Strona główna

Plan wynikowy klasa 2 h semestr I i II rok szkolny 2009\2010


Pobieranie 248.27 Kb.
Strona3/3
Data19.06.2016
Rozmiar248.27 Kb.
1   2   3

Romantyzm - powtórzenie wiadomości

3 g.


 • analizuje i interpretuje wiersze A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C.K. Norwida;

 • wskazuje w utworach elementy romantyczne;Podręcznik, „Romantyczne motywy literackie”

Sprawdzian literacki, 1g.zagadnienia

POZYTYWIZM – kwiecień

Literatura na miarę „wieku pary i elektryczności”
Pozytywizm – wprowadzenie do epoki

3g.


 • określa czas trwania epoki w Polsce i Europie;

 • objaśnia nazwę epoki, wskazując na odmienność nazewnictwa w Polsce i Europie;

 • wymienia najważniejsze wydarzenia historyczne, które były genezą polskiego pozytywizmu;

 • wymienia i omawia hasła programowe polskiego pozytywizmu;

 • charakteryzuje stosunek myślicieli epoki do poznania naukowego;

 • omawia refleksję socjologiczną epoki, wskazując na relacje między jednostką a społeczeństwem;

 • wskazać wspólne założenia w teoriach naukowych i prądach filozoficznych epoki;

 • wymienia gatunki typowe dla pozytywizmu;

 • wyjaśnia pojęcia: pozytywizm, praca organiczna, praca u podstaw, emancypacja kobiet , asymilacja Żydów, scjentyzm, socjologia, wnioskowanie indukcyjne, utylitaryzm, liberalizm, darwinizm, ewolucjonizm, organicyzm, materializm historyczny, marksizm, socjalizm, ateizm, agnostycyzm;

 • wskazać osiągnięcia pozytywizmu w kulturze polskiej;

 • scharakteryzować sposób przedstawienia społeczeństwa w dziele malarskim;

 • objaśnić metaforę „wiek pary i elektryczności”, wskazując na najważniejsze wynalazki XIX w.;

 • wymienić nazwiska najważniejszych filozofów i naukowców epoki;

 • porównać filozofię pozytywizmu z filozofią oświecenia i romantyzmu;


Podręcznik cz. 4
Podręcznik, „Pozytywizm. Wstępnie o epoce”


A. Asnyk „Do młodych”
Poezja czasów niepoetyckich

1g.


 • charakteryzuje kreację podmiotu lirycznego i adresata w wierszu;

 • objaśnia metafory służące zilustrowaniu idei pozytywistycznych;

 • określa stosunek podmiotu lirycznego do idei romantycznych;

 • objaśnić, na czym polega oryginalność poetyckiej interpretacji haseł pozytywistycznych;

 • wymienia poetów doby pozytywizmu;

 • wyjaśnia pojęcia: liryka apelu, wiersz programowy;

 • porównać wiersz Asnyka z manifestem programowym polskiego romantyzmu („Romantyczność”);

 • rozpoznać środki służące przekonywaniu zastosowane w wierszu;

 • charakteryzuje poezję pozytywistyczną;

Podręcznik, „Pozytywizm. Wstępnie o epoce”

M. Konopnicka

„Mendel Gdański”


Pozytywizm przeciw antysemityzmowi

2g.


 • charakteryzuje tytułowego bohatera, określa sposób kreacji bohatera;

 • opowiada zdarzenia przedstawione w utworze,

 • przedstawia spór między zegarmistrzem a Mendlem (formułuje argumenty obu stron konfliktu);

 • objaśnia, w jaki sposób nowela nawiązuje do haseł polskiego pozytywizmu;

 • wskazuje cechy gatunkowe noweli w omawianym utworze;

 • wyjaśnia pojęcia: nowela, puenta, pogrom;

 • w wypowiedziach Mendla wskazuje charakterystyczne cechy językowe (fonetyczne, leksykalne, składniowe), świadczące o jego żydowskim pochodzeniu;

 • objaśnia, na czym polega stereotypowość w myśleniu zegarmistrza;

 • czyta opowiadanie Singera z tomu „Seans i inne opowiadania”;

 • wymienia pozytywistyczne i współczesne utwory przedstawiające postać Żyda;Podręcznik, „Zalety krótkiej formy”
Poetyka realizmu

1g.


 • doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem wypowiedzi popularnonaukowej;

 • wyjaśnia pojęcia: powieść realistyczna (realizm), mimetyzm, fikcja, weryzm;
Podręcznik, „Stać się obserwatorem życia”

Test czytania – PR 1g.

Maturalny test rozumienia czytanego tekstu, poziom rozszerzony
B. Prus „Lalka”

10g.


 • interpretuje tytuł utworu, odwołując się do toposu świata jako teatru;

 • rozpoznaje w powieści różne typy narracji i określa kompetencje poszczególnych narratorów;

 • prezentuje portret Wokulskiego stworzony na podstawie relacji Rzeckiego;

 • rekonstruuje losy Wokulskiego; streszcza wątek miłości Wokulskiego do Izabeli;

 • przedstawia działania Wokulskiego służące realizacji idei epoki;

 • charakteryzuje Wokulskiego jako kapitalistę, organicznika i filantropa;

 • na przykładzie biografii Wokulskiego omawia relacje między jednostką a społeczeństwem;

 • określa wpływ uczucia na działania podejmowane przez bohatera i dokonywane przez niego wybory życiowe;

 • przedstawia portret psychologiczny Izabeli;

 • wskazuje cechy Wokulskiego upodabniające go do bohaterów romantycznych;

 • wymienia przedstawicieli różnych grup społecznych i etnicznych ukazanych w utworze; charakteryzuje środowiska i grupy społeczne przedstawione w powieści, wskazując ich zalety i wady; omawia relacje pomiędzy poszczególnymi klasami;

 • wymienia najważniejsze odmiany języka narodowego;

 • rozpoznaje różne odmiany języka w wypowiedziach bohaterów Lalki;

 • wymienia najważniejsze style funkcjonalne współczesnej polszczyzny;

 • wskazuje w powieści symptomy choroby i rozkładu społeczeństwa pol. XIX w.;

 • wskazuje obrazowanie realistyczne, naturalistyczne, określa ich funkcje;

 • charakteryzuje Zasławek i Paryż, określa ich funkcję w powieści;

 • dostrzega motyw miasta i określa jego funkcję;

 • charakteryzuje Wokulskiego, Ochockiego i Geista jako uczonych-idealistów;

 • wyjaśnia pojęcia: narracja odautorska, narracja pamiętnikarska, narracja personalna, mowa pozornie zależna, theatrum mundi, self-made-man, portret psychologiczny, książki zbójeckie, etos mieszczański, stereotyp etniczny, snobizm, mezalians, utopia, perpetuum mobile, styl funkcjonalny, targowisko próżności;
 • objaśnić funkcję rozwiązań narracyjnych zastosowanych w powieści;

 • określić charakterystyczne cechy języka i stylu starego subiekta;

 • porównać realizację toposu świata jako teatru w powieści Prusa i fraszce Kochanowskiego;

 • zinterpretować symboliczny wymiar sceny rozgrywającej się w winiarni Hopfera;

 • porównać wizerunki Wokulskiego stworzone przez narratora odautorskiego i starego subiekta;

 • porównać kreacje Wertera i Wokulskiego jako dwu bohaterów przeżywających romantyczną miłość;

 • omówić rolę poezji romant. w ukształtowaniu się miłosnych wyobrażeń Wokulskiego;

 • rozpoznać w tekście elementy potwierdzające kryzys światopoglądu pozytywistycznego;

 • objaśnić, na czym polega utopijność wizji społeczeństwa zmienionego przez rewolucję naukowo-techniczną;

 • przedstawić sposób postrzegania naukowców przez społeczeństwo polskie i francuskie;

 • omawia motyw miasta w lit. pozytywistycznej;

 • charakteryzuje kobiece bohaterki „Lalki” w świetle roli społ. kobiety w drugiej poł. XIX w.;Podręcznik,

„Idealiści w konfrontacji z rzeczywistością”, „Styl i stylizacja”


Praca klasowa, poprawa 3g.


ROMANTYK, POZYTYWISTA, DEKADENT – maj, czerwiec

E. Orzeszkowa

„Nad Niemnem”

Nadniemeńska epopeja

5-6g.


 • czyta fragmenty z tomu III

 • wskazuje czas i miejsce akcji oraz przedakcji dzieła;

 • charakteryzuje głównych bohaterów powieści oraz streszcza najważniejsze wątki utworu (zwłaszcza wątek miłosny);

 • wskazuje wydarzenia historyczne, do których odwołuje się fabuła utworu;

 • opisuje panoramę społeczną przedstawioną w powieści;

 • opowiada historię Jana i Cecylii, wskazując na heroizm założycieli osady oraz odzwierciedlenie ich losów w dziejach bohaterów powieściowych;

 • objaśnia, na czym polega dydaktyzm utworu;

 • określa istotę sporu między bohaterami powieści;

 • charakteryzuje wzorzec osobowy pozytywisty (Witold Korczyński);

 • porównuje stosunek Witolda oraz Teofila Różyca i Zygmunta Korczyńskiego do otaczającej ich rzeczywistości;

 • wskazuje podobieństwa i różnice w wyglądzie, wyposażeniu i otoczeniu dworów opisanych przez Mickiewicza i Orzeszkową;

 • formułuje zarzuty, jakie stawiają swoim rodzicom przedstawiciele młodego pokolenia rodu Korczyńskich;

 • omawia stosunek bohaterów powieści do powstania styczniowego;

 • wyjaśnia pojęcia: mezalians, mit założycielski, przedakcja, fabuła, wątek, akcja, epizod, panorama społeczna, idealizm, mowa ezopowa, dekadent;

 • rozpoznać idealizację, typizację i karykaturę jako sposoby budowania postaci powieściowych;

 • wskazać przykłady tendencyjności w kreacji świata przedstawionego oraz określić funkcję tego zabiegu;

 • rozróżnić w utworze cechy gatunkowe powieści i epopei;

 • wskazać w powieści elementy świata przedstawionego ilustrujące najważniejsze zagadnienia społeczno-ekonomiczne epoki;

 • uzasadnić celowość nawiązań do „Pana Tadeusza” zastosowanych przez Orzeszkową;

 • zinterpretować wiersz Miłosza jako refleksję o współczesnym końcu kultury szlacheckiej;

 • porównać sposób rozumienia idealizmu przez bohaterów powieści;

 • scharakteryzować styl wypowiedzi Witolda, wskazując na jego metaforyczność, patetyczność i retoryczność;

 • dostrzega dekadentyzm bohaterów utworu;Podręcznik, „Pozytywistyczne założenia w literaturze”E. Orzeszkowa

„Gloria victis”

2g.


 • interpretuje tytuł noweli, odwołując się do świata przedstawionego;

 • charakteryzuje powstańców jako bohaterów heroicznych;

 • wskazuje środki służące budowaniu patosu i gloryfikacji bohaterów;

 • wymienia i wskazuje w utworze cechy prozy poetyckiej oraz noweli;

 • rozpoznać elementy obrazowania typowe dla powieści realistycznej („Nad Niemnem”) i eposu (nowela „Gloria victis”);

 • objaśnić, na czym polega w noweli odejście od poetyki realizmu oraz określić funkcję tego zabiegu;

 • porównać sposób przedstawienia tematyki powstańczej na obrazach Grottgera;

Podręcznik,

„Styl epoki pozytywizmu”Sprawdzian, 1g.Zagadnienia

S. Żeromski

„Ludzie bezdomni”

5-6g.


 • rekonstruuje losy poszczególnych bohaterów;

 • charakteryzuje warunki życia biedoty miejskiej i wiejskiej;

 • opisuje stosunek warstw wyższych do ludzi biednych;

 • opisuje mieszkania i domy przedstawione w powieści oraz określa ich funkcję w budowaniu kreacji bohaterów;

 • wskazuje przyczyny bezdomności różnych bohaterów powieści, odwołując się do ich losów przedstawionych w utworze;

 • wskazuje podstawowe cechy gatunkowe powieści modernistycznej;

 • opisuje dzieła sztuki przedstawione w pierwszym rozdziale powieści i charakteryzuje postawy przez nie symbolizowane (Wenus z Milo, rybak);

 • interpretuje symbole (m.in. rozdartej sosny), określa ich funkcje;

 • porównuje zachowanie Judyma przedstawione w pierwszym i ostatnim rozdziale powieści;

 • omawia konflikt między Judymem a warszawskimi lekarzami (przywołuje argumenty obu stron); prezentuje przyczyny sporu między Judymem a administratorem zakładu leczniczego w Cisach;

 • wskazuje cechy romantyczne i pozytywistyczne w kreacji bohatera;

 • charakteryzuje system wartości Judyma;

 • gromadzi argumenty na rzecz oskarżenia lub obrony Tomasza Judyma;

 • charakteryzuje dekadenta;

 • wyjaśnia pojęcia: naturalizm, proletariat, „wykluczeni”, dekadent, powieść młodopolska, narracja personalna, mowa pozornie zależna, epizod, symbol, tragizm, idealizm, ambiwalencja, społecznikostwo, nonkonformizm, pragmatyka językowa;

 • odszukać cechy obrazowania naturalistycznego w opisie dzielnic biedoty;

 • porównać styl opisu pracy wykonywanej przez Judymową i kowala ze stalowni;

 • rozpoznać różne typy narracji w powieści;

 • porównać dwa systemy wartości przedstawione w utworze: ludzi bezdomnych i zadomowionych;

 • objaśnić, w jaki sposób Wenus z Milo i rybak wiążą się z problematyką społeczną i moralną poruszaną w utworze;

 • określić istotę wyboru dokonywanego przez Judyma, odwołując się do kategorii tragizmu;

 • porównać losy Judyma i Korzeckiego;

 • zabrać głos w klasowym sądzie nad Tomaszem Judymem;

 • ocenić skuteczność działań językowych Judyma;

 • rozpoznać ironię w wypowiedzi Krzywosąda i określić jej funkcję;


Podręcznik, „Bohater na trudne czasy” (w: Młoda Polska)
H. Sienkiewicz

”Quo vadis”


Pozytywizm - powtórzenie wiadomości

4g.


 • tworzy projekt poświęcony analizie i interpretacji powieści;

 • objaśnia genezę powieści;

 • wskazuje w utworze cechy gatunkowe powieści historycznej;

 • rozróżnia bohaterów historycznych i fikcyjnych, reprezentantów świata rzymskiego i chrześcijańskiego;

 • opowiada dzieje miłości przedstawionej w powieści;

 • charakteryzuje Winicjusza i Ligię;

 • wskazuje przyczyny przemiany duchowej Winicjusza;

 • porównuje dwa obrazy śmierci przedstawione w powieści;

 • prezentuje utwór jako powieść o starciu dwóch cywilizacji;

 • objaśnia tytuł utworu w kontekście zaprezentowanej w nim koncepcji historiozoficznej;

 • wyjaśnia pojęcia: gloryfikacja historiozofia monolog wewnętrzny amor profanum, amor caritas, powieść historyczna;
 • scharakteryzuje świat rzymski i chrześcijański, odwołując się do kreacji bohaterów powieściowych;

 • określa funkcję kontrastu jako zasady rządzącej kreacją świata przedstawionego;

 • powiązać wątek miłosny z wymową powieści (moralne zwycięstwo chrześcijaństwa);

 • zanalizować zastosowane w powieści
  sposoby budowania nastroju w scenach miłosnych;

 • wskazać i nazwać środki językowe służące gloryfikacji postaci;

 • powiązać koncepcję historiozoficzną powieści z poglądami św. Augustyna;

 • dostrzega dekadentyzm w kreacji Petroniusza;

Podręcznik, „Ku pokrzepieniu serc”,

LISTA LEKTUR 1. W. Szekspir Makbet – wrzesień

 2. Molier Świętoszek – wrzesień/ październik

 3. Henryk Sienkiewicz Potop – październik

 4. Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk – październik (PR)

 5. Joseph Conrad Jądro ciemności – listopad

 6. Bolesław Prus Kamizelka – listopad

 7. Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera – grudzień

 8. Adam Mickiewicz Dziady cz. III – luty

 9. Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I i II – luty, marzec

 10. Juliusz Słowacki Kordian – marzec (PR)

 11. Maria Konopnicka Mendel Gdański – kwiecień

 12. Bolesław Prus Lalka – kwiecień

 13. Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem (fragmenty z tomu III) – maj

 14. Eliza Orzeszkowa Gloria victis – maj

 15. Stefan Żeromski Ludzie bezdomni – maj, czerwiec

 16. Henryk Sienkiewicz Quo vadis – czerwiec
1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość