Podstawy ekonometriiPobieranie 15.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar15.76 Kb.
Poznań, dnia 23.09.20010r.

prof. dr hab. Wojciech Sikora

Katedra Badań Operacyjnych
UEP w Poznaniu

 

Podstawy ekonometrii


Wydział Gospodarki Międzynarodowej– 2010/2011

Studia stacjonarne, II stopnia, I rok
I.                   Program zajęć

Wykłady

  1-2.    Modelowanie sytuacji decyzyjnych.

3-4.    Zagadnienia transportowe.

5-6. Analiza sieciowa przedsięwzięcia (czasowa i kosztowa)

7-8 Opisowy model ekonometryczny

9-10. Ekonometryczna analiza produkcji

11-12.   Ekonometryczna analiza popytu i wydatków.

13-14.Drzewa decyzyjne

15. Zarys teorii gier


Ćwiczenia

1.    Formułowanie zadań decyzyjnych.

2.   LZD– metoda geometryczna.

3. LZD – rozwiązywanie w Excelu.

4. LZD - analiza wrażliwości przy wykorzystaniu raportów .

5. Zadania transportowe - rozwiązywanie w Excelu.

6. Zadania transportowe - rozwiązywanie w Excelu c.d.

7.    Analiza sieciowa przedsięwzięć - CPM.

8. Analiza sieciowa przedsięwzięć - CPM- COST.

9. Ekonometria – szacowanie i weryfikacja modelu liniowego z I zmienną objaśniającą.

10. Ekonometria – szacowanie i weryfikacja modelu liniowego – wiele zmiennych objaśniających.

11. Ekonometria – modele nieliniowe.

12. Ekonometria – modele nieliniowe.

13. Ekonometria dobór zmiennych. objaśniających do modelu liniowego.

14.Sprawdzian.

15. Drzewa decyzyjne.


Uwagi:


  1. Zaliczenie końcowe na podstawie:

  1. sprawdzianu na ćwiczeniach – 40 punktów.

  2. kolokwium końcowego – 60 punktów.

2. Aby zaliczyć przedmiot trzeba uzyskać min. 50 punktów łącznie

.

  II.Literatura

1.Ekonometria z Excelem. Przykłady i zadania. Skrypt nr 245

2. Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii, red. W. Sikora, skrypt
nr 140, AE Poznań 2003 r.

3. Badania operacyjne, red. W. Sikora, PWE, 2008, Warszawa 2008.

4.Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe, pod red. B. Guzika, skrypt nr 115, 81 lub 50, AE Poznań 2002, 2000, Ekonometria i badania operacyjne. Uzupełnienia z badań operacyjnych, pod
red. B. Guzika, skrypt nr 51, AE Poznań 1999 (rozdz. 4.5-4.6, 6).

5.Notatki z wykładów i ćwiczeń.


III.               Zagadnienia egzaminacyjne

1.  Modelowanie problemów decyzyjnych – decyzja dopuszczalna, optymalna, kryterium oceny, warunki ograniczające, zmienna i parametr, typy modeli i zadań decyzyjnych.

 

2.   Przykłady liniowych zadań decyzyjnych – zagadnienie diety, zagadnienia ustalania planu produkcji. 

3.    Metoda graficzna, analiza wrażliwości zadania PL (graficzna). Typy rozwiązań zadania PL.

  

4.    Zagadnienie transportowe, zamknięte, otwarte, zagadnienie pośrednika, z ograniczoną przepustowością, metoda potencjałów.  

  1. Analiza sieciowa przedsięwzięcia: analiza czasowa – budowa sieci czynności, wyznaczanie ścieżki krytycznej, analiza wrażliwości, analiza kosztowa, zależności i typy zadań, wyznaczanie optymalnej realizacji metodą skracania ścieżek krytycznych.

 6. Drzewa decyzyjne- reguły konstrukcji drzewa i wyznaczanie decyzji optymalnej.

7. Teoria gier – problem wojny cenowej, dylemat więźnia, konkurencja między sklepami, gra o udział na rynku (gra o sumie zerowej), strategia dominująca, równowaga Nasha.

 

 8.   Opisowy model ekonometryczny – istota i cel badania ekonometrycznego, model ekonometryczny, zmienna objaśniania i zmienna objaśniająca, etapy budowy modelu ekonometrycznego, metody doboru zmiennych objaśniających podstawowe typy zależności. 

9.   Estymacja (szacowanie parametrów) modelu ekonometrycznego – metoda najmniejszych kwadratów, wzory wyznaczania ocen dla modelu liniowego z jedną i wieloma zmiennymi objaśniającymi miary dopasowania – współczynnik rozbieżności i współczynnik determinacji weryfikacja merytoryczna modelu, istotność parametrów modelu, wykorzystanie modeli do prognoz, szacowanie modeli nieliniowych poprzez ich uliniowienie.

 

10. Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego – analiza produkcji (funkcja liniowa, potęgowa, Cobba-Douglasa), elastyczność funkcji i jej interpretacja. 

11. Ekonometryczna analiza kosztów produkcji – funkcje kosztów produkcji, funkcje kosztu przeciętnego, ustalanie kosztów całkowitych, kosztów przeciętnych, zysku dla zadanego poziomu produkcji, optymalny poziom produkcji maksymalizujący zysk firmy. 

12.  Ekonometryczna analiza popytu – szacowanie popytu, wykorzystanie modelu do badania zmian popytu, wielkość przychodu i zysku, szacowanie wydatków – funkcji Törnquista I, II i III rodzaju, sposoby ich uliniowienia, wykorzystanie elastyczności do szacowania zmian wydatków. 

 

 ©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy