Strona główna

Plan wynikowy z chemii


Pobieranie 452.03 Kb.
Strona1/4
Data19.06.2016
Rozmiar452.03 Kb.
  1   2   3   4


PLAN WYNIKOWY Z CHEMII

w Zespole Szkół w Suchowoli

na rok szkolny 2007/ 08

Program nauczania: DKW-4015-44/01


Dział


Nr lekcji

Temat lekcji

Treści do realizacji

Osiągnięcia ucznia1

Lekcja organizacyjna.

Przedmiot chemii. BHP w pracowni chemicznej.
Chemia jako nauka przyrodnicza. Zadania chemii jako dyscypliny naukowej.

Zakres wiadomości i umiejętności
do opanowania w toku nauki. Kryteria oceniania.

Zasady BHP w pracowni chemicznej.


 • wie, jakie ogólne treści będzie poznawał w toku realizacji programu nauczania,

 • wie, jakie są kryteria oceniania i umie je określić,

 • zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej.

I. Przypomnienie wiadomości

z gimnazjum.

2

Powtórzenie podstawowych treści nauczania w gimnazjum.

Przypomnienie wiadomości

i umiejętności uczniów z zakresu materiału nauczania chemii w gimnazjum.
3

Substancje chemiczne
i ich właściwości.

Pierwiastki a związki chemiczne.


Badanie i opisywanie właściwości fizycznych i chemicznych wybranych substancji prostych i złożonych. Podział substancji prostych.

Charakterystyczne właściwości metali
i niemetali.

 • wie jak opisuje się właściwości fizyczne i chemiczne substancji,

 • rozróżnia substancje proste od złożonych, potrafi określić właściwości fizyczne i chemiczne danej substancji,

 • wie co to są metale i niemetale, potrafi porównać ich charakterystyczne właściwości,

 • umie posługiwać się tablicami właściwości fizycznych i chemicznych substancji.

4

Mieszaniny a związki chemiczne.

Mieszaniny homo- i heterogeniczne. Różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym. Stopy metali jako przykłady mieszanin jednorodnych.


 • rozumie pojęcie mieszaniny jednorodnej i niejednorodnej, potrafi podać przykłady,

 • wie jakie są różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym,

 • wie co to są stopy metali,

 • zna przykłady stopów metali i ich właściwości /brązy, mosiądze, stopy lutownicze, aluminium, stal/.

5

Przemiana chemiczna
a zjawisko fizyczne.

Różnice między przemianą chemiczną


a zjawiskiem fizycznym. Objawy reakcji chemicznej. Substraty i produkty reakcji. Typy reakcji chemicznych - reakcje syntezy, analizy i wymiany.
 • rozróżnia zjawiska fizyczne od przemian chemicznych, potrafi podać przykłady,

 • wie co to jest reakcja chemiczna,

 • potrafi określić objawy reakcji chemicznej,

 • wie co to są substraty i produkty reakcji,

 • rozróżnia reakcje chemiczne syntezy, analizy, wymiany; potrafi podać przykłady.6

Symbolika chemiczna. Zasady ustalania wzorów chemicznych.

Znaczenie symbolu pierwiastka. Wartościowość formalna pierwiastka. Wzory sumaryczne i strukturalne sposobem przedstawiania składu substancji chemicznych. Zasady ustalania wzorów chemicznych.


- rozumie ilościowe i jakościowe znaczenie symbolu chemicznego,

- zna pojęcie indeksu i współczynnika stechiometrycznego,

- rozumie znaczenie zapisu wzoru sumarycznego i strukturalnego substancji chemicznej,

- potrafi ustalić wzór chemiczny w oparciu o znajomość wartościowości formalnej pierwiastków.

7-8

Rodzaje związków nieorganicznych: tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole.

Przypomnienie klasyfikacji związków nieorganicznych. Budowa, nazewnictwo, wzory sumaryczne i strukturalne tlenków, wodorotlenków, kwasów, soli.


 • zna klasyfikację związków nieorganicznych,

 • wie co to są tlenki pierwiastków chemicznych, potrafi określać ich wzory i nazwy,

 • zna wzory sumaryczne i strukturalne oraz nazwy najważniejszych kwasów i wodorotlenków,

 • wie co to są kwasy tlenowe i beztlenowe,

 • potrafi ustalać wzory i nazwy soli na podstawie wzorów i nazw kwasów oraz wodorotlenków.

9

Podsumowanie

i utrwalenie wiadomości

i umiejętności.

Sprawdzian wiadomości.


II. Budowa materii.

10

Atomistyczno-cząsteczkowa teoria budowy materii. Budowa atomu.


Dowody atomistyczno- cząsteczkowej teorii budowy materii - postulaty J. Daltona. Ewolucja poglądów na budowę materii - rys historyczny. Współczesny uproszczony model budowy atomu. Cząstki elementarne.


 • zna dowody na istnienie atomowej budowy materii,

 • zna pojęcia atom i cząsteczka,

 • potrafi przedstawić ewolucję poglądów na budowę materii,

 • zna uproszczony model budowy atomu,

 • wie co to są elektrony, protony, neutrony, powłoki elektronowe, elektrony walencyjne; zna pojęcia :jądro atomowe, nuklid, nukleony.

11

Liczba atomowa a liczba masowa.

Masy i rozmiary atomów. Jednostka masy atomowej. Masa atomowa


i cząsteczkowa. Pojęcia liczby atomowej i liczby masowej.
 • potrafi określić rząd wielkości rozmiarów i mas atomów,

 • zna i potrafi wyjaśnić pojęcia: jednostka masy atomowej, masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa,

 • umie posługiwać się tablicami w celu określenia mas atomowych pierwiastków,

 • potrafi obliczać masy cząsteczkowe

12

Izotopy. Zjawisko promieniotwórczości.

Pojęcie izotopów. Liczba masowa a masa atomowa. Występowanie izotopów


w przyrodzie ,izotopy trwałe i nietrwałe. Promieniotwórczość naturalna, promieniowanie ,  i .

Szeregi promieniotwórcze.

Badania Marii Skłodowskiej-Curie.

 • wie co to są izotopy pierwiastka,

 • wie co to są izotopy promieniotwórcze,

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega zjawisko promieniotwórczości naturalnej,

 • potrafi obliczyć masę atomową pierwiastka w oparciu o skład izotopowy,

 • potrafi scharakteryzować rodzaje promieniowania oraz właściwości cząstek , .

 • wie co to są szeregi promieniotwórcze

II. Budowa materii.

13

Promieniotwórczość sztuczna.

Wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości.
Zjawisko promieniotwórczości sztucznej.

Kontrolowane i niekontrolowane wyzwalanie energii jądrowej. Praktyczne wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości, zagrożenia.

Ochrona radiologiczna.


 • potrafi wyjaśnić, na czym polega zjawisko promieniotwórczości sztucznej,

 • potrafi wskazać przykłady zastosowań pierwiastków promieniotwórczych oraz zjawiska promieniotwórczości naturalnej i sztucznej,

 • zna ogólną zasadę pracy reaktora jądrowego, zna zagrożenia ze strony pierwiastków promieniotwórczych oraz ich przemian,

 • wie na czym polega ochrona radiologiczna.

14-15

Współczesny model budowy atomu w ujęciu mechaniki kwantowej.


Podstawy teorii kwantowej – dualizm korpuskularno-falowy. Orbitalowy model atomu. Liczby kwantowe. Powłoki


i podpowłoki elektronowe.
 • potrafi wyjaśnić, na czym polega dualizm korpuskularno – falowy,

 • wie co to są liczby kwantowe, potrafi zinterpretować ich sens fizyczny,

 • umie określić, co to jest orbital atomowy,

 • umie przedstawić orbitalowy model budowy atomu.

16

Konfiguracja elektronowa atomów.

Konfiguracje powłokowe i podpowłokowe atomów pierwiastków


 • potrafi narysować pełny i uproszczony model atomu oraz zapisać symbolicznie konfigurację elektronową atomów pierwiastków okresów I-IV,

 • zna sposoby przedstawiania rozmieszczenia elektronów w atomie.

17

Podsumowanie i utrwalenie wiadomości i umiejętności.

Sprawdzian wiadomości.


III. Układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne.

18

Współczesny układ okresowy pierwiastków. Prawo okresowości.


Próby klasyfikacji pierwiastków chemicznych w XIX wieku. Tablica Mendelejewa. Prawo okresowości. Budowa współczesnego układu okresowego pierwiastków.


 • zna podstawę klasyfikacji pierwiastków w układzie okresowym przyjętą przez Mendelejewa,

 • zna i rozumie prawo okresowości,

 • zna budowę współczesnego układu okresowego i potrafi korzystać z zawartych w nim informacji.

19

Budowa atomu

i właściwości pierwiastka a jego położenie w układzie okresowym.


Związek między budową atomu, konfiguracją elektronową a położeniem pierwiastka w układzie okresowym. Bloki s, p, d, f pierwiastków.

Właściwości chemiczne pierwiastków
a ich położenie w układzie okresowym.

 • umie określić położenie pierwiastka
  w układzie okresowym na podstawie znajomości liczby atomowej, konfiguracji elektronowej,

 • potrafi opisać właściwości pierwiastka w oparciu o położenie w układzie okresowym,

 • umie wskazać miejsce pierwiastka
  w układzie okresowym na podstawie określonych właściwości.

20

Elektroujemność pierwiastków. Wiązania chemiczne.

Pojęcie elektroujemności pierwiastka. Skala elektroujemności Paulinga. Przyczyny powstawania wiązań chemicznych. Reguła helowca.


 • umie zdefiniować pojęcie elektro- ujemności pierwiastka, potrafi oszacować lub określić jej wartość na podstawie położenia w układzie okresowym, skali Paulinga,

 • zna pojęcie wiązania chemicznego,

 • potrafi wyjaśnić przyczyny powstawania wiązań chemicznych stosując regułę dubletu i oktetu elektronowego.

III. Układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne.

21

Wiązanie kowalencyjne.

Wiązania kowalencyjne na przykładzie cząsteczek homojądrowych. Polaryzacja wiązania atomowego. Moment dipolowy cząsteczki. Wiązania pojedyncze


i wielokrotne, wiązania σ i π. Właściwości substancji wynikające
z obecności wiązań atomowych.
 • wie jak tworzą się wiązania kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane w zależności od elektroujemności łączących się pierwiastków,

 • umie wskazać przykłady substancji zawierających wiązania atomowe oraz określić ich właściwości,

 • wie co to są wiązania pojedyncze
  i wielokrotne, σ i π,

 • zna pojęcia: dipol, moment dipolowy cząsteczki..

22

Wiązanie jonowe.

Warunki powstawania wiązań jonowych. Właściwości substancji jonowych.


- potrafi wyjaśnić, na czym polega wiązanie jonowe i określić warunki jego powstawania, • zna właściwości substancji jonowych, potrafi wskazać przykłady związków chemicznych o budowie jonowej.

23

Inne rodzaje wiązań.

Oddziaływania międzycząsteczkowe.


Wiązania koordynacyjne, metaliczne. Wiązania wodorowe, oddziaływania van der Waalsa. Asocjaty.


- potrafi wyjaśnić, na czym polega wiązanie koordynacyjne i określić warunki jego tworzenia,

- rozumie na czym polega i gdzie występuje wiązanie metaliczne,

- wie co to są i gdzie tworzą się wiązania wodorowe, wiązania van der Waalsa,

- zna pojęcia: asocjacja, asocjaty.

24

Podsumowanie i utrwalenie wiadomości i umiejętności.

Sprawdzian wiadomości.


IV. Stechiometria.

25-26

Prawa stechiometryczne.

Prawo zachowania masy, prawo stałych stosunków wagowych i ich zastosowanie w obliczeniach chemicznych.


 • zna i rozumie treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego,

 • potrafi zastosować prawo zachowania masy oraz prawo stałości składu do prostych obliczeń stechiometrycznych.

27

Mol, masa molowa.

Przypomnienie masy atomowej i cząsteczkowej. Pojęcie mola i masy molowej. Liczba Avogadro. Proste obliczenia chemiczne.


28

Objętość molowa gazów. Prawo Avogadro.

Warunki normalne. Objętość molowa gazów w warunkach normalnych. Prawo Avogadro. Proste obliczenia chemiczne.


29-30

Ilościowa i jakościowa interpretacja reakcji chemicznych.

Zastosowanie prawa zachowania masy, prawa stosunków stałych i prawa Avogadro do obliczeń stechiometrycznych.


31

Podsumowanie i utrwalenie wiadomości i umiejętności.

Sprawdzian wiadomości.


  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość