Strona główna

Plan wynikowy klasa 2 h semestr I i II rok szkolny 2009\2010


Pobieranie 248.27 Kb.
Strona1/3
Data19.06.2016
Rozmiar248.27 Kb.
  1   2   3
PLAN WYNIKOWY KLASA 2 H SEMESTR I i II ROK SZKOLNY 2009\2010

Materiał, liczba godzin

Wymagania podstawowe – uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe –

uczeń/uczeń potrafi:

Uwagi

Organizacja pracy w roku szkolnym 2009/2010

1g.


 • poznaje wymagania edukacyjne, Kartę postępów i osiągnięć ucznia, zasady pracy na zajęciach j. polskiego, nauczycielski system oceniania;

 • poznaje listę lektur i orientacyjne terminy ich omawiania;

 • przypomina sobie zasady nowego egzaminu maturalnego;
karta postępów,

notatka o egzaminie maturalnym,

lista lektur , WSO


BAROK – wrzesień, październik

POEZJA METAFIZYCZNA I DWORSKA

Epoka przeciwieństw. Wprowadzenie do kultury baroku 1g.
 • określa czas trwania epoki w Polsce i Europie;

 • objaśnia nazwę epoki; omawia współczesne zastosowania określenia barokowy;

 • wymienia najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kulturę epoki;

 • omawia najważniejsze cechy estetyki barokowej w sztukach plastycznych;

 • wyjaśnia tezę o antynomicznym charakterze kultury barokowej;

 • wyjaśnia pojęcia: barok, kontrreformacja, synteza sztuk, dysharmonia, kontrast;

 • wskazać cechy estetyki barokowej w dziele malarskim i rzeźbiarskim;

 • sformułować wnioski dotyczące relacji pomiędzy wydarzeniami politycznymi a kulturowymi w Polsce i Europie doby baroku;

Podręcznik, „Wstępnie o epoce”, „Sztuka baroku”

Antynomie filozofii barokowej 1g.

 • określić temat omawianego fragmentu tekstu filozoficznego;

 • wskazać przeciwieństwa obecne w filozofii Pascala;

 • objaśnić stosunek Pascala do chrystianizmu;

 • wyjaśnia metaforę myślącej trzciny i pojęcie: „zakład Pascala”

 • wymienić nazwiska najważniejszych filozofów epoki baroku oraz określić ich poglądy;

 • porównać wizję Boga i człowieka w filozofii renesansu i baroku;

Podręcznik, „Pascal – genialny matematyk i filozof”

Pascal – test czytania
M. Sęp Szarzyński sonety
Refleksja metafizyczna w literaturze baroku

2g.


 • analizuje i interpretuje wiersz Sępa-Szarzyńskiego;

 • omawia koncepcję Boga, człowieka i świata w poezji baroku;

 • nazwa środki stylistyczne typowe dla poetyki baroku;

 • wymienia cechy barokowej poezji metafizycznej;

 • wyjaśnia pojęcia: poezja metafizyczna, sonet, vanitas, elipsa, heroiczny aktywizm;

 • wskazać w wierszu Sępa Szarzyńskiego metaforykę wojenną oraz określić jej funkcje w kreowaniu postawy rycerza chrześcijańskiego;

 • objaśnić, na czym polega podobieństwo myślowe i artystyczne między wierszami Sępa Szarzyńskiego i Donne’a;

Podręcznik, „Vanitas vanitatum et omnia vanitas

D. Naborowski „Krótkość żywota”, „Marność”
Barokowa refleksja o czasie
i przemijaniu 1g.

 • scharakteryzuje nastrój panujący w wierszach Naborowskiego;

 • omawia koncepcje temporalne w wierszach Naborowskiego;

 • wyjaśnia pojęcia: czas wertykalny, czas cykliczny, hiperbola, paradoks, koncept; • określić inspiracje filozoficzne wierszy wanitatywnych Naborowskiego;

 • wskazuje w dziele literackim i malarskim sposoby wyrażania refleksji o przemijaniu;

 • wyjaśnia pojęcie: uroboros;

Podręcznik, „Vanitas vanitatum et omnia vanitas

D. Naborowski „Na oczy królewny angielskiej”
Barokowa poezja dworska

2g.


 • analizuje i interpretuje wiersze Naborowskiego;

 • określa tematykę wiersza Naborowskiego;

 • analizuje kompozycję wiersza;

 • omawia koncept wykorzystany w wierszu;

 • wskazuje w utworze metafory i objaśnia mechanizm ich powstania;

 • wyjaśnia pojęcia: nurt dworski, komplement, panegiryk, koncept (konceptyzm), anafora, sceptycyzm, antyteza, gradacja, sumacja;

 • objaśnić, na czym polega intelektualny charakter wiersza Naborowskiego;

 • wskazać podobieństwa między malarskim a poetyckim przedstawieniem kobiety, świadczące o przynależności obu dzieł do kultury dworskiej;

Podręcznik, „Barokowe ogrody miłości”J.A. Morsztyn „Do Trupa”

Poezja miłości i śmierci


2g.

 • omawia funkcjonowanie w wierszach motywu śmierci i ognia;

 • objaśnia mechanizm budowania wypowiedzi metaforycznej na podstawie dowolnego wiersza Morsztyna;

 • wskazuje elementy światopoglądu libertyńskiego w poezji Morsztyna;

 • wyjaśnia pojęcia: libertynizm, marinizm;

 • rozpoznaje motyw Eros-Thanatos;

 • porównać sposób postrzegania miłości i kobiety w wierszach Morsztyna i Petrarki;

 • zabrać głos w dyskusji na temat postawy wobec świata wyrażonej w erotykach Morsztyna;

 • interpretuje wirtuozerię poezji barokowej jako przejaw niepokojów egzystencjalnych epoki;

Podręcznik, „Barokowe ogrody miłości”Współczesne inspiracje kulturą baroku 2g.

 • analizuje i interpretuje wiersze S. Grochowiaka i J. Rymkiewicza;

 • wyjaśnia pojęcia: ars moriendi, turpizm, epitafium;

 • wskazuje we współczesnych wierszach nawiązania do baroku;

Karta pracy

Sprawdzian literacki – analiza barokowego utworu lirycznego 1g.

koniec września

Zagadnienia


TEATR BAROKOWY

W. Szekspir „Makbet”

3g.


 • wymienia podstawowe cechy gatunkowe tragedii szekspirowskiej;

 • wymienia różnice pomiędzy dramatem antycznym i nowożytnym;

 • analizuje obraz szaleństwa, odczytuje symbolikę psychozy

 • wyjaśnia pojęcia: determinizm, unde malum, tragizm;

 • tworzy portrety psychologiczne bohaterów tragedii;

 • określa cele i motywy zbrodni popełnionych przez bohatera;

 • określa rolę świata fantastycznego w dramacie;

 • porównuje sytuację Makbeta i Edypa;

 • wskazuje motyw lustra

 • interpretuje Szekspirowską realizację motywu winy i kary

 • opisuje teatr elżbietański;

Podręcznik, „Szekspir – genialny znawca natury ludzkiej”

Molier „Świętoszek”
Gorzki śmiech – krytycyzm i dydaktyzm komedii molierowskiej
5 g.

 • czyta dramat i wizualizuje jeden akt,

 • wskazuje w utworze cechy gatunkowe komedii;

 • określa typ komizmu zastosowanego w omawianym fragmencie;

 • scharakteryzuje bohaterów komedii, nazywając reprezentowane przez nich typy osobowości;

 • określa cechy i ocenia koncepcję moralności hipokryty;

 • wymienia cechy gatunkowe komedii Molierowskiej; wymienia inne komedie Moliera

 • porównuje teatr antyczny, średniowieczny, barokowy i oświeceniowy;

 • wyjaśnia pojęcia: komedia (nowożytna), tragikomedia, farsa, dramat klasycystyczny, komizm, satyryczność, dewocja (bigoteria), hipokryzja, kazuistyka, komedia typu, komedia intrygi;

 • zna genezę dramatu Moliera;

 • przedstawia przemiany komedii jako gatunku literackiego;

 • czyta fragmenty biografii Moliera autorstwa Bachtina;

Podręcznik, „Molier – mistrz komedii”

Rodzaje komizmu – ćwiczenia


Karta pracyTest czytania 1g.

Maturalny test rozumienia czytanego tekstu


SARMATYZM

J.Ch. Pasek „Pamiętniki”

W. Potocki – wybór wierszy


Pomiędzy megalomanią
a obywatelską troską o Rzeczpospolitą 2-3g.

 • charakteryzuje kulturę sarmacką; przedstawia genezę sarmatyzmu;

 • tworzy portret sarmaty, charakteryzuje światopogląd sarmacki;

 • określa temat omawianego fragmentu pamiętnika;

 • wymienia cechy gatunkowe utworu;

 • omawia stosunek do obcości wyrażony we fragmencie pamiętnika;

 • scharakteryzuje styl i język wypowiedzi bohatera;

 • analizuje i interpretuje utwór Potockiego;

 • wyjaśnia pojęcia: pamiętnik, analogia, gawęda, styl makaroniczny, makaronizmy, barbaryzmy, ksenofobia, ;

 • dokonać wartościowania światopoglądu Paska i stylu jego wypowiedzi z punktu widzenia współczesnego mu czytelnika oraz dzisiejszego odbiorcy;

 • porównuje stanowisko Paska i Potockiego;

 • charakteryzuje obrzędy pogrzebowe (pompa funebris), charakteryzuje portret trumienny;

Podręcznik, „Fenomen sarmatyzmu”

P. Skarga „Kazania sejmowe”
Język jako narzędzie perswazji

2g.


 • objaśnia, na czym polega perswazyjne użycie języka;

 • odróżnia werbalne i niewerbalne środki komunikacji;

 • objaśnia różnicę między perswazją a manipulacją;

 • formułuje tezę kazania Skargi i podaje argumenty na rzecz tej tezy;

 • wskazuje w tekście Skargi podstawowe środki retoryczne i określić ich funkcje;

 • wyjaśnia pojęcia: perswazja, manipulacja, retoryka, decorum, mowa;

 • wskazać w tekście sposoby emocjonalizacji wypowiedzi perswazyjnej;

 • omówić kompozycję mowy;

 • podać cechy dobrej mowy;

Podręcznik, „Profetyczny styl księdza Skargi” (w: renesans)
H. Sienkiewicz „Potop”
Sienkiewiczowski model patriotyzmu i religijności

5 g.


 • czyta utwór; ogląda film Hoffmana, 286 minut);

 • określa czas i miejsce wydarzeń powieściowych; wykorzystuje kontekst historyczny (czas powstania powieści) do interpretacji utworu;

 • omawia cel i sposób wykorzystania historycznych materiałów źródłowych;

 • rozpoznaje typ stylizacji zastosowany w utworze;

 • wymienia cechy gatunkowe Sienkiewiczowskiej powieści historycznej;

 • opisuje relacje między Kmicicem a Oleńką;

 • analizuje portret władcy przedstawiony w „Potopie”;

 • charakteryzuje Kmicica (bohaterem dynamiczny);

 • opisuje obraz Polaków wykreowany w powieści;

 • objaśnia, na czym polega idea pisania „ku pokrzepieniu serc”, odwołując się do fabuły utworu;

 • wyjaśnia pojęcia: mit kompensacyjny, archaizacja, anachronizm, epickość;

 • rozpoznać elementy światopoglądu sarmackiego i sarmackiej mentalności w kreacji bohaterów;

 • omówić koncepcję historiozoficzną przedstawioną w utworze, odwołując się do tytułu powieści i kontekstu biblijnego;

 • objaśnić, na czym polega zabieg idealizacji i heroizacji w kreowaniu bohaterów powieści;

 • odszukać w tekście cechy leksykalne i składniowe, charakterystyczne dla języka epoki baroku;

 • w dowolnie wybranym opisie wskazać elementy stylu epickiego i określić ich funkcję;Podręcznik, „Fenomen sarmatyzmu”


Gombrowicz

„Trans-Atlantyk”


Zniewolenie polskością
3g.


 • charakteryzuje głównego bohatera utworu jako powieściowe alter ego autora;

 • przedstawia tematykę Trans-Atlantykupolska Forma, charakteryzuje ją (nawyki, stereotypy, wzorce zbiorowej świadomości);

 • analizuje scenę konfrontacji bohatera i pisarza argentyńskiego;

 • wskazuje cechy języka i stylu charakterystyczne dla prozy Gombrowicza;

 • rozpoznaje w tekście cechy wzorca gatunkowego gawędy szlacheckiej;

 • odnajduje nawiązania międzytekstowe, m.in. do Pana Tadeusza

 • opisuje powieściowy obraz Polaka oraz wizję Polski, odwołując się do tekstu;

 • odczytuje powieść jako spór z romantyzmem;

 • omawia Gombrowiczowskie przeciwstawienie Synczyzny Ojczyźnie, na podstawie rozmowy głównego bohatera z Gonzalem; odczytuje metaforę ojczyzny-synczyzny

 • analizuje zakończenie utworu;

 • wyjaśnia pojęcia: alter ego, gawęda szlachecka, język nieprzezroczysty, groteska;

 • rozpoznaje i interpretuje zabiegi parodystyczne;

 • wyjaśnia, jak rozumie określenie polska Forma

 • interpretuje Trans-Atlantyk jako powieść o zniewoleniu polskością

 • omawia poetykę powieści i jej język

 • wypowiada się na temat: Trans-Atlantyk jako polemika z narodowymi mitami i głos w dyskusji na temat patriotyzmu

 • analizuje Potop w kontekście poglądów Gombrowicza zawartych w „Dziennikach”

 • omówić nawiązania Gombrowicza do barokowego sarmatyzmu i romantycznego mesjanizmu oraz określić ich funkcje;

 • porównać sposób postrzegania ojczyzny i patriotyzmu w utworach Mickiewicza, Sienkiewicza i Gombrowicza;

 • określić funkcje środków i chwytów stylistycznych w tekście, wskazując na groteskowy charakter wykreowanej rzeczywistości;
Praca klasowa, poprawa 3g.

OŚWIECENIE– listopad

Epoka rozumu – krytyka rozumu

Wprowadzenie do kultury oświecenia 2g. • określa czas trwania epoki w Polsce i Europie;

 • objaśnia nazwę epoki;

 • wymienia najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kulturę epoki;

 • omawia najważniejsze idee oświecenia;

 • wymienia trzy nurty w sztuce oświecenia;

 • charakteryzuje oświeceniowe teorie epistemologiczne (poznawcze) i poglądy rel.;

 • określić stosunek do wielkich idei oświecenia w omawianych fragmentach tekstów filozoficznych;

 • dostrzega konsekwencje wzrostu znaczenia kategorii rozumu;

 • wyjaśnia pojęcia: oświecenie, sapere aude, tolerancja religijna, wolność, równość, braterstwo, postęp, klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, empiryzm, racjonalizm, materializm, ateizm, deizm;

 • objaśnić, na czym polegała specyfika polskiego oświecenia;

 • uzasadnić tezę, iż oświecenie można uznać za początek nowoczesności;

 • wskazać cechy sztuki klasycystycznej i rokokowej, odwołując się do materiału ikonograficznego;

 • porównać stosunek do religii Diderota i Pascala;

 • zinterpretować dzieło malarskie jako apoteozę potęgi wiedzy i nauki;

 • przedstawia tezy Foucaulta z książki „Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu”;

Podręcznik, „Wstępnie o epoce”, „Wiek rozumu i myślicieli”, „Scena teatralna”


D. Defoe „Przypadki Robinsona Kruzoe” (fragm.)

Biedny dzikus… Spotkania z Innym 1 g.

 • przypomina cechy reportażu, wskazuje cechy gatunkowe robinsonady i reportażu w omawianych tekstach;

 • charakteryzuje świat przedstawiony powieści Defoe oraz streszcza losy głównego bohatera; wskazuje w powieści elementy światopoglądu oświeceniowego;

 • określa kryteria wartościowania „dzikich” w oświeceniowej powieści;

 • wskazuje temat fragmentu reportażu Kapuścińskiego;

 • wyjaśnia pojęcia: Inny, etnocentryzm, postkolonializm, reportaż, robinsonada

 • omawia genezę powieści europejskiej;

 • porównać relacje między Europejczykiem a przedstawicielami odmiennej kultury w obu tekstach;

 • opisać dwa sposoby prowadzenia narracji w omawianych utworach;
Joseph Conrad „Jądro ciemności”

Konteksty: film Czas Apokalipsy w reż. F.F. Coppoli4 g.

 • czyta utwór; ogląda film Coppoli;

 • odczytuje metaforyczne znaczenie tytułu opowiadania i metaforykę utworu (metafory ciemności, podróży w górę rzeki);

 • charakteryzuje Marlowa i Kurtza oraz rekonstruje ich losy;

 • omawia stosunek Europejczyków do rdzennych mieszkańców Afryki;

 • wskazuje cechy immoralizmu w postawie Kurtza oraz określa konsekwencje stanowiska etycznego przyjętego przez bohatera;

 • wyjaśnia pojęcia: krytyka postkolonialna, Inny, przemoc symboliczna, akulturacja;

 • wskazuje elementy obrazowania apokaliptycznego w filmie;

 • wykorzystać kontekst filozoficzny (idea nadczłowieka Nietzschego) do interpretacji utworu;

 • objaśnić celowość zabiegów kompozycyjnych i narracyjnych zastosowanych w opowiadaniu;Klasycyzm we Francji, 2g.

 • wymienia francuskich pisarzy XVII i XVIII w., charakteryzuje ich twórczość

 • analizuje wpływ kultury francuskiej na polską w XVII i XVIII w.
Test czytania – poziom rozszerzony, 1 g.IGNACY KRASICKI

Krytyka sarmatyzmu w satyrach Ignacego Krasickiego
3 g.

 • przedstawia sylwetkę I. Krasickiego;

 • charakteryzuje Sarmatę i oświeconego obywatela, odwołując się do omówionych utworów;

 • omawia zarzuty stawiane przez szlachtę Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu w satyrze „Do króla”;

 • charakteryzuje żonę modną;

 • porównuje żonę modną i Telimenę z „Pana Tadeusza”;

 • wymienia i wskazuje w utworze podstawowe cechy gatunkowe satyry;

 • objaśnia, na czym polega dydaktyczny charakter omówionych tekstów;

 • opisuje mechanizm powstawania wypowiedzi ironicznej, odwołując się do tekstów;

 • wykorzystuje kontekst historyczny (czas powstania satyr) do interpretacji utworów;

 • wyjaśnia pojęcia: satyra konserwatyzm, persyflaż, ironia, dydaktyzm, kosmopolityzm;

 • wskazuje ślady mentalności sarmackiej w postawach bohaterów satyr;

 • wykazać związek tekstów z ideami oświecenia;

 • omówić oświeceniowy program naprawy polskiej rzeczywistości doby oświecenia przedstawiony w satyrach;

 • objaśnić metaforę „krzywe zwierciadło satyry”, wskazując na sposób prezentacji świata w tekstach realizujących ten gatunek;

Podręcznik, „Krasicki – książę poetów”

(„Satyra prawdę mówi…”)


B. Prus „Kamizelka”

G. Boccaccio „Sokół”


2g.

 • czyta omawiane teksty;

 • zna cechy gatunkowe noweli i potrafi je rozpoznać;

 • charakteryzuje bohaterów w obu utworach i porównuje ich ze sobą;

 • charakteryzuje narratorów;

 • wyjaśnia pojęcia: nowela, sokół noweli;I. Krasicki „Monachomachia”
Język i styl językowy
1g.

 • definiuje pojęcie stylu i stylizacji;

 • wskazuje w tekście środki stylistyczne oraz elementy kompozycyjne charakterystyczne dla eposu;

 • wskazuje w tekście środki stylistyczne charakterystyczne dla stylu retorycznego;

 • objaśnia istotę komizmu językowego w „Monachomachii”;

 • wyjaśnia tytuł;

 • nazwa postawy, które ulegają ośmieszeniu w utworze;

 • wyjaśnia pojęcia: styl językowy, stylistyka, stylizacja, pastisz, parodia, trawestacja, poemat heroikomiczny.

 • wskazać różnice między parodią, pastiszem a trawestacją;

 • opisać relacje między różnymi warstwami utworu (stylistyczną, narracyjną, tematyczną);

Podręcznik, „Krasicki – książę poetów”  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość