Plan wynikowy z języka polskiego w klasie II kulturowo-medialnej I geograficzno-lingwistycznejPobieranie 423.62 Kb.
Strona1/5
Data18.06.2016
Rozmiar423.62 Kb.
  1   2   3   4   5
PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II

KULTUROWO-MEDIALNEJ I GEOGRAFICZNO-LINGWISTYCZNEJ


PROGRAM NAUCZANIA NR: DKOS-4015-142/02

PODRĘCZNIK: B. Matusiak, D. Siwicka, Przeszłość to dziś, Warszawa 2003.Poziom rozszerzony i podstawowy


Temat lekcji

Wymagania z zakresu kształcenia literacko-kulturowego i kształcenia językowego

Lektury,

konteksty, pomoce, realizacja

Liczba godzin

Miesiąc


Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

DZIAŁ: ROMANTYZM

Bunt, tajemniczość, spirytualizm. Wprowadzenie do romantyzmu

Wyjaśnia dwa znaczenia terminu „romantyzm”, komentuje wieloznaczność wyrazu „romantyczny”, odwołując się do jego etymologii, zna periodyzację epoki

omawia społeczno-polityczne, filozoficzne podłoże romantyzmu, przedstawia przyczyny kryzysu światopoglądu oświecenia, wie, na czym polega przełom romantyczny, wskazuje źródła romantycznego zainteresowania średniowieczem i mitami Północy

Podręcznik, R. Wagner, Cwał walkirii

1

IX

Gdzie polscy romantycy szukali inspiracji? Romantyczna literatura europejska

Charakteryzuje romantyzm europejski: niemiecki, angielski i francuski, podaje podstawowe informacje o literaturze „burzy i naporu”, zna twórczość przedstawicieli literatury romantycznej w krajach europejskich

Wyjaśnia zjawisko sturm und drang, odnosi nazwy: gotycyzm, osjanizm, walterskotyzm do zjawisk kulturowych i literackich

wykład

1

IX

Malarstwo mówi o epoce. Analiza poszczególnych obrazów C. G. Friedricha

Zna romantyczną biografię Friedricha, wskazuje cechy światopoglądu romantycznego na obrazach: fascynacja średniowieczem, nastrojowość, gotycyzm, natura, Bóg, tajemniczość, poznanie romantyczne, miłość, kobieta, na podstawie malarstwa charakteryzuje krajobraz romantyczny

Rozumie pojęcie „synteza sztuk” i umie je wyjaśnić, odnosząc się do sztuki romantycznej

Poszczególne obrazy malarza

2

IX

Fantastyka romantyczna we współczesnym kinie. Analiza „Jeźdźca bez głowy” T. Burtona

Wskazuje motywy romantyczne i elementy światopoglądu romantycznego pojawiające się w filmie, analizuje środki filmowe służące budowaniu nastroju grozy i tajemniczości

Odnajduje w filmie spór pokoleniowy klasyków i romantyków, odczytuje kreację głównego bohatera jako ścieranie się 2 światopoglądów

„Jeździec bez głowy”

2

IX

Król Olch wyrazem rodzącego się światopoglądu romantycznego

podaje podstawowe informacje o Goethem , interpretuje balladę, wskazując w nich elementy typowe dla romantycznego widzenia świata, wskazuje cechy ballady romantycznej (synkretyzm rodzajowy, ludowość, śpiewność, nastrojowość, tajemniczość, wskazuje nowe, pozarozumowe sposoby poznania świata, dostrzega echo sporu romantyków i klasyków

wyjaśnia źródła romantycznego odrzucenia rozumu i poszukiwania innych sposobów poznania świata, w swych wypowiedziach poprawnie używa terminów: mistycyzm, spirytualizm, metafizyka, irracjonalizm wskazuje związek romantycznych ballad z mitologią Północy, a także z wyobraźnią mityczną i baśniową, wskazuje różne przejawy subiektywizmu w literaturze i malarstwie; wskazuje różnicę tworzywa i podobieństwo idei

Tekst ballady, reprodukcja obrazu, nokturn Chopina

1

IX

„Poznać tajemnicę świata i życia” –Faust Goethego

na podstawie podręcznika streszcza historię Fausta, interpretuje fragment Fausta ukazujący bohatera w chwili zwątpienia, dokonuje charakterystyki bohatera, wyjaśnia przesłanie dzieła: pochwałę twórczej aktywności i pracy na rzecz społeczeństwa, krzewienie postępu, definiuje romantyczne pojmowanie zła w tekście dramatu

wyjaśnia, czym jest mit człowieka faustycznego i wskazuje przykłady jego funkcjonowania we współczesnej kulturze,

Podręcznik – fragmenty utworu,

2

IX

Duch, który przeczy”. Koncepcja zła w dramacie „Faust” Goethego

Charakteryzuje Mefistofelesa, odwołując się legend i opowieści biblijnych, określa warunki cyrografu, wyjaśnia, na czym polega romantyczna koncepcja zła
Faust

1

IX

Współczesny cyrograf – analiza i interpretacja „Prospektu” Wisławy Szymborskiej

analizuje wiersz, wykorzystując wiadomości o języku reklamy, formułuje przesłanie utworu i odnosi się do niego, wskazuje przykłady funkcjonowania mitu faustycznego we współczesnej kulturze, rozpoznaje topos cyrografu, czyta ze zrozumieniem fragment eseju Eliadego

zabiera głos w dyskusji na temat współczesnej kultury i jej mitów, wyjaśnia, dlaczego autorka pojmuję reklamę jako współczesne wcielenie Mefistofelesa, wykorzystuje tezy badacza (Eliadego) do interpretacji zagadnienia

analiza tekstu Eliadego, dyskusja

1-2

X

„Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam” – oda Do radości Schillera

wskazuje główne idee zawarte w odzie Do Radości, określa funkcje apostrof i innych środków retorycznych, dostrzega cechy wersyfikacji i inne wykładniki regularności budowy, charakteryzuje muzykę Beethovena i jej związek z charakterem wierszawypowiada się na temat związków między literaturą, muzyką i malarstwem, na wybranych przykładach pokazuje, jak dzieła różnych sztuk ukazują te same idee


L. van Beethoven, IX Symfonia d-moll op. 125 (finał do tekstu ody Do Radości F. Schillera –fragm.)

E. Delacroix, Wolność wiodąca lud na barykady1

X

Ogień i łzy Wertera. Dramat ukazany w listach

Zna genezę powieści, odnajduje w niej wątki biograficzne, podaje cechy gatunkowe powieści epistolarnej, porównuje świat wewnętrzny Wertera i współczesnego młodego człowieka

wskazuje związki formy powieści i sposobu prowadzenia narracji z jej przesłaniem próbuje wyjaśnić przyczyny popularności powieści, bierze udział w klasowej dyskusji Czy miłość może niszczyć?

Tekst utworu Cierpienia młodego Wertera

1

X

„Moje serce mam ja tylko”. Studium miłości romantycznej

charakteryzuje postać Wertera, odwołując się do treści utworu, opisuje jego uczucia i przeżycia wewnętrzne, analizuje źródła cierpień bohatera, określa przyczyny jego osamotnienia, wskazuje cechy sentymentalne i romantyczne bohatera i powieści, określa źródło tragizmu bohatera, analizuje obrazy przyrody, odnosząc je do stanów psychicznych bohatera, analizuje relacje bohatera z naturą i innymi ludźmi, posługuje się ze zrozumieniem terminem werteryzm, weltschmerz,

porównuje systemy wartości Wertera i Alberta, wskazuje cechy miłości romantycznej i sentymentalnej, charakteryzuje wzorzec miłości przedstawionej w utworze , charakteryzuje na przykładzie Lotty romantyczny model kobiety

Tekst utworu, analiza eseju literackiego M. Bieńczyka, analiza obrazu Friedricha „Kobieta….

1-2

X

Dlaczego klasycy walczyli z romantykami? Nowa wizja świata i literatury

Przedstawia istotę sporu polskich romantyków i klasyków, wymienia główne postaci sporu, charakteryzuje na podstawie tekstów założenia romantyków i klasyków

wykorzystując konteksty filozoficzne, objaśnia romantyczne widzenie świata, określa stanowiska innych – poza Mickiewiczem – uczestników polemiki dotyczącej nowego widzenia świata i literatury

Teksty polemiczne

1

X

Praca klasowa - wypracowanie


2

X

Romantyczna biografia Adama Mickiewicza. Historia człowieka czy pomnika?

przedstawia najważniejsze fakty z życia i twórczości Mickiewicza, wskazując związki między literaturą a rzeczywistością pozaliteracką, wymienia najważniejsze elementy biografii romantycznej

interpretuje wiersz współczesnego poety, znajdując w nim różne realizacje motywu romantycznego wieszcza, opisuje wybrany pomnik poety romantycznegowyjaśnia wyrażenie „biografia romantyczna”, odnosząc je do różnych przykładów postaci historycznych i literackich, wskazuje antybrązowniczy charakter utworu Różewicza, ocenia próbę ożywienia pomnikowych postaci wieszczów, wyjaśnia, czym było „brązownictwo” i na czym polegała „antybrązownicza” działalność Żeleńskiego-BoyaT. Różewicz, Nasz wieszcz Adam, fotografie Wilna

1

X

Eksplozja młodzieńczej siły! Przesłanie zawarte w Odzie do młodości

interpretuje Odę... jako manifest młodych, odnajduje w utworze hasła i idee filomackie, wskazuje w utworze środki artystyczne i określa ich funkcje, dostrzega, iż budowa oparta jest na antynomii młodości i starości, wskazuje cechy romantyczne i klasyczne, wie, jaki wpływ na twórczość

Mickiewicza miał jego udział w towarzystwach filomatów i filaretówwskazuje filozoficzne konteksty Ody..., interpretuje motywy lotu i skrzydeł, wskazując ich tradycje kulturowe, wie, na czym polega romantyczna apoteoza młodości i buntu, charakteryzuje romantyczną koncepcję poety


Oda do młodości

1

X

Zmienić sposób widzenia świata! O Balladach i romansach A. Mickiewicza

wyjaśnia, dlaczego utwór ma charakter programowy, dostrzega w utworze cechy manifestu, wskazuje w balladzie idee i postawy romantyczne (np. ludowość, irracjonalizm, spirytualizm, indywidualizm, bunt przeciw konwencjom), interpretuje polemikę poety ze starcem jako starcie się dwóch odmiennych światopoglądów , podaje cechy ballady, charakteryzuje na przykładzie Karusi bohatera ludowego

interpretuje utwór w kontekście polemiki romantyków z klasykami, charakteryzuje i komentuje język i styl ballady Romantyczność jako formę romantycznego sprzeciwu wobec klasycystycznych konwencji, wyjaśnia, w jaki sposób romantycy postrzegali szaleństwo, wykorzystuje konteksty filozoficzne, objaśniając romantyczne widzenie świata


Tekst Romantyczności, obraz Millais Ofelia

1

X

Sprawdzian


1

X

Jaką postawę wobec świata wyraża literatura współczesna?

Kategoria buntu jako postawy życiowej , formu buntu
A. Świrszczyńska, Bunt, R. Wojaczek, Życiorys

1

X

Zafascynowanie ludowością…Świat w balladach Mickiewicza

charakteryzuje romantyczne widzenie natury (i jej funkcje w balladzie), na podstawie ballad wskazuje nowe, pozarozumowe sposoby poznania świata, wyjaśnia, na czym polega ludowość ballad (folkloryzm) i jaki obraz ludu stworzyli romantycy, przedstawia romantyczny świat duchów i jego funkcję w balladach , wyjaśnia, dlaczego „Lilie” można nazwać romantycznym horrorem

Porównuje widzenie ludowości w oświeceniu i romantyzmie, wyjaśnia, czym jest spowodowane romantyczne zainteresowanie ludowością, przedstawia związek romantycznych ballad z mitologią Północy, a także z wyobraźnią mityczną i baśniową

Wybór ballad, muzyka Chopina,

M. Janion, Wyzwolenie wyobraźni1

X

Klasyka horroru – analiza dzieła filmowego Nosferatu wampir, reż. K. Kinski / lub Dracula, reż. F. F. Coppola


podaje cechy filmu grozy (horroru) i wskazuje je w znanych dziełach, wymienia najbardziej znane horrory (należące do klasyki filmu), wskazuje różnice między horrorem a thrillerem, analizuje wybrane środki filmowe (na podstawie konkretnego obrazu filmowego)

dostrzega romantyczne źródła nurtu grozy we współczesnej kulturze (w literaturze i filmie)


Analiza dzieła filmowego

2

X

Osobliwość doliny Issy według Cz. Miłosza

porównuje świat ballad romantycznych i świat Doliny Issy oraz sposoby ukazanie duchów, wskazuje podobieństwa i różnice, zabiera głos na temat wartości małej ojczyzny i zakorzenienia w niej człowieka

w Miłoszowym opisie doliny Issy odnajduje elementy „romantycznego widzenia krajobrazu Północy” pani de Staël


Fr. Doliny Issy

1

X

Odsłonięcie podstawowych prawd moralnych w Dziadach cz. II, czyli Jak dostać się do nieba?

zna budowa utworu, rekonstruuje przebieg uroczystości, wyjaśnia, na czym polega romantyczna obrzędowość, charakteryzuje duchy jako reprezentantów postaw uniwersalnych, interpretuje prawdy moralne i w ich kontekście wyjaśnia twierdzenie „nie masz zbrodni bez kary”

Syntetyzuje wiadomości na temat źródeł i zasad etyki obecnej w utworach wczesnego romantyzmu

Tekst dramatu

1

X

Romantyczna biografia lorda Byrona

Zna romantyczną biografię Byrona i jego drogę twórczą, wyjaśnia, w kontekście legendy życia pisarza, termin romantycznej kreacji

Zna romantyczną biografię Byrona i jego drogę twórczą, wyjaśnia, w kontekście legendy życia pisarza, termin romantycznej kreacji

Referat, film K. Russela, Gotyk (noc na zamku Byrona)

1

X

Żyłem, lecz ból mi oddychać nie dawał...Charakterystyka Giaura

charakteryzuje Giaura jako bohatera romantycznego, wskazuje charakterystyczne cechy powieści poetyckiej (synkretyzm rodzajowy, fragmentaryczność, nastrojowość), odtwarza dzieje Giaura interpretuje fragment zamieszczony w podręczniku jako przesłanie bohatera romantycznego, definiuje termin

bajronizmwyjaśnia wyrażenie „postać bajroniczna”, w pogłębiony sposób charakteryzuje postać bohatera, do interpretacji utworu wykorzystuje wiadomości biograficzne na temat ByronaTekst utworu,

1

X/XI

Giaur i Kruk – refleksje wokół romantycznej koncepcji zła i piękna

Dokonuje analizy porównawczej fragmentu spowiedzi Giaura oraz fragmentów filmu Kruk, wyjaśnia, w kontekście filmu, czym jest współczesny bajronizm, wskazuje literackie i filmowe sposoby kreacji bohatera - demonizacja romantyczna

Dokonuje analizy porównawczej fragmentu spowiedzi Giaura oraz fragmentów filmu Kruk, wyjaśnia, w kontekście filmu, czym jest współczesny bajronizm, wskazuje literackie i filmowe sposoby kreacji bohatera - demonizacja romantyczna

Analiza filmu „Kruk”

1

XI

Opowieść Gustawa o miłości, śmierci i życiu- Dziady cz. IV

Rekonstruuje sceny i wydarzenia z dramatu, przedstawia biografię bohatera, w dyskusji Pustelnika i Księdza wskazuje racje wynikające z dwóch różnych światopoglądów, dostrzega w utworze obecność prądów i postaw ważnych dla romantyzmu (mistycyzm, spirytualizm, irracjonalizm, wiara w obecność świata nadprzyrodzonego i przechodzenia ze świata żywych do świata umarłych itp.), definiuje pojęcie „ksiąg zbójeckich”, podając przykład z literatury


interpretuje IV cz. Dziadów jako utwór o dążeniu do poznania natury rzeczy (dostrzega płaszczyznę epistemologiczną dzieła)


Tekst dramatu, ilustracje do Dziadów, ew.obraz zakochanego w filmie Wieczna miłość

1

XI

Jak wyrazić miłosne uczucie? – IV część Dziadów

charakteryzuje postać Mickiewiczowskiego Gustawa jako modelu kochanka, określa cechy miłości romantycznej,

wskazuje stylistyczne i językowe wykładniki zmieniających się uczuć Gustawa, czyta ze zrozumieniem tekst Piwińskiejinterpretuje kreację Gustawa (nieszczęśliwego kochanka), wskazując w niej cechy romantyczne i sentymentalne, odnosi pojęcie werteryzmu do postaci Gustawa, samodzielnie analizuje język i styl monologów Gustawa

M. Piwińska, Bunt zakochanych

1

XI

W kręgu szekspirowskich tradycji- W Weronie i Jestem Julią

przy pomocy nauczyciela analizuje utwory należące do romantycznej liryki miłosnej oraz będące ich współczesnymi nawiązaniami ,wskazuje dominantę kompozycyjną każdego z wierszy, określa rodzaj liryki, sytuację liryczną, kreację podmiotu lirycznego, nadawcy itp., formułuje hipotezę interpretacyjną, rozpoznaje gatunek literacki i jego związek z charakterem utworu, określa funkcję środków artystycznych, rozpoznaje topos Romea i Julii

samodzielnie przeprowadza analizę i interpretację wskazanych utworów lirycznych, wykorzystuje do interpretacji kontekst macierzysty wiersza (w tym – kontekst biograficzny), dokonuje analizy porównawczej utworu romantycznego i współczesnego ( utworu Norwida i Poświatowskiej)

C. Norwid, W Weronie

H. Poświatowska, *** [Jestem Julią...]
1

XI

Kochać jak hrabia Zygmunt Krasiński. Analiza listu romantycznego

interpretuje tekst, odnajdując w nim cechy typowe dla epistolografii romantycznej, wykorzystuje kontekst biograficzny do pełnego odczytania listu, wskazuje nieszczęśliwą miłość jako ważny składnik biografii romantycznej, wskazuje językowe i stylistyczne

wykładniki emocjonalnościcharakteryzuje autora (nadawcę) listu, nawiązując do kreacji znanych z Nowej Heloizy Rousseau i Cierpień młodego Wertera (powieści epistolograficznych), porównuje język listów romantycznych z językiem współczesnych e-maili (lub SMS-ów)


Wybór listów

1

XI

Uzdrawiający śmiech Aleksandra Fredry

Zna kalendarium życia i twórczości Fredry, łączy wymowę jego tekstów z wątkami biograficznymi, opisuje stosunek Fredry do ojczyzny, wie, czego dotyczył spór z Goszczyńskim,

Charakteryzuje miejsce Fredry w literaturze romantycznej, wyjaśnia fenomen jego twórczości

Referat, Zdjęcia ruin zamku w Odrzykoniu

1

XI

Uczucie w kostiumie komediowym. Polemika Fredry z romantyczną miłością

wyjaśnia, czym była romantyczna teoria magnetyzmu i w jaki sposób nawiązał do niej Fredro, w dramatach Fredry wskazuje cechy parodii i karykatury, wyjaśnia, w jaki sposób Fredro polemizował z uczuciowością romantyczną, na podstawie tekstu charakteryzuje komedię charakteru i intrygi

przeprowadza porównanie między kreacją Gustawa a kreacjami bohaterów Fredrowskich, określa, na czym polega odrębność sylwetki twórczej Fredry na tle literatury romantyzmu


Tekst komedii, wybrane fragmenty poezji romantycznej

1

XI  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy