Plan nadzoru pedagogicznegoPobieranie 1.14 Mb.
Strona1/7
Data18.06.2016
Rozmiar1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

NA ROK SZKOLNY 2007/2008

SPIS TREŚCI:

 1. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa i zadania wynikające
  z nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2007/2008. 3

 1. Zadania ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.

 2. Zadanie ustalone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

 1. Działalność diagnostyczno-oceniająca: 9

 1. Wizytacje:

  1. Organizacja wizytacji. 9

  2. Zakres i szczegółowa tematyka wizytacji. 10

 2. Badania:

  1. Organizacja badań. 11

  2. Zakres i szczegółowa tematyka badań. 11

 3. Szczegółowy harmonogram działalności diagnostyczno-oceniającej. 12

 1. Działalność wspomagająca: 17

 1. Tematyka i terminy narad, szkoleń i konferencji organizowanych
  dla dyrektorów szkół i placówek. 17

 2. Inne działania wspomagające. 19

 1. Harmonogram opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek. 22

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wykaz szkół i placówek, w których przewidywane są wizytacje. 23

Załącznik nr 2 - Wykaz szkół i placówek, w których przewidywane są badania. 42I. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa i zadania wynikające z nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2007/2008.


 1. Zadania ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.

  1. Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzeniem i realizacją programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

  2. Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów.

  3. Przeprowadzenie analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych.

  4. Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkołach – zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 2. Zadania ustalone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

  1. Diagnoza efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Zadanie 1.1 Ministra Edukacji Narodowej:Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzeniem i realizacją programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Cel:

Poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Dolnego Śląska.Czas realizacji:

Rok szkolny: 2007/2008Zakres działań:

    1. Przeprowadzenie w ramach „Kontroli przygotowania szkół i placówek do pracy w roku szkolnym 2007/2008”:

 • kontroli dostosowania prawa wewnątrzszkolnego do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego (jednolity strój uczniów, rady rodziców, ...),

 • kontroli dokumentacji szkolnej w zakresie uwzględniania w planowaniu pracy szkoły działań związanych z organizacją turystyki szkolnej oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych,

 • kontroli dokumentacji dotyczącej organizacji turystyki szkolnej oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych.

    1. Kontrola realizacji zaleceń dotyczących stanu bezpieczeństwa oraz wdrożenia programów poprawy efektywności wychowania.

    2. Kontrola realizacji zapisu art. 1 pkt 15 ustawy o systemie oświaty dotyczącego zapewnienia przez szkoły i placówki warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej organizacji turystyki szkolnej oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych.

    3. Realizacja przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie działań szkół i placówek w zakresie sportu i turystyki:

 • przeprowadzenie wojewódzkiego etapu kolejnej edycji konkursu „Najlepszy Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy”,

 • realizacja programu MEN – Wycieczka edukacyjna do miejsc pamięci narodowej „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”,

 • realizacja programu „Szkolna Liga Młodych Talentów”,

 • promowanie działalności szkół i placówek w zakresie sportu i turystyki.

    1. Organizacja konferencji we współpracy z innymi podmiotami:

 • V Wojewódzkiej Konferencji Naukowej „Czas wolny uczniów a zdrowy styl życia”,

 • konferencji dla koordynatorów bezpieczeństwa w szkołach i pedagogów szkolnych,

 • konferencji „Bezpieczna i dobra szkoła”.

    1. Realizacja zadań w ramach planu pracy Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

    2. Powołanie Dolnośląskiej Rady Dzieci i Młodzieży i koordynowanie jej działań.

Zadanie 1.2 Ministra Edukacji Narodowej:

Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów.
Cel:

Ocena działań podejmowanych przez dyrektorów szkół i placówek w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów.


Czas realizacji:

Rok szkolny 2007/08


Zakres działań:

 1. Pozyskanie informacji od dyrektorów szkół i placówek o niewypełnianiu
  obowiązku szkolnego przez uczniów.

 2. Pozyskanie od gmin informacji na temat sposobów realizacji zapisów art. 19 ustawy o systemie oświaty dotyczących kontroli spełniania obowiązku nauki.

 3. Kontrola nadzoru dyrektora nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez niepełnoletnich uczniów uczęszczających do gimnazjów dla dorosłych (zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat).

 4. Kontrola realizacji zadań dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, wynikających z art. 19 ustawy o systemie oświaty.

 5. Ocena działań podejmowanych przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w celu przeciwdziałania absencji i porzucaniu szkoły przez uczniów.

 6. Opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu materiałów pomocniczych na temat obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zadanie 1.3 Ministra Edukacji Narodowej:

Przeprowadzenie analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych.

Cele:

 1. Ocena stanu realizacji przez szkoły zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych.

 2. Upowszechnienie doświadczeń szkół posiadających dobrą praktykę w tej dziedzinie.

Czas realizacji:

Rok szkolny: 2007/2008Zakres działań:

Ocena stanu i warunków oraz efektów kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych:  • przeprowadzenie w szkołach realizujących indywidualne programy lub/i indywidualny tok nauki, kontroli zgodności działań z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28),

  • kontrola zapisów statutów szkół oraz WSO w zakresie indywidualnych form nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zasad ich oceniania, promowania itp. oraz oferowanym tym uczniów form wsparcia i promocji,

  • ocena stosowanych sposobów wsparcia oraz promocji uczniów realizujących te formy nauki, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadanie 1.4 Ministra Edukacji Narodowej:

Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkołach – zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Cel:

Ocena wykorzystania pracowni komputerowych, Internetowych Centrów Informacji Multimedialnej / ICIM / oraz oprogramowania interaktywnego w procesie edukacyjnym szkoły.Czas realizacji:

Rok szkolny: 2007/2008,Zakres działań na rok szkolny 2007/2008:

 1. Diagnoza stopnia wykorzystania pracowni komputerowych oraz ICIM w szkołach lub placówkach.

 2. Kontrola poziomu zabezpieczenia szkolnego sprzętu komputerowego przed dostępem do treści niepożądanych.


Zadanie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:

Diagnoza efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Cel:

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


Czas realizacji:

Trzy lata szkolne: 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010


Zakres działań na rok szkolny 2007/2008:

 1. Analiza wyników klasyfikacji i promocji oraz wyników sprawdzianu i egzaminu w szkołach podstawowych i gimnazjach w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 2. Przeprowadzenie badania w celu określenia wewnątrzszkolnych czynników wpływających na efekty kształcenia przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjach i matematyki w szkołach ponadgimazjalnych.

 3. Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

II. Działalność diagnostyczno-oceniająca

 1. Wizytacje

  1. Organizacja wizytacji 1. Wizytacja jest przeprowadzana zgodnie z zapisami § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego [...] (Dz. U. Nr 235, poz. 1703).

 2. Wizytacja szkoły lub placówki jest przeprowadzana przez wizytatora nadzorującego szkołę/placówkę lub zespół wizytatorów (za zgodą dyrektora wydziału/delegatury).

 3. Wizytacja odbywa się w sposób zaplanowany. Program wizytacji przygotowuje wizytator nadzorujący szkołę lub placówkę.

 4. Czynności wizytacyjne prowadzone są z zachowaniem zasady jawności oraz przestrzegania terminów i określonego zakresu wizytacji.

 5. Czas trwania czynności wizytacyjnych określa wizytator po analizie informacji, dotyczących pracy szkoły lub placówki, zgromadzonych w toku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 6. Szczegółowy zakres tematyczny wizytacji jest opracowywany na podstawie szczegółowej tematyki wizytacji i powinien uwzględniać:

 • wyniki poprzedniej wizytacji lub zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki,

 • wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad szkołą lub placówką w okresie od poprzedniej wizytacji lub zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki,

 • priorytety nadzoru pedagogicznego określone na dany rok szkolny.

 1. W przypadku szkół niepublicznych, szczegółowy zakres tematyczny wizytacji uwzględnia wymogi określone w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz zadania określone w statucie szkoły.

 2. W przypadku niepublicznych przedszkoli i placówek oraz publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli szczegółowy zakres tematyczny wizytacji odnosi się do zadań określonych w statucie placówki.

 3. Dyrektor szkoły lub placówki jest powiadamiany o terminie rozpoczęcia wizytacji co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem czynności wizytacyjnych.

 4. Program wizytacji przedstawia radzie pedagogicznej wizytator przeprowadzający wizytację w dniu poprzedzającym jej rozpoczęcie.

 5. Organ prowadzący szkołę lub placówkę jest powiadamiany o:

 • terminie rozpoczęcia wizytacji,

 • wnioskach i zaleceniach powizytacyjnych,

 • rozstrzygnięciach Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wniesionych przez dyrektora zastrzeżeń, o których mowa § 5 ust. 8 rozporządzenia.

 1. Inne terminy i zasady dotyczące wizytacji wynikają z § 5 w/w rozporządzenia.  1. Zakres i szczegółowa tematyka wizytacji


Stan i warunki działalności szkoły/placówki.

1. Warunki lokalowe w kontekście realizacji zadań statutowych szkoły/placówki.

2. Wyposażenie w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej lub realizacji zadań statutowych.

3. Organizacja pracy szkoły/placówki (arkusz organizacji pracy szkoły/placówki, plany zajęć, dokumentacja przebiegu nauczania, plan nadzoru, inna dokumentacja szkoły/placówki).

4. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole/placówce.

5. Zgodność prawa wewnętrznego (np. statut, WSO, SZPN, regulaminy i procedury) z przepisami prawa oświatowego.

6. Zgodność funkcjonowania szkoły lub placówki z prawem wewnątrzszkolnym.
Efekty działalności dydaktycznej szkoły.

1. Wyniki badań osiągnięć edukacyjnych.

2. Wyniki klasyfikacji i promocji.

3. Wyniki egzaminów zewnętrznych.

4. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5. Osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach.


Efekty działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły/placówki.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych (realizacja programu wychowawczego
i profilaktyki, zachowanie uczniów, absencja uczniów, ...)

3. Działalność samorządowa uczniów.

4. Udział uczniów w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.

5. Realizacja zadań opiekuńczych.


Efekty innej działalności statutowej szkoły/placówki.

Szczegółowa tematyka zależy od typu szkoły lub placówki i zapisów w jej statucie. 1. Badania
  1. Organizacja badań.

 1. Badanie szkoły lub placówki jest przeprowadzane przez wizytatora lub zespół wizytatorów wyznaczonych przez dyrektora wydziału/delegatury.

 2. Badanie odbywa się w sposób zaplanowany.

 3. O terminie rozpoczęcia badania powiadamiani są dyrektor szkoły lub placówki i organ prowadzący szkołę lub placówkę co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

 4. Czynności przeprowadzane w trakcie badania prowadzone są z zachowaniem zasady jawności oraz przestrzegania terminów.

 5. Czas trwania badania określa wizytator odpowiedzialny za jego przeprowadzenie.

 6. Wyniki badań są upowszechniane.

 7. Dolnośląski Kurator Oświaty może zlecać prowadzenie badań osobom posiadającym wyższe wykształcenie magisterskie i dorobek naukowy w zakresie dziedziny związanej z przedmiotem badań.       2.2. Zakres i szczegółowa tematyka badań.

Analiza działalności dydaktycznej szkoły w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem wyników klasyfikacji, promocji oraz wyników egzaminów zewnętrznych.

  1. Analiza wyników klasyfikacji i promocji oraz wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego w szkołach podstawowych i gimnazjach w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

  2. Wewnątrzszkolne czynniki wpływające na efekty kształcenia przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjach.

  3. Wewnątrzszkolne czynniki wpływające na efekty kształcenia matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych. 1. Szczegółowy harmonogram działalności diagnostyczno-oceniającej.

(działania wynikające z realizacji głównych zadań ustalonych przez MEN i DKO wyróżniono pogrubioną czcionką)

Zakres

Szczegółowa tematyka

Organizacja

Sposób realizacji

Typy placówek

Termin

Odpowiedzialni: Dyrektorzy Wydziałów lub Kierownik Oddziału Strategii Edukacyjnej

Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

Kontrola przygotowania szkół i placówek do pracy w roku szkolnym 2007/2008, w tym:

 • kontrola dostosowania prawa wewnątrzszkolnego do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego (jednolity strój uczniów, rady rodziców,...),

 • kontrola dokumentacji szkolnej w zakresie uwzględniania w planowaniu pracy szkoły działań związanych z organizacją turystyki szkolnej oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych,

 • kontrola dokumentacji dotyczącej organizacji turystyki szkolnej oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych,

 • kontrola zapisu w statutach szkół oraz WSO w zakresie indywidualnych form nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zasad ich oceniania, promowania itp. oraz oferowanym tym uczniów form wsparcia.

analiza dokumentacji, obserwacja

wszystkie typy szkół oraz placówek
za wyjątkiem placówek wychowania pozaszkolnego i placówek doskonalenia nauczycieli

wrzesień –
październik 2007

WNKPGiS, WNKPiU

Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

Kontrola realizacji zaleceń dotyczących stanu bezpieczeństwa oraz wdrożenia programów poprawy efektywności wychowania.

analiza dokumentacji, obserwacja, wywiad

szkoły i placówki, w których wydano zalecenia

październik – grudzień 2007

WNKPGiS, WNKPiU,

OSE


Kontrola realizacji zaleceń wydanych w roku szkolnym 2006/2007 w szkołach i placówkach niepublicznych oraz niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli.

analiza dokumentacji

szkoły i placówki niepubliczne oraz niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, w których wydano zalecenia

październik – grudzień 2007

WNKPGiS, WNKPiU,

OSE


Kontrola realizacji zadań statutowych w placówkach doskonalenia nauczycieli.

analiza dokumentacji, obserwacja, wywiad

publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli

rok szkolny 2007/2008

OSE

Kontrola realizacji zapisu art. 1 pkt 15 ustawy o systemie oświaty dotyczącego zapewnienia przez szkoły i placówki warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.

wywiad, analiza dokumentacji, obserwacja

szkoły i placówki publiczne

listopad –grudzień 2007

WNKPGiS, WNKPiU,

OSE


Kontrola nadzoru dyrektora nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez niepełnoletnich uczniów uczęszczających do gimnazjów dla dorosłych

wywiad, analiza dokumentacji,

gimnazja dla dorosłych

luty – marzec 2008

WNKPiU

Kontrola nadzoru dyrektora nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

analiza dokumentacji, wywiad

młodzieżowe ośrodki socjoterapii

luty – marzec 2008

WNKPGiS

Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

Kontrola zgodności działań dyrektora szkoły z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

analiza dokumentacji,

wywiad


szkoły, w których realizowane są indywidualne programy lub/i indywidualny tok nauki

styczeń – luty 2008

WNKPGiS, WNKPiU

Kontrola organizacji i przebiegu kursów:

 • przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,

 • instruktażowych dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dla kierowników wycieczek i imprez szkolnych.

analiza dokumentacji, obserwacja,

wywiad


placówki szkoleniowe

rok szkolny 2007/2008

WNKPiU

Kontrola placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia kursów kwalifikacyjnych.

analiza dokumentacji, obserwacja,

wywiad


placówki doskonalenia nauczycieli

rok szkolny 2007/2008

OSE

Kontrola organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dofinansowywanych przez DKO.

analiza dokumentacji, obserwacja,

wywiad


placówki prowadzące studia podyplomowe i kursy dofinansowywane przez DKO

rok szkolny 2007/2008

OSE

Kontrola działalności statutowej schronisk młodzieżowych.

analiza dokumentacji, obserwacja, wywiad

schroniska młodzieżowe

rok szkolny 2007/2008

WNKPiU,
OSEKontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

Kontrola przebiegu egzaminu dojrzałości.analiza dokumentacji,

obserwacja
szkoły, w których organizowany jest egzamin dojrzałości

styczeń, maj 2008

WNKPiU

Kontrola pracy państwowych komisji przeprowadzających egzaminy nadające tytuły zawodowe, tytuły mistrza w zawodzie i kwalifikacje pedagogiczne instruktorom praktycznej nauki zawodu.

analiza dokumentacji,

obserwacja egzaminówośrodki egzaminacyjne

rok szkolny 2007/2008

WNKPiU

Kontrola poziomu zabezpieczenia szkolnego sprzętu komputerowego przed dostępem do treści niepożądanych

podczas wizytacji, poprzez aplikację elektroniczną

wszystkie typy szkół i placówek

rok szkolny 2007/2008

WNKPGiS, WNKPiU, OSE

Diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek.

Wewnątrzszkolne czynniki wpływające na efekty kształcenia przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjach.

badanie


gimnazja

rok szkolny 2007/2008

WNKPGiS

Wewnątrzszkolne czynniki wpływające na efekty kształcenia matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych.

badanie

szkoły ponadgimnazjalne

podczas wizytacji

WNKPiU

Analiza wyników klasyfikacji i promocji oraz wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.


analiza wyników klasyfikacji i promocji oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja

październik-grudzień 2007

WNKPGiS

Diagnoza stopnia wykorzystania pracowni komputerowych oraz ICIM w szkołach lub placówkach.

podczas wizytacji, poprzez aplikację elektroniczną

wszystkie typy szkół i placówek

rok szkolny 2007/2008

WNKPGiS, WNKPiU, OSE
Ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, w całości lub w wybranych zakresach.


Ocena stanu bezpieczeństwa uczniów w szkołach, które posiadają certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”.

analiza dokumentacji, obserwacja, wywiad

szkoły posiadające certyfikat

luty – marzec 2008

WNKPGiS,

WNKPiU


Ocena stosowanych sposobów wsparcia oraz promocji uczniów szczególnie uzdolnionych.

analiza dokumentacji,

obserwacjaszkoły, w których realizowane są indywidualne programy lub/i indywidualny tok nauki

marzec – kwiecień 2008

WNKPGiS,

WNKPiU


Ocena działań podejmowanych przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w celu przeciwdziałania absencji i porzucaniu szkoły przez uczniów.

analiza dokumentacji,

wywiad


szkoły ponadgimnazjalne

podczas wizytacji

WNKPiU

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad szkołą/placówką, ze szczególnym uwzględnieniem zadań ustalonych przez MEN i DKO.

wizytacja

wszystkie typy szkół/placówek

rok szkolny 2007/2008

WNKPGiS, WNKPiU,

OSE


Gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych dyrektorów szkół
i placówek, niezbędnych do dokonywania oceny ich pracy

Pozyskanie informacji od dyrektorów szkół i placówek o realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2006/2007.

analiza informacji przekazanych elektronicznie

wszystkie typy szkół/placówek

wrzesień -

październik 2007WNKPiU WNKPGiS

Pozyskanie informacji o niewypełnianiu obowiązku szkolnego przez uczniów.

analiza informacji

szkoły podstawowe, gimnazja,

luty – marzec 2008

WNKPGiS 1. Działania wspomagające

1. Tematyka i terminy narad, szkoleń i konferencji organizowanych we współpracy z innymi podmiotami dla dyrektorów szkół i placówek.

L.p.

Tematyka szkolenia/konferencji

Forma realizacji

Adresaci

Termin


Odpowiedzialni Dyrektorzy Wydziałów lub Kierownik Oddziału:

1.

 1. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego: rola i zadania organu sprawującego nadzór pedagogiczny - rola i zadania dyrektora szkoły, w świetle rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2006 r.

2. Zmiany w prawie oświatowym.

narada w rejonach wizytacyjnych

wszystkie typy szkół i placówki

wrzesień –
październik 2007

WNKPGiS, WNKPiU

2.

Rada Rodziców w szkole:

 • współpraca RR i dyrektora szkoły w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o systemie oświaty,

 • udział rodziców w zarządzaniu szkołą,

 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w budowaniu płaszczyzn współpracy z rodzicami.

konferencje w delegaturach

dyrektorzy szkół/placówek dla dzieci i młodzieży, przewodniczący Rad Rodziców

październik 2007

WNKPGiS, WNKPiU

3.

Dolnośląska Konferencja podsumowująca I etap wdrażania ogólnopolskiego programu „Trzymaj formę”.

konferencja organizowana
we współpracy z Sanepid-em

dyrektorzy gimnazjów i koordynatorzy programu

październik 2007

WNKPGiS

: zal
zal -> Załącznik 1 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
zal -> Załącznik nr 1 do siwz część 1 Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu
zal -> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-16/12/MR
zal -> Załącznik nr 2 uszczegóŁowienie przedmiotu zamówienia pakiet nr 1
zal -> Nazwa instytucji oraz kraj, z którego delegacja przybywa
zal -> „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi I niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia zolirm w Owińskach”
zal -> Chojnów: Utrzymanie terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa od dnia 01. 04. 2011 r do dnia 30. 11. 2011 r. Numer ogłoszenia: 23596 2011; data zamieszczenia: 16. 02. 2011
zal -> Karta projektu
zal -> Załącznik nr 1 do siwz – zakres zamówienia zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia
zal -> Konkurs ekologiczny dla najmłodszych


  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy