Podstawy prawa Unii Europejskiej rok akademicki 2009-2010Pobieranie 14.7 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar14.7 Kb.
19 lutego 2010 r.

Prof. dr hab. Anna Wyrozumska

Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego

Jean Monnet Chair of European Constitutional Law

Pokój 3.14/ Sekretariat 3.13


Podstawy prawa Unii Europejskiej rok akademicki 2009-2010
II rok administracja/ dzienne i wieczorowe
wykład 45 godzin + 30 godzin ćwiczeń

poniedziałek 16.30 –19, budynek C, s. 2.62 (aula zielona)

Literatura obowiązkowa:
J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2008

(rozdziały II-V, VII, IX (bez pkt. 3), X (bez pkt. 2-3), XI (bez pkt. 5, 6.2.), XII-XV)
Literatura pomocnicza:
J. Barcz red., Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa 2009

J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Traktaty stanowiące Unię Europejską, Warszawa 2008
Wymagania: znajomość podstawowych zasad i mechanizmów działania UE pod rządami Traktatu lizbońskiego, znajomość zasad stanowienia, stosowania i wykonywania prawa UE, ze szczególnym uwzględnieniem roli w tych procesach organów krajowych (w zakresie objętym wykładem)

Zakres tematyczny:


 1. Ewolucja integracji europejskiej (konspekt nr 1)

 2. Instytucje i organy Unii – podstawowe kompetencje i zasady działania (konspekt nr 2)

 3. Charakter prawny Unii i wykonywanie kompetencji (konspekt nr 3)

 4. Akty prawne i prawo Unii/ podstawowe procedury stanowienia prawa (konspekt nr 4)

 5. Prymat i stosowanie prawa Unii w prawie krajowym (konspekt nr 5)

6. Zarządzanie sprawami europejskimi na szczeblu krajowym:

   • rola parlamentów krajowych (w tym Sejmu i Senatu RP)

   • rola rządu na przykładzie Polski

   • rola organów regionalnych i lokalnych oraz partnerów społecznych


Uwaga: konspekty 1-5, skonsolidowane teksty Traktatów i inne materiały, dostępne są na www. http://wpia.uni.lodz.pl/zeupi/ w zakładce zajęcia: Wstęp do prawa ....!!!!!!a nie Podstawy prawa ...!!!!

Egzamin: pisemny, w formie kilku otwartych pytań


Terminy egzaminów/ do uzgodnienia
czerwiec

wrzesień

Na egzamin trzeba przynieść indeks i kartę egzaminacyjną; podczas sprawdzania obecności trzeba mieć otwarty indeks na stronie ze zdjęciem i okazać kartę.


Sesja nie jest podzielona na pierwszy termin i poprawki; można przyjść w dowolnym, wskazanym, terminie na „pierwszy termin”(również w czerwcu i we wrześniu). Nieobecności nie trzeba usprawiedliwiać, są bowiem bez znaczenia. Jednakże nie będzie żadnych dodatkowych terminów egzaminów dla osób, kto nie zdążą zdać egzaminu w sesji zimowej lub letniej.


Przykładowe pytania egzaminacyjne:

 1. Na czym polega zasada kompetencji powierzonych/przyznania i jakie są jej konsekwencje?

 2. Co to są kompetencje dodatkowe Unii?

 3. Jaka jest różnica między kompetencjami wyłącznymi i dzielonymi Unii?

 4. Jak działa zasada subsydiarności/pomocniczości?

 5. Jaki test stosuje ETS do badania proporcjonalności środka prawnego?

 6. Do kogo odnosi się zasada lojalności wywiedziona z art. 10 TWE ?

 7. W jaki sposób zasada równowagi instytucjonalnej zastępuje zasadę trójpodziału władzy?

 8. Na czym polegała filarowa struktura Unii?

 9. Co to jest metoda wspólnotowa? Czy ma obecnie zastosowanie?

 10. Jaką rolę odgrywa Parlament Europejski w obecnych procedurach stanowienia prawa? Czy jest samodzielnym legislatorem?

 11. Dlaczego Komisja nazywana jest „strażnikiem traktatów”?

 12. Co to jest kompromis z Joaniny?

 13. Jakie zasady głosowania obowiązują w Radzie?

 14. Na czym polega i jak działa zasada ochrony uprawnionego oczekiwania?

 15. Co to znaczy, że zasada niedyskryminacji jest ogólną zasadą prawa Unii?

 16. W jaki sposób i dlaczego skutkują w prawie Unii prawa zawarte w EKPCz?

 17. W jakich sytuacjach ETS kontroluje przestrzeganie praw podstawowych przez państwa członkowskie?

 18. Jakiego rodzaju aktem jest i jak skutkuje Karta Praw Podstawowych Unii?

 19. Dlaczego Trybunał w Strasburgu może kontrolować akty prawne Unii?

 20. Na czym polega doktryna sprawy wyjaśnionej/ sprawy oczywistej?

 21. Jakie zmiany wprowadził Traktat lizboński w skardze o stwierdzenie nieważności aktu Unii? Czy wynikały one z wcześniejszego orzecznictwa ETS?

 22. Jakie zmiany wprowadził Traktat lizboński do struktury instytucjonalnej Unii?

 23. Jak zmienił się katalog aktów instytucji pod rządami Traktatu lizbońskiego?

 24. Jak zmieniła się rola Rady Europejskiej/Rady/Komisji/ pod rządami Traktatu lizbońskiego?

 25. Na czym polega bezpośrednie/pośrednie stosowanie prawa Unii? Jakie zmiany wprowadza w tym zakresie Traktat lizboński?

 26. Jakie są przesłanki i zakres odpowiedzialności odszkodowawczej państwa?

 27. W jaki sposób działa zasada prymatu prawa Unii pod rządami Traktatu lizbońskiego? Na czym polegają zmiany?

 28. W jaki sposób niemiecki Federalny Sąd konstytucyjny zaakceptował prymat prawa Unii (w tym w wyroku w sprawie Traktatu lizbońskiego)?

 29. W jaki sposób polska Konstytucja zapewnia efektywność prawu Unii?

 30. W jaki sposób mogą być zmienione TUE i TFUE?: zeupi -> pliki upload
pliki upload -> Źródła prawa ue prawo pierwotne I wtórne
pliki upload -> Instytucje i organy Unii od 1 grudnia 2009
pliki upload -> Orzeczenia ets 2010 (styczeń 28 czerwca)
pliki upload -> Ćwiczenia II rok prawa „ Wstęp do prawa europejskiego orzecznictwo
pliki upload -> Wyrok trybunałU (wielka izba) z dnia 5 października 2004 r.
pliki upload -> Wyrok trybunałU z dnia 19 listopada 1991 r. W sprawach połączonych c 6/90 I c 9/90
pliki upload -> Najważniejszymi zasadami, według których funkcjonuje ue są
pliki upload -> Zasady działania ue
pliki upload -> Charakter prawny Unii – przeniesienie kompetencji, podział i wykonywanie od 1 grudnia 2009
pliki upload -> Wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości – II półrocze 2006 Komunikaty prasowe Spis treści
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy