Strona główna

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!”


Pobieranie 95.03 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar95.03 Kb.
Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!”

Numer
i temat lekcji


Liczba godzin

Środki dydaktyczne

Treści nauczania

Wymagania

Odniesienia do podstawy programowej

podstawowe

ponadpodstawowe

Uczeń:

Klasa V1. Przypominamy sobie abecadło plastyczne

1

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 8–9 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, tekturę, farby plakatowe, pędzel, ołówek, nożyczki, naczynie na wodę

- podstawowe terminy plastyczne w formie abecadła plastycznego: linia, kontur, plama, walor, światłocień, barwa, gama barwna, faktura, kształt, kompozycja, perspektywa - elementy plastyczne w otoczeniu i w dziele sztuki

- wskazuje i opisuje elementy abecadła plastycznego w najbliższym otoczeniu - przedstawia w pracy plastycznej fragment najbliższego otoczenia z uwzględnieniem co najmniej jednego elementu języka plastyki

- wskazuje na fotografiach i reprodukcjach obrazów tworzące je elementy plastyczne - wymienia przykłady otoczenia estetycznego i uzasadnia swój wybór - omawia rolę środków plastycznych zastosowanych w odtworzeniu

2.1 3.2

2. – 3. Faktura =(Jak pokazać fakturę przedmiotu + Kompozycja z materiału roślinnego z wykorzystaniem różnorodnej faktury

2

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 50–53 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - kartkę brystolu, podkładkę z tektury o wymiarach 10 x 10 cm, farby, pędzel, plastelinę, ołówek, cyrkiel, linijkę, klej, patyk, kaszę mannę, przyprawy ziołowe, naczynie na wodę, gazety do podłożenia

- termin faktura - rodzaje faktury - uzyskiwanie różnego rodzaju powierzchni w rysunku i malarstwie - rola faktury w dziele plastycznym - technika frotażu

- wyjaśnia termin faktura - wymienia na podstawie obserwacji rodzaje powierzchni występujących w przyrodzie - uzyskuje w pracy fakturę poprzez odciśnięcie przedmiotu lub zastosowanie frotażu - określa rodzaje różnych powierzchni na przykładach z najbliższego otoczenia - podaje poznane przykłady otrzymywania faktury w działaniach plastycznych - przedstawia przykłady faktury w rysunku i malarstwie

- wymienia rodzaje faktury występujące w dziełach różnych dyscyplin plastycznych - omawia różnice w fakturach uzyskanych w różnego typu działaniach plastycznych - realizuje pracę na zadany temat z wykorzystaniem poznanych sposobów uzyskiwania rozmaitych faktur na płaszczyźnie - opisuje sposoby przedstawiania faktury w rysunku i malarstwie - wyjaśnia, czemu służy stosowanie faktury w rysunku i malarstwie - przedstawia rolę faktury w rzeźbie na przykładach popiersia Juliusza Cezara oraz „Popiersia Vienneta” Honoré Daumiera i „Mechanicznej głowy” Raoula Hausmanna - wykonuje dodatkowe zadanie plastyczne

2.1 3.2

4. – 5. Kształt Wykonanie kompozycji przestrzennej +Kompozycja przestrzenna

2

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 54–56 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - 10 pudełek po zapałkach, klej, kartkę z bloku, farby plakatowe, pędzel, naczynie na wodę, plastikowy talerz do mieszania farb, kolorowe kartki, kartkę brystolu, ołówek, linijkę, cyrkiel, nożyczki, klej, taśmę klejącą

- terminy: kształt, forma, forma płaska, forma przestrzenna - rodzaje form: naturalne i sztuczne (użytkowe i artystyczne) - forma w rysunku, malarstwie i rzeźbie

- wyjaśnia termin forma - wyodrębnia i określa kształty przedmiotów z najbliższego otoczenia - zaznacza w działaniach plastycznych kształty przedmiotów o prostej budowie - tłumaczy, jaka jest różnica między formą płaską a przestrzenną - wykorzystuje wybrane formy w działaniach plastycznych

- wymienia podstawowe rodzaje form występujących w otoczeniu człowieka - omawia formy rzeźb „Odpoczywający Ares” Lizypa i „Rzeźba parkowa” Barbary Hepworth - tłumaczy, czym się różni forma przestrzenna od rzeźby - wykorzystuje formę jako środek wyrazu plastycznego w działaniach twórczych - przedstawia środki wyrazu zastosowane przez Katarzynę Kobro w „Kompozycji przestrzennej” - wyjaśnia funkcję formy w sztuce

2.1 2.2 3.1 3.2

6. Kompozycja centralna

1

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 57–60 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, farby plakatowe, pędzel, naczynie na wodę, plastikowy talerz do mieszania farb lub flamastry, kolorowy papier, kredki

- terminy: kompozycja, akcent plastyczny - znaczenie kompozycji w sztuce - cechy kompozycji centralnej i sposoby jej tworzenia - zasady harmonijnej kompozycji

- wyjaśnia termin kompozycja - wskazuje przykłady kompozycji centralnej w najbliższym otoczeniu - wymienia zasady tworzenia kompozycji centralnej - wykorzystuje zasady tworzenia kompozycji centralnej w działaniach plastycznych - podaje zasady harmonijnej kompozycji

- wyjaśnia, co to jest akcent plastyczny - omawia przykłady kompozycji centralnej w przyrodzie - określa cechy kompozycji centralnej na przykładzie reprodukcji „Błękitny chłopiec” Thomasa Gainsborough - stosuje akcent plastyczny - odróżnia dobrą kompozycję od złej - przedstawia rolę kompozycji jako środka wyrazu plastycznego - twórczo wykorzystuje kompozycję centralną w działaniach plastycznych - porównuje znaczenia terminu kompozycja w plastyce i muzyce

2.2 3.2

7. i 8. Kompozycja symetryczna i asymetryczna

2

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 61–63 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, kolorowy papier, tekturowy talerz, pastele olejne, farby akwarelowe, kredki, ołówek, nożyczki, klej, gruby i cienki pędzel, naczynie na wodę, węgiel

- cechy kompozycji symetrycznej i asymetrycznej - sposoby tworzenia oraz funkcja w dziele plastycznym kompozycji symetrycznej i asymetrycznej

- wymienia niektóre cechy kompozycji symetrycznej i asymetrycznej - stosuje metodę odbijania elementów przy tworzeniu kompozycji symetrycznej - wskazuje przykłady kompozycji symetrycznej w najbliższym otoczeniu - rozpoznaje układy symetryczne i asymetryczne na płaszczyźnie oraz w przestrzeni - podejmuje próbę tworzenia kompozycji symetrycznej i asymetrycznej za pomocą poznanych środków wyrazu

- omawia cechy kompozycji symetrycznej na przykładzie ilustracji w podręczniku - twórczo stosuje kompozycję symetryczną i asymetryczną w działaniach plastycznych - porównuje obrazy „Madonna z Dzieciątkiem i świętymi” Sandra Botticellego i „Pani Charpentier z dziećmi” Pierre’a-Auguste’a Renoira pod kątem zastosowanej kompozycji

2.1 2.2 3.2

9. i 10. Kompozycja otwarta i zamknięta

2

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 64–66 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, kolorową kartkę
z bloku, połowę arkusza kolorowego brystolu, kolorowy papier, farby, pędzel, ołówek, linijkę, czarny flamaster, cyrkiel, nożyczki, klej

- cechy kompozycji otwartej i zamkniętej - sposoby tworzenia oraz funkcja w dziele plastycznym kompozycji otwartej i zamkniętej

- wymienia cechy kompozycji otwartej i zamkniętej - wykonuje pracę, w której stosuje kompozycję zamkniętą - wskazuje przykłady kompozycji otwartej i zamkniętej w najbliższym otoczeniu - przedstawia na płaszczyźnie kompozycję otwartą złożoną z kilku powtarzających się elementów - określa rodzaj kompozycji wybranych dzieł malarskich

- wskazuje różnice między kompozycją otwartą i zamkniętą - tworzy samodzielnie lub w grupie kompozycję otwartą i zamkniętą na płaszczyźnie z zastosowaniem wybranej techniki - przedstawia rolę kompozycji jako środka wyrazu plastycznego - w twórczy sposób stosuje odpowiednie środki wyrazu plastycznego do ukazania kompozycji otwartej i zamkniętej - porównuje reprodukcje dzieł „Wenecja” Edwarda Dwurnika i „Trzej muzykanci” Pabla Picassa pod kątem gamy barwnej oraz kompozycji

2.1 3.2

11. i 12. Kompozycja statyczna i dynamiczna

2

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 67–69 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, węgiel rysunkowy, farby (czerwoną, żółtą, czarną, brązową), pastele olejne, pędzel, gumkę chlebówkę, plastikową słomkę, gazety do podłożenia, naczynie na wodę

- cechy kompozycji statycznej i dynamicznej - sposoby tworzenia oraz funkcja w dziele plastycznym kompozycji statycznej i dynamicznej

- omawia cechy kompozycji statycznej i dynamicznej - podaje przykłady kompozycji statycznej i dynamicznej w najbliższym otoczeniu - wymienia elementy i układy tworzące kompozycję dynamiczną i statyczną - przedstawia na płaszczyźnie scenę rodzajową z zastosowaniem kompozycji statycznej - wskazuje przykłady kompozycji statycznej i dynamicznej w reprodukcjach wybranych dzieł

- wykonuje na płaszczyźnie kompozycję dynamiczną z zastosowaniem wybranej techniki plastycznej - omawia obrazy „Portret chłopca z rudymi włosami” Amadea Modiglianiego i „Kościół w Murnau” Wassilego Kandinskiego pod kątem zastosowanej kompozycji - twórczo wykorzystuje różnorodne techniki i środki wyrazu do tworzenia kompozycji statycznej i dynamicznej

2.1 3.2

13. Kompozycja rytmiczna

1

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 70–71 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - duży blok, kartkę brystolu, gruby pędzel, farby plakatowe, ołówek, nożyczki, klej, wałek z gąbką, plastikowy talerz, naczynie na wodę

- cechy kompozycji rytmicznej - sposoby tworzenia kompozycji rytmicznej oraz jej funkcja w dziele plastycznym

- wskazuje układy rytmiczne w najbliższym otoczeniu - wykonuje kompozycję rytmiczną poprzez odbijanie wzoru z szablonu - wyjaśnia, czym się charakteryzuje kompozycja rytmiczna - tworzy na płaszczyźnie układy z zastosowaniem kompozycji rytmicznej

- wymienia różne rodzaje rytmów i wyjaśnia, jakie elementy mogą je tworzyć - realizuje pracę na zadany temat z zastosowaniem kompozycji rytmicznej, z uwzględnieniem dowolnego rodzaju rytmu - omawia reprodukcję obrazu „Port rybacki w Collioure” André Deraina - wyjaśnia, jakie zjawiska można przedstawić na płaszczyźnie z zastosowaniem kompozycji rytmicznej - wskazuje przykłady kompozycji rytmicznej w wybranych dziełach

2.1 3.2

14. Perspektywa rzędowa

1


- podręcznik „Do dzieła!”, s. 72–74 Każdy uczeń przynosi na lekcję materiały do jednej z trzech prac do wyboru: - blok rysunkowy, farby plakatowe, pędzel, naczynie na wodę, plastikowy talerz do mieszania farb - blok rysunkowy, kredki - brązową kartkę, farby plakatowe, pędzel, naczynie na wodę

- terminy: perspektywa, układ pasowy - funkcje perspektywy w dziele plastycznym - cechy charakterystyczne perspektywy rzędowej - zastosowanie perspektywy rzędowej w sztuce prehistorycznej - układ pasowy w malarstwie egipskim

- wyjaśnia termin perspektywa - przedstawia na płaszczyźnie kompozycję z zastosowaniem perspektywy rzędowej - omawia, na czym polega stosowanie perspektywy - definiuje perspektywę rzędową

- określa rolę perspektywy w dziele plastycznym - przedstawia perspektywę rzędową w pracach plastycznych o zróżnicowanej gamie barwnej - wskazuje na reprodukcjach wybranych dzieł perspektywę rzędową - wyjaśnia, na czym polega układ pasowy - porównuje reprodukcje malowideł sztuki prehistorycznej i starożytnego Egiptu pod kątem zastosowanej perspektywy

2.1 3.2

15. Perspektywa kulisowa

1

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 75–76 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - tekturowe pudełko, kartkę brystolu, blok rysunkowy, farby plakatowe lub temperowe, pędzel, nożyczki, klej lub taśmę klejącą naczynie na wodę, plastikowy talerz

- cechy charakterystyczne perspektywy kulisowej - zastosowanie perspektywy kulisowej w sztuce

- wymienia cechy perspektywy kulisowej - przedstawia na płaszczyźnie kilkuelementową kompozycję z zastosowaniem perspektywy kulisowej - podaje przykłady perspektywy kulisowej zaczerpnięte z najbliższego otoczenia - określa tonację obrazu „List miłosny” Jana Vermeera

- omawia poszczególne plany w obrazie „List miłosny” Jana Vermeera tworzące perspektywę kulisową - wyjaśnia pochodzenie nazwy „perspektywa kulisowa” - twórczo stosuje perspektywę kulisową w działaniach plastycznych - dokonuje analizy reprodukcji wybranych dzieł pod kątem zastosowanej perspektywy kulisowej - tłumaczy różnice między perspektywą rzędową a kulisową na przykładach reprodukcji wybranych dzieł - wykonuje dodatkowe zadanie plastyczne

2.1 3.2

16., 17. i 18. Perspektywa zbieżna (linearna)

3


- podręcznik „Do dzieła!”, s. 77–81 Nauczyciel przygotowuje: - tekturowe pudełka różnej wielkości, krzesło Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, miękki ołówek, linijkę, gumkę, plastikowy kubek

- terminy: linia horyzontu, punkt zbiegu - cechy charakterystyczne perspektywy zbieżnej (linearnej) - zastosowanie perspektywy zbieżnej w rysunku i malarstwie

- podaje główne elementy perspektywy zbieżnej - wyjaśnia, na czym polega stosowanie perspektywy zbieżnej - wymienia rodzaje perspektywy zbieżnej - przedstawia na płaszczyźnie trójwymiarowy przedmiot o prostej budowie z zastosowaniem perspektywy zbieżnej

- omawia rodzaje perspektywy zbieżnej - stosuje zasady tworzenia perspektywy zbieżnej w działaniach plastycznych - wyjaśnia rolę perspektywy zbieżnej w dziele sztuki - określa rodzaj perspektywy zbieżnej w wybranych reprodukcjach dzieł - twórczo stosuje w działaniach plastycznych różne rodzaje perspektywy zbieżnej - projektuje kształt brył według zasad perspektywy zbieżnej - analizuje zasady zastosowania perspektywy zbieżnej w obrazach: „Widok idealnego miasta” Piera della Francesca, „Zabawy dziecięce” Pietera Bruegla starszego

2.1 3.2

19. i 20. I 21.. Perspektywa powietrzna i malarska

3


- podręcznik „Do dzieła!”, s. 82–83 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, farby, pędzel, plastikowy talerz, naczynie na wodę

- cechy charakterystyczne perspektywy powietrznej i malarskiej - sposób wyrażania przestrzeni na płaszczyźnie za pomocą perspektywy powietrznej i malarskiej

- podaje cechy perspektywy powietrznej i malarskiej - wymienia barwy, które tworzą pierwszy plan oraz plany dalsze w perspektywie malarskiej - wyjaśnia, na czym polega stosowanie perspektywy powietrznej i malarskiej - dopasowuje kolory pod względem ich „temperatury” - tworzy na płaszczyźnie perspektywę powietrzną lub malarską za pomocą odpowiednio dobranych barw

- wykorzystuje w działaniach plastycznych wiedzę o złudzeniach wzrokowych i oddziaływaniu barw względem siebie - stosuje zasady tworzenia perspektywy powietrznej i malarskiej - poprawnie ocenia „temperaturę” poszczególnych barw względem innych, znajdujących się w ich sąsiedztwie - omawia obrazy „Przybycie do Wenecji” Williama Turnera i „Morze” Aleksandra Gierymskiego oraz analizuje je pod kątem wykorzystanych środków wyrazu plastycznego

2.1 3.2

22. i 23. Świat w perspektywie – konkurs

2

Każdy uczeń przynosi na lekcję: - narzędzia i materiały potrzebne do wykonania pracy w wybranej technice

- utrwalenie wiadomości o poznanych rodzajach perspektywy (rzędowej, kulisowej, zbieżnej, powietrznej i malarskiej)

- wymienia poznane rodzaje perspektywy - wykonuje pracę z zastosowaniem wybranej perspektywy - podaje najważniejsze cechy przedstawionej perspektywy

- tłumaczy, na czym polega przedstawiona perspektywa
- dobiera rodzaj perspektywy do tematu pracy - analizuje pracę własną i innych osób pod kątem zastosowanej perspektywy - wykonuje pracę świadczącą o biegłości w stosowaniu perspektywy w celu ukazania przestrzeni na płaszczyźnie - wyjaśnia różnice między rodzajami perspektywy zastosowanymi w pracach koleżanek i kolegów

2.1

24. Sprawdź się!

1

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 84–86 Jeśli to możliwe, nauczyciel przygotowuje rzutnik i slajdy z reprodukcjami dzieł sztuki, analizowanymi następnie przez uczniów. Wybiera obrazy pod kątem użytych środków wyrazu plastycznego

- powtórzenie wiadomości z działu „Abecadło plastyczne” (linia, punkt, narzędzia i podłoża rysunkowe, walor, światłocień, barwy, techniki malarskie, faktura, kształt, kompozycja, perspektywa)

- wyjaśnia omówione na lekcji terminy plastyczne - stara się rozpoznawać poznane środki wyrazu plastycznego w wybranych dziełach sztuki - rozwiązuje zadania z rozdziału „Sprawdź się!”

- samodzielnie omawia poznane terminy plastyczne, ilustrując je przykładami dzieł sztuki - potrafi właściwie wykorzystać poznane zdobytą wiedzę we własnej twórczości

3.1 3.2

25. Czym są dzieła sztuki?

1

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 88–89 Nauczyciel przygotowuje: - reprodukcje wybranych dzieł sztuki

- terminy: oryginał, kopia, reprodukcja, eksponat, kustosz, konserwator, galeria - formy dzieł sztuki - funkcje i cele dzieł sztuki

- określa formy, funkcje i cele dzieł sztuki na podanych przez nauczyciela przykładach - wyjaśnia terminy poznane na lekcji - wymienia miejsca z bliskiego otoczenia, w których można oglądać dzieła sztuki - tworzy klasową galerię prac uczniów

- ujawnia znajomość wielu przykładów z kanonu arcydzieł sztuki – samodzielnie podaje tytuły tych dzieł i ich lokalizację, określa ich formę oraz funkcje - porównuje wybrane dzieła pod kątem form i funkcji

1.1 3.1 3.2

26. i 27. Rysunek

2


- podręcznik „Do dzieła!”, s. 90–94 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, czarną kartkę z bloku, białą kredkę, miękki ołówek, gumkę, tusz, pędzel, naczynie na wodę

- rysunek jako odrębna dziedzina sztuki – cechy charakterystyczne - rola rysunku w sztuce - środki wyrazu plastycznego w rysunku - analiza i porównanie dzieł rysunkowych

- wyjaśnia, czym się charakteryzuje rysunek jako dziedzina sztuki - samodzielnie organizuje warsztat pracy - wymienia narzędzia rysunkowe - omawia funkcje rysunku - podaje elementy abecadła plastycznego wykorzystywane w rysunku - wykonuje rysunek z zastosowaniem wybranych środków wyrazu - rozpoznaje rysunek wśród dzieł innych dziedzin sztuki

- omawia funkcje szkicu - wyjaśnia, w jaki sposób różnicuje się fakturę i przedstawia światłocień w rysunku - właściwie dobiera narzędzia rysunkowe do zadanego tematu - określa sposób przedstawiania przestrzeni oraz rodzaje faktury w rysunku na podstawie wybranych reprodukcji - świadomie i ekspresyjnie posługuje się w rysunku linią, plamą walorową i światłocieniem - analizuje własny rysunek pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego - wskazuje różnice między szkicem a namalowanym na jego podstawie obrazem - porównuje wybrane dzieła rysunku pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego

3.1 3.2

28.- 29. Okolica szkoły w szkicach – zajęcia w plenerze

2

Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, sztywną podkładkę, miękki ołówek, gumkę, prostokątną ramkę z tektury

- utrwalenie wiadomości dotyczących warsztatu rysunkowego - rysowanie z natury

- kadruje fragment otoczenia zawierający co najmniej dwa elementy - wykonuje szkic fragmentu otoczenia z zastosowaniem wybranych środków wyrazu charakterystycznych dla rysunku

- uwzględnia w pracy rysunkowej fakturę i światłocień - wybiera ciekawy kadr otoczenia - wykonuje szkic z uwzględnieniem planów przestrzeni

2.1

30., 31. i 32. Malarstwo

3

- podręcznik „Do dzieła!”, s. 95–104 Każdy uczeń przynosi na lekcję: - blok rysunkowy, farby plakatowe, pędzel, naczynie na wodę, zdjęcie fragmentu natury, plastikowy talerz do mieszania farb

- cechy charakterystyczne malarstwa jako dziedziny sztuki - rodzaje malarstwa - sposoby przedstawiania rzeczywistości w malarstwie - środki wyrazu plastycznego w malarstwie - analiza i porównanie dzieł malarskich

- wyjaśnia, czym jest malarstwo - wymienia rodzaje malarstwa - stosuje poznane narzędzia malarskie - poprawnie organizuje warsztat pracy - wykonuje pracę malarską o charakterze realistycznym - omawia rodzaje malarstwa - odróżnia obraz realistyczny od dzieła abstrakcyjnego - rozpoznaje na przykładowych reprodukcjach dzieł wybrane rodzaje malarstwa

- wyjaśnia, czym się różni malarstwo realistyczne od abstrakcyjnego - stosuje różne techniki malarskie, kompozycje i zestawy barw w działaniach plastycznych - gromadzi informacje o artyście malarzu ze swojej okolicy - wykonuje pracę malarską o charakterze abstrakcyjnym - omawia rodzaje malarstwa na przykładach reprodukcji obrazów zamieszczonych w podręczniku - wyraża własną opinię na temat analizowanego dzieła malarskiego - porównuje dzieła reprezentujące różne rodzaje malarstwa pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego

1.1 2.1 3.2

33. i 34. Wycieczka do muzeum

2

Wizyta w wirtualnym muzeum. Nauczyciel przygotowuje projektor multimedialny i komputer oraz program komputerowy do zwiedzania muzeum lub opracowuje prezentację multimedialną, wykorzystując reprodukcje dzieł sztuki.

- zbiory muzeum w okolicy lub kolekcje najsłynniejszych muzeów - analiza i porównanie oglądanych dzieł - savoir-vivre muzealny

- wskazuje miejsca w swojej okolicy, w których można zobaczyć dzieła sztuki

- wymienia kilka dzieł sztuki spośród obejrzanych na wycieczce - podaje zasady zachowania się w muzeum

- aktywnie i twórczo uczestniczy w lekcji - dokonuje analizy oglądanych dzieł sztuki, stosując poznane na lekcjach terminy plastyczne - przygotowuje prezentację multimedialną na temat wybranego muzeum świata

1.1

1.2


2.2

3.1


3.2

35. Utrwalenie wiadomości z całego roku – quiz

1

Nauczyciel przygotowuje: - kartki z zadaniami dotyczącymi poznanych elementów abecadła plastycznego, rysunku, malarstwa - reprodukcje dzieł sztuki, w tym dzieła obejrzane podczas wycieczki - jeśli poprzednie zajęcia odbyły się w tradycyjnym muzeum, można zorganizować na tej lekcji wycieczkę po wirtualnym muzeum

- utrwalenie wiadomości o fakturze, kształcie, kompozycji, perspektywie, rysunku, malarstwie

- z pomocą nauczyciela lub innego ucznia wykonuje wylosowane zadanie - za pomocą podręcznika określa tytuły, autora oraz cechy charakterystyczne wybranych dzieł sztuki, omawianych na lekcjach

- samodzielnie wykonuje wylosowane zadanie - realizuje dodatkowe zadanie - samodzielnie dokonuje analizy nieomawianych na lekcji dzieł sztuki pod kątem wykorzystanej w nich faktury, kompozycji, rodzaju perspektywy

1.1

1.2


3.1

3.2

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość