Strona główna

Polityka: Świadczenia Pracownicze


Pobieranie 26.51 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar26.51 Kb.

Kraj/Region: Polska

Polityka: Świadczenia PracowniczeRegulamin

korzystania ze sklepiku firmowego Unilever Polska

przy Biurze Głównym w Warszawie


Definicje:

Sklepik firmowy Unilever – jednostka sprzedająca produkty wytwarzane i dystrybuowane przez podmioty z Grupy Unilever, dostępny wyłącznie dla pracowników spółek Unilever poprzez aplikacje internetową


Aplikacja internetowa – narzędzie internetowe umożliwiająca składanie zamówień w sklepiku pracowniczym, dostępna pod adresem www.sklepik.unilever.pl
Magazyn – fizyczny sklep mieszczący się przy ulicy Postępu 19 w Warszawie,
zakres obsługi: wydawanie zamówień złożonych za pośrednictwem aplikacji internetowej, sprzedaż produktów pozalimitowych, wysyłanie paczek dla działu sprzedaży
Unilever Store – fizyczny sklep obsługujący bieżące wydawanie zamówień złożonych za pośrednictwem aplikacji internetowej, mieszczący się na Alejach Jerozolimskich 134 w Warszawie w siedzibie głównej Unilever
Nabywca – osoba uprawniona do dokonywania zakupów i ich odbioru

Produkty pozalimitowe – są to produkty przeznaczone do odręcznej sprzedaży poza obowiązującym limitem kwotowym i systemem sprzedaży internetowej. Są to produkty, które ze względu na zbyt krotki termin przydatności do użytku, mogą ulec przeterminowaniu w sklepiku.
 1. Osoby uprawnione

1.1.
Nabywcami są pracownicy: • Biura Głównego (których miejscem pracy jest Warszawa)

 • Działu Sprzedaży (w terenie)

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, emeryci i renciści oraz osoby, które otrzymały indywidualna zgodę Dyrektora Działu HR.

1.2.
Nabywca w chwili odbioru produktów (w momencie drukowania paragonu i wydania przez sklepik firmowy zamówienia) musi spełniać powyższe warunku tj. być związanym z firmą Unilever Polska umową o pracę, być emerytem lub rencistą, posiadać ważną indywidualną zgodę Dyrektora Działu HR.

1.3.
Osoba, która otrzymała indywidualną zgodę na użytkowanie sklepiku oraz przełożony tej Osoby zobligowani są do natychmiastowego poinformowania Administratora sklepiku o ustaniu stosunku pracy. Administrator sklepiku, ma prawo do dezaktywowania konta użytkownika, który korzystał ze sklepiku na podstawie indywidualnej zgody, jeśli ma podstawy to stwierdzenia, iż dana osoba, nie jest już powiązana z Unilever Polska żadną formą współpracy.

1.4.
Dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu (emeryci, renciści, osoby przebywające na urlopach macierzyńskich oraz wychowawczych), sprzedaż będzie mogła być realizowana bezpośrednio w Magazynie pod warunkiem, że zaakceptują mniejsze możliwości wyboru towarów z powodu wcześniejszej ich rezerwacji przez system internetowy
 1. Przedmiot sprzedaży

2.1.
Asortymentem oferowanym do sprzedaży są produkty niepełnowartościowe tj. • produkty, których okres przydatności do spożycia dobiega końca,

 • produkty w uszkodzonych opakowaniach,

 • produkty w nieaktualnych opakowaniach,

 • produkty wycofane z produkcji.

Uszkodzone produkty są dopuszczone do sprzedaży pod warunkiem, że uszkodzenie nie wpływa na przydatność towaru.

2.2
Towary oznaczone skrótem MIX pochodzą z opakowań zbiorczych, w których znajdują się różne rodzaje jednego produktu w nieokreślonych proporcjach. W takiej sytuacji pracownik w paczce otrzyma losowo wyjęty produkt z takiego opakowania.

2.3.
Asortyment oferowanych produktów jest ograniczony stanami magazynowymi Magazynu Centralnego Unilever w Piotrkowie Trybunalskim i w związku z tym zastrzeżenia, co do rodzaju i ilości dostępnych produktów nie będą rozpatrywane.

2.4.
Zastrzegamy możliwość limitowania ilości zamawianych produktów oraz liczby miesięcznie składanych zamówień przez Pracownika.

2.5.
Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. 1. Składanie i realizacja zamówień

3.1
Zakupy dokonywane są w ramach miesięcznego limitu określonego w aplikacji. Niewykorzystany limit nie przechodzi na miesiąc następny. W przypadku, gdyby zamówiony produkt nie nadawał się do sprzedaży, produkt taki nie zostanie wydany, a jego wartość ponownie zasili limit.

3.2.
Dla pracowników Biura Głównego i pracowników Działu Sprzedaży z terenu Warszawy zamówione produkty są przygotowywane do odbioru w zależności od wybranej przez pracownika opcji w Magazynie lub Unilever Store przez trzy dni robocze od dnia, który zostanie podany przez system po złożeniu i akceptacji zamówienia, (datę realizacji zamówienia [przygotowania zamówienia do odbioru] można sprawdzić w zakładce Aktualne Zamówienia w kolumnie: Data złożenia/przygotowania zamówienia).

Wybór miejsca odbioru zamówienia dokonuje się w chwili zatwierdzania formy płatności zgodnie z poniższym opisem: • Gotówka – odbiór wyłącznie w Unilever Store w Biurze Głównym al. Jerozolimskich 134

 • Potrącenie –> jako miejsce zatrudnienia należy wybrać „HO”

  • „Sklepik – Magazyn” – odbiór zamówienia w Magazynie przy ul. Postępu 19

  • „Sklepik – Biuro Główne” – odbiór zamówienia w Unilever Store w Biurze Głównym al. Jerozolimskie 134

3.3.
System podaje datę odbioru w zależności od ilości wcześniej złożonych zamówień wyliczanej na podstawie limitów dziennych ustalonych w aplikacji internetowej. Czas odbioru zamówienia może ulec zmianie.

3.4.
Pracownicy Biura Głównego informacje o przygotowaniu zamówienia do odbioru będą otrzymywali pocztą email.

3.5. Pracownicy Działu Sprzedaży z terenu w Warszawie zobligowani są do sprawdzania terminu przygotowania zamówienia indywidualnie w zakładce Aktualne Zamówienia.
3.6.
Trzy dni robocze na odbiór zamówienia są jedynym terminem, w którym uprawniony pracownik może odebrać zamówienie ze sklepiku. Sklepik pracowniczy nie ma możliwości wydania zamówienia ani przed wyznaczonym dniem odbioru zamówienia ani po przekroczeniu 3 dni roboczych. Zastrzeżenia związane z przyspieszeniem bądź opóźnieniem terminu odbioru zamówienia nie będą rozpatrywane.

3.7.
Zamówienia dla pozostałych pracowników Działu Sprzedaży (spoza terenu Warszawy) realizowane są 1 raz w miesiącu (zwykle w ciągu ostatnich 2 dni roboczych każdego miesiąca) i są wysyłane na wybrany, w trakcie składania zamówienia, adres depotu lub konferencji arealnej. Wszelkie zmiany adresów dostaw dla Działu Sprzedaży w terenie muszą zostać zgłoszone przez osobę do tego upoważnioną (dedykowaną przez odpowiednią część sprzedaży: MT/TT, IC (Algida), Food Solutions) na min. 10 dni roboczych przed końcem miesiąca, zmiany po tym terminie mogą nie zostać uwzględnione podczas wysyłki.

3.8.
Zamówione produkty przez pracowników Biura Głównego i Działu Sprzedaży z terenu Warszawy powinny być odbierane w Magazynie lub Unilever Store osobiście. W trakcie odbioru zamówienia, Nabywca zobowiązany jest do okazania identyfikatora pracowniczego.

3.9.
Pracownicy mogą upoważnić inną osobę do odbioru zamówienia. Upoważnienie takie powinno zostać zgłoszone do sklepiku zgodnie z procedurą opisaną na stronie głównej sklepiku w części „Dokumenty -> upoważnienia”. Osoba upoważniona zobowiązana jest do potwierdzenia swojej tożsamości podczas odbioru zamówienia, w celu zweryfikowania zgodności z upoważnieniem.

3.10.
Pracownik jest zobowiązany do odebrania całości złożonego zamówienia,

3.11.
Pracownik odbierający zamówienie w ramach odbioru osobistego jest zobowiązany do przyniesienia ze sobą odpowiedniej torby na zakupy. Kartony, w których wydawane są produkty w Magazynie są wyłącznie opakowaniem zastępczym i mogą zostać przez obsługę sklepiku zatrzymane.

Zamówienia dostarczane do Unilever Store przywożone są w opakowaniach przeznaczonych wyłącznie do transportu dlatego Pracownik jest zobowiązany do posiadania odpowiedniej torby do zabrania zamówienia. 1. Reklamacje

4.1.
Reklamacje dotyczące miejsca dostawy lub zawartości paczek należy przekazywać, do osoby odpowiedzialnej za sklepik w Dziale Administracji Biura Głównego; • dla pracowników Biura Głównego i Działu Sprzedaży z terenu Warszawy w ciągu 3 dni od daty odbioru zamówienia,

 • dla pozostałych pracowników Działu Sprzedaży w ciągu 14 dni od momentu dostawy do depotu.

Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane

4.2.
Pracownik (lub osoba Upoważniona) odbierający zamówienie zarówno w Magazynie jak i w Unilever Store osobiście, jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości zamówienia na miejscu podczas odbierania zakupów w wyznaczonym do tego miejscu. Po sprawdzeniu zawartości paczki Nabywca zobowiązany jest do podpisania potwierdzenia odbioru całości zamówienia zgodnego ze stanem faktycznym.

4.3.
Pracownicy Działu sprzedaży w terenie odbierający zamówienie raz w miesiącu zobowiązani są do niezwłocznego sprawdzenia zawartości paczki. Wszelkie możliwe niezgodności należy przekazać do Administratora sklepiku nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu odbioru zamówienia. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie skanu paragonu oraz opisu sprawy przesłanego emailem do Administratora z załączeniem na kopii swojego Przełożonego (obowiązek załączania przełożonego nie dotyczy ASM, KAFM).

4.4.
Reklamacji nie podlega uszkodzenie produktów w związku z odbiorem paczki w opakowaniu zastępczym.
 1. Płatności

5.1.
Do każdego zamówienia zawsze będzie dołączony dokument sprzedaży.

5.2.
Płatności w sklepiku są dokonywane gotówką lub poprzez potrącenie należności z pensji, po wcześniejszym określeniu sposobu zapłaty w momencie dokonywania zamówienia. Potrącenie z wynagrodzenia jest dokonywane przez ES HR Services w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie Art. 91. §1. Kodeksu Pracy i dotyczy wyłącznie pracowników Unilever Polska

5.3.
Płatność gotówką za zamówienia składane przez aplikację jest możliwa wyłącznie podczas odbioru osobistego w Unilever Store w biurze głównym,

5.4

Pracownicy Unilever Polska: • Przebywający na urlopach wychowawczych,

 • Bezpłatnych urlopach,

oraz osoby posiadające indywidualną zgodę na korzystanie ze sklepiku mogą dokonywać płatności wyłącznie gotówką w sklepiku, niezastosowanie się do tego punktu będzie raportowane do przełożonego.

 1. Inne postanowienia

6.1.
Pracownik jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności podczas odbioru i transportu zakupów.

6.2.
Przenoszenie zakupów może odbywać się wyłącznie w sposób nie zasłaniający widoczności, w szczególności podczas schodzenia ze schodów (pracownik jest zobowiązany do trzymania się poręczy). 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.

Załącznik 3a. Regulamin korzystania ze sklepiku firmowego Ostatnia aktualizacja: 16.11.2015

Unilever Polska przy Biurze Głównym w Warszawie Strona z
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość