Strona główna

Plany wynikowe w zakresie III klasy technikum


Pobieranie 76.62 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar76.62 Kb.
PLANY WYNIKOWE

W ZAKRESIE III KLASY TECHNIKUM

OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH „Świadek Chrystusa w świecie” nr AZ-42-01/1-2

pod redakcją ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak.

Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2009. Oznaczenie programu: AZ-4-01/1Lp.

Temat

Wymagania podstawowe dla ucznia.

Uczeń:

Wymagania rozszerzone dla ucznia

1.

Lekcja organizacyjna

- zna system oceniania

- poznaje zasady obowiązujące na lekcjach
---

  1. KRÓLESTWO BOŻE W WAS JEST

2.

Modlitwa „Ojcze nasz”

- wie, co to jest modlitwa, zna jej integralne części

- zna okoliczności powstania modlitwy „Ojcze nasz”

- umie analitycznie ocenić Modlitwę „Ojcze nasz”


- jest świadomy potrzeby nieustannej modlitwy w intencji kapłanów

- umie refleksyjnie rozważyć każdą z próśb modlitwy

- chce lekcje religii przeżywać jako soisty akt zjednoczenia z Bogiem


3.

Bóg mówi do człowieka w sumieniu

- wie, czym jest sumienie

- rozumie dlaczego sumienie stanowi największą wartość w życiu człowieka

- wyjaśnia co to jest głos sumienia


- zna naukę Kościoła dotyczącą sumienia

- analizuje różnice pomiędzy sumieniami

- na podstawie powieści F. Dostojewskiego uzasadnia, że sumienie zwiększa wolność człowieka


4.

Jak kształtować swoje sumienie

- zna rodzaje sumień

- wie o wyznacznikach dojrzałego sumieniaPodaje argumenty, które wskażą co decyduje o dojrzałym sumieniu

- rozumie mechanizmy działania dążące do formacji sumienia5.

Być, czy uciekać przed światem?

- zna naukę PŚ na temat świata

- wie, że świat został człowiekowi dany i zadany

- pokazuje jaki powinien być stosunek chrześcijanina do świata


- interpretuje słowa „Wy jesteście światłem świata”

6.

Być, czy mieć?

- umie zinterpretować pojęcie „być człowiekiem”

- rozumie niebezpieczeństwo przyjęcia życiowej postawy materializmu i konsumpcjonizmu

- ukazuje konsekwencje zbytniego przywiązania do rzeczy materialnych


- rozumie potrzebę kształtowania postaw zmierzających do osiągnięcia doskonałości

- wskazuje momenty z życia Jezusa, w których był kuszony przez szatana7.

Jak budować „cywilizację miłości”?

- wie na czym polega „cywilizacja miłości”

- rozumie konieczność przekształcania świata w duchu miłości- interpretuje prawa Królestwa Bożego

- wskazuje istotne elementy, które zapewniają troskę o dobro wspólne8.

Dostrzec człowieka

- wie, że każdy człowiek posiada swoją godność

- rozumie, że ludzie winni być za siebie odpowiedzialni

- wie, że miarą naszej religijności jest codzienne życie wśród ludzi


- powinien budzić w sobie pragnienie wrażliwości na potrzeby innych

- wskazuje sytuacje, w których Jezus żywo reagował na potrzeby ludzi9.

Nowa wyobraźnia miłosierdzia

- wie o problemach współczesnego świata

- zna możliwość poszukiwania pomocy

- wie, że chrześcijański styl życia opiera się na ewangelizacji przez miłosierdzie


- zna życie i działalność świadków miłosierdzia

- wyjaśnia na czym polega Nowa Ewangelizacja10.

Po co pracować?

- ma świadomość, że praca to jeden z podstawowych elementów rozwoju człowieka

- zna cel i wartość pracy

- ma świadomość, że praca człowieka ma wartość

- uzasadnia, dlaczego Kościół uznaje bezrobocie za zło- interpretuje słowa św. Pawła „Kto nie chce pracować, niech też nie je”

- zauważa, że praca, którą wykonuje człowiek jest w pewien sposób jego misją życiową

- podkreśla, co znaczy, że praca może przyczyniać się

do uświęcania świata11.

Chrześcijański styl pracy

- wie, że Jezus przez swoją pracę uświęcił i nadał godność każdej pracy ludzkiej

- rozumie, że poprzez pracę człowiek uczestniczy w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa

- wymienia rodzaje pracy, do której odwoływał się Jezus


- wymienia główne cechy chrześcijańskiego stylu pracy

- wyjaśnia, dlaczego poprzez pracę człowiek kształtuje swoją osobowość12.

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

- wie, dlaczego niedziela powinna być dniem wolnym od pracy

- rozumie czym jest prawdziwy wypoczynek

- ma świadomość obowiązku uczęszczania na niedzielną Eucharystię


- zna treść listu apostolskiego Jana Pawła II „Dies Domini”

13.

Czy Bogaty może być zbawiony?

- wie, że Chrystus nie potępia wartości materialnych

- wie, jakie miejsce w hierarchii wartości zajmują rzeczy materialne

- uzasadnia stanowisko Chrystusa dotyczące dóbr materialnych


- rozumie, że posiadanie dóbr materialnych wymaga używania ich w duchu miłości bliźniego

- zna teksty biblijne mówiące o korzystaniu z bogactw

- uzasadnia słowa „więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu”


14.

Własność a życie społeczne

- rozumie, że każdy człowiek ma prawo do środków materialnych

- wie, że posiadane dobra materialne powinny przynosić pożytek społeczeństwu

- rozumie, że chrześcijanin biorący aktywny udział w życiu gospodarczym przyczynia się do dobrobytu nas wszystkich


- ukazuje działania przyczyniające się do sprawiedliwego podziału dóbr

- ukazuje jakie działania można podjąć, aby podział środków materialnych był sprawiedliwy15.

Zaangażowanie w życie polityczne

- wie, że działalność polityczna jest dążeniem do dobra wspólnego

-zna naukę Kościoła na temat polityki

- rozumie, że Kościół i państwo są autonomiczne

- wie, że obydwie instytucje służą dobru człowieka- zna naukę Kościoła dotyczącą udziału chrześcijan w życiu politycznym

- rozróżnia znaczenie słów: solidarność, dobro wspólne, wspólnota, służba16.

Zaangażowanie społeczne chrześcijanina

- wie, że człowiek powołany jest do życia we wspólnocie

- wie, że jest wezwany do współodpowiedzialności za drugich

- wyjaśnia na czym polega chrześcijańskie zaangażowanie w życie społeczne


- zna naukę Kościoła na temat udziału chrześcijan w życiu społecznym

- uzasadnia, że działalność społeczna i polityczna ludzi wierzących jest kontynuacją budowania „cywilizacji miłości”17.

Wojna i pokój

- interpretuje, co jest źródłem braku pokoju

- wyjaśnia, jakie jest stanowisko Kościoła wobec wojny.- wskazuje, na jakich aspektach skupia się nauka Kościoła na temat pokoju;

- dowodzi, na czym polega wychowanie do pokoju według nauki Kościoła18.

Czy patriotyzm to przeżytek?

- wie, co to oznacza być patriotą we współczesnym świecie

-umie odróżnić patriotyzm od nacjonalizmu- zna obowiązki chrześcijanina wobec państwa

19.

Duchowa jedność Europy

- wie, co oznaczają słowa „duchowa jedność Europy”

- wie, że wiara nie może się zamknąć w sferze prywatności

- rozumie rolę Kościoła w dziejach Europy


- wie, że chrześcijaństwo stworzyło oblicze Europy

20.

Wiara, która staje się kulturą – Kościół dla kultury

- umie odróżnić wartości kultury od popkultury

- wie, w jaki sposób korzystać z wytworów współczesnej kultury- podaje definicję słowa „kultura” i wyjaśnia, jakie jest jej oblicze

- rozumie, dlaczego powinien być wrażliwy na wartości swojej wiar21.

Sekty jako zagrożenie we współczesnym świecie

- zna definicję słowa „sekta”

- wie jakie zagrożenia niosą ze sobą sekty

- wymienia przykłady sekt działających na świecie i w Polsce


- umie przedstawić mechanizmy działania sekt w stosunku do człowieka

22.

Sekty – wyzwaniem duszpasterskim

- zna komórki Kościoła przeciwdziałające sektom

- wie jak się zachować wobec osób pochodzących z sekty- zna dokumenty Kościoła, które mówią o działalności sekt

- wie, które sekty zostały uznane przez Państwo Polskie za zagrożenie dla obywateli kraju23.

Uzależnienia formami zniewolenia człowieka

- zna termin „uzależnienie”

- wie czym się charakteryzuje uzależnienie

- podaje różne rodzaje uzależnień, także współczesnych


- wie, dlaczego uzależnienia powodują zniewolenie człowiek

- wie, jak pomagać osobom uzależnionym

- zna ośrodki przeciwdziałaniu uzależnieniom


24.

Media – szanse i zagrożenia

- zna dobre i złe strony medialnych przekazów

- rozumie etyczne normy funkcjonowania mediów

- rozumie, czym jest manipulacja


- wie, jak korzystać z mediów

- argumentuje potrzebę racjonalnego wykorzystania czasu

- ma świadomość, że osiągnięcia technologii medialnej można wykorzystać w celu osiągnięci wiedzy


25.

Internet – szanse i zagrożenia

- zna dobre i złe strony sieci internetowej

- rozumie etyczne normy funkcjonowania Internetu
- ma świadomość, że osiągnięcia technologii internetowej można wykorzystać w celu osiągnięci wiedzy

  1. KU NOWYM NIEBIOSOM I NOWEJ ZIEMI

26.

Eucharystia centrum życia Kościoła

- wie czym jest Eucharystia i z jakich części się składa

- wie, co dokonuje się podczas Eucharystii

- wie, że Eucharystia została ustanowiona w Wieczerniku przez samego Chrystusa

- jest świadomy tego, że Kościół „żyje” Eucharystią- zna owoce przyjmowania Komunii św. i potrafi wytłumaczyć każdy z nich

- wie, że dzięki Eucharystii człowiek podtrzymuje i wzmacnia swoje życie nadprzyrodzone27.

Eucharystia jako pamiątka, ofiara i uczta

- potrafi określić czym są te trzy wymiary Mszy św.

- zna znaczenie określeń: pamiątka, ofiara, uczta- potrafi uzasadnić teologicznie trzy wymiary Eucharystii

- jest świadom jakie konsekwencje niesie dla życia chrześcijanina każdy z tych trzech wymiarów28.

„Nadzieja zawieść nie może” (Rz 5,5)

- zna istotę życia wiecznego

- rozumie, że życie wieczne to dar i propozycja, na którą odpowiadamy całym swoim życiem

- uzasadnia, dlaczego życie powinno być przepełnione radosnym oczekiwaniem na pełnię szczęścia

- potrafi wyjaśnić pojęcie „nowe niebo i nowa ziemia”- zna teksty PŚ mówiące o życiu wiecznym

- zna zarys encykliki papieża Benedykta XVI „Spe salvi” mówiącej o nadziei

- wie i uzasadnia na czym polega cnota nadziei i że jej spełnienie osiągniemy po śmierci


29.

Błogosławieni, którzy cierpią

- zna naukę PŚ na temat cierpienia

- wie, na czym polega odkupieńcza moc cierpienia

- jest świadomy tego, że cierpienie często pomaga nam w życiu wznosić się na wyższy poziom

- zna stacje Drogi Krzyżowej

- wie czym jest wolontariat i jakie formy może przybierać


- rozumie, dlaczego powinniśmy pomagać cierpiącym

- zna pojęcie „empatia”

- uzasadnia, że siły do znoszenia cierpienia powinniśmy szukać w cierpieniu samego Chrystusa

- uzasadnia stwierdzenie „Moc w słabości się doskonali”30.

Wobec tajemnicy śmierci

- wie, że śmierć nie jest końcem życia

- wie co oznacza wiara w nieśmiertelność duszy człowieka

- umie przedstawić czym jest śmierć kliniczna

- zna doktrynę materializmu i jej negatywne konsekwencje dla wiary w to co następuje po śmierci- wie, jakie jest stanowisko Kościoła w sprawie śmierci

- potrafi określić swój własny stosunek do śmierci31.

Jak będzie na końcu?

- zna pojęcie sądu szczegółowego i ostatecznego

- wie czym się te dwa sądy różnią

- potrafi powiedzieć, jak będzie wyglądał sąd ostateczny i z czego będziemy na nim sądzeni

- zna pojęcie zbawienie i potępienie i potrafi je wyjaśnić- zna pojęcie „paruzja”

- potrafi podać teksty PŚ dotyczące sądu szczegółowego i ostatecznego

- ma podstawową wiedzę na temat tego czym jest niebo, czyściec i piekło


32.

Wierzę w ciała zmartwychwstanie

- ma świadomość, że ciało w chrześcijaństwie jest w cenie

- wie co oznacza dla wierzących zmartwychwstanie Chrystusa

- wie, że bez zmartwychwstania próżna by była nasza wiara

- jest świadomy, że zmartwychwstanie stoi w centrum całej wiary chrześcijańskiej- potrafi wytłumaczyć czym było „zaśniecie” Matki Bożej

- umie interpretować teksty mówiące o zmartwychwstaniu

- zna teorie dotyczące tego, w jaki sposób ma się dokonać zmartwychwstanie umarłych


33.

Drogi i bezdroża fałszywych wyborów

- wie, że niektóre wybory, jakie dokonujemy w naszym życiu mogą nas sprowadzić bezdroża

- ma świadomość tego, że człowiek w życiu zawsze może się pogubić

- wie, że nawrócenie jest formą powrotu na drogę prawdy


- rozumie, że są rzeczy, czy też sytuacje w życiu człowieka, od których nie ma już odwrotu, po których coś w człowieku umiera

- potrafi współczuć i rozumieć sytuację osób, które błądzą upadają, ucząc się postawy miłosierdzia34.

Jak ewangelizować świat?

- wyjaśnia, dlaczego wszyscy ochrzczeni są zobowiązani do głoszenia prawdy o Bogu

- uzasadnia, na czym polega misyjność Kościoła- opowiada, dlaczego podstawową formą misji jest

świadectwo życia chrześcijańskiego;

- podejmuje odpowiedzialność za głoszenie Dobrej

Nowiny


  1. PÓKI MEGO ŻYCIA, CHCĘ ŚPIEWAĆ PANU

35.

Nie zgodzić się na przeciętność. Święty Stanisław Kostka

- zna najważniejsze fakty z życia św. Stanisława Kostki

- rozumie, że życie chrześcijanina wymaga zaangażowania i świadectwa

- wie, że św. Stanisław jest patronem młodzieży


- rozumie dlaczego wiarę wyznajemy naszym świadectwem

36.

Grzech i miłosierdzie. Święta Faustyna

- wie, że największymi przymiotami Boga wobec grzeszników jest miłość i miłosierdzie

- zna dzieje św. Faustyny

- wie, jak się odmawia Koronkę do Bożego Miłosierdzia

- wie, co to jest Godzina miłosierdzia- analizuje zadania, jakie polecił Jezus św. Faustynie

- omawia symbolikę obrazu Jezusa Miłosiernego

- określa zadania do realizacji wypływające z Bożego Miłosierdzia


37.

Oddać swoje życie za innych. Święty Maksymilian Kolbe

- zna życiorys św. Maksymiliana

- wie, co to znaczy oddać życie za innych

- rozumie sens cierpienia człowieka, które podejmuje się za inną osobę

- ma świadomość, że Bóg nigdy nie dopuszcza większego cierpienia, niż moglibyśmy je znieść- wie, że swoje cierpienie można Bogu ofiarować


38.

Czy dziewictwo jest naiwnością? Błogosławiona Karolina

- wie, czym jest dziewictwo i jaka jest jego wartość dla Królestwa Bożego

- rozumie dziewictwo jako szczególną więź z Chrystusem

- rozumie sens czystości przedmałżeńskiej

- wie, czym jest cnota czystości- umie przedstawić stanowisko Kościoła dotyczące dziewictwa

- wskazuje sposoby zachowań, które bronią ludzką godność39.

„Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20, 33b)

- zna zasady jakimi kierował się w życiu św. Mikołaj

- rozumie potrzebę dzielenia się z innymi dobrem duchowym i materialnym- zna formy działalności charytatywnej Kościoła i potrafi je wymienić

- interpretuje stwierdzenie: „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”40.

Harmonia życia. Święty Franciszek Salezy

- wie, jak można osiągnąć harmonię w życiu

- zna drogę jaką obrał św. Franciszek Salezy, by osiągnąć harmonię w życiu- wyjaśnia znaczenie słów „kontemplacja”, „życie duchowe”

- uzasadnia dlaczego człowiek jest powołany do „doskonałej miłości”

- ukazuje jakie znaczenie w życiu mają wiara, nadzieja i miłość


41.

Jak pięknie kochać? Święty Walenty

Wie, że człowiek jest powołany do miłości

- zna sytuacje, w których powinniśmy realizować to powołanie

- ukazuje, że miłość jest podstawowym powołaniem człowieka


- ukazuje sposoby realizacji powołania do miłości

42.

Święty król. Święty Kazimierz

- wie, w jaki sposób św. Kazimierz realizował w swoim życiu naukę błogosławieństw

- ukazuje dziedzictwo św. Kazimierza- interpretuje biblijne przypowieści przestrzegające przed nadmiernym bogactwem

- zna znaczenie słów „Błogosławieni ubodzy…”43.

Mistyczne życie w świecie. Święta Katarzyna

- zna dzieje św. Katarzyny ze Sieny

- rozumie rolę św. Katarzyny w dziejach Kościoła

- wie, że nie powinien uchylać się od obowiązków obywatelskich


- umie rozpoznać osobiste możliwości w podejmowaniu odpowiedzialności za Kościół i świat

- przedstawia przesłanie, jakie dla Europy niosła i niesie św. Katarzyna44.

Radość życia. Święta Urszula

- wie, w jaki sposób św. Urszula Ledóchowska jest wzorem dla współczesnego człowieka

- rozumie, jak ważne jest realizowanie codziennych obowiązków w duchu radości- zna myśli św. Urszuli

- wie o konieczności podejmowania wyzwań w swoim życiu45.

„Być dobrym jak chleb”. Święty Albert Chmielowski

- wie, że Bóg wzywa nas do bycia miłosiernym

- przedstawia postać św. Alberta i jego życie

- zna sposoby realizacji przez św. Alberta cnoty miłosierdzia

- wie o potrzebie pomocy w domu i najbliższym otoczeniu- wyjaśnia słowa św. Alberta „Być dobrym jak chleb”

- uzasadnia dlaczego w naszym życiu powinniśmy kształtować w sobie postawę miłosierdzia wobec potrzebujących


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość