedstawiciela badanego sp zoz.
Załącznik nr 4
Kserokopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
w przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców; z okresu ostatnich
6 miesięcy poprzedzających dzień składania wniosku.

załącznik nr 5
Oświadczenie o spełnianiu wymogów podmiotów uprawnionych do składania sprawozdań finansowych do Zasad wyboru podmiotów uprawnionych do wykonania badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest
Miasto Łódź; - sprawa nr MP”W”-10/2015

OŚWIADCZENIE

Nazwa podmiotu: ……………………………………………………………………………………………………………

Siedziba: …………………………..………….……………………………….………….……………………..

NIP: …………………………………………….………………………….………….……………………..

REGON: …………………………………..………………………………………………………………………

Składając ofertę na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Widzew w Łodzi


al. Piłsudskiego 157 za 2015 rok oświadczam
, iż spełniam kryteria bezstronności i niezależności określone w art. 56 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1011).
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż w razie oświadczenia nieprawdy umowa
o badanie sprawozdania finansowego zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym wraz z jednoczesnym wygaśnięciem możliwości dochodzenia roszczeń pieniężnych ze strony oferenta.

……………..…………………………………

Data, pieczątka i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania oferenta

załącznik nr 6

Zaświadczenie z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych lub wpisania na listę biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowychzałącznik nr 7

Zaakceptowany „Projekt umowy”

sprawa nr MP”W”-10/2015
UMOWA NR ……/2015 - PROJEKT UMOWY
zawarta dnia …………………………………………w Łodzi,

pomiędzyMiejską Przychodnią „Widzewz siedzibą w Łodzi ul. Piłsudskiego 157

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000180360, Regon 473198814


NIP 728-250-34-01

reprezentowaną przez: Elżbietę Junczyk – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr …… zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą.
w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 701 i następnych kodeksu cywilnego, sprawa nr MP”W”-10/2015 została zawarta umowa następującej treści:
§ 1


 1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zamawiającego za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1011) oraz wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów

oraz sporządzenie na tej podstawie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz raportu z badania sprawozdania finansowego.


 1. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przez Wykonawcę przeprowadzone na tak dobranych próbach operacji gospodarczych, wynikających z całej dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego, w szczególności z ksiąg rachunkowych ujętych na podstawie dowodów księgowych, aby dokumentacja z badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania dokładnej, rzetelnej i prawidłowej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 2. Umowa zawarta na podstawie zarządzenia nr 1834/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 01.09.2015 r. w sprawie przyjęcia "Zasad wyboru podmiotów uprawnionych do wykonywania badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź.


§ 2

W wyniku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu min. 5 egzemplarzy w formie pisemnej: 1. opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego;

 2. raportu z badania finansowego;

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu powyższe dokumenty w formie elektronicznej na płycie CD w ilości min. 5 sztuk.

§3. 1. Opinia i raport, o których mowa w § 2 umowy zawierać będzie w szczególności ustalenia wymagane przepisami art. 65 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 2. W razie wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności sprawozdania finansowego, wydania o nim opinii negatywnej, albo odmowy wyrażenia opinii. Zamawiający otrzyma odpowiednie do sytuacji uzasadnienie takiej opinii.

 3. W przypadku odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym na skutek np. ograniczenia zakresu lub metody badań, przedstawione zostaną Zamawiającemu tego powody w sposób wyczerpujący.
 1. W przypadku odmowy wyrażenia opinii Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie określone w § 7 niniejszej umowy.

§4.

Raport, o którym mowa w § 2 umowy zawierał będzie w szczególności ustalenia wymagane przepisami art. 65 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
§5.

 1. Zamawiający wymaga, aby badanie i ocena sprawozdania finansowego zostało zrealizowane
  w terminie do 15 kwietnia 2016 roku.

 2. Rezultaty badania, określone w § 2 umowy Wykonawca ma obowiązek doręczenia Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia zakończenia badania i oceny sprawozdania finansowego.


§6.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania i okoliczności poznanych w jego toku.

 2. Wykonawca ma prawo udostępniać rezultaty badania sprawozdania finansowego, poza

Zamawiającym, wyłącznie organom upoważnionym przepisami prawa do wglądu w tego rodzaju dokumenty, w tym organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, sprawującym nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby.
§7

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wartość ogólną: 1. netto zł. , VAT ….%

 2. brutto zł. (słownie kwota brutto: zł. …………………………………………………………….. .

2.Cena obejmuje wszystkie należności z tytułu realizacji niniejszej umowy.

3.Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy jest protokół odbioru.

4.Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:

…………..prowadzony przez 1. Faktura będzie płatna w do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Terminem zapłaty wynagrodzenia będzie data obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.


§8. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne:

 1. w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;

 2. w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminów określonych w § 5;

 3. za nie usunięcie zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 7 dni wad w dokumentach określonych w § 3 i 4 w wysokości 2 %wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

 1. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.§9.

 1. Strony postanawiają, iż w przypadku sporu lub stwierdzenia naruszenia niniejszej umowy będą dążyć w dobrej wierze do polubownego rozwiązania sprawy.

 2. W razie niemożności rozwiązania sprawy w sposób określony w ust. 1, strony skierują sprawę do sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.


§10.

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy o ile Wykonawca wykonuje ją wadliwie lub w sposób sprzeczny z ofertą lub niniejszą umową.

 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§11

 1. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej i podpisania przez upoważnionych do tego przedstawicieli stron.

 2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron oraz jednym dla podmiotu tworzącego Zamawiającego.Zamawiający: Wykonawca:

załącznik nr 8
Kserokopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
- dokumenty załącza Wykonawca©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy