Strona główna

Plan wynikowy klasa 2 h semestr I i II rok szkolny 2009\2010


Pobieranie 248.27 Kb.
Strona2/3
Data19.06.2016
Rozmiar248.27 Kb.
1   2   3

Bajki I. Krasickiego

2g.


 • tworzy projekt poświęcony wybranej bajce Krasickiego;

 • definiuje bajkę epigramatyczną i narracyjną;

 • wskazuje cechy bajek I. Krasickiego;

 • określa problematykę bajek I. Krasickiego;

 • analizuje bajki I. Krasickiego w kontekście sytuacji społeczno-politycznej Polski w czasach oświecenia;

 • dostrzega uniwersalizm problematyki utworów;

Podręcznik, „Krasicki – książę poetów”

(„W kręgu bajek”)


I. Krasicki „Hymn do miłości ojczyzny”

J. Wybicki „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”


Święta miłości kochanej ojczyzny… 1g.

 • wskazuje podstawowe cechy gatunkowe hymnu w obu wierszach;

 • wymienia nawiązania do historii Polski w „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” oraz określić ich funkcję;

 • objaśnia związek między czasem powstania utworów a przedstawionym w nich modelem patriotyzmu;

 • wymienia utwory nawiązujące do „Pieśni Legionów”, określa funkcję tych nawiązań;

 • odtworzyć hierarchię wartości przedstawioną w wierszach;

 • porównać poetykę i program ideowy obu testów;

Podręcznik, „Krasicki – książę poetów”

(„O miłości ojczyzny”)


L. Staff „Ars poetica”
Cz. Miłosz „Ars poetica?”
Ars poetica 2g.

 • odczytuje wiersze współczesnych poetów jako dialog z tradycją oświeceniową i klasycystyczną;

 • określa istotę utworu metapoetyckiego;

 • formuje zasady i cele tworzenia przedstawione w obu wierszach;

 • rozpoznaje i interpretuje środki stylistyczne występujące w utworach;

 • wyjaśnia pojęcia: ars poetica, autotematyzm, daimonion, medium;

 • porównać programy poetyckie obu twórców;

 • omówić związki między refleksją metapoetycką nawiązującą do idei oświecenia a klasycystycznym sposobem jej wyrażania;

Karta pracySprawdzian literacki – analiza oświeceniowego utworu lirycznego 1g.
zagadnienia
PREROMANTYZM – grudzień

F. Karpiński „Do Justyny”
„Czułe serce” sentymentalisty
1g.

 • charakteryzuje kreację podmiotu lirycznego i adresata;

 • przedstawia koncepcję miłości sentymentalnej;

 • opisuje wersyfikację zastosowaną w utworze oraz określa jej rolę;

 • omawia sposoby wyrażania emocji oraz kreowania natury w liryce sentymentalnej, wskazując środki stylistyczne typowe dla tego nurtu;

 • wyjaśnia pojęcia: sentymentalizm, paralelizm kompozycyjny;

 • wymienia gatunki typowe dla sentymentalizmu;

 • charakteryzuje Puławy jako centrum sentymentalizmu w Polsce;

 • wymienia poetów sentymentalnych;

Podręcznik, „Jedna epoka – trzy style”


J.W. Goethe „Cierpienia młodego Wertera”
Kryzys oświeceniowego racjonalizmu

4 g.


 • określa miejsce i czas wydarzeń;

 • wskazuje cechy gatunkowe powieści epistolarnej;

 • omawia stosunek głównego bohatera do natury;

 • odnajduje elementy autobiograficzne;

 • wyjaśnia pojęcia: powieść epistolarna, Sturm und Drang, natura, panteizm, pejzaż mentalny, werteryzm, egzaltacja, egotyzm;

 • wymienia utwory romantyczne, w których występuje motyw samobójstwa;

 • objaśnia, na czym polega i w czym się przejawia indywidualizm bohatera;

 • wskazuje symptomy i przyczyny cierpień Wertera;

 • opisuje sytuację trójkąta miłosnego przedstawioną w utworze;

 • charakteryzuje sposób przeżywania miłości przez Wertera;

 • określić relacje między postrzeganiem natury przez głównego bohatera a jego stanem emocjonalnym;

 • scharakteryzować główne nurty w literaturze europejskiej w II połowie XVIII wieku;

 • omawia zjawisko określane jako Weltschmerz;

 • scharakteryzować styl listów Wertera, wskazując na emocjonalność jego wypowiedzi;

 • określić stosunek Wertera do norm moralnych, zabraniających mu związku z Lottą;

 • omówić refleksje bohatera dotyczące społeczeństwa;


Podręcznik cz. 3
Podręcznik, „Okres burzy i naporu”Faust 2g.

 • powtarza wiadomości na temat „Fausta”;

 • streszcza dzieje Fausta;

 • charakteryzuje stan psychiczny Fausta, wskazując na jego stosunek do wiedzy i poznania;

 • porównuje racjonalistyczne i spirytualistyczne postrzeganie świata, odwołując się do poglądów Wagnera i Fausta;

 • wymienić dzieła sztuki odwołujące się do motywów faustycznych;

Podręcznik, „Między dobrem a złem – dualizm Fausta”

Lekcja biblioteczna 1g.

 • zna zasady zapisu bibliograficznego i potrafi go zastosować;
Karta pracy

Praca klasowa, poprawa 3g.ROMANTYZM – styczeń, luty

Romantyzm – wprowadzenie do epoki

3g.


 • określa czas trwania epoki w Polsce i Europie;

 • objaśnia nazwę epoki;

 • wymienia najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kulturę epoki;

 • nazwa idee romantyczne obecne w dziełach plastycznych;

 • opisuje krajobraz romantyczny;

 • definiuje Ducha jako centralne pojęcie filozofii Hegla;

 • określa etapy rozwoju ludzkości przedstawione w omawianym fragmencie;

 • wyjaśnia pojęcia: romantyzm, osjanizm, gotycyzm, egzotyzm, ludowość, historyzm, panteizm;

 • analizuje hasło ze „Słownika literatury polskiej XIX wieku”;

 • scharakteryzować osiągnięcia romantyzmu w sferze poznawczej i estetycznej;

 • wymienić i krótko omówić tendencje artystyczne romantyzmu w literaturze i w innych dziedzinach sztuki;

 • charakteryzuje historiozofię Hegla, wskazując na rolę wybitnych jednostek w postępie społeczno-politycznym na świecie;

 • wskazuje związki myśli historiozoficznej Hegla z ideami oświecenia;

Podręcznik, „Okres burzy i naporu”, „Podłoże i przebieg romantyzmu w Polsce”
Pierwiastki klasyczne i romantyczne w „Odzie
do młodości” A. Mickiewicza

1g.


 • podaje najważniejsze fakty z biografii A. Mickiewicza;

 • wykorzystuje kontekst biograficzny (związki z Towarzystwem Filomatów i Filaretów) do interpretacji utworu;

 • opisuje dwie opozycyjne grupy („młodych” i „starych”) przedstawione w utworze;

 • charakteryzuje kreację podmiotu lirycznego i adresata w wierszu;

 • wskazuje idee oświecenia i romantyzmu obecne w utworze;

 • wymienia cechy ody;

 • samodzielnie analizuje odę „Do radości” Schillera;

 • wskazać cechy gatunkowe ody w omawianym utworze;

 • rozpoznać cechy estetyki klasycystycznej i romantycznej w utworze Mickiewicza;

Podręcznik, Spory przełomu romantycznego”Adam Mickiewicz „Romantyczność”

cykl „Ballady i romanse”


2g.
Kontekst::

B. Leśmian „Dusiołek” • opisuje świat przedstawiony ballad;

 • określa istotę sporu światopoglądowego ukazanego w „Romantyczności”;

 • charakteryzuje irracjonalizm jako podstawową ideę romantyzmu, odwołując się
  do omówionych ballad;

 • charakteryzuje romantyczną wizję świata i człowieka przedstawioną w balladach;

 • wskazuje cechy gatunkowe ballady romantycznej w omawianych utworach;

 • wskazuje utwory wczesnego romantyzmu, w których znalazła wyraz prawda, iż „nie masz zbrodni bez kary” (moralność ludowa);

 • podaje przykłady romantycznego zainteresowania baśniami, legendami i podaniami ludowymi (także kulturą ludową) oraz mitami;

 • wyjaśnia pojęcia: irracjonalizm, spirytualizm, synkretyzm rodzajowy, subiektywizm, historyzm, ballada, ludowość, legenda;

 • porównać oświeceniową i romantyczną koncepcję poznawania rzeczywistości;

 • wskazać w balladach elementy epickie, liryczne i dramatyczne;

 • określić romantyczny stosunek do natury i historii;

 • omówić sposób wykorzystania wątków i motywów ludowych w omawianych balladach;

Podręcznik, „Oblicza polskiego romantyzmu”

INICJACYJNY CHARAKTER PODRÓŻY ROMANTYCZNEJ - luty

A. Mickiewicz „Sonety krymskie”

2g.
 • ogląda fragmenty „Dnia świra” (reż. Marek Koterski);

 • wykorzystuje kontekst biograficzny do interpretacji utworów;

 • charakteryzuje bohatera lirycznego sonetów (Pielgrzyma);

 • opisuje pejzaż Krymu ukazany w utworach;

 • wskazuje podstawowe cechy gatunkowe sonetu;

 • objaśnia, na czym polega romantyczne pojmowanie natury w sonetach;

 • rozpoznaje najważniejsze środki stylistyczne służące budowaniu nastroju i kreacji obrazów poetyckich oraz wskazuje ich funkcje w utworach;

 • wyjaśnia pojęcia: orientalizm, instrumentacja głoskowa, liryka roli, koloryt lokalny;

 • odczytać wpisaną w sonety refleksję na temat konfliktu między naturą i kulturą;

 • wskazać przyczyny romantycznej fascynacji Orientem;

 • odwołując się do tradycji gatunku, objaśnić, w czym wyraża się nowatorstwo sonetów Mickiewicza;

Podręcznik, „Egzotyzm”, „Idea pielgrzymowania dla wolności”Pejzaż wewnętrzny
w lirykach lozańskich
A. Mickiewicza

1g.


 • opisuje krajobraz Lemanu, wykreowany w utworze;

 • przedstawia relacje między przyrodą a światem człowieka;

 • wskazuje i interpretuje symbole wykorzystane w wierszach;

 • charakteryzuje kreację podmiotu lirycznego i adresata w wierszach;

 • objaśnia, na czym polega kontemplacyjny charakter utworów;

 • wyjaśnia pojęcia: lapidarność, kontemplacja, pejzaż mentalny, liryka pośrednia;

 • zbadać kształt wersyfikacyjny i stylistyczny wierszy;

 • porównać kreację natury i sposób jej przedstawienia w lirykach lozańskich i wcześniejszych utworach poetyckich Mickiewicza („Ballady i romanse”, „Sonety krymskie”);

Podręcznik, „Romantyczne motywy literackie”J. Słowacki „Hymn”

A. Kamieńska „Prośba”

Obraz romantycznego pielgrzyma

2g.


 • charakteryzuje kreację podmiotu lirycznego i adresata w wierszu;

 • określa sytuację liryczną i nastrój utworu;

 • opisuje przeżycia i stan emocjonalny podmiotu lirycznego;

 • wykorzystuje kontekst biograficzny do interpretacji utworu;

 • wyjaśnia pojęcia: homo viator, pielgrzym, hymn, liryka bezpośrednia, liryka wyznania, modlitwa poetycka;

 • porównać kreacje poety-pielgrzyma z wiersza Słowackiego i Stepów akermańskich Mickiewicza;

 • porównać postawę podmiotu lirycznego wobec Boga w wierszach Słowackiego i Kamieńskiej;

Podręcznik, „Egzotyzm”Sprawdzian – analiza romantycznego utworu lirycznego, 1g.
zagadnienia

KOCHANEK, POETA, PRZYWÓDCA NARODU – luty, marzec

J. Słowacki „Grób Agamemnona”
Rozważania historiozoficzne

1g.


 • wskazuje relacje między przywoływanymi w utworze wydarzeniami z historii Polski i historii antycznej Grecji;

 • wykorzystuje kontekst historyczny (upadek powstania listopadowego) oraz biograficzny do interpretacji utworu;

 • charakteryzuje stosunek poety do powstania listopadowego;

 • interpretuje symbole wykorzystane w poemacie (czerep rubaszny i dusza anielska);

 • wyjaśnia pojęcia: poemat dygresyjny, patos, kostium antyczny

 • wskazać cechy gatunkowe poematu dygresyjnego w omawianym utworze;

 • omówić rolę poety i poezji zaprezentowaną w poemacie;

 • scharakteryzować wady narodowe Polaków ukazane w utworze;

 • porównać stosunek do powstania listopadowego w poemacie Słowackiego i III cz. „Dziadów”;

Podręcznik, „Obraz romantycznego kochanka ojczyzny”A. Mickiewicz „Konrad Wallenrod”
O walce moralnej i niemoralnej

2g.


 • czyta hasło „wallenrodyzm” ze „Słownika literatury polskiej XIX wieku”;

 • analizuje cytaty z „Konrada Wallenroda” i „Pieśń Wajdeloty”;

 • opisuje dylematy moralne tytułowego bohatera utworu, wskazując na tragizm postaci;

 • objaśnia, na czym polega przełomowy charakter utworu dla polskiego romantyzmu;

 • formułuje refleksję o roli poezji ludowej wyrażoną w utworze;

 • wyjaśnia pojęcia: powieść poetycka, bajronizm, makiawelizm, tragizm nowożytny, wallenrodyzm, maska historyczna;

 • wskazać podstawowe cechy gatunkowe powieści poetyckiej;

 • dostrzega tragizm Konrada Wallenroda;

 • objaśnić znaczenie utworu Mickiewicza dla ukształtowania się polskiej mitologii patriotycznej;

 • wskazać w kreacji Konrada Wallenroda nawiązania do bohaterów Byrona;

Podręcznik, „Obraz romantycznego kochanka ojczyzny” „Romantyczne konwencje pięknego umierania”A. Mickiewicz „Dziady”

cz. IV


Romantyczny kochanek

2g.


 • wymienia cechy romantycznego kochanka i miłości romantycznej;

 • wskazuje książki zbójeckie romantycznego kochanka;

 • dostrzega konflikt pokoleń i kontrast między postawą (światopoglądem) Pustelnika i Księdza;

 • dostrzega nawiązania do platońskiej koncepcji miłości;

 • rozpoznaje monolog liryczny i monolog dramatyczny;

 • analizuje środki poetyckiego obrazowania i oddziaływania (ekspresywizmy);

 • wyjaśnia pojęcia: książka zbójecka, idealizacja, racjonalizm;

 • dokonuje analizy i interpretacji porównawczej wiersza Karpińskiego i fragm. IV cz. „Dziadów”;

 • dostrzega zależność pomiędzy krajobrazem a typem miłości;

Podręcznik, „Oblicza polskiego romantyzmu”Adam Mickiewicz „Dziady” cz. III
5g.

 • charakteryzuje stosunek Konrada do narodu i ojczyzny;

 • wskazuje żądania, jakie Konrad stawia Bogu oraz określić ich motywację;

 • objaśnić, z czego wynika i w czym się przejawia siła poezji tworzonej przez Konrada;

 • porównać kreacje Konrada i Fausta jako bohaterów-indywidualistów;

 • określa czas i miejsce kolejnych scen dramatu;

 • scharakteryzuje przebieg akcji w dramacie;

 • wskazuje w dramacie elementy epickie i liryczne oraz fantastyczne i realistyczne;

 • wskazuje podstawowe cechy gatunkowe dramatu romantycznego;

 • określa funkcje romantycznej cudowności w dramacie;

 • wykorzystuje kontekst historyczny (proces filomatów) do interpretacji utworu;

 • opisuje działanie carskiego systemu represji ukazane w dramacie;

 • charakteryzować postawę ks. Piotra wobec Boga i ludzi;

 • objaśnia, na czym polega metafizyczny charakter ofiary młodzieży wileńskiej;

 • wskazuje analogie między dziejami narodu polskiego oraz męką i zmartwychwstaniem Jezusa;

 • interpretuje najważniejsze symbole pojawiające się w „Widzeniu ks. Piotra”;

 • porównuje postawę Konrada i ks. Piotra;

 • wyjaśnia pojęcia: improwizacja, poeta-wieszcz , prometeizm, czas sakralny, kompozycja otwarta, dramat niesceniczny, cudowność, metafizyka, transcendencja, heroizm, martyrologia, mesjanizm, profetyzm, cichy bohater romantyczny;

 • porównać kreacje Prometeusza i Konrada, samodzielnie dobierając kryteria porównania;

 • rozpoznać elementy różnych stylów (np. uroczystego i potocznego) w wypowiedziach bohaterów;

 • porównać budowę tragedii antycznej, tragedii szekspirowskiej i dramatu romantycznego;

 • porównać funkcje elementów metafizycznych w tragedii szekspirowskiej i dramacie romantycznym;

 • porównać kreacje dwóch zbiorowości (katów i ofiar) przedstawione w dramacie;

 • sformułować sąd o Polakach wyrażony w Dziadach, odwołując się do sceny I i sceny VII;

 • wykorzystać kontekst historyczny (upadek powstania listopadowego) do interpretacji utworu;

 • rozpoznać w tekście elementy wypowiedzi prorockiej i wskazać typowe dla niej środki obrazowania;

Podręcznik, „Obraz romantycznego kochanka ojczyzny”B. Schulz „Traktat o manekinach”

2 g.


 • powtarza wiadomości o „Wielkiej Improwizacji”

 • opisuje przedstawioną w utworze koncepcję artysty i sztuki;

 • określa relacje pomiędzy artystą i bogiem;

 • określa gatunek, nadawcę i odbiorcę;

 • wyjaśnia pojęcia: kreacjonizm, demiurg;

 • porównuje demiurga z „Traktatu” z Konradem z III cz. „Dziadów”;

 • określa stosunek bohaterów wobec materii;

Karta pracyZ. Krasiński „Nie-Boska komedia” cz. I i II

2g.


 • streszcza wydarzenia zaprezentowane w I części dramatu;

 • wyjaśnia tytuł utworu;

 • opisuje relacje między Henrykiem i Marią, zwracając uwagę na ich uczucia względem siebie oraz sposób postrzegania związku między kobietą a mężczyzną;

 • określić wpływ poezji na życie poszczególnych bohaterów utworu;

 • charakteryzuje poetę-dziecko;

 • wyjaśnia pojęcia: dramat metafizyczny, moralitet, poezja romantyczna;

 • omówić romantyczną koncepcję poezji przedstawioną we Wstępie do I części dramatu;

 • rozpoznać w tekście symbole wartości romantycznych oraz wskazać ich funkcje;

 • ocenić postawę bohatera wobec żony i powinności rodzinnych;

 • określa funkcję postaci Mefista;

Podręcznik, „romantyczne wizje rewolucji”Paradygmat romantyczny. Literackie lekcje romantyzmu

1g.


 • przypomina wiadomości na temat romantyzmu;

 • porównuje lekcje literatury romantycznej z „Ferdydurke” W. Gombrowicza, „Syzyfowych prac” S. Żeromskiego i „Dnia świra” (reż. Marek Koterski);

 • dostrzega wpływ tradycji romantycznej na polską kulturę;

 • analizuje nawiązania do romantyzmu w „Spisie cudzołożnic” Pilcha, określa ich funkcje;

 • wyjaśnia pojęcie paradygmatu romantycznego
  (M. Janion);

Karta pracy

Praca klasowa, poprawa 3g.
W. Szekspir „Hamlet”

2g.


 • analizuje fragment „Hamleta”;

 • odwołując się do dramatu, wyjaśnia znaczenie słowa “hamletyzować”;

 • wymienia i charakteryzuje bohaterów utworu;

 • wskazuje elementy romantyczne (m.in. motyw szaleństwa, oka wewnętrznego);

 • scharakteryzować postawę Hamleta jako przejaw nowożytnej koncepcji tragizmu;

Karta pracyJ. Słowacki „Kordian”

4-5 g.


 • objaśnia znaczenie imienia tytułowego bohatera dramatu;

 • charakteryzuje stan emocjonalny Kordiana;

 • określa przyczyny „bólu istnienia” przeżywanego przez Kordiana;

 • omawia poszczególne etapy podróży Kordiana, wskazując ich funkcję w kształtowaniu się osobowości bohatera;

 • wskazuje wartości odrzucone przez Kordiana podczas podróży po Europie;

 • charakteryzuje postawę winkelriedyczną, odwołując się do utworu;

 • porównuje prometeizm, mesjanizm i winkelriedyzm jako trzy najważniejsze postawy bohaterów romantycznych;

 • opisuje cele spisku koronacyjnego i przywołuje argumenty Prezesa przeciw carobójstwu;

 • wskazuje przyczyny klęski Kordiana (omdlenia przed carską sypialnią);

 • interpretuje postać Doktora;

 • objaśnia, na czym polega podobieństwo Kordiana do dwóch szaleńców spotkanych przez bohatera w szpitalu dla obłąkanych;

 • wyjaśnia pojęcia: Weltschmerz, hamletyzm, ofiarnictwo, ironia (romantyczna), przestrzeń otwarta, winkelriedyzm, dialog pozorny, symultanizm przestrzeni;

 • wykorzystać kontekst historyczny (upadek powstania listopadowego) do interpretacji utworu;

 • scharakteryzować przywódców powstania ukazanych w „Przygotowaniu”;

 • ocenić Kordiana jako bohatera romantycznego;

 • porównać monologi Kordiana i Konrada z III cz. Dziadów, biorąc pod uwagę samoocenę bohaterów oraz ich stosunek do Boga i zwykłych ludzi (polemiczność Kordiana wobec III cz. Dziadów A. Mickiewicza);

 • wskazać cechy łączące Kordiana z innymi bohaterami literackimi – Hamletem i Werterem;

 • streścić historie opowiedziane bohaterowi przez Grzegorza oraz wskazać morał, jaki z nich wypływa;

Podręcznik, „Obraz romantycznego kochanka ojczyzny”C. K. Norwid Bema pamięci żałobny rapsod
Motyw wybitnej jednostki
2g.

 • określić sytuację liryczną;

 • scharakteryzować postać Józefa Bema przedstawioną
  w wierszu;

 • opisać ceremonię pogrzebową ukazaną w utworze;

 • zinterpretować dwie ostatnie strofy jako zapowiedź przyszłych losów ludzkości;

 • objaśnić, jaką rolę (według Norwida) odegra Józef Bem
  w dziejach ludzkości;

 • wyjaśnia pojęcia: rapsod, heksametr, liryka opisowa, archaizacja, poezja funeralna

 • rozpoznać i zinterpretować symbole wykorzystane w utworze;

 • wskazać sposoby kreacji generała, wskazując na heroizację postaci;

 • wykorzystać kontekst historyczny (Wiosna Ludów) do interpretacji wiersza;

Podręcznik, „Cyprian Norwid – artysta osobny”


1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość