Strona główna

Pochodne węglowodoroów grupa a


Pobieranie 40.59 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar40.59 Kb.
POCHODNE WĘGLOWODOROÓW GRUPA A
1. Grupa –COOH to grupa funkcyjna: 
c) kwasów karboksylowych;
 2. Przemiana glukozy zawartej w owocach pod wpływem enzymów wytwarzanych przez drożdże, w wyniku której powstaje alkohol etylowy i tlenek węgla(IV) to: 
b) fermentacja alkoholowa;
 

3. Produktami reakcji kwasu mrówkowego z sodem są: 
a) mrówczan sodu i wodór;
 

4. Octan magnezu ma wzór: 
c) (CH3COO)2Mg;
 

5. Zabarwienie fenoloftaleiny po dodaniu roztworu alkoholu: 
a) pozostanie bez zmian;

6. Który szereg zawiera wyłącznie wzory kwasów nasyconych: 
d) CH3COOH, C17H35COOH, C2H5COOH?
 

7. Składnik środków piorących i czyszczących, niewrażliwy na twardość wody to: 
c) detergent;
 

8. Obecność grupy NH2 w cząsteczkach amin sprawia, że roztwory amin mają odczyn: 
d) zasadowy.
 

9. Mrówczan propylu ma wzór: 
a) HCOOC3H7;

10. Podczas hydrolizy octanu metylu powstają:
b) kwas octowy i alkohol metylowy;

Zad. 11

a). alkohol a - 3
3. Związek organiczny – pochodna węglowodoru,
w którego cząsteczce co najmniej jeden atom wodoru został zastąpiony grupą
wodorotlenową –OH
 


b) glicerol b - 5


5. Alkohol zawierający w cząsteczce trzy grupy wodorotlenowe, inaczej propanotriol 
c) grupa fukncyjna c - 4

4. Grupa atomów (lub atom) połączona z łańcuchem węglowym związku organicznego – charakterystyczna dla danego związku i decydująca
o jego właściwościach
 

d) estry d - 2
2. Związki o wzorze ogólnym R1–COO –R2 otrzymywane w wyniku reakcji kwasów karboksylowych i alkoholi, zazwyczaj charakteryzują się ładnymi zapachami
 

Zad.12
Napisz równania reakcji kwasu octowego z sodem Nazwij produkty tych reakcji.
 

2 CH3COOH + 2Na ---> 2CH3COONa + H2

octan sodu + wodór

etanian sodu + wodór
i kwasu octowego z wodorotlenkiem wapnia. Nazwij produkty tych reakcji. 
2 CH3COOH + Ca(OH)2 --->(CH3COO)2Ca + 2H2O

octan wapnia + woda

etanian wapnia + woda

Zad.13
Podaj równanie dysocjacji jonowej kwasu mrówkowego i nazwij powstające jony.
 
HCOOH --H
2O---> H + + HCOO-
kation wodoru + anion mrówczanowy (metanianowy)
Zad.14 
Zaprojektuj i opisz doświadczenie służące do odróżnienia kwasu stearynowego od kwasu oleinowego. Wypisz potrzebne odczynniki, sprzęt, sposób wykonania doświadczenia i podaj przewidywane efekty.


Kwasy te można odróżnić od siebie za pomocą wody bromowej

woda bromowa

k
was oleinowy kwas stearynowy
sprzęt; 2 próbówki

odczynniki; woda bromowa, kwas oleinowy, kwas stearynowy

Sposób wykonania ; Do probówki 1 wlewamy kwas oleinowy, a do probówki 2 dajemy kwas stearynowy. Do obu probówek dodajemy wody bromowej i obserwujemy

Obserwacje: Woda bromowa odbarwiła się w probówce 1. z kwa­sem oleinowym, natomiast nie zmieniła barwy w probówce 2. zawierającej kwas stearynowy.

Wniosek: kwas oleinowy jest kwasem nienasyconym to znaczy, ze posiada w swojej cząsteczce wiązania wielokrotne

Zad.15
Napisz równania reakcji estryfikacji kwasu
octowego z alkoholem etylowym Podaj nazwy produktów tych reakcji.
 
CH
3COOH + C2H5OH -------------> CH3COOC2H5 + H2O

octan etylu + woda

etanian etylu + woda
i kwasu mrówkowego z alkoholem metylowym. Podaj nazwy produktów tych reakcji. 

HCOOH + CH3OH -------------> HCOOCH3 + H2Omrówczan metylu + woda

metanian metylu+ woda

Zad. 16

Napisz równania reakcji otrzymywania:

maślanu butylu,

C3H7COOH + C4H9OH ---H2SO4--> C3H7COOC4H9 + H2O

propionianu propylu,

C2H5COOH + C3H7OH ---H2SO4--> C2H5COOC3H7 + H2O

octanu oktylu.

CH3COOH + C8H17OH ---H2SO4--> CH3COOC8H17 + H2O

Substancje o znaczeniu biologicznym grupa a

1. Proces utwardzania tłuszczów roślinnych jest stosowany podczas produkcji:

b) margaryny;
2. Produktami reakcji hydrolizy tłuszczów są:

c) kwasy tłuszczowe i glicerol;
3. Białka są to:

d) wielkocząsteczkowe związki organiczne zbudowane z cząsteczek aminokwasów.
4. Białka stanowią dla organizmów:

d) materiał budulcowy i energetyczny.
5. Alkohol etylowy powoduje:

a) denaturację białka;
6. W produktach spożywczych białko można wykryć za pomocą:

c) stężonego kwasu azotowego(V);
7. C12H22O11 jest wzorem:

a) dwucukrów;
8. Skrobię można odróżnić od glukozy, działając na nią:

b) jodem;
9. Po dodaniu roztworu sacharozy do niebieskiego wodorotlenku miedzi(II):

d) barwa się nie zmienia.
10. Błonnik w organizmie człowieka:

d) zwiększa perystaltykę jelit;
11. Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.

a – 5 b – 3 , c – 4 d – 2
12 napisz schemat reakcji powstawania glukozy w wyniku fotosyntezy i omów jej znaczenie dla organizmów.

6H2O + 6CO2  + energia świetlna C6H12O6 + 6O2

Dzięki fotosyntezie istnieje życie na ziemi Dzięki tej reakcji możliwa jest przemiana materii nieorganicznej (CO2) w organiczną , która jest źródłem energii dla cudzożywnych. Jako produkt uboczny powstaje tlen, który jest niezbędny do życia wszystkich organizmów 
13. Zapisz równanie reakcji hydrolizy skrobi. Podaj nazwy produktów i warunki, w jakich ta reakcja zachodzi.
(C6H10O5)n + n H2O --HCl, enzymy---> n C6H12O6

produkty to glukoza

W organizmie hydroliza skrobi zachodzi pod wpływem działania kwasu solnego i enzymów


. 14. Zaprojektuj i opisz doświadczenie służące do odróżnienia roztworu glukozy od roztworu

sacharozy. Wypisz potrzebne odczynniki, sprzęt, sposób wykonania doświadczenia i podaj

przewidywane efekty


Instrukcja: W dwóch probówkach przygotowujemy wodoro­tlenek miedzi(II). W tym celu do każdej wlewamy roztwór siarczanu(VI) miedzi(II) i dodajemy do nich roztwór wo­dorotlenku sodu. Do tak wytrąconego wodorotlenku miedzi(II) dodajemy do probówki 1. – roztwór glukozy, do 2. – roztwór sacharozy. Następnie ogrzewamy probówki w zlewkach z gorąca wodą.
Sprzęt i odczynniki chemiczne: dwie probówki, 2 zlewki, gorąca woda, roztwór siarczanu(VI) miedzi(II), roztwór wodorotlenku sodu, roztwór glukozy i roztwór sacharozy.

Obserwacje: Niebieski roztwór w probówce z glukozą zmienia barwę na ceglastoczerwoną. W probówce z roztworem sacharozy nie następuje zmiana barwy.

Wniosek: Negatywny wynik próby Trommera w probówce z roztworem sacharozy świadczy o braku właściwości redukujących sacharozy.
15 Zapisz schemat reakcji, jakim ulegnie w organizmie człowieka posiłek, w którego skład

wchodzi bułka z szynką.

bułka   (hydroliza bo to skrobia)                        

(C6H10O5)n + n H2O --HlC, enzymy---> n C6H12O6szynka           (to białko - rozkład pod wpływem enzymów)

białko ---  pepsyna --> aminokwasy

 16. Napisz równanie reakcji łączenia się 3 cząsteczek dowolnego aminokwasu. Zaznacz powstające wiązania peptydowe.

O O O O


// // // //

CH2 - C + CH2 - C + CH2 - C ---------> CH2 - C O + 2H2O

I \ I \ I \ \ //

NH2 OH NH2 OH NH2 OH N - CH2 - C OI \ //

H N - C H2 - C

glicyna glicyna glicyna I \

N OH
w reakcji na czerwono zaznaczone wiązanie peptydowe zawiera po jednym atomie węgla, tlenu, wodoru i azotu
tę reakcję można zapisać jeszcze tak
NH2 - CH2 - COOH + NH2 - CH2 - COOH + NH2 - CH2 - COOH --------->.

glicyna glicyna glicyna


NH2 - CH2 - CONH - CH2 - CONH - CH2 - COOH +2 H2O

tripeptyd


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość