Strona główna

Podsumowanie Konferencji Naukowej z cyklu Podlaskie Forum Ekonomistów na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej


Pobieranie 10.39 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.39 Kb.
Podsumowanie Konferencji Naukowej z cyklu Podlaskie Forum Ekonomistów na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej

11 grudnia 2014 r. na Wydziale Zarządzania odbyła się kolejna Konferencja Naukowa z cyklu Podlaskie Forum Ekonomistów. Tym razem Konferencja była poświęcona możliwościom ekonomicznego rozwoju województwa podlaskiego


w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Organizatorem konferencji był Dziekan Wydziału Zarządzania oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, przy czynnym udziale pracowników Katedry Finansów i Rachunkowości oraz Katedry Ekonomii i Nauk Społecznych. Przyjęta formuła konferencji ukierunkowana była na osiągniecie synergii pomiędzy teorią i praktyką w zakresie ważnych i aktualnych problemów społeczno-gospodarczych w regionie oraz integrację ekonomistów naszego regionu.

Konferencję otworzyła, powitała uczestników i przewodniczyła obradom w pierwszej sesji dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw., Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. W Konferencji, oprócz gospodarzy, wzięli udział przedstawiciele nauki oraz praktyki gospodarczej naszego regionu. Konferencję swoim udziałem zaszczycił prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku oraz prof. zw. dr inż. Andrzej M. Pawlak - wykładowca Uniwersytetów Stanford i Berkeley w Kalifornii. Ponadto w obradach udział wzięli: Tomasz Buczek, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku, dr Dorota Wyszkowska, Z-ca Dyrektora Urzędy Statystycznego w Białymstoku, dr Hubert Ostapowicz, Wicedyrektor ds. PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, a także Błażej Krynicki p.o. Dyrektora Działu Rozwoju Regionalnego Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach.

Pierwszą sesję zatytułowaną „Uwarunkowania rozwoju województwa podlaskiego”, rozpoczęła dr Wioletta Czemiel-Grzybowska z Wydziału Zarządzania PB, prezentując referat na temat „Rola funduszy strukturalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym”. Kolejne referaty wygłoszone w tej sesji to:


  1. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw wybranych sektorów w województwie podlaskim – kontekst regionalny i pozaregionalny - dr Urszula Widelska z Wydziału Zarządzania PB omówiła wyniki badań empirycznych ze szczególnym uwzględnieniem stymulantów i destymulantów rozwoju, głównych jego kierunków wskazywanych przez przedsiębiorstwa podlaskie na podstawie wybranych sektorów (transportu oraz handlu i usług elektronicznych)
    w kontekście regionalnym i pozaregionalnym;

  2. Główne kierunki interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego na regionalnym rynku pracy w okresie programowania 2014-2020 - dr Hubert Ostapowicz, Wicedyrektor ds. PO KL z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zaprezentował między innymi priorytety RPOWP 2014 -2020 i POWER 2014-2020 w zakresie wydawania środków pomocowych, wskazał na obszar reform i ograniczone kierunki interwencji na rynku pracy. Wskazane priorytety obejmują działania
    w czterech obszarach: przedsiębiorczość i aktywność zawodową, kompetencje i kwalifikacje oraz poprawa spójności społecznej.

Obradom drugiej sesji zatytułowanej Inteligentna specjalizacja i inne kierunki wykorzystania funduszy unijnych”, przewodniczył dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. nzw., Kierownik Katedry Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Gośćmi specjalnymi tej sesji byli: Prezydent Białegostoku - prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski oraz prof. dr hab. Andrzej M. Pawlak, twórca metody innowacji niszowej, którą upowszechnia w Polsce.

W trakcie obrad prowadzona była ożywiona dyskusja, podczas której wymieniono poglądy i doświadczenia na tematy związane z kierunkami wykorzystania funduszy strukturalnych dla rozwoju województwa podlaskiego, przy czym szczególne zainteresowanie wzbudziły kwestie inteligentnej specjalizacji.

Prezydent Białegostoku, prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski zabrał głos
w dyskusji na temat strategicznych kierunków rozwoju Białegostoku.

W drugiej sesji wygłoszono także referaty. Dr Adam Szczepanowski


z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku przedstawił referat „Determinanty rozwoju województwa podlaskiego”, w którym zaprezentował
w szczególności analizę porównawczą dotychczasowych strategii rozwoju województwa podlaskiego, priorytety rozwoju, cele strategiczne oraz podjął próbę wskazania wyzwań dla rozwoju województwa podlaskiego do 2030 roku. Dr Łukasz Nazarko z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej przedstawił referat „Inteligentna specjalizacja - szansa czy zagrożenie dla województwa podlaskiego?, w którym przedstawił koncepcję, zasady, proces i problemy związane z inteligentną specjalizacją w regionach oraz inteligentne specjalizacje w strategii rozwoju województwa podlaskiego. W prezentacji dr Łukasz Nazarko postawił ważne pytania związane z tą tematyką i wywołał dyskusję na temat szans i zagrożeń związanych z procesem identyfikacji i weryfikacji inteligentnych specjalizacji w strategii rozwoju województwa podlaskiego.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Profesora Andrzeja Pawlaka, który nie zważając na występujące różnice czasowe w USA, za pomocą połączenia na Skype, uczestniczył w konferencji i wygłosił referat na temat: „Metoda innowacji niszowej wsparciem inteligentnych specjalizacji regionu”. Profesor przedstawił metodę innowacji niszowej z kompletem narzędzi i procedur, która umożliwia rozpoznanie luk technologii i przekształcenie ich w nisze technologiczne oraz zamknięcie tych nisz przed konkurencją. Zwrócił uwagę, że metoda ta jest wykorzystywana do poszukiwania nowych nisz w różnych regionach Polski, wyłonienia inteligentnych specjalizacji stanowiących siłę regionu i zapewniających jego unikalność. Profesor Andrzej Pawlak sformułował także rekomendacje dla rozwoju regionu podlaskiego. Referat wzbudził duże zainteresowanie uczestników konferencji, czego najlepszym wyrazem była ożywiona dyskusja.

W podsumowaniu obrad serdecznie podziękowano uczestnikom za przybycie i aktywne uczestnictwo w konferencji. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili merytoryczną stronę konferencji. Należy podkreślić, że zakres tematyczny referatów przygotowanych przez autorów różnych środowisk oraz ożywiona dyskusja potwierdzają celowość organizowania konferencji poświęconych tematyce rozwoju województwa podlaskiego.

Przewodnicząca Komitetu OrganizacyjnegoDr Anna Dyhdalewicz


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość