Plany wynikowe w zakresie III klasy technikumPobieranie 76.62 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar76.62 Kb.
PLANY WYNIKOWE

W ZAKRESIE III KLASY TECHNIKUM

OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH „Świadek Chrystusa w świecie” nr AZ-42-01/1-2

pod redakcją ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak.

Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2009. Oznaczenie programu: AZ-4-01/1Lp.

Temat

Wymagania podstawowe dla ucznia.

Uczeń:

Wymagania rozszerzone dla ucznia

1.

Lekcja organizacyjna

- zna system oceniania

- poznaje zasady obowiązujące na lekcjach
---

  1. KRÓLESTWO BOŻE W WAS JEST

2.

Modlitwa „Ojcze nasz”

- wie, co to jest modlitwa, zna jej integralne części

- zna okoliczności powstania modlitwy „Ojcze nasz”

- umie analitycznie ocenić Modlitwę „Ojcze nasz”


- jest świadomy potrzeby nieustannej modlitwy w intencji kapłanów

- umie refleksyjnie rozważyć każdą z próśb modlitwy

- chce lekcje religii przeżywać jako soisty akt zjednoczenia z Bogiem


3.

Bóg mówi do człowieka w sumieniu

- wie, czym jest sumienie

- rozumie dlaczego sumienie stanowi największą wartość w życiu człowieka

- wyjaśnia co to jest głos sumienia


- zna naukę Kościoła dotyczącą sumienia

- analizuje różnice pomiędzy sumieniami

- na podstawie powieści F. Dostojewskiego uzasadnia, że sumienie zwiększa wolność człowieka


4.

Jak kształtować swoje sumienie

- zna rodzaje sumień

- wie o wyznacznikach dojrzałego sumieniaPodaje argumenty, które wskażą co decyduje o dojrzałym sumieniu

- rozumie mechanizmy działania dążące do formacji sumienia5.

Być, czy uciekać przed światem?

- zna naukę PŚ na temat świata

- wie, że świat został człowiekowi dany i zadany

- pokazuje jaki powinien być stosunek chrześcijanina do świata


- interpretuje słowa „Wy jesteście światłem świata”

6.

Być, czy mieć?

- umie zinterpretować pojęcie „być człowiekiem”

- rozumie niebezpieczeństwo przyjęcia życiowej postawy materializmu i konsumpcjonizmu

- ukazuje konsekwencje zbytniego przywiązania do rzeczy materialnych


- rozumie potrzebę kształtowania postaw zmierzających do osiągnięcia doskonałości

- wskazuje momenty z życia Jezusa, w których był kuszony przez szatana7.

Jak budować „cywilizację miłości”?

- wie na czym polega „cywilizacja miłości”

- rozumie konieczność przekształcania świata w duchu miłości- interpretuje prawa Królestwa Bożego

- wskazuje istotne elementy, które zapewniają troskę o dobro wspólne8.

Dostrzec człowieka

- wie, że każdy człowiek posiada swoją godność

- rozumie, że ludzie winni być za siebie odpowiedzialni

- wie, że miarą naszej religijności jest codzienne życie wśród ludzi


- powinien budzić w sobie pragnienie wrażliwości na potrzeby innych

- wskazuje sytuacje, w których Jezus żywo reagował na potrzeby ludzi9.

Nowa wyobraźnia miłosierdzia

- wie o problemach współczesnego świata

- zna możliwość poszukiwania pomocy

- wie, że chrześcijański styl życia opiera się na ewangelizacji przez miłosierdzie


- zna życie i działalność świadków miłosierdzia

- wyjaśnia na czym polega Nowa Ewangelizacja10.

Po co pracować?

- ma świadomość, że praca to jeden z podstawowych elementów rozwoju człowieka

- zna cel i wartość pracy

- ma świadomość, że praca człowieka ma wartość

- uzasadnia, dlaczego Kościół uznaje bezrobocie za zło- interpretuje słowa św. Pawła „Kto nie chce pracować, niech też nie je”

- zauważa, że praca, którą wykonuje człowiek jest w pewien sposób jego misją życiową

- podkreśla, co znaczy, że praca może przyczyniać się

do uświęcania świata11.

Chrześcijański styl pracy

- wie, że Jezus przez swoją pracę uświęcił i nadał godność każdej pracy ludzkiej

- rozumie, że poprzez pracę człowiek uczestniczy w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa

- wymienia rodzaje pracy, do której odwoływał się Jezus


- wymienia główne cechy chrześcijańskiego stylu pracy

- wyjaśnia, dlaczego poprzez pracę człowiek kształtuje swoją osobowość12.

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

- wie, dlaczego niedziela powinna być dniem wolnym od pracy

- rozumie czym jest prawdziwy wypoczynek

- ma świadomość obowiązku uczęszczania na niedzielną Eucharystię


- zna treść listu apostolskiego Jana Pawła II „Dies Domini”

13.

Czy Bogaty może być zbawiony?

- wie, że Chrystus nie potępia wartości materialnych

- wie, jakie miejsce w hierarchii wartości zajmują rzeczy materialne

- uzasadnia stanowisko Chrystusa dotyczące dóbr materialnych


- rozumie, że posiadanie dóbr materialnych wymaga używania ich w duchu miłości bliźniego

- zna teksty biblijne mówiące o korzystaniu z bogactw

- uzasadnia słowa „więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu”


14.

Własność a życie społeczne

- rozumie, że każdy człowiek ma prawo do środków materialnych

- wie, że posiadane dobra materialne powinny przynosić pożytek społeczeństwu

- rozumie, że chrześcijanin biorący aktywny udział w życiu gospodarczym przyczynia się do dobrobytu nas wszystkich


- ukazuje działania przyczyniające się do sprawiedliwego podziału dóbr

- ukazuje jakie działania można podjąć, aby podział środków materialnych był sprawiedliwy15.

Zaangażowanie w życie polityczne

- wie, że działalność polityczna jest dążeniem do dobra wspólnego

-zna naukę Kościoła na temat polityki

- rozumie, że Kościół i państwo są autonomiczne

- wie, że obydwie instytucje służą dobru człowieka- zna naukę Kościoła dotyczącą udziału chrześcijan w życiu politycznym

- rozróżnia znaczenie słów: solidarność, dobro wspólne, wspólnota, służba16.

Zaangażowanie społeczne chrześcijanina

- wie, że człowiek powołany jest do życia we wspólnocie

- wie, że jest wezwany do współodpowiedzialności za drugich

- wyjaśnia na czym polega chrześcijańskie zaangażowanie w życie społeczne


- zna naukę Kościoła na temat udziału chrześcijan w życiu społecznym

- uzasadnia, że działalność społeczna i polityczna ludzi wierzących jest kontynuacją budowania „cywilizacji miłości”17.

Wojna i pokój

- interpretuje, co jest źródłem braku pokoju

- wyjaśnia, jakie jest stanowisko Kościoła wobec wojny.- wskazuje, na jakich aspektach skupia się nauka Kościoła na temat pokoju;

- dowodzi, na czym polega wychowanie do pokoju według nauki Kościoła18.

Czy patriotyzm to przeżytek?

- wie, co to oznacza być patriotą we współczesnym świecie

-umie odróżnić patriotyzm od nacjonalizmu- zna obowiązki chrześcijanina wobec państwa

19.

Duchowa jedność Europy

- wie, co oznaczają słowa „duchowa jedność Europy”

- wie, że wiara nie może się zamknąć w sferze prywatności

- rozumie rolę Kościoła w dziejach Europy


- wie, że chrześcijaństwo stworzyło oblicze Europy

20.

Wiara, która staje się kulturą – Kościół dla kultury

- umie odróżnić wartości kultury od popkultury

- wie, w jaki sposób korzystać z wytworów współczesnej kultury- podaje definicję słowa „kultura” i wyjaśnia, jakie jest jej oblicze

- rozumie, dlaczego powinien być wrażliwy na wartości swojej wiar21.

Sekty jako zagrożenie we współczesnym świecie

- zna definicję słowa „sekta”

- wie jakie zagrożenia niosą ze sobą sekty

- wymienia przykłady sekt działających na świecie i w Polsce


- umie przedstawić mechanizmy działania sekt w stosunku do człowieka

22.

Sekty – wyzwaniem duszpasterskim

- zna komórki Kościoła przeciwdziałające sektom

- wie jak się zachować wobec osób pochodzących z sekty- zna dokumenty Kościoła, które mówią o działalności sekt

- wie, które sekty zostały uznane przez Państwo Polskie za zagrożenie dla obywateli kraju23.

Uzależnienia formami zniewolenia człowieka

- zna termin „uzależnienie”

- wie czym się charakteryzuje uzależnienie

- podaje różne rodzaje uzależnień, także współczesnych


- wie, dlaczego uzależnienia powodują zniewolenie człowiek

- wie, jak pomagać osobom uzależnionym

- zna ośrodki przeciwdziałaniu uzależnieniom


24.

Media – szanse i zagrożenia

- zna dobre i złe strony medialnych przekazów

- rozumie etyczne normy funkcjonowania mediów

- rozumie, czym jest manipulacja


- wie, jak korzystać z mediów

- argumentuje potrzebę racjonalnego wykorzystania czasu

- ma świadomość, że osiągnięcia technologii medialnej można wykorzystać w celu osiągnięci wiedzy


25.

Internet – szanse i zagrożenia

- zna dobre i złe strony sieci internetowej

- rozumie etyczne normy funkcjonowania Internetu
- ma świadomość, że osiągnięcia technologii internetowej można wykorzystać w celu osiągnięci wiedzy

  1. KU NOWYM NIEBIOSOM I NOWEJ ZIEMI

26.

Eucharystia centrum życia Kościoła

- wie czym jest Eucharystia i z jakich części się składa

- wie, co dokonuje się podczas Eucharystii

- wie, że Eucharystia została ustanowiona w Wieczerniku przez samego Chrystusa

- jest świadomy tego, że Kościół „żyje” Eucharystią- zna owoce przyjmowania Komunii św. i potrafi wytłumaczyć każdy z nich

- wie, że dzięki Eucharystii człowiek podtrzymuje i wzmacnia swoje życie nadprzyrodzone27.

Eucharystia jako pamiątka, ofiara i uczta

- potrafi określić czym są te trzy wymiary Mszy św.

- zna znaczenie określeń: pamiątka, ofiara, uczta- potrafi uzasadnić teologicznie trzy wymiary Eucharystii

- jest świadom jakie konsekwencje niesie dla życia chrześcijanina każdy z tych trzech wymiarów28.

„Nadzieja zawieść nie może” (Rz 5,5)

- zna istotę życia wiecznego

- rozumie, że życie wieczne to dar i propozycja, na którą odpowiadamy całym swoim życiem

- uzasadnia, dlaczego życie powinno być przepełnione radosnym oczekiwaniem na pełnię szczęścia

- potrafi wyjaśnić pojęcie „nowe niebo i nowa ziemia”- zna teksty PŚ mówiące o życiu wiecznym

- zna zarys encykliki papieża Benedykta XVI „Spe salvi” mówiącej o nadziei

- wie i uzasadnia na czym polega cnota nadziei i że jej spełnienie osiągniemy po śmierci


29.

Błogosławieni, którzy cierpią

- zna naukę PŚ na temat cierpienia

- wie, na czym polega odkupieńcza moc cierpienia

- jest świadomy tego, że cierpienie często pomaga nam w życiu wznosić się na wyższy poziom

- zna stacje Drogi Krzyżowej

- wie czym jest wolontariat i jakie formy może przybierać


- rozumie, dlaczego powinniśmy pomagać cierpiącym

- zna pojęcie „empatia”

- uzasadnia, że siły do znoszenia cierpienia powinniśmy szukać w cierpieniu samego Chrystusa

- uzasadnia stwierdzenie „Moc w słabości się doskonali”30.

Wobec tajemnicy śmierci

- wie, że śmierć nie jest końcem życia

- wie co oznacza wiara w nieśmiertelność duszy człowieka

- umie przedstawić czym jest śmierć kliniczna

- zna doktrynę materializmu i jej negatywne konsekwencje dla wiary w to co następuje po śmierci- wie, jakie jest stanowisko Kościoła w sprawie śmierci

- potrafi określić swój własny stosunek do śmierci31.

Jak będzie na końcu?

- zna pojęcie sądu szczegółowego i ostatecznego

- wie czym się te dwa sądy różnią

- potrafi powiedzieć, jak będzie wyglądał sąd ostateczny i z czego będziemy na nim sądzeni

- zna pojęcie zbawienie i potępienie i potrafi je wyjaśnić- zna pojęcie „paruzja”

- potrafi podać teksty PŚ dotyczące sądu szczegółowego i ostatecznego

- ma podstawową wiedzę na temat tego czym jest niebo, czyściec i piekło


32.

Wierzę w ciała zmartwychwstanie

- ma świadomość, że ciało w chrześcijaństwie jest w cenie

- wie co oznacza dla wierzących zmartwychwstanie Chrystusa

- wie, że bez zmartwychwstania próżna by była nasza wiara

- jest świadomy, że zmartwychwstanie stoi w centrum całej wiary chrześcijańskiej- potrafi wytłumaczyć czym było „zaśniecie” Matki Bożej

- umie interpretować teksty mówiące o zmartwychwstaniu

- zna teorie dotyczące tego, w jaki sposób ma się dokonać zmartwychwstanie umarłych


33.

Drogi i bezdroża fałszywych wyborów

- wie, że niektóre wybory, jakie dokonujemy w naszym życiu mogą nas sprowadzić bezdroża

- ma świadomość tego, że człowiek w życiu zawsze może się pogubić

- wie, że nawrócenie jest formą powrotu na drogę prawdy


- rozumie, że są rzeczy, czy też sytuacje w życiu człowieka, od których nie ma już odwrotu, po których coś w człowieku umiera

- potrafi współczuć i rozumieć sytuację osób, które błądzą upadają, ucząc się postawy miłosierdzia34.

Jak ewangelizować świat?

- wyjaśnia, dlaczego wszyscy ochrzczeni są zobowiązani do głoszenia prawdy o Bogu

- uzasadnia, na czym polega misyjność Kościoła- opowiada, dlaczego podstawową formą misji jest

świadectwo życia chrześcijańskiego;

- podejmuje odpowiedzialność za głoszenie Dobrej

Nowiny


  1. PÓKI MEGO ŻYCIA, CHCĘ ŚPIEWAĆ PANU

35.

Nie zgodzić się na przeciętność. Święty Stanisław Kostka

- zna najważniejsze fakty z życia św. Stanisława Kostki

- rozumie, że życie chrześcijanina wymaga zaangażowania i świadectwa

- wie, że św. Stanisław jest patronem młodzieży


- rozumie dlaczego wiarę wyznajemy naszym świadectwem

36.

Grzech i miłosierdzie. Święta Faustyna

- wie, że największymi przymiotami Boga wobec grzeszników jest miłość i miłosierdzie

- zna dzieje św. Faustyny

- wie, jak się odmawia Koronkę do Bożego Miłosierdzia

- wie, co to jest Godzina miłosierdzia- analizuje zadania, jakie polecił Jezus św. Faustynie

- omawia symbolikę obrazu Jezusa Miłosiernego

- określa zadania do realizacji wypływające z Bożego Miłosierdzia


37.

Oddać swoje życie za innych. Święty Maksymilian Kolbe

- zna życiorys św. Maksymiliana

- wie, co to znaczy oddać życie za innych

- rozumie sens cierpienia człowieka, które podejmuje się za inną osobę

- ma świadomość, że Bóg nigdy nie dopuszcza większego cierpienia, niż moglibyśmy je znieść- wie, że swoje cierpienie można Bogu ofiarować


38.

Czy dziewictwo jest naiwnością? Błogosławiona Karolina

- wie, czym jest dziewictwo i jaka jest jego wartość dla Królestwa Bożego

- rozumie dziewictwo jako szczególną więź z Chrystusem

- rozumie sens czystości przedmałżeńskiej

- wie, czym jest cnota czystości- umie przedstawić stanowisko Kościoła dotyczące dziewictwa

- wskazuje sposoby zachowań, które bronią ludzką godność39.

„Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20, 33b)

- zna zasady jakimi kierował się w życiu św. Mikołaj

- rozumie potrzebę dzielenia się z innymi dobrem duchowym i materialnym- zna formy działalności charytatywnej Kościoła i potrafi je wymienić

- interpretuje stwierdzenie: „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”40.

Harmonia życia. Święty Franciszek Salezy

- wie, jak można osiągnąć harmonię w życiu

- zna drogę jaką obrał św. Franciszek Salezy, by osiągnąć harmonię w życiu- wyjaśnia znaczenie słów „kontemplacja”, „życie duchowe”

- uzasadnia dlaczego człowiek jest powołany do „doskonałej miłości”

- ukazuje jakie znaczenie w życiu mają wiara, nadzieja i miłość


41.

Jak pięknie kochać? Święty Walenty

Wie, że człowiek jest powołany do miłości

- zna sytuacje, w których powinniśmy realizować to powołanie

- ukazuje, że miłość jest podstawowym powołaniem człowieka


- ukazuje sposoby realizacji powołania do miłości

42.

Święty król. Święty Kazimierz

- wie, w jaki sposób św. Kazimierz realizował w swoim życiu naukę błogosławieństw

- ukazuje dziedzictwo św. Kazimierza- interpretuje biblijne przypowieści przestrzegające przed nadmiernym bogactwem

- zna znaczenie słów „Błogosławieni ubodzy…”43.

Mistyczne życie w świecie. Święta Katarzyna

- zna dzieje św. Katarzyny ze Sieny

- rozumie rolę św. Katarzyny w dziejach Kościoła

- wie, że nie powinien uchylać się od obowiązków obywatelskich


- umie rozpoznać osobiste możliwości w podejmowaniu odpowiedzialności za Kościół i świat

- przedstawia przesłanie, jakie dla Europy niosła i niesie św. Katarzyna44.

Radość życia. Święta Urszula

- wie, w jaki sposób św. Urszula Ledóchowska jest wzorem dla współczesnego człowieka

- rozumie, jak ważne jest realizowanie codziennych obowiązków w duchu radości- zna myśli św. Urszuli

- wie o konieczności podejmowania wyzwań w swoim życiu45.

„Być dobrym jak chleb”. Święty Albert Chmielowski

- wie, że Bóg wzywa nas do bycia miłosiernym

- przedstawia postać św. Alberta i jego życie

- zna sposoby realizacji przez św. Alberta cnoty miłosierdzia

- wie o potrzebie pomocy w domu i najbliższym otoczeniu- wyjaśnia słowa św. Alberta „Być dobrym jak chleb”

- uzasadnia dlaczego w naszym życiu powinniśmy kształtować w sobie postawę miłosierdzia wobec potrzebujących

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy