Strona główna

Plan na rok 2016 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- prawo cywilne postępowanie cywilne, Prawo rodzinne I opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów


Pobieranie 42.74 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar42.74 Kb.Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku

(czwartki)

Plan na rok 2016 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego .Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

STYCZEŃ

14.01.2016

godz. 1500-1845 Pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym, strony postepowania cywilnego

- SSO Anna Korwin-Piotrowska

21.01.2016

godz. 1500-1845 Pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym, Strony postępowania cywilnego. Postępowanie przed sądem I instancji- SSO Anna Korwin-Piotrowska28.01.2016

godz. 1500-1845 I. Powództwo o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli:

1. z budowy na cudzym gruncie,

2. z umowy zobowiązującej.


II. O ustalenie oraz o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; możliwość wniesienia powództwa w tym zakresie w kontekście przepisów stanowiących podstawę prawną ich wniesienia:

a/ interes prawny powoda,

b/ aktualny stan prawny. - adw. Anna Ślęzak
LUTY

04.02.2016

godz. 1500-1930

1. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia.

2. Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy z 26.10.1971. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

3. Dziedziczenie gospodarstw rolnych.

4. Sprawy podatkowe związane z zasiedzeniem i dziedziczeniem.

5. Wnioski w sprawach wieczystoksięgowych. - adw. Jadwiga Skiba
11.02.2016

godz. 1500-1930 I. Powództwa z zakresu prawa rzeczowego :

1. windykacyjne,

2. posesoryjne,

3. negatoryjne.

II. Powództwo o dopuszczenie do współposiadania.

III. Ochrona ograniczonych praw rzeczowych.

- adw. Jadwiga Skiba18.02.2016

godz. 1500-1930 I. Wnioski z zakresu prawa osobowego

1. o ubezwłasnowolnienie, o zgodę na dokonanie czynności prawnej w imieniu ubezwłasnowolnionego.

2. o ustanowienie opieki,

3. o ustanowienie kurateli,

4. o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu.

5. Wnioski z ustawy o aktach stanu cywilnego.

II. Wnioski z zakresu prawa rzeczowego:

1. o ustanowienie drogi koniecznej.

2. o wygaśnięcie służebności drogi koniecznej.

3. o rozgraniczenie.

II. Powództwo o eksmisję, w tym o eksmisję małżonka ze wspólnego lokalu i zagadnienia z tym związane.

III Powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej


 • adw. Jadwiga Skiba

25.02.2016

godz. 1500-1845 Wnioski spadkowe: o otwarcie i ogłoszenie testamentu, o stwierdzenie nabycia spadku (w tym z zapisem windykacyjnym), o zmianę lub uchylenie prawomocnego postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku,


Pozew o uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia

Wniosek o zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku


Wniosek o zabezpieczenie spadku w tym spis inwentarza


- adw. Anna Ślęzak

MARZEC


03.03.2016

godz. 1500-1815 Wnioski o:


zniesienie współwłasności z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy, i dział spadku z wzajemnymi rozliczeniami współspadkobierców. - adw. Anna Ślęzak

10.03.2016

godz. 1500-1845 Powództwa z zakresu prawa zobowiązaniowego 1. Powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, nieważną.

 2. Powództwo o uznanie umowy za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela

- adw. Seweryn Plebanek

17.03.2016

godz. 1500-1845 1. Powództwo o ochronę dóbr osobistych

2. Powództwo o zapłatę odszkodowania, powództwo o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z czynów niedozwolonych w przypadku szkód na osobie (wypadek komunikacyjny, zakażenia szpitalne, błąd w sztuce medycznej) – SSO Andrzej Połata

24.03.2016

godz. 15- 1645 Powództwa z zakresu prawa zobowiązaniowego


Powództwo konsumenta o uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne - adw. Seweryn Plebanek

godz. 1700- 1845 Powództwo o upoważnienie przez sąd do wykonania

czynności na koszt dłużnika

Powództwo o zmianę wysokości renty w związku ze zmianą stosunków

Powództwo o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu po wygaśnięciu umowy najmu

- adw. Seweryn Plebanek

31.03.2016

godz. 1500-1930 Prawo ubezpieczeń społecznych

- adw. Henryk Stabla

KWIECIEŃ


07.04.2016

godz. 1500-1845 Postępowanie przed sądem I instancji. Orzekanie w postępowaniu sądowym

- SSO Anna Korwin-Piotrowska

14.04.2016

godz. 1500-1845 Orzekanie w postępowaniu sądowym. Środki zaskarżenia w postępowaniu pierwszoinstancyjnym

- SSO Anna Korwin-Piotrowska

21.04.2016

godz. 1500-1845 Alternatywne sposoby rozstrzygnięcia sporów


a) mediacje
b) arbitraż – koncepcja sądu arbitrażowego, zapis na sąd polubowny, skarga i uchylenie wyroku arbitrażowego, wykonanie orzeczeń – adw. Aneta Gibek- Wiśniewska

28.04.2016

godz. 1500-1930 1. powództwa z zakresu prawa rodzinnego:

- powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny a powództwo alimentacyjne

- powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej

- powództwo o rozwód wraz z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń

- powództwo o ustalenie ojcostwa

2. wnioski z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli

- wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków

- wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów, rozliczenie nakładów i wydatków

- wniosek o powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

- wniosek o przysposobienie

- adw. Seweryn Plebanek, adw. Jadwiga SkibaMAJ

05.05.2016

godz. 1500-1845 1. Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym – zarys funkcjonalny i historyczny

 2. Modele postępowania odwoławczego

      1. system apelacji pełnej

      2. system apelacyjno-kasacyjny

      3. system rewizyjny

 1. Środki odwoławcze – elementy wspólne

 2. Wymogi formalne – wspólne

- adw. Aneta Gibek- Wiśniewska

- adw. Andrzej Sieradzki12.05.2016

godz. 1500-1845

1. Pozew o zachowek z zaliczeniem darowizny

2. Powództwa o zawarcie umowy przyrzeczonej

- adw. Anna Ślęzak

19.05.2016

godz. 1500—1930 Charakter apelacji – dopuszczalność, strony, reprezentacja, koszty 1. Apelacja – przedmiot i zakres zaskarżenia

 2. Zarzuty apelacji a podstawy skargi kasacyjnej

 3. Reformatoryjne i kasatoryjne wnioski apelacji


CZERWIEC


02.06.2016

godz. 1500—1930 1. Apelacja – formułowanie zarzutów i wniosków. Ćwiczenia praktyczne

 2. Apelacja – formułowanie zarzutów i wniosków. Ćwiczenia praktyczne

 3. Omówienie najczęstszych błędów i uchybień w zakresie zarzutów i wniosków apelacyjnych

 4. Zażalenie – dopuszczalność, zakres, zasady sporządzania i opłacania

adw. Aneta Gibek- Wiśniewska

adw. Andrzej Sieradzki09.06.2016

godz. 1500-1930 Inne środki odwoławcze16.06.2016

godz. 1500-1645 Powództwa z zakresu prawa zobowiązaniowego


Powództwo o zapłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu ( odpowiedzialność władzy publicznej i innych podmiotów do tego zobowiązanych) – SSO Andrzej Połata

godz. 1700-1845 Powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.


Powództwo przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu szkody nieruchomości. – SSO Andrzej Połata

23.06.2016

godz. 1500-1930 Powództwa w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym, postepowanie elektroniczne


– adw. Aneta Gibek- Wiśniewska

WRZESIEŃ


01.09.2016

godz. 1500-1630 Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - adw. Seweryn Plebanek

godz. 1645-1930 Skarga kasacyjna - adw. Andrzej Sieradzki

08.09.2016

godz. 1500-1930 Prawo pracy

- adw. Magdalena Urbańska

15.09.2016

godz. 1500-1930 Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne


radca prawny dr Przemysław Malinowski

24.09.2016

godz. 1500-1930 Europejskie prawo cywilne


radca prawny dr Przemysław Malinowski

29.09.2016

godz. 1500-1845 Zabezpieczenie roszczeń- radca pr. Marek Suchecki
PAŹDZIERNIK


06.10.2016

godz. 1500-1845 Powództwa przeciwegzekucyjne- radca pr. Marek Suchecki13.10.2016

godz. 1500-1845 Postępowanie egzekucyjne- radca pr. Marek Suchecki20.10.2016

godz. 1500-1845 Postępowanie egzekucyjne- radca pr. Marek Suchecki27.10.2016

godz. 1500-1745 Postępowanie przed komisją ds. zdarzeń medycznych


– adw. Rafał Ganowski

..................................................................................................................................................................

140 godz. zajęć (godz.15-17,45 = 3 godziny lekcyjne, godz.15-18,45 = 4 godziny lekcyjne, godz.15-19,30 = 5 godzin lekcyjnych )

LISTOPAD


03.11.2016 - Kolokwium pisemne

08.11.2016 - Kolokwium ustne

29.11.2016- Kolokwium poprawkowe pisemne

01.12.2016- Kolokwium poprawkowe ustne
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość