Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształceniaPobieranie 169.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar169.49 Kb.

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia

II rok nauki – 1 godzina (33 godz.)

Podręcznik:
Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II . Jolanta Pańczyk
(Nr dopuszczenia — 75/2009)
Program nauczania:
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III. Jolanta Pańczyk

Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.)

został pozytywnie zaopiniowany przez:

Włodzimierza Kruszwickiego – opinia dydaktyczno-merytoryczna

Zdzisława Nowakowskiego – opinia dydaktyczno-merytoryczna
Materiały dodatkowe dostępne na stronie http://edukacja.helion.pl

Zawarte w planie wynikowym treści są zgodnie z nową podstawą programową oraz programem nauczania, podręcznikiem i poradnikiem metodycznym autorstwa Jolanty Pańczyk.
Cel główny

Celem głównym jest przygotowanie młodego człowieka do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.
Cele szczegółowe

 1. Przygotowanie do bezpiecznego, samodzielnego posługiwania się zestawem komputerowym i oprogramowaniem oraz korzystania z sieci kom­pu­terowej.

 2. Omówienie podstawowych pojęć informatycznych.

 3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji pochodzących z różnych źródeł informacji, w tym z internetu.

 4. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 5. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, anima­cji, prezentacji multimedialnych.

 6. Rozwiązywanie za pomocą komputera problemów praktycznych z zakresu różnych przedmiotów, stosowa­nie po­dej­­ścia algorytmicznego.

 7. Realizacja projektów z wykorzystaniem różnych programów użytkowych.

 8. Ukazywanie społecznych, etycznych i ekonomicznych aspektów rozwoju informatyki oraz ocena zagrożeń i ograni­czeń.

 9. Uwrażliwienie na zagrożenia płynące z niewłaściwego wykorzystania dostępnych informacji.

 10. Umożliwienie realizacji własnych zainteresowań.


1. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.]

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań. Opisywanie innych zastosowań informatyki. Ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

1.1.

Organizacja pracy na zajęciach z informatyki. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu informatyki.

1

Uczeń:

- stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej;

- wie, jak należy zachowywać się w pracowni;

- zna kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka;

- zna tematykę zajęć w danym roku szkolnym.

Podręcznik s.131.2.

Zagrożenia i pożytki wynikające z zastosowań komputerów i powszechnego dostępu do informacji.


1

Uczeń:

- wie, jakie zagrożenia i pożytki wynikają z zastosowań komputerów i powszechnego dostępu do informacji;

- umie wyszczególnić, które treści wśród znalezionych w internecie są pozytywne, a które negatywne;

- zna pojęcia prawo autorskie, licencja;

- wypowiada się, do czego zobowiązują licencje.

- wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej;- wie, co w internecie objęte jest prawem autorskim;

- wyszukuje w internecie strony WWW związane z tematem.Uczeń:

- rozumie, czym różnią się etyczne od prawnych przesłanek związanych z ochroną własności intelektualnej;

- wypowiada się na temat konsekwencji istnienia w internecie treści pozytywnych i negatywnych.


Podręcznik, podrozdział 1.2

str 19 – 22

Podręcznik, podrozdział 1.4

str 25 – 26

2. System operacyjny [2 godz.]

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Korzystanie z sieci komputerowej.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

2.1.


Jak zadbać o bezpieczeństwo komputera i danych?

1

Uczeń:

- wie w jakim celu należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i aktualizacje;

- wie, jak dbać o komputer i zgromadzone w nim zasoby;

- wie do czego służy zapora systemu Windows i jakie spełnia zadania;

- umie wyjaśnić, dlaczego należy włączać funkcję automatycznych aktualizacji;


  • wie, jak zapobiegać wirusom komputerowym;

  • rozumie konieczność profilaktyki antywirusowej;

- wie, dlaczego niezbędna jest ochrona przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem.

Uczeń:

- wie dlaczego wykonuje się kopię zapasową plików i ustawień;

- wyjaśnia na czym polega przywracanie plików z kopii zapasowej.


Podręcznik, podrozdział 3.7


2.2.

Rozwiązywanie problemów, czyli jak korzystać z pomocy i obsługi technicznej.

1

Uczeń:

- wie, gdzie znajduje się Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows;- wie, jakie funkcje udostępnia Pomoc;

- wie, do czego służy pomoc zdalna;- umie wyjaśnić, w jakich sytuacjach pomoc techniczna może okazać się niezbędna.


Uczeń:

- umie wymienić czynności, które są niezbędne do uzyskania pomocy zdalnej;

- wie, jak rozpocząć sesję pomocy zdalnej oraz jak ją przerwać;

- umie wyjaśnić, czy osoba, która nawiązała połączenie z danym komputerem, może podczas udostępniania przejąć nad nim całkowitą kontrolę.
Podręcznik, podrozdział 3.8


3. Podstawy grafiki [2 godz.]

Podstawa programowa:

Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, anima­cji, prezentacji multimedialnych. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejęt­ności z różnych dziedzin.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

3.1. 3.2.


Importowanie grafiki. Przetwarzanie obrazów. Fotomontaż.

2

Uczeń:

- wie, co to jest skanowanie, na czym ono polega;

- wyjaśnia pojęcia: skanowanie, importowanie;

- przegląda w danym programie obrazy i zdjęcia ;

- otwiera i zamyka obrazy i zdjęcia, zapisuje je oraz dopisuje do nich zmiany;

- umie pobrać obrazek z internetu;

- tworzy obrazy na zasadzie fotomontażu;

- umie wykonać spójną kompozycję graficzną.Uczeń:

- umie zaimportować obraz z innego komputera w sieci;

- wie, na czym polega przetwarzanie obrazów;

- potrafi wymienić cechy charakterystyczne dla fotomontażu.Podręcznik, podrozdział 4.4, 4.54. Praca w edytorze tekstu [5 godz.]

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z róż­nych źródeł. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, anima­cji, prezentacji multimedialnych.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

4.1.

Wstawianie do dokumentu obiektów: wzorów, symboli i dźwięków.

1

Uczeń:

- wie, jakie elementy można wstawić do dokumentu tekstowego;

- zna pojęcia obiekt, osadzanie obiektu;

- umie wstawić dźwięk do dokumentu tekstowego;

- wie, jak się wstawia wzory do dokumentu tekstowego;

- wie, w jakich dokumentach nie wstawia się ozdobnych elementów i dźwięków.


Uczeń:

- umie wyjaśnić na czym polega mechanizm OLE;

- wypowiada się, na czym polega połączenie dokumentu z plikiem źródłowym;

- wie, w jaki sposób można aktualizować plik graficzny połączony z plikiem źródłowym.
Podręcznik, podrozdział 5.4


4.2.


Praca z dokumentem wielostronicowym  zakładka i hiperłącze.

1

Uczeń:

- umie poruszać się po dokumencie wielostronicowym;- wymienia cechy dokumentów wielostronicowych;

- podaje przykłady dokumentów wielostronicowych;- zna pojęcia: zakładka, hiperłącze, nagłówek, stopka;

- wyjaśnia, w jakim celu stosuje się nagłówek i stopkę oraz numerację stron.Uczeń:

- umie wstawić do dokumentu zakładkę i hiperłącze;

- wyjaśnia celowość wstawiania zakładki i hiperłącza;

- posługuje się wstawioną zakładką i hiperłączem.


Podręcznik, podrozdział 5.4


4.3. 4.4.

Realizacja projektu „Folder o mojej szkole”. Układ strony, kolumny, łączenie tekstu z grafiką, sprawdzanie pisowni, wydruk.


2

Uczeń:

- wie, na czym polega realizacja projektu: „Folder o mojej szkole”;

- gromadzi do folderu materiały, zdjęcia i obrazy;

- stosuje różne układy strony;

- wpisuje tekst;

- wkleja do tekstu obrazy i zdjęcia;

- wie, jakie otaczanie tekstem zastosować do obrazów;

- wie, jaki zastosować układ tekstu;

- umie formatować teksty i obrazy;

- wie, jak dopracować szczegóły;- sprawdza poprawność ortograficzną dokumentu;

- drukuje folder;

- ocenia pracę swoją i innych oraz uzasadnia tę ocenę.

Uczeń:

- opracowuje plan działań;

- umie dzielić tekst na kolumny;

- właściwie rozmieszcza tekst w kolumnach;

- dba o estetykę i właściwą formę folderu;

- dokonuje poprawek;

- wie, jak przemieścić pomiędzy kolumnami tekst i obrazy.


Podręcznik, podrozdział 5.3.2


4.5.

Sprawdzian.


5. Multimedia [3 godz.]

Podstawa programowa:

Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z róż­nych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, anima­cji, prezentacji multimedialnych.


Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

5.1.

Prezentacje multimedialne — zasady pracy z programem PowerPoint.


1

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: multimedia, prezentacja multimedialna;- wie, jakie dokumenty można nazwać multimedialnymi;

- umie otwierać i zamykać program do tworzenia prezentacji oraz zapisywać efekty swojej pracy;

- zna podstawowe funkcje programu PowerPoint;

- samodzielnie tworzy slajdy nowej prezentacji, korzysta z kreatora zawartości oraz z szablonów projektów.

Uczeń:

- stosuje narzędzia programu do tworzenia prezentacji multimedialnych;

- wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji;

- posługuje się zaawansowanymi funkcjami programu PowerPoint.


Podręcznik, podrozdział 6.5


5.2.

5.3.


Realizacja projektu do wyboru (praca w grupach dwuosobowych): „Organizujemy wycieczkę klasową do…”, „Moje miasto”, „Najpiękniejsze miejsca świata”, „Oferty biura podróży”.

Wstawianie nowych slajdów, animacje obiektów, przejścia między slajdami, dźwięki. Pokaz wykonanych prezentacji.2

Uczeń:

- wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji;- wie, jak ułożyć plan pracy;

- potrafi wstawiać nowe slajdy;

- dobiera tło;

- wpisuje i formatuje teksty na slajdach;

- wie, jak wstawiać różne obiekty do slajdów;- potrafi formatować wstawione obiekty;

- dokonuje animacji wstawionych obiektów;- wie, jak uatrakcyjnić wygląd prezentacji;

- wie, jak ustalić przejścia między slajdami;

- zna zasady, które zapewnią wykonanie estetycznej prezentacji;

- tworzy spójną tematycznie prezentację;

- zapisuje efekty swojej pracy;

- wie, jak przygotować prezentację do pokazu;- potrafi wyświetlić wykonaną prezentację w formie pokazu.

Uczeń:

- potrafi ustala efekty wypełniania tła prezentacji;- wstawia do prezentacji efekty dźwiękowe i podkład muzyczny;

- potrafi zapisać prezentację jako: standardową, przenośną, stronę WWW oraz jako pokaz;

- rozpoznaje i określa po wyglądzie ikon, jaki zastosowano zapis prezentacji;

- wie, w jakich formatach można zapisać prezentację;

- potrafi odtworzyć zapisaną w różnych formatach prezentację;- dostrzega błędy w prezentacji i je usuwa;

- ocenia prace innych i uzasadnia swoją ocenę.


Podręcznik, podrozdział 6.5

6. Internet i sieci [6 godz.]

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci kom­pu­terowej. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z róż­nych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

6.1.

Usługi internetowe.

1

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: usługi internetowe, poczta elektroniczna, konto e– mail, protokół FTP, telnet;- wymienia najbardziej powszechne usługi internetowe;

- zna programy do rozmów w sieci;

- wie, jakie zasady obowiązują podczas rozmów w sieci;

- wie na czym polega e-praca, e-nauka, działalność e-banku.

Uczeń:

- umie uzasadnić, dlaczego warto korzystać z usług internetowych;

- wymienia pożytki i zagrożenia wynikające z korzystania z usług internetowych.

Podręcznik, podrozdział 7.3 (wersja Windows XP), 7.4 (wersja Windows Vista)

6.2.


Zakładanie konta pocztowego. Przesyłanie i odbieranie wiadomości.

1

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia pojęcia: poczta elektroniczna, konto e - mail;

- umie założyć własne konto e -mail;

- wie jak odbierać i jak wysyłać listy e -mail;

- wie, jak korzystać z poczty elektronicznej.

- wie, co powinien zawierać list elektroniczny.Uczeń:

- wie, jakie zasady obowiązują podczas dobierania adresu poczty elektronicznej;- potrafi wysłać i odebrać list z załącznikiem;

- wie, jak korzystać z opcji „odpowiedz”;

- umie korzystać z książki adresowej.


Podręcznik, podrozdział 7.3 (wersja Windows XP), 7.4 (wersja Windows Vista)

6.3.


Praca grupowa nad projektem „Prezentacja mojego regionu”. Dyskusja na forum z zachowaniem zasad netykiety.


1

Uczeń:

- zna cel główny projektu;

- wie, jakie są etapy projektu i co będzie należało wykonać;

- zna zasady netykiety stosuje się do nich;

- wie na czym polega dyskusja na forum i potrafi się przyłączyć do prowadzonej dyskusji.


Uczeń:

- umie odszukać forum dyskusyjne i rozpocząć dyskusję.
Podręcznik, podrozdział 7.4 (wersja Windows XP), 7.5 (wersja Windows Vista)

6.4.

6.5.


„Prezentacja mojego regionu” - gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł.


2

Uczeń:

- wie, jakie elementy i w jakiej formie ma zaprezentować;

- gromadzi teksty, obrazy, zdjęcia i muzykę;

- dobiera formę prezentacji zgromadzonych materiałów (program PowerPoint lub Windows Movie Maker);

- tworzy opracowanie współpracując ze swoją grupą;

- dołącza wyszukane elementy do swojej prezentacji;

- korzysta z różnych opcji programu, w którym tworzy swoją prezentację;

- wie, jak zaprezentować dorobek grupy.Uczeń:

- wykorzystuje zaawansowane opcje wybranego programu do wykonania swojego opracowania;

- dobiera stosowny podkład muzyczny;

- w efektowny sposób prezentuje efekty pracy swojej grupy.Podręcznik, podrozdział 7.4 (wersja Windows XP), 7.5 (wersja Windows Vista)

6.6.

Sprawdzian.


7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym [4 godz.]

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, anima­cji, prezentacji multimedialnych. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowa­nie po­dej­­ścia algorytmicznego. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejęt­ności z różnych dziedzin.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

7.1.


Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym — kalkulacja kosztów wytworzenia gazetki klasowej, folderu, kosztów wycieczki klasowej (kontynuacja rozpoczętych w edytorze tekstu projektów).

1

Uczeń:

- potrafi zaprojektować tabelę arkusza;- wie na czym polega adresowanie względne, bezwzględne i mieszane;

- rozwiązuje zadania problemowe w arkuszu kalkulacyjnym;

- wie, na czym polega kalkulacja kosztów;

- rozwiązuje zadania polegające na kalkulowaniu kosztów;

- umie planować koszty podejmowanych przedsięwzięć.

Uczeń:

- do rozwiązania zadań stosuje adresowanie względne, bezwzględne i mieszane;- rozwiązuje w arkuszu kalkulacyjnym zadania różnymi sposobami;

- różnymi sposobami modyfikuje i usuwa dane w arkuszu;

- umie poszukiwać rozwiązań zadań w arkuszu kalkulacyjnym.


Podręcznik, podrozdział 8.3 (i 8.4 jeśli będą tworzone wykresy)


7.2. 7.3.


Rozwiązywanie zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym. Graficzna prezentacja danych i wyników.

2

Uczeń:

- rozwiązuje zadania problemowe w arkuszu kalkulacyjnym;- wie, na czym polega kalkulacja kosztów;

- tworzy poprawne formuły;

- wie na czym polega graficzna prezentacja danych i wyników;

- tworzy i formatuje wykresy w arkuszu kalkulacyjnym.

Uczeń:

- różnymi sposobami modyfikuje i usuwa dane z arkusza;

- umie poszukiwać rozwiązań zadań w arkuszu kalkulacyjnym;

- modyfikuje i uzupełnia wykresy;

- dobiera typ wykresu do prezentowanych danych.


Podręcznik, podrozdział 8.3 i 8.4

7.4.

Sprawdzian.


8. Bazy danych [1 godz.]

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z róż­nych źródeł.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

7.1.

Bazy danych — podstawowe pojęcia.

Wykonywanie operacji w gotowej bazie danych.
1

Uczeń:

- zna podstawowe pojęcia: baza danych, tabela, wiersz, kolumna, kwerenda, formularz, raport;- wie, jakie zastosowanie mają bazy danych;

- wymienia i omawia rodzaje baz danych;

- wie, w jakim programie można wykonywać operacje na bazie danych;

- umie otwierać i zamykać program do obsługi baz danych.

- wie, jak przeglądać utworzoną bazę danych;- umie zaznaczać rekordy;

- potrafi wyszukiwać dane w bazie;

- wie, jakie operacje można wykonywać na utworzonej bazie;- umie kopiować, wstawiać i usuwać dane z tabeli;

- wie, jak zmieniać dane w tabeli bazy danych;- zna podstawowe polecenia programu MS Access.

Uczeń:

- rozumie i wyjaśnia, co to są obiekty bazy danych;- potrafi sortować dane;

- wie, jak importować bazę danych;

- wykonuje operacje na zaimportowanej bazie danych.
Podręcznik, podrozdział 9.1, 9.29. Algorytmy [6 godz.]

Podstawa programowa:

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowa­nie po­dej­­ścia algorytmicznego. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejęt­ności z różnych dziedzin.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

7.1. 7.2.


Pojęcie algorytmu. Rodzaje i sposoby zapisywania algorytmów. Przykłady wykorzystania algorytmów do rozwiązywania zadań.


2

Uczeń:

- zna pojęcia: algorytm, instrukcja;- zna rodzaje algorytmów;

- wie, na czym polega przedstawianie algorytmów za pomocą opisu słownego, listy kroków i schematu blokowego;

- zna rodzaje skrzynek do przedstawiania algorytmu za pomocą schematu blokowego

- potrafi przedstawić algorytm w postaci słownej;

- podaje przykłady algorytmów w postaci listy kroków;

- podaje przykłady algorytmów w postaci schematu blokowego;

- tworzy schematy blokowe algorytmów.


Uczeń:

- podaje przykłady algorytmicznego rozwiązywania problemów;

- zna zasady niezbędne podczas tworzenia schematów blokowych algorytmów.
Podręcznik, podrozdział 10.1, 10.2, 10.3


7.3.

Algorytmiczne rozwiązywanie problemów w arkuszu kalkulacyjnym. Algorytm liniowy i algorytm z warunkiem.

1

Uczeń:

- wie, co to jest algorytm;

- wymienia rodzaje algorytmów;

- wyjaśnia, czym charakteryzuje się algorytm liniowy, a czym warunkowy;

- stosuje algorytmiczne podejście w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin;

- umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny do algorytmicznego rozwiązywania problemów.Uczeń:

- umie podać przykłady algorytmów liniowych, warunkowych;

- wyjaśnia, co to jest iteracja w algorytmie;

- podaje przykłady iteracji;

- wie, na czym polega zapętlenie algorytmu;

- wie co to jest rekurencja;

- tworzy schematy blokowe różnych rodzajów algorytmów.

Podręcznik, podrozdział 10.1, 10.2, 10.3


7.4. 7.5.

Tworzenie algorytmów w programie ELI 2.0 i analizowanie ich działania.


2

Uczeń:

- wie, jak uruchomić program ELI 2.0 i jak wygląda okno programu;

- zna podstawowe klocki do budowania algorytmów w programie;

- umie tworzyć proste algorytmy w programie ELI 2.0;

- potrafi wpisywać instrukcje do poszczególnych klocków;

- wie, jak uruchomić algorytm zbudowany w programie.

Uczeń:

- tworzy algorytmy, uruchamia je i sprawdza poprawność działania;

- wprowadza poprawki i zapisuje utworzone algorytmy;

- wie, jak korzystać z pomocy programu.


Podręcznik, podrozdział 10.5


7.6.

Sprawdzian.


10. Modelowanie i symulacje [2 godz.]

Podstawa programowa:

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowa­nie po­dej­­ścia algorytmicznego. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejęt­ności z różnych dziedzin.Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Środki
dydaktyczne


podstawowe

ponadpodstawowe

1

2

3

4

5

6

7.1.

Modelowanie i symulacje. Zastosowania symulacji w różnych dziedzinach.

1

Uczeń:

- zna pojęcia: symulacja, model;

- wyjaśnia, na czym polegają symulacje na modelach;

- potrafi wymienić dziedziny, w których ma zastosowanie symulacja.
Uczeń:

- wie, w jaki sposób komputer pomaga w przeprowadzaniu symulacji;

- potrafi wyjaśnić, na jakich obiektach przeprowadza się symulację.


Podręcznik, rozdział 11


7.2.


Symulacje w internecie. Wyszukiwanie informacji w internecie na temat symulacji, gier symulacyjnych. Symulatory.

1

Uczeń:

- umie wyszukać w sieci informacje na temat symulacji;- umie podać przykłady symulacji;

- potrafi wymienić gry symulacyjne;

- umie wyjaśnić, co to są symulatory..


Uczeń:

- wyjaśnia na podstawie znalezionych informacji, na czym polega symulacja w grach komputerowych;

- wie, na czym polega symulacja za pomocą modelu abstrakcyjnego (przykłady w podręczniku).


Podręcznik, rozdział 11


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy