Strona główna

Podstawy prawoznawstwa – sylabus


Pobieranie 56.12 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar56.12 Kb.
Podstawy prawoznawstwa – SYLABUS

(nazwa przedmiotu)1.

Nazwa przedmiotu w języku polskim: Podstawy prawoznawstwa

2.

Nazwa przedmiotu w języku angielskim: Basics of Jurisprudence

3.

Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE

4.

Kod przedmiotu:

5.

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

6.

Kierunek studiów: Prawo

7.

Poziom studiów: Niestacjonarne Studia Prawa (II)

8.

Rok studiów: pierwszy

9.

Semestr: pierwszy

10.

Forma zajęć i liczba godzin: 46 (30 – wykład, 16 – konwersatoria)

11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia:

  1. Egzamin: prof. dr hab. Andrzej Bator

  2. Konwersatoria: dr Michał Błachut, dr Joanna Helios, dr Wioletta Jedlecka, dr Przemysław Kaczmarek

12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla

przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: nie stawia się wymagań wstępnych13.

CELE PRZEDMIOTU

Wyposażenie Studenta w wiedzę:  1. społeczno-kulturowe uwarunkowanie językowego wymiaru prawa;

  2. o prawie i prawoznawstwie jako szczególnym przedmiocie badań;

  3. o budowie aktów normatywnych i porządku prawnego;

  4. o regułach posługiwania się tekstami prawnymi.

Wyposażenie Studenta w umiejętność:  1. posługiwania się podstawowymi pojęciami prawa i prawoznawstwa;

  2. ustalania mocy obowiązującej przepisów prawnych;

  3. interpretacji tekstów prawnych, stosowania reguł kolizyjnych i reguł wnioskowań prawniczych.

14.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

(W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne)NSP2.5_W01 Rozumie charakter nauk prawnych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz ich miejsce w systemie nauk prawnych

S2A_W01

S2A_W06


NSP2.5_W02 Rozumie istotę prawa i jego funkcje, zna strukturę systemu prawnego, reguły ustalania treści i stosowania norm prawnych oraz zasady rozumowań prawniczych

S2A_W02

S2A_W06


S2A_W07

S2A_W08


NSP2.5_U01 Poprawnie formułuje wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym, z wykorzystaniem elementów łacińskiej terminologii prawniczej

S2A_U06

S2A_U09


S2A_U10

NSP2.5_U02 Sprawnie oraz kompetentnie rozwiązuje problemy związane z argumentacją przy zastosowaniu zaawansowanej argumentacji prawniczej i rozumowań prawniczych

S2A_U05

S2A_U06


S2A_U07

S2A_U09


S2A_U10

NSP2.5_04 Refleksyjnie odnosi się do własnych działań i wytworów, samodzielnie podejmując i uzasadniając decyzje, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i zasad etycznego postępowania

S2A_U05

S2A_U06


NSP2.5_05 Identyfikuje źródła prawa i kolizje między porządkami prawnymi

S2A_U05

NSP2.5_07 Rozróżnia podejścia badawcze do prawa

S2A_U03

S2A_U08


NSP2.5_05 Jasno i precyzyjnie potrafi przedstawić otoczeniu złożone kwestie prawne, w tym osobom niebędącym prawnikami

S2A_K02

S2A_K04


NSP2.5_07 Jest samodzielny i krytyczny w myśleniu i działaniu przy rozstrzyganiu praktycznych problemów prawnych z wykorzystaniem specjalistycznych umiejętności i wiedzy z dziedziny prawa

S2A_K04


15.

TREŚCI PROGRAMOWE:

Lp.

Tematyka zajęć

Godzin

W1

Pojęcie prawoznawstwa: nauki przyrodnicze a nauki humanistyczne, nauki prawne jako nauki humanistyczne,

wielopłaszczyznowość problematyki badawczej2

W2

Podział nauk prawnych: szczegółowe nauki prawne, nauki historyczno-prawne, nauki teoretyczne, nauki pomocnicze,

problem wewnętrznej i zewnętrznej integracji nauk prawnych2

W3

Norma postępowania jako wypowiedź języka: pojęcie normy prawnej, normy a inne standardy zachowania, pojęcie kompetencji i normy kompetencyjnej, typy sankcji norm postępowania, koncepcje obowiązywania norm prawnych

4

K1

Obowiązywanie aktów prawnych i zasady techniki prawodawczej: ustanowienie, ogłoszenie, wejście w życie, uchylenie, utrata mocy obowiązującej, nowelizacja, tekst jednolity


3

W4

System prawny: pojęcie systemu prawa, konstrukcja racjonalnego prawodawcy, pojęcie i rodzaje luk w prawie, usuwanie luk w prawie, rodzaje niegodności norm, usuwanie niegodności norm

4

W5

Pojęcie przepisu prawnego i struktura norm prawnych

2

K2

Wyrażanie norm prawnych w tekstach prawnych: język prawny a język prawniczy, budowa i redakcja aktu normatywnego, rozczłonkowanie i kondensacja norm w tekście prawnym, rodzaje przepisów prawnych i norm prawnych

3

W6

Tworzenie prawa: pojęcie aktu prawotwórczego, normatywna koncepcja źródeł prawa

2

W7

Wykładnia prawa: pojęcie wykładni, rodzaje wykładni ze względu na charakter prawny, rodzaje wykładni ze względu na wynik

3

W8

Metody wykładni prawa: językowa, systemowa, funkcjonalna

2

K3

Wykładnia prawa: zadania

4

W10

Pojęcie dyskursu prawnego: dyskurs teoretyczny a dyskurs praktyczny, tzw. trudne przypadki orzecznicze, reguły dyskursu prawniczego

1

W11

Wnioskowania prawnicze: reguły egzegezy jako składnik dyskursu prawniczego, wnioskowanie a wykładnia prawa,

2

K4

Reguły kolizyjne i wnioskowania prawnicze: zadania

2

W12

Stosowanie prawa: akt stosowania prawa, modele stosowania prawa

2

K5

Proces decyzyjny: decyzja stosowania prawa i jej uzasadnienie (ekspozycja problemu i jego omówienie na przykładowych zadaniach)

2

K6

Fakty prawne i sytuacje wyznaczane przez normy prawne

1

W13

Spór o podstawowe koncepcje prawa. Trzy modele uczestniczenia prawnika w kulturze: pozytywistyczny, komunikacyjny, hermeneutyczny

2

W14

Pojmowanie sprawiedliwości w prawie

2

K7

Kolokwium

1

Suma godzin:

Wykład -30

Konwersatorium 16
16.

ZALECANA LITERATURA:


Literatura Podstawowa:

1

Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, pod red. A. Batora, Warszawa 2012

2

A. Bator, A. Kozak, Z. Pulka, Wstęp do prawoznawstwa. Testy egzaminacyjne. Warszawa 2012

Literatura Uzupełniająca:

1

L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010

2

S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997

3

M. Błachut, W. Gromski, J. Kaczor, Technika prawodawcza, Warszawa 2007


17.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób

sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

1) konwersatoria – na ocenę końcową składać będzie się: a) ocena pracy na poszczególnych ćwiczeniach (rozwiązywanie zadań w grupach), oraz b) ocena z kolokwium.2) egzamin – test.

18.

Język wykładowy: język polski

19.

OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Formy kontaktowe na konwersatorium: 1) aktywizacja Studenta do samodzielnego myślenia, a także do pracy w grupie, 2) dyskusja z wykorzystaniem metody sokratejskiej, 3) debata z wykorzystaniem argumentów „za” i przeciw”.

16

Formy kontaktowe na wykładzie – ekspozycja zagadnień z wykorzystaniem metody problemowej oraz sytuacyjnej.

30

Przygotowanie do kolokwium końcowego

20

Przygotowanie do zajęć

12

Przygotowanie do egzaminu

30

Łącznie godzin

108

Liczba punktów ECTS dla modułu

7
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość