Strona główna

Plan odnowy miejscowości siedliska-Bogusz na lata 2010-2018 spistre ś c I


Pobieranie 117.53 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar117.53 Kb.

Plan Odnowy Miejscowości Siedliska-Bogusz na lata 2010-2018
Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XI/ 65/11

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2011 r.
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
Siedliska-Bogusz
na lata 2010-2018

S P I S T R E Ś C IWprowadzenie 3

1. Podstawowe informacje 4

2 Analiza zasobów miejscowości 6

3 Środowisko kulturowe 7

4 Infrastruktura techniczna i społeczna w przestrzeni publicznej 11

5 Sfera gospodarcza 12

136 Analiza swot 13

Czynniki sprzyjające rozwojowi 157 Wizja rozwoju miejscowości 17

8 Długoterminowy plan Odnowy 17

9 Krótkoterminowy plan Odnowy 21

Wprowadzenie

Niniejszy dokument powstał w kontekście procesu wdrażania funduszy strukturalnych. Realizowany będzie między innymi w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Opracowanie, a następnie wdrożenie Planu wiąże się z określonymi korzyściami dla społeczności lokalnej:


 • możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania działań rozwojowych;

 • zdynamizowanie rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości, dzięki pojawiającym się nowym możliwościom podejmowania działań rozwojowych;

 • wzrost atrakcyjności życia społeczno – kulturalnego;

 • wdrażanie pozytywnych zmian akceptowanych przez mieszkańców;

 • wzrost wartości majątku komunalnego – nieruchomości;

 • aktywizacja społeczności lokalnej – wzrost tożsamości z miejscem zamieszkania i stopnia integracji mieszkańców wokół działania na rzecz własnego środowiska - miejscowości;

 • stworzenie lokalnego forum wymiany informacji i doświadczeń.

Plan Odnowy Miejscowości Siedliska-Bogusz zrodził się dzięki świadomości społecznej, aktywności i inicjatywie mieszkańców, którzy stwierdzili, że ich sołectwo ma szanse pełniejszego i bardziej dynamicznego rozwoju. Rozwój ten wspomóc może wydatnie Unia Europejska dzięki licznym funduszom przeznaczonym na rozwój obszarów wiejskich. Przygotowanie niniejszego opracowania, określającego stan obecny miejscowości i jej wizję rozwoju na przyszłość jest wyrazem dojrzałości mieszkańców sołectwa Siedliska-Bogusz i gotowości do budowy lepszej przyszłości.

Plan Odnowy Miejscowości Siedliska-Bogusz na lata 2010-2018 przygotowany został w celu stworzenia możliwości pozyskania środków pozabudżetowych pochodzących z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów. Planem objęta została miejscowość Siedliska-Bogusz, natomiast czas jego realizacji obejmuje swym zasięgiem lata 2010-2018, zgodnie z wymogami obowiązującymi w zakresie sporządzania i zawartości POM określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

POM to ustalenie priorytetów zadań przeznaczonych do wprowadzania w życie, w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej Siedlisk-Bogusz. Plan Odnowy Miejscowości Siedliska-Bogusz na lata 2010-2018 jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, jak i wewnętrznych, pojawiających się nowych możliwości oraz zmiany hierarchii priorytetów przyjętych przez Radę Miejską w Brzostku. 1. Podstawowe informacje

1.1HistoriaSiedliska powstały w pierwszej połowie XIV w. na porębach puszczy królewskiej. W 1353 r. Kazimierz Wielki nadał je Piotrowi, Ostaszkowi i Chodkowi - rycerzom ruskim. W XV w. należały do dóbr opactwa tynieckiego. W 1536 r. ich właścicielami byli Jan, Kasper i Melchior Oświęcimowie. Wioska liczyła wtedy 27 kmieci i 4 zagrodników. Istniały tu trzy dwory, trzy folwarki, młyn i karczma. W 1581 r. Siedliska podzielone były na dwie części. Pierwsza należała do Floriana Oświęcima. Gospodarowało w niej 6 kmieci, 2 zagrodników z rolą, 3 bez, 2 komorników z bydłem, 2 bez. Część Alberta Kowaliowskiego była większa. Mieszkało tu 10 kmieci na 2 łanach, 2 zagrodników z rolą, 1 bez i 4 komorników bez bydła. W drugiej połowie XVII w. Siedliska dolne były własnością rodziny Rzuchowskich, od których nabył je w 1740 r. Jan Stojowski. Natomiast Siedliska górne w 1686 r. należały do Stanisława Jordan Stojowskiego. Na początku XVIII w. przejęli je Trzeciescy. W ich imieniu majątkiem zarządzał Francuz Antoni de Tournelles mąż Krystyny Trzecieskiej. Przejściowo dzierżawił także Siedliska dolne i Kopaliny. W czasie pobytu w majątku wybudował nowy dwór (1728 r.), budynki gospodarcze, browar, piłę wodną. Prowadził karczunek lasów, a na opuszczonych gruntach chłopskich osadzał kmieci (2) i zagrodników (8). W 1760 r. część Siedlisk należącą do Trzecieskich wykupili Ignacy i Fabian Stojowscy. W następnych latach toczyły się spory sądowe o prawo własności wioski, ale Stojowscy nowo nabytej dziedziny już nie oddali. W 1763 r. Siedliska dolne i górne objął w posiadanie Nikodem Jordan Stojowski, który szybko powiększał swój majątek. Kolejno nabywał: Smarżową (1768), Rzędzianowice (1783) i Klucz Dąbrowski (1785). W 1785 r. przeniósł swą rezydencję na zamek w Dąbrowie. Z średnio zamożnego szlachcica wyrósł na wpływowego magnata. Od Stanisława Augusta Poniatowskiego otrzymał tytuł burgrabiego krakowskiego, zaś rząd austriacki oferował mu tytuł hrabiego, którego nie przyjął. Jedna z jego córek Apolonia zakochała się w Stanisławie Boguszu, ubogim szlachcicu spod Dąbrowy – szambelanie króla Stanisława. Stojowski nie chciał słyszeć o małżeństwie, które dla niego byłoby mezaliansem. Niewiele pomogło wstawiennictwo króla, który zwrócił się w tej sprawie do burgrabiego listownie (12.X.1792). Małżeństwo doszło do skutku dopiero po śmierci Stojowskiego. Młodzi zawarli je w kościele parafialnym w Siedliskach 22 stycznia 1794 r. W 1804 r. przejęli tę wioskę wraz z sąsiednią Smarżową na własność. W swoim domu pielęgnowali tradycje patriotyczne. Spośród pięciu synów trzech brało udział w powstaniu listopadowym: Feliks, Henryk i Nikodem. Feliks był kapitanem w Legii Nadwiślańskiej i został odznaczony krzyżem Virtuti Militari, Henryk otrzymał nominację na podporucznika. Dzięki zapisom krewnych majątek Boguszów powiększał się. Po podziale między rodzeństwo Siedliska przejął Wiktoryn. Będąc kawalerem opiekował się rodzicami. Siedliska w tym czasie były siedzibą dominium, a dwór utrzymywał mandatariusza i justycjariusza, którzy wykonywali władzę sądową. Często dochodziło do zatargów z chłopami, którzy wnosili pretensje, co do wysokości obciążeń pańszczyźnianych. Przez długie lata ciągnął się proces sądowy z wioską Smarżowa, którą reprezentował deputowany Jakub Szela. Narastała wzajemna wrogość, która doprowadziła w lutym 1846 r., do krwawej rozprawy. Wydarzenia te zbiegły się ze zjazdem rodzinnym Boguszów w Siedliskach z okazji imienin żony seniora rodu – Apolonii . Zła pogoda sprawiła, że goście zatrzymali się we dworze przez blisko dwa tygodnie. 20 lutego Wiktor Bogusz (dziedzic Siedlisk) odwoził dzieci Feliksa Bogusza z Rzemienia do Kamienicy Dolnej. Tam został zatrzymany przez chłopów w karczmie, a po przybyciu Szeli - zabity. Chłopi udali się następnie do Siedlisk rabując po drodze dwory w Gorzejowej i mordując ich właścicieli. W dworze w Siedliskach padły kolejne ofiary. Dwory w Siedliskach dolnych i górnych zostały zrabowane. W ciągu kolejnych dni wioska była widownią kolejnych rabunków i niepokojów. Spośród mieszkającej tu szlachty ocalały tylko kobiety i dzieci Chłopi mimo nalegań ze strony władz odmawiali odrabiania pańszczyzny. W czerwcu 1846 r. na usilne starania Boguszów rząd rozpoczął śledztwo w sprawie dokonanych mordów. Po Boguszach wioskę odziedziczył Stanisław Aleksander Gorajski. Na początku XX w. objął ją Witold Lewicki, znany polityk, dziennikarz i publicysta. W okresie międzywojennym Siedliska Bogusz stały się ośrodkiem ruchu ludowego. W okresie okupacji rozwinął się tu ruch oporu. Największe wpływy posiadała placówka AK Łączki Kucharskie i Brzostek. Do konspiracji należał miejscowy proboszcz ks. Karol Kawula ps. „Groźny” i rezydent ks. Józef Śmietana ps. „Błyskawica”, który w czasie akcji „Burza” był kapelanem oddziałów partyzanckich.

1.2Położenie, powierzchnia, sytuacja demograficzna

Wioska Siedliska -Bogusz położona w jest w powiecie dębickim, gminie Brzostek w odległości 3-4 km od Brzostku – siedziby gminy. Duża wieś licząca 1040 mieszkańców (stan na 31.12.2009 r.) pod względem powierzchniowym największa w Gminie Brzostek. Położona w terenie pagórkowatym przy drodze Kamienica Dolna - Grudna Górna. Przepływa przez nią potok Kamienica nazywany dawniej Jeziorem oraz jego dopływ Kamionka. Siedliska od północy graniczą z Brzostkiem, od którego oddzielają je trzy wzgórza (najwyższe z nich Bania ma 323 m n.p.m.). Z centrum wsi przez przysiółek Kopaliny prowadzi niedawno wyasfaltowana droga do Brzostku (4 km). Nazwa Siedliska pochodzi od słowa „siodło” oznaczającego osiedle. Drugi człon został nadany dla upamiętnienia właścicieli wsi pomordowanych w 1846 r. Wieś dzieli się na trzy główne części: Siedliska górne (kościół), dolne (dwór) i Kopaliny. Posiada także kilka przysiółków. Huta, Kmiecie, Łazy, Stawki, Rędzinki, Folwark, Różaniec. Od końca XIV w. jest siedzibą parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Znajduje się tu Zespół Szkół, do którego uczęszczają zarówno dzieci jak i młodzież gimnazjalna ze Siedlisk-Bogusz i okolic. W centrum wsi znajdują się dwa nowoczesne boiska sportowe, jedno ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, należące do Zespołu Szkół gdzie prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego, z drugiego zaś korzystają mieszkańcy Siedlisk-Bogusz i sąsiednich miejscowości.2Analiza zasobów miejscowości


2.1Środowisko przyrodnicze (klimat, fauna i flora, gleby)

Miejscowość Siedliska-Bogusz jest miejscowością typowo rolniczą o dużym nasyceniu kompleksów leśnych. W drzewostanie przeważają drzewa liściaste: buki, dęby, brzozy, graby, osiki, olchy, topole i wiązy. Warstwę krzewów tworzy głównie kruszyna.

Świat zwierzęcy jest reprezentowany przez sarny, jelenie, dziki, lisy, zające, wydry; rzadziej pojawiają się borsuki. Występują też objęte ochroną łasice, kuny domowe i gronostaje. Las daje schronienie większym ptakom gniazdującym wysoko na drzewach jak bocian czarny, sokoły, myszołowy. Z ptactwa wymienić należy również bażanty, kuropatwy, nietoperze, jastrzębie i dudki. Ptaki chronione to m.in. zięba, bogatka, trznadel, rudzik.

2.2Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Planowana inwestycja w centrum wsi Siedliska-Bogusz ma szczególne znaczenie dla życia społecznego mieszkańców, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb kulturowych, edukacyjnych, rozwoju turystyki, będzie miejscem sprzyjającym w nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne planowanego przedsięwzięcia poprzez zagospodarowania Placu w centrum wsi Siedliska-Bogusz.

Lokalizacja placu znajduje się w centrum wsi przy drodze powiatowej Kamienica Dolna – Grudna Górna i skrzyżowaniu do Brzostku. W bezpośrednim położeniu z Domem Ludowym (w którym znajdują się dwa sklepy spożywczo-przemysłowe, punkt pocztowy, oddział Banku BSR), Remizą OSP, Kościół Parafialny, Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz (gdzie znajduje się oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum). Dzięki aktywności i inicjatywie mieszkańców na owym placu w 2007 roku została wybudowana kryta scena, na której prezentują się okoliczne kapele oraz organizowane są okolicznościowe uroczystości. Po zakończeniu inwestycji Plac odgrywać będzie dużą rolę dla społeczności lokalnej związaną z zapewnieniem warunków dla realizacji przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej. Teren zostanie zagospodarowany na miejsce wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci nie tylko miejscowości, w której jest zlokalizowany, ale i sąsiednich miejscowości i gmin.

3Środowisko kulturowe
3.1Obiekty zabytkowe

Na szczególną uwagę w Siedliskach–Bogusz zasługuje kościół parafialny. Jest on położony w Siedliskach górnych przy drodze Kamienica Dolna - Grudna Górna. Został zbudowany w latach 1908-1912 w stylu neogotyckim według projektu architekta Adolfa Zajączkowskiego. Jest to świątynia orientowana, bazylikowa o trzech nawach z transeptem. Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie. Kościół posiada wieżę o wysokości 56 m, zwieńczoną hełmem gotyckim, przylegającą do nawy głównej od zachodu. Na dachu umieszczono wieżyczkę z sygnaturką. Kościół nakryty jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Figuralna i ornamentalna polichromia wnętrza posiadająca charakter secesyjny została wykonana według projektu F. Śnieżka w 1949 r. W kościele znajdują się cztery ołtarze, z których dwa (w tym główny) są neogotyckie. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (142 na 82 cm). Pochodzi on prawdopodobnie z drugiej połowy XVII w.Późnobarokowy ołtarz boczny stojący w kaplicy bocznej pochodzi prawdopodobnie ze starego kościoła. Pozostałe ołtarze i ambona zostały wykonane po II wojnie światowej (1951 r. W. Galus i 1954 - L. Bryndal). W bocznej kaplicy przechowywana jest także późnobarokowa figura z pierwszej połowy XVIII w. Kościół posiada piękne witraże z początku XX w. Większość z nich została zaprojektowana przez Stefana Matejkę. Na wieży znajduje się dzwon z 1908 r. Po przeciwnej stronie ulicy, w ogrodzie owocowym, stoi stara plebania zbudowana w latach 1902-1904. Nieco dalej na zboczu wzgórza rozciąga się cmentarz parafialny założony w 1814 r., powiększony około 1860 r. Najstarsze z zachowanych nagrobków pochodzą z połowy XIX w. Uwagę zwraca położona na lewo od bramy głównej kaplica neogotycka z 1860 r. ufundowana przez Ludwikę z Boguszów Gorayską na miejscu, gdzie w czasie rabacji pochowano ciała 23 ofiar rzezi (wówczas teren ten znajdował się poza cmentarzem). Na frontonie kaplicy umieszczono herb Boguszów i napis z nazwiskami pomordowanych. W sąsiedztwie pochowano w okazałym grobowcu Józefę z Jordan Stojowskich z Ziemblic Boguszową (zm.1892 r.).Nieco bliżej głównej alejki położony jest grób Stanisława Nowiny Krasuskiego zmarłego w wieku 86 lat w Gorzejowej. Prawie zatarty napis przypomina o uwięzieniu Krasuskiego przez władze austriackie w 1846 r. za działalność spiskową. Po przeciwnej stronie kaplicy znajduje się grobowiec Rutowskich. Pochowano w nim Klemensa Rutowskiego (1805-1896), jego żonę Karolinę z Drogosław Truszkowskich (1825-1911) i Zofię z Ziemblic Bogusz (1838-1901) właścicielkę Smarżowej. O zasługach Klemensa Rutowskiego informuje napis: Żołnierz narodowy 1831, Kapitan gwardyi nar. 1841 Więzień stanu 1864. Dr. praw. Adwokat kraj. właściciel dóbr. Poseł na sejm. Burmistrz miasta Tarnowa. Obok kaplicy został pochowany także ks. Jan Jurczak proboszcz siedliski z okresu rabacji (zm. w wieku 76 lat 22.III.1880 r.). Groby księży znajdują się w innej części cmentarza. Prowadzi do nich główna alejka. Spoczywa tu ks. Karol Kawula (1910 - 1977) długoletni zasłużony proboszcz parafii, kapelan AK, autor pracy Obrazki z dziejów parafii Siedliska Bogusz (Siedliska Bogusz 1968). Obok znajduje się grobowiec z wysmukłym obeliskiem kryjący zwłoki ks. Antoniego Ruminowskiego (1866-1922) proboszcza parafii w okresie budowy nowego kościoła.

W pobliżu znajduje się grobowiec Lewickich ozdobiony dużym betonowym krzyżem. Pochowano tu: Witolda (1859-1931) i Paulinę (1873-1923) Lewickich oraz ich córkę Zofię Adamkiewiczową (1896-1974). Witold Lewicki doktor prawa, dziennikarz, publicysta wykazywał dużą aktywność polityczną na przełomie XIX/XX w. Był redaktorem wielu pism galicyjskich, a w latach 1890-1900 posłem do Rady Państwa w Wiedniu. Po objęciu w posiadanie Siedlisk Bogusz i Głobikowej należał do Rady Powiatowej w Pilźnie. Jego żona (Paulina Krzykowska) była znaną pianistką warszawską. Na prawo od głównej alejki umieszczono grobowiec Władysława Chajca (1904-1986), sławnego rzeźbiarza ludowego z Kamienicy Górnej- obecnie przeniesiony na cmentarz do Kamienicy Górnej. O jego pasji życiowej przypomina rzeźba Chrystusa Frasobliwego umieszczona w zaszklonej wnęce. W głębi cmentarza pochowany jest w rodzinnym grobie Władysław Gawroński (1872-1964) zasłużony kierownik szkoły w Siedliskach-Bogusz. W niewielkiej odległości znajduje się grób Jana Kordeli zamordowanego w Oświęcimiu w 1943 r. Na cmentarzu można też spotkać sporo innych nagrobków posiadających wartość artystyczną. Należą do nich m.in. pochodzące z lat dwudziestych groby dzieci: Rozalii Chajcówny i Zosi Korasadowiczówny. Niedaleko od cmentarza po lewej stronie drogi na granicy ze Smarżową stoi nietynkowana, ceglana kapliczka pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zbudowano ją w 1937 r. Kaplica posiada ostrołukowe, drzwi i okna. W trójkątnym szczycie figura NMP Niepokalanie Poczętej. Idąc z cmentarza w stronę centrum wsi mijamy kościół i położony po prawej stronie drogi duży plac na, którym wybudowana jest duża kryta scena w której organizowane są spotkania i imprezy kulturowe. Owy plac wymaga odpowiedniego zagospodarowania z przeznaczeniem na plac zabaw, miejsce wypoczynku i spotkań mieszkańców oraz okolicznych miejscowości. Obok niego znajduje się pomnik - głaz narzutowy z tablicą upamiętniającą mieszkańców Głobikówki i Siedlisk-Bogusz pomordowanych przez hitlerowców w 1944 r. Nieco dalej po przeciwnej stronie drogi stoi murowana kapliczka z 1861r. Zbudowana na planie prostokąta posiada trójkątny szczyt, a nakryta jest dachem dwuspadowym z dachówką. Wewnątrz obraz Matki Bożej Częstochowskiej malowany na blasze z połowy XIX w. Droga prowadzi nas dalej do Siedlisk dolnych. Przy skrzyżowaniu z drogą do Głobikówki wznosi się okazały pomnik Grunwaldzki. Zbudowano go w 1910 r. Było to miejsce licznych manifestacji patriotycznych organizowanych z okazji świąt narodowych. Widać już stąd resztki parku dworskiego z końca XVIII w. Do dworu prowadziły dawniej dwie drogi, z których jedna przechodząca blisko stawu po II wojnie światowej droga ta zarosła. U wylotu drugiej alejki stoi kapliczka słupowa wzniesiona przez rodzinę Lewickich w drugiej połowie XIX w. Kapliczka zbudowana na planie trójkąta posiada trzy duże przeszklone wnęki, w których umieszczono gipsowe figury Serca Pana Jezusa, Matki Bożej i NMP Niepokalanie Poczętej. Zabudowania dworskie znajdują się w ruinie. Dworskie zabudowania gospodarcze zostały przebudowane po 1945 r. Droga polna przechodząca przez dziedziniec prowadzi w górę na Kopaliny. Roztaczają się stąd piękne widoki na kotlinę potoku Kamienica. W odległym skraju wsi w lesie przy granicy ze Smarżową i Głobikówką ukryta jest mogiła mieszkańców pomordowanych przez wojska niemieckie późną jesienią 1944 r. Można do niej dojść od położonej pod lasem zagrody W. Kolbusza (Smarżowa nr 159). Mogiła znajduje się na dnie jednego z jarów położonego na prawo od drogi leśnej. Po wojnie zbudowano tam pomnik z kamienia polnego zwieńczony żelaznym krzyżem.

4Infrastruktura techniczna i społeczna w przestrzeni publicznej


4.1Sieć drogowa i dostępność komunikacyjna

Przez miejscowość przebiegają drogi powiatowe Kamienica Dolna - Grudna Górna, Głobikowa – Siedliska-Bogusz, Brzostek - Siedliska-Bogusz uzupełnieniem ich są drogi gminne i wiejskie. Do miejscowości można dojechać od strony południowej z Brzostku, od pólnocno-zachodniej z Gorzejowej, północnej z Głobikówki, a od wschodniej ze Smarżowej. Grogi gminne ze względu na bardzo dużą ilość są dopiero po części pokryte masą bitumiczną jednak znaczna ilość wymaga jeszcze remontu.4.2Wodociągi i kanalizacja

Mieszkańcy Siedlisk-Bogusz zaopatrują się w wodę z indywidualnych studni. Zbiorczej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej brak. Istnieją indywidualne szamba wybieralne w przypadku zapełnienia na zgłoszenie przez gospodarstwo.
4.3Sieć telefoniczna gazowa i energia elektryczna

Na obszarze miejscowości Siedliska-Bogusz występuje sieć linii elektroenergetycznych – niskiego napięcia oraz średniego napięcia – 15 KW. Obecnie zbilansowane potrzeby miejscowości na energię elektryczną, są w pełni zabezpieczone z istniejącego systemu energetycznego. Miejscowość wyposażona jest również w sieć gazową, posiada też sieć telefoniczną.4.4Miejsca kulturalnych i publicznych spotkań

W Siedliskach-Bogusz poza Remizą OSP nie ma możliwość prowadzenia działalności kulturalnej lub świetlicowej. Dom Ludowy jest częściowo użytkowany (parter) przez lokalnych przedsiębiorców, natomiast piętro wymaga kapitalnego remontu i jest nieużytkowane. Remiza strażacka jest miejscem organizowanych spotkań mieszkańców i zebrań wiejskich. Po przeciwnej stronie Domu Ludowego znajduje się plac z krytą sceną, na której w okresie letnim występują kapele, organizowane są też okoliczne uroczystości. Będzie to miejsce spotkań młodzieży, miejscem wypoczynku rodzin z dziećmi.
4.5Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum

Szkoła w Siedliskach-Bogusz powstała  w 1853 roku, a więc ma długą i bogatą historię. Wiele pokoleń mieszkańców Siedlisk-Bogusz i okolic uczyło się w dużym, drewnianym budynku, który jeszcze do niedawna znajdował się w centrum wsi. Przez wiele lat dyrektorem szkoły w Siedliskach Bogusz był pan Jan Konopacki. W grudniu 1989 roku rozpoczęto naukę w nowej szkole. Jest to duży, okazały budynek, znajdujący się na wzniesieniu pod lasem, obok drogi prowadzącej do Brzostku.  Składa się z trzech mniejszych budowli połączonych ze sobą tzw. przewiązką przy szkole wybudowana jest również sala gimnastyczna. Początkowo mieściła się tu szkoła podstawowa i przedszkole. W 1999 roku, po reformie szkolnictwa, zostało utworzone gimnazjum, do którego uczęszczają uczniowie okolicznych wsi (Gorzejowa, Głobikówka, Grudna Dolna, Grudna Górna, Smarżowa, Bączałka, Kamienica Górna) dowożeni do Siedlisk autobusem szkolnym. Kilka lat temu połączono przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum w Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz.


4.6Stan posesji i budynków

Budownictwo mieszkaniowe mieszane, dominują budynki jednorodzinne, przeważają budynki murowane występują też odrestaurowane budynki drewniane. Stan posesji jest zróżnicowany.
5Sfera gospodarcza


5.1Miejsca pracy


Z uwagi na brak przemysłu i zakładów produkcyjnych miejsca pracy są związane z pracą w gospodarstwach rolnych oraz w istniejących małych firmach transportowych, budowlanych. W ostatnich latach poważnym problemem miejscowości jest bezrobocie. Na terenie Siedlisk-Bogusz istnieje jednak możliwość rozwoju turystyki i agroturystyki ze względu na bardzo korzystne malownicze położenie miejscowości.

5.2Rolnictwo


Siedliska-Bogusz, ze względu na brak przemysłu i strukturę użytkowania gruntów jest miejscowością typowo rolniczą. Tak jak cała gmina charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw. Warunki naturalne (geologia, hydrologia, klimat, gleby) sprzyjają rozwojowi rolnictwa. W miejscowości dominuje uprawa zbóż, roślin pastewnych, w hodowli zaś: bydło mleczne i opasowe oraz trzoda chlewna. Znaczną przeszkodę w rozwoju rolnictwa stanowi postępujące rozdrobnienie gospodarstw rolnych i pagórkowaty teren.

5.3Agroturystyka

Malownicze położenie miejscowości Siedliska-Bogusz, czyste powietrze i stosunkowo duża ilość lasów stwarzają dogodne warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki. Z miejscowości można dojechać do Rezerwatu Przyrody KAMERA. Tereny leśne stwarzają doskonałe warunki do spacerów i wycieczek. W sezonie można tu zbierać grzyby i jeżyny.

Atrakcją są walory przyrodniczo-krajobrazowe. Cała Gmina Brzostek, jako typowo rolnicza, pozbawiona uciążliwego przemysłu gwarantuje turystom czyste, nieskażone środowisko.

6Analiza swot

Niezbędne w tym momencie jest uwzględnienie wewnętrznych czynników mających wpływ na rozwój obszaru objętego niniejszym Planem, jego mocnych stron, potencjału rozwojowego oraz zidentyfikowanie ewentualnych zagrożeń. Poniżej została przedstawiona analiza SWOT. Analiza SWOT tworzona jest w celu zdefiniowania najważniejszych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mają wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy miejscowości. Analiza przeciwstawia Mocne Strony (Atuty) obszaru jego Słabym Stronom (Słabościom), oraz Zagrożenia zewnętrzne – Szansom wypływającym z położenia geopolitycznego miejscowości.Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości. Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach Siedlisk-Bogusz.

6.1Sfera potencjałów – standard życia
Czynniki sprzyjające rozwojowi

Czynniki niesprzyjające rozwojowi
Czynniki rozwojowe wewnętrzne Siedlisk-Bogusz
Atuty
Słabości

rozwinięta sieć telefoniczna

niski standard dróg

rozwinięta sieć gazowa

niezadowalający stan techniczny Domu Ludowego

istniejący Dom Ludowy, kryta scena wraz z dużym placem

brak sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

istniejące, wolne tereny pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe

zły stan techniczny niektórych obiektów zabytkowych

zabytki (kapliczki, pozostałości dworu)

nie zagospodarowany teren wokół sceny
Czynniki rozwojowe zewnętrzne w otoczeniu
Szanse
Zagrożenia

dostępne środki pomocowe na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej

wysokie koszty inwestycji infrastrukturalnych

stworzenie odpowiednich warunków pod rozwój turystyki, rekreacji i sportu.


duża trudność w koordynacji działań różnych właścicieli infrastruktury i obiektów zabytkowych


6.2Sfera społeczna – jakość życia, tożsamość i wartości życia wiejskiegoCzynniki sprzyjające rozwojowi


Czynniki niesprzyjające rozwojowi
Czynniki rozwojowe wewnętrzne Siedlisk-Bogusz

Atuty

Słabości

czyste środowisko naturalne

wysoki poziom bezrobocia

walory przyrodniczo – krajobrazowe

mała ilość imprez integracyjnych, zachęt do wspólnego działania

organizacja imprez kulturalnych

zbyt małe wsparcie osób działających społecznie oraz inicjatyw społecznych

kultywowana tradycja ludowa

położenie w dalekiej odległości od stolicy województwa,

amatorska twórczość artystyczna

utrudnienia komunikacyjne spowodowane złą jakością i małą przepustowością dróg

promocja turystyczna i agroturystyczna Gminy,

utrudniony dostęp do szkolnictwa wyższego

zwiększone zainteresowanie mieszkańców estetyką otoczenia

niewystarczająca ochrona obiektów zabytkowych

atrakcyjne położenie w niedalekiej odległości od centrów przemysłowych

ubożenie ludności i uzależnienie się części rodzin od pomocy społecznej

prężna jednostka OSP

występowanie patologii społecznych

rozwinięta sieć połączeń komunikacyjnych PKS

niski stopień świadomości ekologicznej społeczeństwa zanieczyszczania środowiska ściekami bytowymi
Czynniki rozwojowe zewnętrzne w otoczeniu
Szanse

Zagrożenia

duży udział mieszkańców ościennych miejscowości i przyjezdnych w organizowanych imprezach

brak skutecznego programu przeciwdziałania bezrobociu,

rozwój turystyki

mała skuteczność edukacji ekologicznej

rosnące zainteresowanie ochroną środowiska
dostępne zewnętrzne środki pomocy na wspieranie lokalnych inicjatyw


6.3Sfera gospodarcza – byt
Czynniki sprzyjające rozwojowi
Czynniki niesprzyjające rozwojowi

Czynniki rozwojowe wewnętrzne Siedlisk-Bogusz

Atuty
Słabości

  aktywne działanie władz gminnych na rzecz pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania

mała różnorodność usług

potencjalny rynek zbytu zdrowej żywności

słaba kondycja ekonomiczna istniejących podmiotów gospodarczych

zasoby siły roboczej

niedobór kapitału na uruchomienie lub rozwój działalności gospodarczej

czyste środowisko naturalne

utrudniony dostęp do preferencyjnych kredytów na działalność gospodarczą,

korzystne warunki przyrodnicze i gruntowe do produkcji rolnej,

słaba edukacja ekonomiczna społeczeństwa

możliwość specjalizacji w pracochłonnych kierunkach produkcji rolniczej (ekologiczne),

brak kanalizacji miejscowości

niski stopień skażenia gruntów

brak dobrego zorganizowanego rynku artykułów rolnych na terenie Gminy

dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa

słabe wyposażenie w sprzęt rolniczy

atrakcyjne tereny pod względem turystycznym

rozdrobniona struktura agrarna
Czynniki rozwojowe zewnętrzne w otoczeniu
Szanse
Zagrożenia

wzrost zainteresowania społeczeństwa turystyką

utrudniony dostęp do zewnętrznego kapitału

dostatek terenów do prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej.

wysokie koszty podejmowania działalności gospodarczej

bliskość dużych aglomeracji i przejść granicznych
wzrastające zainteresowanie zdrową żywnością

dostępność funduszy strukturalnych7Wizja rozwoju miejscowości

Wizja to opis głównych pól aktywności w przyszłości, stanowiący najogólniejszy cel społeczności lokalnej.

Wizję Siedlisk-Bogusz określono w perspektywie do roku 2018.
Miejscowość Siedliska-Bogusz – atrakcyjny ośrodek agroturystyki i rekreacji dzięki przedsiębiorczym mieszkańcom i ekologicznemu rolnictwu.
Wizja jest zapisem mieszkańców i ich deklaracją wspólnego urzeczywistniania nakreślonych celów. Wizja w swej istocie łączy wszystkie środowiska, siły i osoby na rzecz jej realizacji, jednak bez wskazywania sposobów i środków. Te zapewne będą wypadkową aspiracji, doświadczeń i pomysłowości mieszkańców i ośrodków decyzyjnych wcielających ją w życie.

8Długoterminowy plan Odnowy
 • Priorytety:

 • Budowa i modernizacja infrastruktury;
 • Poprawa poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców;
 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego;
 • Kultywowanie tradycji i wartości lokalnych;
 • Podniesienie atrakcyjności turystycznej;
 • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej;


 • Uzasadnienie

Rozwój infrastruktury technicznej ma decydujące znaczenie dla powodzenia programów rozwoju obszarów wiejskich. Od poziomu rozwoju infrastruktury technicznej zależy to jak będzie rozwijała się lokalna gospodarka i jak będą zaspokajane potrzeby społeczne mieszkańców. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w Planie Odnowy Miejscowości Siedliska-Bogusz. Będzie to wymagać koncentracji środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej. W celu zapewnienia stałego wzrostu jakości życia oraz dostosowania do standardów UE niezbędne jest zwiększenie poziomu wydatków, szczególnie na inwestycje infrastrukturalne z zakresu ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury społecznej.

Bogate dziedzictwo kulturowe, zabytki są elementem warunkującym atrakcyjność turystyczną miejscowości. Obok walorów estetyczno – poznawczych wzbogacają one życie kulturalne. Życie kulturalne, turystyka są elementem funkcjonowania agroturystyki. Umożliwiają spędzenie wolnego czasu, stanowiąc atrakcję zarówno dla mieszkańców, jak i gości przebywających w miejscowości.

Bardzo ważnym elementem kształtującym warunki życia mieszkańców obszarów wiejskich, odpowiadające standardom cywilizacyjnym i pozwalające mieszkańcom realizować ich cele ekonomiczne, jest stworzenie im warunków do aktywnego uczestnictwa w gospodarczym życiu miejscowości i gminy.

Trudna sytuacja na rynku pracy, wysokie bezrobocie należy do ważnych problemów społecznych i gospodarczych miejscowości. Realizacja priorytetów wymagać będzie koncentracji na rozszerzeniu zakresu stosowanych metod przeciwdziałania bezrobociu oraz na zapewnieniu warunków wdrażania nowych metod i technik pracy, a także na dostosowaniu społeczności do ery społeczeństwa informacyjnego. Ważnym zadaniem władz samorządowych i społeczności lokalnej jest wspieranie wszelkich inicjatyw, służących rozwojowi Januszkowic i ułatwiających podejmowanie inwestycji.

Realizacja wszystkich powyższych priorytetów wymagać będzie mobilizacji mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków i jakości życia. Aktywność mieszkańców w kierunku podejmowania działań wspierających rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny miejscowości będzie warunkiem krytycznym dla realizacji priorytetów niniejszego planu.8.1 Cele

Realizacja priorytetów rozwojowych wymaga osiągnięcia celów długofalowych, które zgodne są z oczekiwaniami mieszkańców, jednocześnie będąc zgodnymi z najważniejszymi dokumentami planistycznymi gminy tj. Strategią Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”, Strategią Rozwoju Gminy, Planem Rozwoju Lokalnego Gminy oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Poniżej zaprezentowano cele sformułowane w trzech sferach życia lokalnej społeczności, jaką stanowią mieszkańcy Siedlisk-Bogusz. Kolejność poniższych celów nie stanowi ich hierarchii, są one równorzędne.

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie
obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie
dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Działanie Odnowa i rozwój wsi wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Siedlisk - Bogusz spełniają warunek zgodności z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy i Strategia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości są wewnętrznie zgodne a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji zadań strategii wyższego rzędu. Zgodnie z zapisami w Strategii LGD „LIWOCZ” planowane przedsięwzięcie wpisuje się w cel ogólny 1 tj. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów dla podniesienia atrakcyjności, rozwoju turystyki i sportu” jak i cele szczegółowe tj. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w tym ( place zabaw, parki relaksu, rekreacji i rozrywki, tereny naturalne pod aktywną turystykę i rekreacje profilowaną, miejsca parkingowe” oraz „budowa i odbudowa małej infrastruktury turystycznej (…) miejsc piknikowych, biwakowych i wypoczynkowych, ścieżek spacerowych”Sfera potencjałów

 • Rozbudowa bazy kulturalnej,

 • Rewitalizacja obiektów zabytkowych,

 • Zapewnienie dobrego poziomu dostępności komunikacyjnej wszystkim mieszkańcom i przyjezdnym - poprawa stanu technicznego dróg i całej infrastruktury drogowej,

 • Zachowanie i wyeksponowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu.


Sfera społeczna

 • Rozwój rynku pracy - zmniejszenie poziomu bezrobocia,

 • Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu potrzeb
  w dziedzinie wypoczynku, rekreacji i sportu,

 • Rozwój bazy kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej,

 • Rozwój usług z zakresu turystyki, rekreacji, sportu i kultury,

 • Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach,

 • Podniesienie świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców gminy.


Sfera gospodarcza

 • Stworzenie systemu wsparcia inwestorów i przedsiębiorców tworzących nowe, stałe miejsca pracy,

 • Rozbudowa bazy turystycznej i wypoczynkowej w oparciu o atrakcyjne zabytki i kompleksy leśne oraz powiązanie oferty krajobrazowej ze sferą szeroko rozumianych usług turystycznych,

 • Wzrost atrakcyjności gminy dla rozwoju usług i zabezpieczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe,

 • Promowanie zróżnicowania działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w gospodarstwach rolnych.8.2Wykaz i harmonogram realizacji projektów na okres 2010-2018

 • Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz (2011),

 • Przebudowa (remont) budynku Domu Ludowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele turystyczne w Siedliskach-Bogusz (2011/2018) - szacunkowy koszt to 1 172 626,05 zł,

 • Przebudowy dróg gminnych i wiejskich we wsi Siedliska-Bogusz (2010-2018)-szacunkowy koszt to 1 200 000,00 zł9Krótkoterminowy plan Odnowy

9.1Opis planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie „zagospodarowanie placu” zlokalizowane jest w miejscowości Siedliska – Bogusz, gmina Brzostek, przy drodze powiatowej Kamienica Dolna - Grudna Góra i skrzyżowaniu do Brzostku na działce o nr ewid. 586, będącą własnością Gminy Brzostek. Teren pod planowaną inwestycje znajduje się w centrum wsi tuż obok Domu Ludowego, oddziału Banku BSR, punktu pocztowego, sklepów, remizy OSP. Na owym Placu wybudowana jest już duża scena z zadaszeniem, na której odbywają się uroczystości z życia wsi i gminy. Nawierzchnia Placu jest częściowo utwardzona nawierzchnia żwirową pozostała część trawiasta.

Po zakończeniu inwestycji Plac odgrywać będzie dużą rolę dla społeczności lokalnej, związaną z zapewnieniem warunków dla realizacji przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej. Teren zostanie zagospodarowany na miejsce wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci nie tylko miejscowości, w której jest zlokalizowany, ponieważ będzie miał charakter otwarty. Na owym Placu będą odbywać się różnego rodzaju imprezy masowe (dożynki, zawody dla dzieci i młodzieży)


Przedsięwzięcie – „Zagospodarowanie placu” – obejmuje:


 1. Plac-1341 m2

 • wykonanie korytowania pod ścieżki,

 • nawierzchnia z kostki brukowej na podbudowie - 1178 m2

 • odwodnienie

 • ścieżki od strony zachodniej – 38 m2

 • krawężnikowanie długość 127 m

 1. Zagospodarowanie skarpy

 • Korygowanie terenu pod ścieżki

 • plantowanie

 • wyrównanie skarp rowu

 • wykonanie ścieżek żwirowych w obrzeżu trawnikowym

 • mostek na rowie

 1. Zieleń:

 • trawniki - 340 m2

 • rośliny okrywowe - 1500 m2 (2 530 szt.)

 • drzewa i krzewy - 129 szt.

 1. Urządzenia

 • ławki - 18 szt.

 • huśtawki – 1 szt.

 • piaskownice – 1 szt.

 • karuzela – 1 szt.

 • kosze na śmieci – 11 szt.

 • zestawy piknikowe (ławki + stolik) – 6 kpl.

 • punkty oświetleniowe – 19 szt.

 • donice – 5 szt.

 • fontanna – 1 szt.


9.2Kosztorys planowanego przedsięwzięcia

Ogólny koszt realizacji przedsięwzięcia to – 413 270,12 zł.


Koszty inwestycyjne wykonania Placu w Siedliskach-Bogusz:


Lp.

Elementy robót

Wartość netto

Wartość brutto

1

Wykonanie placu z nawierzchni z kostki brukowej , odwodnienia, ścieżki o nawierzchni żwirowej, krawężnikowanie, fontanna.

205 035, 00 zł.

250 142, 70 zł.

2

Zagospodarowane skarpy

18 410, 00 zł.

22 460, 20 zł.

3

Zieleń (trawniki, rośliny okrywowe, drzewa i krzewy)

39 172, 00 zł.

47 789, 84 zł.

4

Urządzenia (ławki, huśtawka, piaskownice, huśtawki, kosze na śmieci)

24 723, 00 zł.

30 162, 06 zł.

5

Oświetlenie

44 764, 00 zł.

54 612, 09 zł.

6

Opracowanie projektu

6 642, 00 zł

8 103, 34 zł

RAZEM KOSZTY INWESTYCYJNE

338 746, 00 zł

413 270, 12 zł.


9.3Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

 1. Podpisanie umowy o dofinansowaniu przedsięwzięcia - grudzień 2010 r.

 2. Przeprowadzenie procedury przetargowej – luty 2011 r.

 3. Podpisanie umowy z wykonawcą – marzec 2011 r.

 4. Roboty budowlane – od kwietnia 2011 r. do sierpnia 2011 r.

 1. Wykonanie korytowania (odwodnienia pod ścieżki, fragmentaryczne plantowanie, mostek na rowie – kwiecień/maj 2011 r.

 2. Wykonanie korytowania, odwodnienia pod nawierzchnię z kostki brukowej, wykonanie oświetlenia, ułożenie kostki – maj - lipiec 2011 r.

 3. Podłączenie oświetlenia przymocowanie urządzeń towarzyszących (ławki, kosze, zestawy piknikowe, zasadzenie wolnych przestrzeni w roślinami okrywowymi, krzewami i trawnikiem – sierpień 2011 r.

 1. Złożenie wniosku o zwrot kosztów projektu wrzesień/październik 2011 r.9.4Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia
Projekt realizowany będzie w woj. podkarpackim, powiecie dębickim, gminie Brzostek, miejscowości Siedliska-Bogusz.

Położenie Gminy Brzostek na terenie Województwa Podkarpackiego.
Gmina BrzostekŹródło: zasoby internetowe
Miejsce realizacji planowanego przedsięwzięcia
Miejsce realizacji projektu

Ź

ródło: www.brzostek.alpha.pl
Plan Odnowy Miejscowości Siedliska-Bogusz opracowany jest w oparciu o następujące źródła informacji:


 • Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Siedliska-Bogusz,

 • Dane informacyjne z Urzędu Miejskiego w Brzostku

 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brzostek na lata 2007– 2013,

 • Strategia Rozwoju Gminy Brzostek,

 • Strategia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek

 • Brzostek i Okolice, Ks. Bogdan Stanaszek, Brzostek 1997r,

 • Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzostek na lata 2008-2020,

 • Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Brzostek,

 • www.brzostek.alpha.pl.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość