Plan wynikowy z wWymaganiami edukacyjne na poszczególne oceny – „Dzieje nowożytne”Pobieranie 335.2 Kb.
Strona1/5
Data18.06.2016
Rozmiar335.2 Kb.
  1   2   3   4   5
Plan wynikowy z wWymaganiami edukacyjne na poszczególne oceny – „Dzieje nowożytne”

Temat lekcji

Zagadnienia

Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca)


Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to,

co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)
Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra)
Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, oraz:

Wymagania wykraczające (ocena celująca)
Uczeń potrafi to,

co na ocenę

bardzo dobrą, oraz:

EUROPA I ŚWIAT W EPOCE ODRODZENIA

1. Cywilizacje pozaeuropejskie

– pierwsi mieszkańcy Ameryki

– najstarsze cywilizacje Mezoameryki

– cywilizacja Majów, Azteków i Inków

– cywilizacje Azji

– cywilizacje Afryki


– wyjaśnia znaczenie terminów: ludy półosiadłe, ludy osiadłe

– wymienia trzy największe cywilizacje Ameryki.
– wyjaśnia znaczenie terminów: okres prekolumbijski, nomadzi

– charakteryzuje postać Montezumy

– wskazuje na mapie obszary zamieszkiwane przez ludy prekolumbijskie oraz wielkie cywilizacje azjatyckie

– charakteryzuje osiągnięcia cywilizacyjne Majów

– omawia osiągnięcia cywilizacyjne Inków

– przedstawia cechy charakterystyczne cywilizacji afrykańskich.
– wyjaśnia znaczenie terminów: Mezoameryka, siogun

– zna czas powstania (III w.) i upadku (IX–X w.) pierwszych miast- państw Majów, ekspansji Azteków

(XV–XVI w.), rozkwitu potęgi Inków (XVI w.)

– przedstawia ludy zamieszkujące Mezoamerykę

– omawia organizację plemienia Majów

– omawia organizację państwa i społeczeństwa Azteków

– przedstawia organizację państwa Inków

– omawia następstwa zjednoczenia Japonii w XVI w.

– przedstawia wpływ islamu na rozwój państw afrykańskich.


– wyjaśnia znaczenie terminów: politeizm astrobiologiczny, animizm

– charakteryzuje postać Franciszka Ksawerego

– wymienia najstarsze cywilizacje Mezoameryki i ich osiągnięcia cywilizacyjne

– przedstawia system wierzeń cywilizacji prekolumbijskich

– wymienia podobieństwa oraz różnice pomiędzy kulturami Majów, Azteków i Inków

– przedstawia próby chrystianizacji Japonii i ocenia jej skutki

– wyjaśnia okoliczności powstania państwa Wielkiego Mogoła w Indiach.


– charakteryzuje postacie: Toyotomi Hideyoshiego, Babera

– porównuje osiągnięcia cywilizacji Majów, Inków i Azteków z dokonaniami cywilizacji europejskiej w tym samym czasie.2. Wielkie odkrycia geograficzne

– średniowieczna wiedza o świecie

– stare i nowe wyobrażenia na temat kształtu Ziemi

– przyczyny odkryć geograficznych

– rozwój żeglugi i nawigacji

– pierwsze wyprawy Portugalczyków

– odkrycie Ameryki

– w drodze do Indii i Nowego Świata

– opłynięcie Ziemi

– znaczenie wielkich odkryć geograficznych


– wyjaśnia znaczenie terminów: karawela, Nowy Świat

– zna daty: I wyprawy Kolumba (1492–1493 r.), odkrycia drogi morskiej do Indii (1497–1498 r.), I wyprawy dookoła świata (1519–1522 r.)

– charakteryzuje postacie: Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana

– wymienia przyczyny odkryć geograficznych

– omawia przebieg i następstwa wypraw odkrywczych Kolumba.


– wyjaśnia znaczenie terminu: handel lewantyński

– zna daty: odkrycia Przylądka Dobrej Nadziei (1487 r.), odkrycia Brazylii (1500 r.)

– charakteryzuje postacie: Henryka Żeglarza, Bartolomeu Diaza, Ameriga Vespucciego

– wskazuje na mapie zasięg kolonizacji portugalskiej i hiszpańskiej

– charakteryzuje przyczyny odkryć geograficznych

– wyjaśnia, dlaczego Portugalczycy jako pierwsi zdecydowali się na wyprawy odkrywcze

– omawia przebieg i następstwa wyprawy Vasco da Gamy

– omawia przebieg i następstwa I wyprawy dookoła świata.– wyjaśnia znaczenie terminów: kwadrant, astrolabium

– zna datę opłynięcia przez Portugalczyków Przylądka Zielonego (1446 r.)

– charakteryzuje postacie: Izabeli Kastylijskiej, Ferdynanda Aragońskiego

– wskazuje na mapie kierunki wypraw Kolumba, da Gamy i Magellana

– przedstawia średniowieczną wiedzę o świecie

– omawia wpływ rozwoju żeglugi i nawigacji na organizację wypraw odkrywczych

– przedstawia okoliczności zorganizowania I wyprawy Krzysztofa Kolumba.


– charakteryzuje postacie: Toscanellego, Giovanniego Caboto, Pedro Cabrala

– wyjaśnia, jakie znaczenie dla nowożytnych odkryć geograficznych miały teoretyczne prace Toscanellego

– przedstawia ekspedycje zmierzające do odkrycia i poznania Nowego Świata.


– charakteryzuje postacie: Juana de la Cosa, Alonso de Hojedy

– omawia i ocenia hipotezy dotyczące odkrycia Ameryki

– ocenia znaczenie wielkich odkryć geograficznych.


3. Ekspansja kolonialna

– początek kolonizacji Nowego Świata; podział stref wpływów

– podbój Meksyku

– kolonizacja Ameryki Południowej

– organizacja imperium hiszpańskiego w Nowym Świecie

– kolonizacja Ameryki Północnej

– ekspansja kolonialna w Afryce i Azji

– znaczenie ekspansji kolonialnej

– niewolnictwo– wyjaśnia znaczenie terminu: konkwistador

– wskazuje na mapie zasięg posiadłości hiszpańskich i portugalskich w Ameryce

– omawia skutki ekspansji kolonialnej dla Europy i ludów podbitych.


– wyjaśnia znaczenie terminów: konkwista, korsarstwo

– zna daty: podboju Meksyku (1519–1521 r.), podboju Peru (1530–1533 r.)

– charakteryzuje postacie: Hernána Cortésa, Francisca Pizarra

– omawia zasady kolonialnego podziału stref wpływów w XV i XVI w.

– przedstawia przebieg podboju Meksyku i jego następstwa

– przedstawia przebieg podboju Peru i jego następstwa

– omawia organizację imperium hiszpańskiego w Nowym Świecie.


– wyjaśnia znaczenie terminów: traktat z Tordesillas, układ w Saragossie

– zna daty: układu w Tordesillas (1496 r.), układu w Saragossie (1529 r.)

– charakteryzuje postacie: Montezumy II, Atahualpy

– wskazuje na mapie strefy podziału wpływów kolonialnych wg traktatów w Tordesillas i Saragossie; kolonie angielskie, francuskie i holenderskie w Ameryce Północnej

– charakteryzuje początki kolonizacji hiszpańskiej w Nowym Świecie

– omawia losy plemion indiańskich po podbojach hiszpańskich

– przedstawia rozwój osadnictwa i gospodarki w koloniach hiszpańskich.


– zna datę założenia Nowej Anglii (1643 r.)

– charakteryzuje postać Vasco Núñeza de Balboa

– charakteryzuje działalność misyjną Europejczyków w Nowym Świecie

– omawia proces kolonizacji Ameryki Północnej

– przedstawia ekspansję kolonialną w Afryce i Azji

– omawia zjawisko niewolnictwa i ocenia jego znaczenie dla kolonializmu europejskiego.– ocenia skutki ekspansji kolonialnej dla Europy i ludów podbitych

– ocenia

działalność hiszpańskich konkwistadorów

– ocenia działalność misyjną Europejczyków w Nowym Świecie.4. Europa w epoce wielkich odkryć

– rozwój demograficzny Europy

– rozwój miast

– postęp techniczny i organizacja produkcji

– rozwój handlu

– kredyty, banki i giełdy

– inflacja i dualizm gospodarczy Europy– wyjaśnia znaczenie terminów: popyt, podaż, kapitalizm, pańszczyzna

– charakteryzuje rozwój demograficzny Europy w XVI i I poł. XVII w. oraz jego skutki społeczne i gospodarcze.
– wyjaśnia znaczenie terminów: migracja, bank, weksel, akcja, giełda, inflacja, dualizm gospodarki europejskiej

– wskazuje na mapie strefy handlowe i strefy gospodarcze w XVI-wiecznej Europie

– omawia rozwój techniki i jego wpływ na organizację produkcji

– omawia rozwój systemu finansowego w Europie i jego wpływ na rozwój handlu

– wyjaśnia, na czym polegał dualizm w rozwoju gospodarczym Europy.


– wyjaśnia znaczenie terminów: system nakładczy, grodzenia

– określa uwarunkowania rozwoju miast i jego konsekwencje

– omawia wpływ procesu grodzenia na przemiany gospodarcze w Anglii

– charakteryzuje wpływ przemian gospodarczych na sytuację szlachty europejskiej

– omawia finansowe skutki napływu kruszców do Europy.


– przedstawia kierunki rozwoju handlu w nowożytnej Europie

– wymienia przykłady i omawia rolę kompanii handlowych.
– ocenia wpływ przemian społecznych i gospodarczych na rozwój Europy.

5. Kultura renesansu

– podstawy przełomu kulturalnego

– zainteresowanie antykiem i humanizm

– literatura odrodzenia

– teatr w epoce odrodzenia

– sztuka i architektura renesansu

– wielcy twórcy renesansu

– nauka w epoce odrodzenia


– wyjaśnia znaczenie terminów: renesans (odrodzenie), humanizm, teoria heliocentryczna

– zna czas narodzin (XIV/XV w.) i upowszechnienia odrodzenia (XVI w.) oraz datę wynalezienia ruchomej czcionki (ok. 1450 r.)

– charakteryzuje postacie: Jana Gutenberga, Williama Szekspira, Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mikołaja Kopernika, Galileusza

– przedstawia cechy charakterystyczne humanizmu

– wyjaśnia, jaką rolę odegrał wynalazek Gutenberga dla upowszechnienia literatury.


– wyjaśnia znaczenie terminów: mecenat artystyczny, perspektywa, człowiek renesansu

– charakteryzuje postacie: Erazma z Rotterdamu, Niccolò Machiavellego, Thomasa More’a (Morusa), Jeana Bodina, Dantego Alighieri, Giovanniego Boccaccio, Francesca Petrarki, Rafaela Santi

– wymienia i opisuje cechy charakterystyczne odrodzenia

– omawia cechy charakterystyczne piśmiennictwa epoki renesansu

– opisuje cechy charakterystyczne architektury renesansu

– opisuje osiągnięcia wybitnych twórców sztuki renesansowej

– przedstawia myśl polityczną odrodzenia.


– wyjaśnia znaczenie terminów: patrycjat, manieryzm, światłocień

– charakteryzuje postacie: Wawrzyńca Wspaniałego, Giorgio Vasariego,

Miguela Cervantesa, Łukasza Górnickiego, Albrechta Dürera

– wyjaśnia, dlaczego Włochy stały się kolebką renesansu

– omawia i ocenia rolę renesansowego mecenatu artystycznego

– wyjaśnia, na czym polegała renesansowa adaptacja antyku

– charakteryzuje rozwój i rolę teatru w epoce odrodzenia

– wskazuje okresy w rozwoju sztuki renesansowej

– omawia przemiany w malarstwie i rzeźbie renesansu

– omawia osiągnięcia nauki w epoce odrodzenia.– charakteryzuje postacie: Tommaso Campanelli, Donatella, Filippa Brunelleschi, Donato Bramantego, Pietera Bruegela Starszego, Hansa Holbeina

– na wybranych przykładach omawia dorobek humanizmu europejskiego.
– charakteryzuje postacie: Kosmy Starszego, Giovanniego Pico de Mirandoli,

Michela de Montaigne’a, Miguela Serveta, Paracelsusa

– ocenia wpływ humanizmu na sztukę, życie intelektualne i myśl polityczną epoki odrodzenia.


6. Reformacja i jej skutki

– przyczyny reformacji

– wystąpienie Marcina Lutra

– reformacja w Niemczech

– działalność reformatorów w Szwajcarii

– powstanie Kościoła anglikańskiego

– reformacja w innych krajach europejskich

– społeczne skutki reformacji


– wyjaśnia znaczenie terminów: reformacja, luteranizm (wyznanie ewangelicko- augsburskie), kalwinizm (wyznanie ewangelicko- reformowane), anglikanizm

– zna daty: ogłoszenia 95 tez przez Lutra (1517 r.), początku działalności Kalwina (1536 r.), uznania Henryka VII za głowę Kościoła w Anglii (1531 r.)

– charakteryzuje postacie: Marcina Lutra, Jana Kalwina, Henryka VIII

– omawia zasady wyznania luterańskiego, kalwińskiego i anglikańskiego.
– wyjaśnia znaczenie terminów: sprzedaż odpustów, protestanci, wojna chłopska, pokój w Augsburgu, hugenoci

– zna daty: protestu zwolenników reformacji na sejmie Rzeszy w Spirze (1529 r.), wojny chłopskiej w Niemczech (1525–1526 r.), sejmu w Augsburgu (1555 r.)

– charakteryzuje postacie: Thomasa Münzera, Ulricha Zwingliego

– wskazuje na mapie te państwa, w których zwyciężyła reformacja oraz te, w których oficjalnie obowiązywała

religia katolicka, ale część społeczeństwa

była przychylna reformacji

– przedstawia przyczyny reformacji

– przedstawia działalność Lutra i charakteryzuje jego poglądy

– charakteryzuje ideologię Kalwina i organizację jego Kościoła

– omawia cechy charakterystyczne Kościoła anglikańskiego.– wyjaśnia znaczenie terminów: nepotyzm, symonia, kondotierstwo, teoria o predestynacji, Akt supremacji

– zna daty: sejmu Rzeszy w Wormacji (1521 r.), Aktu supremacji (1534 r.), przyjęcia luteranizmu w Prusach Książęcych (1525 r.)

– charakteryzuje postacie: Johannesa Tetzla, Fryderyka III Mądrego, Filipa Melanchtona, Albrechta Hohenzollerna

– wyjaśnia, z czego wynikała popularność haseł reformacyjnych

– przedstawia stosunek różnych grup społecznych w Niemczech do reformacji

– omawia poglądy i działalność Zwingliego

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach Kościół angielski uniezależnił się od papiestwa

– opisuje proces rozprzestrzeniania się reformacji w Europie i jego skutki

– omawia społeczne i polityczne skutki reformacji.


– zna daty: I wojny szmalkaldzkiej (1546–1547 r.), II wojny szmalkaldzkiej (1552), wojny domowej w Szwajcarii (1529–1531 r.), przyjęcia luteranizmu w Inflantach (1561 r.)

– charakteryzuje postacie: Aleksandra VI, Juliusza II, Ulricha von Huttena, Katarzyny Aragońskiej, Marii Tudor, Elżbiety I Wielkiej, Gottharda Kettlera

– omawia wojny religijne w Niemczech i ich skutki

– porównuje najważniejsze wyznania powstałe w czasach reformacji.– zna daty: sojuszu w Szmalkalden (1531 r.), przyjęcia luteranizmu w Danii i Norwegii (1527 r.) oraz w Szwecji (1544 r.)

– ocenia wpływ kryzysu w Kościele katolickim na szerzenie się haseł reformacji

– ocenia społeczne i polityczne skutki reformacji.


7. Kontrreformacja i wojny religijne

– Kościół wobec reformacji

– reformy soboru trydenckiego i walka z reformacją

– powstanie i działalność Towarzystwa Jezusowego

– walka władców Francji z hugenotami

rewolucja w Niderlandach


– wyjaśnia znaczenie terminów: sobór trydencki, kontrreformacja

– zna datę soboru trydenckiego (1445–1463 r.)

– przedstawia reformy soboru trydenckiego.


– wyjaśnia znaczenie terminów: inkwizycja, Indeks ksiąg zakazanych, jezuici, noc św. Bartłomieja, Edykt nantejski

– zna daty: ogłoszenia Indeksu ksiąg zakazanych (1559 r.), zatwierdzenia zakonu jezuitów przez papieża (1540 r.), nocy św. Bartłomieja (1572 r.), Edyktu nantejskiego (1598 r.)

– charakteryzuje postacie: Pawła IV, Ignacego Loyoli

– omawia i ocenia działalność inkwizycji

– charakteryzuje organizację zakonu jezuitów

– omawia postanowienia Edyktu nantejskiego i wyjaśnia, czy wprowadzał on całkowitą tolerancję religijną.– wyjaśnia znaczenie terminu: Święte Oficjum

– zna datę powołania Świętego Oficjum (1542 r.)

– charakteryzuje postacie: Pawła III, Katarzyny Medycejskiej, Henryka IV Burbona, Wilhelma Orańskiego

– wskazuje na mapie państwa, w których doszło do walk religijnych

– przedstawia stosunek Kościoła katolickiego do reformacji

– opisuje działalność jezuitów

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki wojen religijnych we Francji

– omawia przyczyny, przebieg i skutki rewolucji w Niderlandach.
– wyjaśnia znaczenie terminu: wojna trzech Henryków

– zna daty: wojny domowej między Gwizjuszami a Burbonami (1562–1594 r.), rewolucji w Niderlandach (1566–1648 r.), proklamowania Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów (1588 r.)

– charakteryzuje postacie: Hadriana VI, Henryka II, Filipa II

– porównuje charakter wojen religijnych prowadzonych w XVI w. we Francji

i w Niderlandach.


– wyjaśnia znaczenie terminów: gezowie, pacyfikacja gandawska

– zna daty: edyktu tolerancyjnego dla hugenotów (1562 r.), koronacji Henryka IV Burbona (1594 r.), pacyfikacji gandawskiej (1576 r.), unii w Utrechcie (1579 r.)

– ocenia działalność jezuitów

– ocenia metody walki Kościoła z reformacją.8. Europa Zachodnia w XVI wieku

– kryzys monarchii stanowych

– imperium Habsburgów

– rywalizacja o hegemonię w Europie Zachodniej

wojny włoskie

– rywalizacja hiszpańsko-angielska

– zmiany w sztuce wojennej– wyjaśnia znaczenie terminu: monarchia absolutna

– omawia przyczyny, przejawy i skutki kryzysu monarchii stanowych w Europie.
– wyjaśnia znaczenie terminu: Wielka Armada

– zna datę klęski Wielkiej Armady (1588 r.)

– charakteryzuje postacie: Maksymiliana I Habsburga, Elżbiety I

– wyjaśnia przyczyny rywalizacji o hegemonię w Europie Zachodniej

– charakteryzuje przyczyny, przebieg i skutki rywalizacji hiszpańsko-angielskiej

– wyjaśnia, jakie znaczenie dla Anglii miało zwycięstwo nad Wielką Armadą.
– wyjaśnia znaczenie terminów: wojny włoskie, Sacco di Roma

– zna daty: wojen włoskich (1494–1559 r.), układu w Wiedniu (1515 r.), Sacco di Roma (1527 r.)

– charakteryzuje postacie: Ferdynanda, Karola V, Filipa II, Karola VIII, Ludwika XII, Franciszka I

– wskazuje na mapie kraje wchodzące w skład imperium Habsburgów za panowania cesarza Karola V

– opisuje i ocenia politykę dynastyczną Habsburgów

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki wojen włoskich.– zna daty: bitwy pod Marignano (1515 r.), bitwy pod Pawią (1525 r.), pokoju w Cateau-Cambrésis (1559 r.)

– charakteryzuje postacie: Filipa Pięknego, Karola I

– omawia zmiany w sztuce wojennej w XVI w.


– ocenia skutki rywalizacji o hegemonię w Europie Zachodniej.

9. Państwa Europy Wschodniej i Północnej

– ekspansja turecka

– walki na Morzu Śródziemnym

– państwo moskiewskie

– Szwecja w XVI w.
– charakteryzuje postacie: Sulejmana II Wspaniałego, Iwana IV Groźnego

– charakteryzuje ekspansję imperium tureckiego w Europie i jej skutki.
– wyjaśnia znaczenie terminów: Liga Święta, samodzierżawie

– zna daty: powstania Ligi Świętej (1571 r.), koronacji Iwana IV Groźnego na cara Wszechrusi (1547 r.)

– wskazuje na mapie kierunki i zasięg ekspansji imperium osmańskiego

– przedstawia proces budowania potęgi państwa moskiewskiego

– charakteryzuje panowanie Iwana IV Groźnego.


– wyjaśnia znaczenie terminów: opricznina, unia kalmarska, Riksdag

– zna daty: bitwy pod Mohaczem (1526 r.), bitwy pod Lepanto (1571 r.)

– charakteryzuje postać Ludwika Jagiellończyka

– wyjaśnia, jakie znaczenie dla sytuacji międzynarodowej Węgier miały spory polityczne oraz konflikty religijne

– omawia przebieg walk o dominację na Morzu Śródziemnym.


– zna daty: unii kalmarskiej (1397 r.), uniezależnienia się Szwecji (1523 r.)

– charakteryzuje postacie: Jana Zápolyi, Iwana III Srogiego, Gustawa I Wazy, Jana III Wazy

– omawia proces budowania potęgi państwa szwedzkiego.


– ocenia znaczenie bitwy pod Lepanto

– ocenia panowanie Iwana IV Groźnego.ZŁOTY WIEK” RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ

1. Społeczeństwo i gospodarka w Rzeczypospolitej w XVI wieku


– społeczeństwo Rzeczypospolitej

– wieloetniczna Rzeczpospolita

– gospodarka folwarczno- pańszczyźniana

– sytuacja chłopów w Rzeczypospolitej w XVI w.

– Gdańsk – główny port Rzeczypospolitej

– miasta Rzeczypospolitej

– handel lokalny i międzynarodowy

– pieniądz w Rzeczypospolitej– wyjaśnia znaczenie terminów: pańszczyzna, gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, trójpolówka

– omawia cechy charakterystyczne gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej.
– wyjaśnia znaczenie terminów: folwark, monopol dworski, system cechowy, targ miejski, jarmark, myto

– opisuje strukturę społeczeństwa Rzeczypospolitej

– wyjaśnia, na czym polegała wieloetniczność w Rzeczypospolitej

– omawia cechy charakterystyczne stanów społecznych w Polsce

– wyjaśnia, jakie było znaczenie gospodarcze pańszczyzny

– omawia rolę gospodarczą miast w Rzeczypospolitej.– wyjaśnia znaczenie terminów: ludzie luźni, kahał, monopol propinacyjny

– wskazuje na mapie zasięg występowania grup narodowościowych w Rzeczypospolitej, znaczące szlaki handlowe

– charakteryzuje grupy narodowościowe zamieszkujące państwo polsko-litewskie

– wyjaśnia, dlaczego Żydzi byli uznawani za odrębny stan społeczny

– omawia sytuację ekonomiczną oraz pozycję społeczną chłopów w Rzeczypospolitej w XVI w.

– charakteryzuje przyczyny słabości miast Rzeczypospolitej

– omawia politykę pieniężną w Rzeczypospolitej.


– przedstawia korzyści, jakie przynosiła szlachcie gospodarka folwarczno-pańszczyźniana

– przedstawia uwarunkowania rozwoju handlu w Rzeczypospolitej

– wskazuje podobieństwa i różnice między gospodarką Rzeczypospolitej a gospodarką Europy Zachodniej.


– ocenia sytuację ekonomiczną oraz pozycję społeczną chłopów w Rzeczypospolitej w XVI w.

– ocenia rolę gospodarczą miast w Rzeczypospolitej.

  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy