Strona główna

Plan zajęć: Wprowadzenie do teorii góry lodowej Efekty kształcenia


Data20.06.2016
Rozmiar30 Kb.
Plan zajęć: Wprowadzenie do teorii góry lodowej
Efekty kształcenia

Wymiar interpersonalny: 1, 2, 3 (świadomość kulturowa i empatia wykazywana w trakcie interakcji społecznej; ciekawość i aktywność we wszystkich formach kontaktu z innymi kulturami; wrażliwość na emocje oraz potencjalne konflikty w komunikacji)

Wymiar teoretyczny: 1, 2 (podstawowe pojęcia z zakresu teorii komunikacji międzykulturowej; metody analizy perspektywy międzykulturowej)
Poziom: I, II, III

Według uznania wykładowcy


Wymagane przygotowania

Rzutnik multimedialny do wyświetlenia rysunku ilustrującego teorię góry lodowej Brake’a opisaną przez Katana (1999: 171). Rysunek znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.


Zajęcia można przeprowadzić bez wcześniejszego przygotowania studentów. Wspólna dyskusja na temat modelu góry lodowej Brake’a (Katan 1999: 171) będzie dobrym punktem wyjścia do realizacji kolejnych zadań.
W ramach zadania domowego można poprosić studentów o przeczytanie poniższych rozdziałów w ramach przygotowania do dyskusji na zajęciach:
Katan, David. (1999). Translating Cultures, Manchester: St. Jerome Publishing
1. ss. 29-33, rozdział 2, Defining, Modeling and Teaching Culture;

2. ss. 161-184, rozdział 9, Cultural Orientations, and Chapter 10, Contexting;

3. ss. 210-234, rozdział 11, Affective Communication.
Należy wydrukować materiały dla studentów.
Tryb pracy

Praca indywidualna / praca w parach / praca w grupie


Czas (całkowity sugerowany czas)

80-90 minutZalecenia dla wykładowcy (bibliografia, przewidywane trudności)

Według teorii góry lodowej, kultura jest jak góra lodowa – składa się z widocznej i niewidocznej części (Edward T. Hall 1973, 1976) Widoczne manifestacje kultury są jak czubek góry lodowej. Tymczasem ukryta pod wodą część stanowi fundamenty widocznych manifestacji.


Brake wraz z grupą amerykańskich doradców ds. zarządzania (1995: 34-39) zaproponowali następujący podział góry lodowej:


 1. Czubek góry lodowej to: prawo, zwyczaje, rytuały, gesty, sposób ubierania, jedzenie i picie, sposoby witania się i żegnania.

 2. Najważniejszymi elementami kultury są te, ukryte pod powierzchnia codzienności. Możemy je nazwać wartościami, czyli preferencją jednych rozwiązań nad innymi (Katan, 1999: 29).

Główne źródła: Katan, David. (1999). Translating Cultures, Manchester: St. Jerome Publishing


Publikacja Katana zapewnia podstawy teoretyczne tak dla wykładowcy jak i studenta. Może być stosowana jako główne źródło informacji. Na stronie 171 znajduje się rysunek przedstawiający model góry lodowej. Można go skopiować i rozdać studentom lub wyświetlić na ekranie na czas dyskusji (rysunek znajduje się także na końcu tego dokumentu)
Inne zalecane lektury:
Hall, Edward T. (1976, 1989). Beyond Culture, NY: Anchor Books Editions.

Hall, Edward T. (1973, 1990). The Silent Language, NY: Anchor Books Editions.

Hall, Edward T. (1969, 1990). The Hidden Dimension, NY: Anchor Books Editions.

http://www.edwardthall.com
Jeżeli studenci nie znają pojęć takich jak kultura narodowa czy osobista można przedstawić im definicję ze strony http://www.geerthofstede.nl/culture
Populacja podzielona jest na około 200 nacji. Porównanie narodów na stałe wpisało się w część badań społecznych. Niektóre narody są bardziej niejednorodne kulturowo. Ma to zastosowanie szczególnie w przypadku dużych krajów, takich jak Brazylia, Chiny, Indie czy Indonezja, które składają sie z bardzo zróżnicowanych regionów. Tymczasem w niektórych przypadkach rejony o podobnych kulturach podzielone są na różne kraje. Tak jest przykładowo w Afryce. Mając na względzie te ograniczenia, porównywanie kultur w dalszym ciągu jest zajęciem niezwykle znaczącym i pouczającym. Badania prowadzone przez Geert i innych wskazują, że kultury narodowe różnią się przede wszystkim na poziomie nieuświadomionych wartości wyznawanych przez większość mieszkańców danego raju. Wartości w tym przypadku należy rozumieć jako „preferencja dla danego stanu rzeczy” a nie jako „przekonania moralne”. Wymiary kultury narodowej Hofstede są zakorzenione w naszej podświadomości. Wartości nabywamy w dzieciństwie i dlatego kultury narodowe są w miarę stabilne, zmieniają się na przestrzeni wielu pokoleń. Zmiany, które możemy zaobserwować wokół, to odpowiedź na zmieniające się okoliczności i zachowania: symbole, bohaterowie i rytuały. Wartości nieuświadomione nie zmieniają się. Stąd bierze się historyczna ciągłość narodów.
Zadania
Celem zadań jest:
- zwrócenie uwagi studentów na ukryty wymiar kultury;

- rozwijanie u studentów wrażliwości na przekaz implicytny, używanie komunikacji niewerbalnej, wyrażanie emocji, przestrzeń osobistą i poczucie czasu.

- zwrócenie uwagi studentów na potencjalne konflikty międzykulturowe i uświadomienie ich, że warto/można je przewidzieć i rozwiązać;

- promowanie zrozumienia i tolerancji.

 1. Zadania wprowadzające: 45-50 minut
 1. Rysunek przedstawiający teorię góry lodowej służy jako punkt wyjścia dyskusji na forum całej grupy.
 1. Zajęcia zaczynają się od krótkiej burzy mózgów na temat elementów kultury. Wykładowca prosi studentów, by zastanowili się nad implicytnymi i eksplicytnymi manifestacjami kultury oraz by odnieśli się do pojęć przedstawionych poniżej linii wody (podstawy teoretyczne zapewnia odpowiednia lektura).
 1. Wykładowca prosi studentów by odnieśli przedstawione pojęcia do własnej kultury narodowej i by zastanowili się, jak przedstawia się jej stereotypowy obraz.
 1. Odwołując się do tych samych pojęć studenci zastanawiają się nad kulturą osobistą i porównują ją z kulturą narodową. Wykładowca pyta, czy te dwie kultury wchodzą z sobą w konflikt, a jeżeli tak, to jak studenci takie konflikty rozwiązują.
 1. Wykładowca prosi studentów, aby odnieśli znane im już pojęcia do kultury języka obcego, z którego/na który tłumaczą (podając przykłady z własnego doświadczenia lub literatury).
 1. Następnie wykładowca prosi by studenci wyobrazili sobie, ze negocjują zlecenie tłumaczeniowe z zagranicznym klientem. Wykładowca prosi, by patrząc na pojęcia zawarte pod linią wody zastanowili się, które z nich mogą mieć znaczenie w trakcie negocjacji. 1. Zadania utrwalające: 35-40 minut

Studenci pracują indywidualnie lub w parach.
Zadanie 1

Negocjuje Pan/Pani zlecenie tłumaczeniowe z klientem pochodzącym z kultury wyjściowej. Proszę się zastanowić, jakie ma Pan/Pani oczekiwania, podejście, stereotypy zanim podejmiesz się zlecenia. Czy mogą one mieć wpływ na proces i produkt tłumaczenia. Jakie? Proszę zapisać swoje pomysły.


Zadanie 2
Negocjuje Pan/Pani zlecenie tłumaczeniowe z klientem pochodzącym z kultury docelowej. Proszę się zastanowić, jakie ma Pan/Pani oczekiwania, podejście, stereotypy zanim podejmiesz się zlecenia. Czy mogą one mieć wpływ na proces i produkt tłumaczenia. Jakie? Proszę zapisać swoje pomysły.

Zadanie 3

 1. W parze (lub małej grupie) studenci omawiają swoje refleksje z poprzednich zadań. Czy mają podobne odczucia i oczekiwania? Czy udało im się zidentyfikować potencjalne punkty konfliktowe np. dotyczące stylu pracy, komunikacji, języka ciała, kontaktu wzrokowego itd. Jak sobie z nimi poradzić? 1. Studenci podsumowują wyniki swojej pracy na forum całej grupy.

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Teoria góry lodowej

Według teorii góry lodowej, kultura jest jak góra lodowa – składa się z widocznej i niewidocznej części (Edward T. Hall 1973, 1976) Widoczne manifestacje kultury są jak czubek góry lodowej. Tymczasem ukryta pod wodą część stanowi fundamenty widocznych manifestacji.

Brake wraz z grupa amerykańskich doradców ds. zarządzania (1995: 34-39) zaproponowali następujący podział góry lodowej:


 1. Czubek góry lodowej to: prawo, zwyczaje, rytuały, gesty, sposób ubierania, jedzenie i picie, sposoby witania się i żegnania.

 2. Najważniejszymi elementami kultury są te, ukryte pod powierzchnia codzienności. Możemy je nazwać wartościami, czyli preferencją jednych rozwiązań nad innymi (Katan, 1999: 29).

Poniżej znajduje się rysunek przedstawiający teorię góry lodowej.Dyskusja

 1. Proszę spróbować wmienić elementy kultury.

 2. Proszę spojrzeć na model góry lodowej Brake’a. • Jakie sa eksplicytne i implicytne manifestacje kltury?

 • Jak przedstawione pojęcia można odnieść do Pana/Pani kultury narodowej?

 • Jak przedstawia się stereotypowy obraz Pana/Pani kultury narodowej?

 • Czy Pana/Pani kultura osobista różni się od kultury narodowej? Czy te dwie kultury wchodzą z sobą w konflikt, a jeżeli tak, to jak Pan/Pani takie konflikty rozwiązuje?

 • Jak wspomniane pojęcia odnoszą się do kultury języka obcego, z którego/na który Pan/Pani tłumaczy (proszę podać przykłady z własnego doświadczenia lub literatury)?

 • Które z pojęć poniżej linii wody mogą mieć znaczenie w trakcie negocjowania zlecenia z klientem?

Praca indywidualna

Zadanie 1

Negocjuje Pan/Pani zlecenie tłumaczeniowe z klientem pochodzącym z kultury wyjściowej. Proszę się zastanowić, jakie ma Pan/Pani oczekiwania, podejście, stereotypy zanim podejmiesz się zlecenia. Czy mogą one mieć wpływ na proces i produkt tłumaczenia. Jakie? Proszę zapisać swoje pomysły.


Zadanie 2

Negocjuje Pan/Pani zlecenie tłumaczeniowe z klientem pochodzącym z kultury docelowej. Proszę się zastanowić, jakie ma Pan/Pani oczekiwania, podejście, stereotypy zanim podejmiesz się zlecenia. Czy mogą one mieć wpływ na proces i produkt tłumaczenia. Jakie? Proszę zapisać swoje pomysły.


Praca w parze/grupie
Zadanie 3

W parze (lub małej grupie) Proszę omówić swoje refleksje z poprzedniego zadania. Czy mają Państwo podobne odczucia i oczekiwania? Czy udało się Państwu zidentyfikować potencjalne punkty konfliktowe np. dotyczące stylu pracy, komunikacji, języka ciała, kontaktu wzrokowego itd. Jak by sobie Państwo z nimi poradzili?


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość