Strona główna

Politechnika Koszalińska


Pobieranie 46.31 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar46.31 Kb.

Politechnika KoszalińskaKarta Przedmiotu


Data


01.10.2011

Wydział

Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Kod

WBiIŚ

Kierunek

Geodezja i Kartografia

Kod

G

Specjalność

Geodezja Gospodarcza

Kod

GG

Rodzaj studiów

Stacjonarne I stopnia

Kod

S_I

Przedmiot

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 1

Kod

FT1

Przedmiot /English/


Semestr

3

Kod

3

Forma zajęć

Wyk.

Ćw.

Lab.

Proj.

Lek.

Semin.Godziny / Forma zaliczenia

2 Zo
2 Zo
PKT. ECTS

4
2
Pracownik odpowiedzialny

dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PKKatedra/Zakład

Geoinformatyki
1. Konspekty kursów i wykaz zalecanej literatury

Literatura podstawowa:


1. Podstawy fotogrametrii

Autor: Z. Kurczyński, R. Preuss


Wydawnictwo: WPW 2004
2. Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi

Autor: Z. Kurczyński


Wydawnictwo: WPW 2006
3. Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej

Autor: Z. Sitek


Wydawnictwo: Wydawnictwo AGH 2000
Literatura uzupełniająca:
1. Fotogrametria,

Autor: J. Buttowt, R. Kaczyński

Wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna, 2003Kurs egzaminacyjny Wykład:
1. Wiadomości ogólne. Przedmiot fotogrametrii. Rola fotogrametrii i teledetekcji w SIP. Podział fotogrametrii i rys historyczny. Kamera obscura. Fotograficzne kamery lotnicze. Obiektyw. Warunek uzyskania poprawnego (ostrego) obrazu. Stałą kamery. Migawka. Kaseta (ładownik) kamery lotniczej. Sposoby wyrównania błon lotniczych. Podwieszenie kamer lotniczych. Elementy orientacji wewnętrznej kamery i klasyfikacja kamer lotniczych.
2. Schemat procesu fotografowania terenu. Digitalizacja (skanowanie) zdjęć lotniczych. Obraz cyfrowy. Charakterystyka obrazy cyfrowego. Histogram. Skanery fotogrametryczne. Kalibracja geometryczna i radiometryczna skanera.
3. Ogólne informacji o lotach fotogrametrycznych. Materiały fotograficzne. Projektowanie i wykonanie zdjęć lotniczych.
4. Grupa czynników wyznaczających charakterystykę radiometryczną obrazu (jakość fotograficzną). Zdolność rozdzielcza układu optycznego i materiału fotograficznego. Wpływ oświetlenia i atmosfery na jakość zdjęć. Sprawdzanie i ocena jakości fotograficznej i fotogrametrycznej zdjęć.
5. Zdjęcie jako rzut środkowy. Zniekształcenia geometryczne zdjęć lotniczych. Dystorsja układu optycznego. Kalibracją kamery lotniczej. Deformacja materiału fotograficznego.
6. Teoretyczne podstawy fotogrametrii. Układy współrzędnych stosowane w fotogrametrii. Układ współrzędnych tłowych zdjęcia. Elementy orientacji wewnętrznej i zewnętrznej zdjęcia. Układy współrzędnych przestrzennych stosowanych w fotogrametrii. Warunek kolinearności. Zależności matematyczne między współrzędnymi punktów na płaszczyźnie obrazowej i płaszczyźnie przedmiotowej.
7. Cechy geometryczne zdjęć lotniczych: skala zdjęcia, liniowe zniekształcenia na zdjęciu spowodowane jego nachyleniem, liniowe. Zniekształcenia na zdjęciu spowodowane rzeźbą terenu.
8. Efekt stereoskopowy i model stereoskopowy. Ostrość wzroku stereoskopowego. Obserwacja stereoskopowa zdjęć.


3. g
4. g


2. g


5. g

3. g

6. g

4 g.


3 g.Kurs nieegzaminacyjny Laboratorium:

  1. Aparaty fotograficzne. Kamery lotnicze i naziemne. Materiały fotograficzne. Fotografowanie obiektów.

  2. Schematy układu skanerów. Skanowanie zdjęć. Wstępne przetwarzanie obrazu cyfrowego. Histogram. Metody interpolacji i filtracji. Zmiana skali obrazu cyfrowego. Piramida obrazów.

  3. Projekt nalotu fotogrametrycznego do opracowań mapowych.

  4. Ocena fotograficzna i fotogrametryczna zdjęć lotniczych.

  5. Analiza pojedynczego zdjęcia lotniczego. Skala zdjęcia. Liniowe zniekształcenia na zdjęciu spowodowane jego nachyleniem. Liniowe zniekształcenia na zdjęciu spowodowane rzeźbą terenu.

  6. Kolokwium 1.

  7. Efekt stereoskopowy i model stereoskopowy. Obserwacja stereoskopowa zdjęć. Badanie zdolności widzenia stereoskopowego. Zakładanie projektu na CFSR Dephos.

4g
4g


6g

2 g


6 g

2 g
6gKursy poprzedzające Kody:

RW

IG
2. ProwadzącyData


01.10.2011

Rok akademicki / semestr

2011/2012 sem. zimowy

Odpowiedzialny za kurs (prowadzący wykład)

dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK

Prowadzący laboratorium

mgr inż. Tomasz Oberski, mgr Zofia Szczepaniak-Kołtun, mgr inż. Tomasz Kogut


3. Forma i warunki zaliczenia


Wykład:

Zaliczenie/kolokwium


Laboratorium:

Zaliczenie sprawozdań, obecność, kolokwium4. Efekty kształcenia


Wykład:


Podstawowa wiedza o projektowaniu nalotu zdjęć lotniczych, digitalizacji zdjęć, rodzaje zniekształceń na zdjęciach lotniczych, ocenie fotograficznej i fotogrametrycznej zdjęć.

Laboratorium:


Pozyskanie praktycznych nawyków pracy ze zdjęciami lotniczymi. Analiza pojedynczego zdjęcia, ocena zniekształceń punktów spowodowanych nachyleniem zdjęcia i rzeźbą terenu. Wyznaczanie skali zdjęcia. Efekt stereoskopowy i widzenie przestrzenne.

Pracownik odpowiedzialny Kierownik Katedry / Zakładu

za przedmiot (prowadzący wykład)

--------------------------------------- -----------------------------------------


Przewodniczący Komisji Dziekan / ProdziekanProgramowej

--------------------------------------- ---------------------------------


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość