Strona główna

Podyplomowe studia kwalifikacyjne


Pobieranie 49.54 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar49.54 Kb.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

SPECJALISTA EDUKACJI DOROSŁYCH (ANDRAGOG)Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do pracy dydaktycznej z ludźmi dorosłymi. Absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie jako specjalista, trener prowadzący warsztaty w: działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze edukacji dorosłych


i wspomagania zatrudnienia, jako trener, autor programów, specjalista w działach związanych z zarządzaniem karierą i rozwojem zawodowym. Podczas studiów realizowane są zagadnienia dotyczące m. in.: psychologicznych uwarunkowań uczenia się dorosłych, podstawowych zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, barier
w komunikowaniu się, sztuki profesjonalnej prezentacji, sposobów radzenia sobie ze stresem, konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania, a także diagnozy potrzeb edukacyjnych i aktywizujących metod w pracy z grupą szkoleniową.

Adresaci:

Studia skierowane są do nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli akademickich, wykładowców i trenerów, pracowników systemu doskonalenia nauczycieli oraz przedstawicieli nadzoru pedagogicznego.Czas trwania: 3 semestry - 360 godzin dydaktycznych i 60 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa zjazdy w miesiącu.
Opłata za studia: Opłata za studia wynosi 4200 zł (możliwa płatność w trzech ratach po 1400 zł).

Kandydaci na studia składają:

- podanie o przyjęcie na studia,


- ankietę kandydata,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopię,
- kserokopię dwóch stron dowodu osobistego,
- dwie aktualne fotografie kandydata zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dowodów osobistych,
- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
- zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia

lub oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia słuchacza (jeśli pracodawca finansuje

studia pracownikowi).

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe".

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej – niezbędnej liczby kandydatów
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

www.cku.pwsz.legnica.edu.pl

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 104, budynek C


e-mail:podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl


WYKAZ PRZEDMIOTÓW

I semestr

L.p.

Przedmiot


L. godz.

Punkty ECTS

1

Dydaktyka nauczania dorosłych

30

5

2

Psychologiczne aspekty nauczania dorosłych

30

5

3

Psychologia człowieka dorosłego

15

3

4

Trening umiejętności psychospołecznych

25

4

5

Psychopedagogika

20

3

6

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych

15

3

7

Metodyka pracy z dorosłymi

15

4

8

Prawne aspekty edukacji dorosłych w Polsce i Unii Europejskiej

15

3

Razem:

165

30


II semestr

L.p.

Przedmiot


L. godz.

Punkty ECTS

1

Andragogiczne teorie uczenia się

20

4

2

Zarządzanie projektami w edukacji dorosłych

15

4

3

Andragogika z elementami gerontologii

10

4

4

Etyka zawodu nauczyciela

10

4

5

Kompetencje mediacyjne edukatorów

15

4

6

Seminarium

10

5

7

Praktyka

30

5

Razem:

110

30


III semestr

L.p.

Przedmiot


L. godz.

Punkty ECTS

1

Poradnictwo andragogiczne

20

4

2

Problemy współczesnych rodzin

10

3

3

Warsztat pracy z rodzicami

20

3

4

Dokumentacja pracy nauczyciela

10

3

5

Sztuka profesjonalnej prezentacji

25

4

6

Warsztat radzenia sobie ze stresem zawodowym

20

3

7

Seminarium

10

5

8

Praktyka

30

5

Razem:

145

30


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość