Podyplomowe studia kwalifikacyjnePobieranie 49.54 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar49.54 Kb.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. WITELONA w LEGNICY

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

SPECJALISTA EDUKACJI DOROSŁYCH (ANDRAGOG)Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do pracy dydaktycznej z ludźmi dorosłymi. Absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie jako specjalista, trener prowadzący warsztaty w: działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze edukacji dorosłych


i wspomagania zatrudnienia, jako trener, autor programów, specjalista w działach związanych z zarządzaniem karierą i rozwojem zawodowym. Podczas studiów realizowane są zagadnienia dotyczące m. in.: psychologicznych uwarunkowań uczenia się dorosłych, podstawowych zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, barier
w komunikowaniu się, sztuki profesjonalnej prezentacji, sposobów radzenia sobie ze stresem, konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania, a także diagnozy potrzeb edukacyjnych i aktywizujących metod w pracy z grupą szkoleniową.

Adresaci:

Studia skierowane są do nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli akademickich, wykładowców i trenerów, pracowników systemu doskonalenia nauczycieli oraz przedstawicieli nadzoru pedagogicznego.Czas trwania: 3 semestry - 360 godzin dydaktycznych i 60 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa zjazdy w miesiącu.
Opłata za studia: Opłata za studia wynosi 4200 zł (możliwa płatność w trzech ratach po 1400 zł).

Kandydaci na studia składają:

- podanie o przyjęcie na studia,


- ankietę kandydata,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopię,
- kserokopię dwóch stron dowodu osobistego,
- dwie aktualne fotografie kandydata zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dowodów osobistych,
- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
- zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia

lub oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia słuchacza (jeśli pracodawca finansuje

studia pracownikowi).

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe".

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej – niezbędnej liczby kandydatów
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

www.cku.pwsz.legnica.edu.pl

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 104, budynek C


e-mail:podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl


WYKAZ PRZEDMIOTÓW

I semestr

L.p.

Przedmiot


L. godz.

Punkty ECTS

1

Dydaktyka nauczania dorosłych

30

5

2

Psychologiczne aspekty nauczania dorosłych

30

5

3

Psychologia człowieka dorosłego

15

3

4

Trening umiejętności psychospołecznych

25

4

5

Psychopedagogika

20

3

6

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych

15

3

7

Metodyka pracy z dorosłymi

15

4

8

Prawne aspekty edukacji dorosłych w Polsce i Unii Europejskiej

15

3

Razem:

165

30


II semestr

L.p.

Przedmiot


L. godz.

Punkty ECTS

1

Andragogiczne teorie uczenia się

20

4

2

Zarządzanie projektami w edukacji dorosłych

15

4

3

Andragogika z elementami gerontologii

10

4

4

Etyka zawodu nauczyciela

10

4

5

Kompetencje mediacyjne edukatorów

15

4

6

Seminarium

10

5

7

Praktyka

30

5

Razem:

110

30


III semestr

L.p.

Przedmiot


L. godz.

Punkty ECTS

1

Poradnictwo andragogiczne

20

4

2

Problemy współczesnych rodzin

10

3

3

Warsztat pracy z rodzicami

20

3

4

Dokumentacja pracy nauczyciela

10

3

5

Sztuka profesjonalnej prezentacji

25

4

6

Warsztat radzenia sobie ze stresem zawodowym

20

3

7

Seminarium

10

5

8

Praktyka

30

5

Razem:

145

30

: zalaczniki -> SP ULOTKI
zalaczniki -> Chojnów: Utrzymanie terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa od dnia 01. 04. 2011 r do dnia 30. 11. 2011 r. Numer ogłoszenia: 23596 2011; data zamieszczenia: 16. 02. 2011
zalaczniki -> Konkurs ekologiczny dla najmłodszych
zalaczniki -> Międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej „Wzajemne wzbogacenie literatur słowiańskich: doświadczenia analizy naukowej”
zalaczniki -> Uchwała Nr 204/603/06 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 listopada 2006 r w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Rozbudowę Powiatowego Centrum Ratownictwa Medycznego”
zalaczniki -> Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44
zalaczniki -> Konkurs matematyczny
zalaczniki -> Konkurs polonistyczny gimnazjum motyw przewodni
zalaczniki -> Konkurs matematyczny gimnazjum
zalaczniki -> Projekt pn.: „Klub Przedszkolaka” realizowany przez Gminę Susz, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia kompetencji w
SP ULOTKI -> Studia podyplomowe animacja czasu wolnego
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy