Strona główna

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego


Pobieranie 0.49 Mb.
Strona1/4
Data17.06.2016
Rozmiar0.49 Mb.
  1   2   3   4

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa WodnegoPYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

Opracował:
Jerzy Czeszko

Warszawa 2003


Słowo wstępne
Z roku na rok wzrasta ilość osób uprawiających sport i rekreację motorowodną. Wpływ na to ma niewątpliwie dość znaczna liberalizacja przepisów, możliwość wychodzenia łodziami śródlądowymi na dwumilowy pas wód morskiej linii brzegowej, tak jak możliwość uzyskania patentu sternika motorowodnego już przez 12 letnie dzieci. Jest coraz większy tłok na szlakach wodnych, na których sport i rekreacja spotyka się z żeglugą zawodową. Wymaga to, aby ci sezonowi, a często niedzielni motorowodniacy znali przepisy i umieli się posługiwać swoimi motorówkami jak profesjonaliści. Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że na przykład skuter wodny w rękach nie przeszkolonego „motorowodniaka” stanowi duże zagrożenie dla siebie i dla otoczenia. W programach szkoleniowych dużo miejsca poświęca się przepisom, ratownictwu i zagadnieniom bezpieczeństwa.

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego dąży do ujednolicenia wymagań egzaminacyjnych na patenty, a zwłaszcza patenty sternika i starszego sternika motorowodnego. Jedną z metod prowadzących do tego celu są opracowane zestawy pytań z modelową odpowiedzią. Jeżeli będą stosowane na wszystkich egzaminach motorowodnych, (na dzień dzisiejszy nie jest to obligatoryjne) poziom kursów w całej Polsce się wyrówna. Pytania obejmują praktycznie cały materiał programowy konieczny do opanowania na poszczególne patenty i stanowią dużą pomoc dydaktyczną dla egzaminujących i egzaminowanych. Oczywistym jest, że pytania z odpowiedziami nie eliminują podręczników.

Życzę wszystkim uczestnikom kursów motorowodnych, egzaminowanym dobrego opanowania sztuki pływania, a egzaminatorom satysfakcji z osiągnięć w szkoleniu.
Instrukcja do pytań na patenty motorowodne.

Egzamin


Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Teoria: część teoretyczna jest przeprowadzana w formie pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający w ciągu 75 minut musi odpowiedzieć na 30 pytań z wszystkich zagadnień tematycznych ujętych w pytaniach i rozwiązać zadanie na mapie (tylko zdający na starszego sternika motorowodnego).

Przykładowy zestaw pytań na sternika motorowodnego z zestawu: 5, 11, 15, 53, 59, 67, 76, 98, 110, 118, 126, 142, 171, 183, 188, 201, 211, 225, 230, 237, 260, 264, 269, 277, 297, 300, 305, 309, 317, 346. Zestaw ten ma pytania łatwiejsze, niżej punktowane np. 53, 171, 183 czy 230, które powinny być niżej punktowane i pytania trudne wyżej punktowane np. 11, 15, 59, 67, 118, 264.Praktyka: egzaminowany winien potwierdzić swoją umiejętność bezpiecznego prowadzenia łodzi motorowej i stosowania w praktyce wiadomości technicznych i nautycznych.

Egzaminowany winien wykonać: • Manewr „człowiek za burtą”,

 • Manewry odchodzenia i dochodzenia do nabrzeża, cumowanie, zwroty w wąskiej przestrzeni, zatrzymania na określonym kursie, stawanie na kotwicy,

 • Zawężanie cyrkulacji

 • Pływanie na kompas,

 • Namierzanie (zwykłe i krzyżowe),

 • Założenie kamizelki ratunkowej i pasa bezpieczeństwa,

 • Wykonanie ważnych węzłów: ósemka, płaski, ratowniczy, półsztyk, dwa półsztyki, szotowy, szotowy podwójny, knagowy.

Jerzy CzeszkoPYTANIA EGZAMINACYJNE

NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

Część ogólna


Lp.

Pytania

Odpowiedzi

1.

Jakie przepisy prawne regulują ruch na śródlądowych drogach wodnych?

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej, Dziennik Ustaw Nr 5 pozycja 43

2.

Gdzie są wykazane śródlądowe drogi wodne na których obowiązują przepisy żeglugowe?

Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych - Monitor Polski zał. do nr-u 4, poz. 20 z dnia 29. 01. 1992r. zał. nr 12.

3.

Jakie obowiązki ma kierownik statku, gdy chce wpłynąć na nieznany akwen?

1.Zapoznać się z obowiązującymi na danym akwenie przepisami, oznakowaniem dróg wodnych, przepisami specjalnymi.

2. Postarać się o mapy żeglugowe tego akwenu.4.

Dlaczego kierownik statku przed wpłynięciem na obce wody musi się poinformować o obowiązujących tam przepisach ?

Aby uwzględnił w swojej żegludze odstępstwa od ogólnych przepisów w zakresie ruchu żeglugowego, patentów, orzeczeń zdolności żeglugowej. Istnieje możliwość zakazu wpływania na niektóre akweny w ogóle lub w określonym czasie.

5.

Gdzie można się zapoznać z miejscowymi ograniczeniami żeglugowymi i gdzie można otrzymać informacje na ten temat?

W Urzędach Żeglugi Śródlądowej, Administracji Drogi Wodnej i Policji Wodnej.

6.

Gdzie można otrzymać bliższe informacje o specjalnych przepisach na niektórych drogach wodnych?

W Urzędach Żeglugi Śródlądowej, Administracji Dróg Wodnych i Policji Wodnej.

7.

Kto sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów żeglugowych na drogach wodnych?

Policja Wodna i inspektorzy Administracji Dróg Wodnych.

8.

Kto jest na statku odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów żeglugowych?

Kierownik statku.

9.

Co należy zrobić, jeżeli przed przystąpieniem do pływania nie wiadomo kto jest kierownikiem statku?

Gdy nie ustalono kto jest kierownikiem statku, a więcej osób ma uprawnienia do prowadzenia statku, to przed wypłynięciem należy ustalić odpowiedzialnego kierownika statku.

10.

Jak powinien się zachować kierownik statku, jeżeli jest pod wpływem działania alkoholu lub innych środków odurzających?

Nie może prowadzić statku.

11.

Jak brzmią podstawowe reguły zachowania się w ruchu na śródlądowych drogach wodnych?

Wszyscy uczestnicy ruchu mają obowiązek przestrzegania zasad bezpiecznego prowadzenia statku, aby nie zagrażać innym statkom i nie doprowadzać do sytuacji, w których uniknięcie zderzenia lub uszkodzenia jest nieuniknione.

12.

Kiedy można odstąpić od przestrzegania przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych?

Przy grożącym bezpośrednio niebezpieczeństwie kierownicy statków muszą podjąć wszystkie działania aby je uniknąć, również gdy są przy tym zmuszeni naruszyć obowiązujące przepisy.

13.

Jak powinien się zachować kierownik statku, jeżeli w jego pobliżu zdarzył się wypadek?

Każdy kierownik statku ma obowiązek udzielenia natychmiastowej pomocy, również wtedy, gdy naraża to na niebezpieczeństwo jego statek.

14.

Jak powinien się zachować kierownik statku podczas wypadku, gdy zagraża niebezpieczeństwo osobom znajdującym się na pokładzie?

Kierownik statku musi podjąć wszystkie środki, aby zapobiec zagrażającemu niebezpieczeństwu.

15.

Jak należy się zachować po zderzeniu?

Podstawową zasadą jest udzielenie pierwszej pomocy, statek usunąć z drogi wodnej, zanotować dane osób i statków biorących udział w zderzeniu. Zawiadomić Policję Wodną.16.

Na co należy zwracać szczególną uwagę podczas wysokiej wody (pływy, powódź)?

1. Na ewentualne ograniczenie szybkości.

2. Na ewentualne ograniczenie szerokości drogi wodnej.

3. Ustawienie UKF na odbiór.

4. Na ewentualny zakaz pływania w ogóle.17.

Do jakiej długości na śródlądowych drogach wodnych statek jest zaliczany do małych statków?

Gdy jego długość jest mniejsza od 15 m.

18.

Kiedy według przepisów na śródlądowych drogach wodnych statek sportowy nie jest zaliczany do małych statków?

Gdy jego długość wynosi 15 m lub więcej.

Gdy przewozi więcej niż 12 pasażerów nie zależnie od długości.19.

Kiedy statek nie znajduje się „w ruchu”?

Jeżeli stoi na kotwicy, jest przycumowany do brzegu albo leży na mieliźnie.

20.

Kiedy statek żaglowy uważa się za statek o napędzie mechanicznym?

Jeżeli płynie pod żaglami i na silniku lub tylko na silniku.

21.

Którą stronę statku uważa się za nawietrzną?

Burta (strona) statku (jachtu) wystawiona na działanie wiatru.

22.

Którą stronę statku uważa się za zawietrzną?

Burta (strona) statku (jachtu) przeciwna do nawietrznej.

23.

Co rozumie się pod pojęciem:

1. pogoda o złej widoczności?

2. nocy?


1. Ograniczenie widzialności przez mgłę, opady śniegu, silnego deszczu itp.

2. Czas od zachodu do wschodu słońca.24.

Jakie oznakowanie stosuje się na statkach sportowych?

1. Numer rejestracyjny,

2. Nazwa statku lub inny znak rozpoznawczy np. klubowy

3. Nazwisko i miejsce zamieszkania właściciela statku.


25.

Kto przydziela numer rejestracyjny statkowi sportowemu?

Terytorialnie przynależny Urząd Żeglugi Śródlądowej.(Obowiązuje jeszcze tylko w 2001 roku).

Inspektorzy PZMWiNW lub PZŻ.26.

Co zawierają znaki rozpoznawcze związku sportowego lub klubu?

1. Nazwę statku i numer.

2. Skrót nazwy klubu i numer.

3. Skrót nazwy związku i numer.


27.

Jak powinien być oznakowany statek sportowy?

Obustronnie na dziobie, 10cm wys. pismo ciemne na jasnym tle lub jasne pismo na ciemnym tle.

28.

Kiedy statek sportowy musi być zarejestrowany w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej?

Gdy posiada silnik wbudowany na stałe.(Obowiązuje jeszcze tylko w 2001 roku).

29.

Jakie dokumenty musi posiadać przy sobie kierownik statku?

1. Patent sternika lub starszego sternika motorowodnego.

2. Karta rejestracyjna statku.

3. Świadectwo zdolności żeglugowej małego statku.


30.

Jakie przepisy muszą być przestrzegane odnośnie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych?

1. Urządzenie musi mieć legalizację.

2. Na statku musi być osoba z uprawnieniami do obsługi urządzeń radiowych.31.

Co należy zrobić przy zbliżaniu się do śluzy mając na pokładzie UKF?

Wybrać odpowiedni kanał nadawania i zameldować się na śluzie.

32.

Na co należy zwracać uwagę przy wchodzeniu do portu?

1. Przestrzeganie przepisów portowych.

2. Nie wytwarzać wysokiej fali lub nadmiernego prądu ssania pędnika.

3. Przestrzegać ograniczeń szybkości.

4. Uzyskać ewentualną zgodę na wejście do portu.33.

Dlaczego nie wolno kotwiczyć w kanałach?

Aby nie uszkodzić dna kanału i nie przeszkadzać żegludze.

34.

Co oznacza określenie „statek o napędzie mechanicznym”?

Oznacza każdy statek wprowadzany w ruch przez maszynę.

35.

Co oznacza określenie „statek”?

Oznacza statek żeglugi śródlądowej, w tym mały statek lub prom, a także urządzenie pływające i statek morski.

36.

Co oznacza określenie „statek żaglowy”?

Oznacza każdy statek poruszający się za pomocą żagli; statek poruszający się równocześnie za pomocą żagli i maszyny uważany jest za statek o napędzie mechanicznym.

37.

Co oznacza „statek zajęty połowem”?

Statek łowiący sieciami, sznurami haczykowymi włokami lub innymi narzędziami połowu, które ograniczają jego zdolność manewrową; określenie to nie obejmuje statku łowiącego włóczonymi sznurami haczykowymi lub innymi narzędziami połowu, które nie ograniczają zdolności manewrowej.

38.

Co oznacza określenie „na postoju”?

Oznacza statek, inny obiekt pływający lub scalone materiały pływające stojące pośrednio lub bezpośrednio na kotwicy lub przycumowane do brzegu.

39.

Co oznacza określenie „w ruchu”?

Oznacza statek, inny obiekt pływający lub scalone materiały pływające nie stojące pośrednio albo bezpośrednio na kotwicy, nie przycumowane do brzegu i nie osiadłe na mieliźnie.

40.

Co oznacza określenie „statek pasażerski”?

Oznacza statek, który jest zbudowany lub przystosowany do przewozu więcej niż 12 pasażerów.

41.

Co oznacza określenie „głębokość tranzytowa”?

Oznacza najmniejszą głębokość szlaku żeglownego określonego odcinka drogi wodnej.

42.

Co to jest Urząd Żeglugi Śródlądowej?

Jest to właściwy terytorialnie Urząd Żeglugi Śródlądowej.

43.

Co to jest administracja drogi wodnej?

Jest to właściwa terytorialnie okręgowa dyrekcja gospodarki wodnej.

44.

Jakie statki sportowe można prowadzić mając patent:

1. Sternika motorowodnego?

2. Starszego sternika motorowodnego?


1. Statki sportowe z silnikiem przyczepnym lub wbudowanym o pojemności do 1000 cm3.

2. Statki sportowe z silnikiem bez ograniczenia pojemności i długości na śródlądowych drogach wodnych i 20 Mm od brzegu na wodach morskich statki o długości do 24 m.45.

Na jakich wodach jest ważny patent sternika i starszego sternika motorowodnego?

Patent sternika na śródlądowych drogach wodnych a patent starszego sternika na śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach do 20 Mm od brzegu.

46.

Kiedy sternikowi może być zabrany patent motorowodny?

Kiedy ze względów zdrowotnych jest niezdolny do prowadzenia łodzi lub zachował się nieodpowiedzialnie.

47.

Jakie zasady ruchu należy przestrzegać podczas uprawiania żeglugi statkiem sportowym?

 1. Statek powinien płynąć skrajem szlaku żeglownego po prawej stronie,

 2. Nie wolno płynąć samospławem po linii nurtu,

 3. Odległość od innych powinna być bezpieczna, przy przecinaniu kursu nie może być mniejsza niż 100m

 4. Inne statki niż sportowe korzystają z pierwszeństwa przepływania pod mostami, w wąskich przejściach,

 5. Nie wolno cumować lub dobijać do innych statków w ruchu, jak również płynąć w obszarze działania prądów wstecznych powstających za rufą statków o napędzie mechanicznym,

 6. Szybkość statku nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi,

 7. Nie wolno uprawiać żeglugi w czasie trudnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych.

48.

Z ilu statków sportowych i turystycznych może się składać pociąg holowniczy?

 1. 10 statków przy holowaniu szeregowym,

 2. 3 statki przy holowaniu równoległym.

49.

Co to są imprezy sportowe i turystyczne na śródlądowych drogach wodnych i zasady ich organizacji?

 1. Regaty, treningi, zawody oraz inne imprezy wymagające zgromadzenia statków na określonym odcinku drogi wodnej,

 2. Każda impreza musi mieć kierownika lub sędziego odpowiedzialnego za sprawne i bezpieczne jej przeprowadzenie,

 3. Zabezpieczenie w odpowiednią ilość jednostek ratowniczych,

 4. 10 dni przed terminem imprezy złożyć wniosek w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w celu uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

50.

Jakie powinno być wyposażenie przystani statków sportowych i turystycznych?

 1. Regulamin przepisów porządkowych,

 2. Zbiór przepisów o uprawianiu żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,

 3. Łódź ratunkowa z wyposażeniem,

 4. Koła ratunkowe z linkami,

 5. Boshaki ratownicze.Dzienna i nocna sygnalizacja statków w ruchu i na postoju


51.

Jakie kolory świateł mogą mieć statki?

Światła statków mogą mieć następujące kolory:

 • Niebieski,

 • Zielony

 • Biały,

 • Żółty,

 • Czerwony.

52.

Jaki łuk widnokręgu oświetlają i jakiego są koloru poszczególne światła na statku?

Światło masztowe: białe 2250,

Światła burtowe: lewa burta czerwone 112030

prawa burta zielone 112030

Światło rufowe: białe 135053.

Kiedy światła pokładowe statku powinny być zapalone?

W nocy i przy ograniczonej widzialności w dzień.

54.

Jakie światła pokładowe wolno stosować na statkach sportowych?

Światła: masztowe (topowe), burtowe i rufowe.

55.

Jakim wymaganiom winny odpowiadać światła pokładowe statku?

Muszą posiadać atest PRS lub CE.

56.

Widzimy niżej pokazane światła. Jaki statek nosi te światła?

Statek o napędzie mechanicznym w ruchu, widzimy jego przód.

57.

Widzimy niżej pokazane światła. Jaki statek nosi te światła?


Statek o napędzie mechanicznym w ruchu, widzimy jego prawą burtę.

58.

Widzimy niżej pokazane światła. Jaki statek lub zestaw nosi te światła?Statek o napędzie mechanicznym, o długości 110 m lub większej, lub zestaw pchany (holownik), o szerokości do 12 m i długości do 110 m.

59.

Po czym poznamy początek i koniec zestawu holowanego:

1. W dzień?

2. W nocy?


1. W dzień pierwszy statek nosi żółty walec z białym i czarnym pasem u góry i dołu, ostatni statek żółtą kulę.

2. W nocy pierwszy statek nosi dwa białe światła topowe jedno nad drugim, ostatni statek światło białe widoczne ze wszystkich stron i rufowe.60.

Co oznaczają niżej pokazane sygnały dzienne?1. Pierwszy statek zestawu holowanego za dnia,

2. Ostatni statek zestawu holowanego za dnia.61.

Jakie światła nosi zestaw pchany?

Trzy światła ustawione w trójkąt masztowe na lewej przedniej barce pchanej, masztowe na pozostałych przednich barkach, burtowe i trzy rufowe na pchaczu.

62.

Widzimy niżej pokazane światła. Jaki statek lub zestaw nosi te światła?

Zestaw pchany w ruchu widziany z przodu.

63.

Widzimy niżej pokazane światła. Jaki statek lub zestaw nosi te światła?


Zestaw pchany widziany z tyłu.

64.

Widzimy niżej pokazane światła. Jaki statek lub zestaw nosi te światła?


Zestaw pchany widziany z tyłu, który jest holowany.

65.

Widzimy statek z niżej pokazanymi światłami. Jaki statek nosi takie światła?


Prom płynący na uwięzi.

66.

Widzimy statek z niżej pokazanymi światłami. Jaki statek nosi takie światła?

Prom wolno płynący widziany z przodu.

67.

Jakie światła muszą nosić małe statki i jak muszą być zamontowane? Na schematy nanieść trzy możliwości podając ich kolory i kąty świecenia.

68.

Jakie możliwości noszenia świateł występują na śródlądowych drogach wodnych na małych jachtach motorowych i żaglowych?

1. Światło białe widziane ze wszystkich stron. Przy zbliżaniu się do innego statku powinno się pokazać drugie światło. Statek mniejszy niż 7 m.

2. Światło białe widoczne ze wszystkich stron i światła burtowe.

3. Światła: masztowe, burtowe położone razem lub w jednej latarni i rufowe.

4. Światła: masztowe, burtowe i rufowe.5. Światła: burtowe i rufowe lub burtowe, rufowe i na maszcie czerwone nad zielonym widoczne ze wszystkich stron. (Jachty żaglowe)

69.

Jakie światła muszą nosić małe statki bez napędu mechanicznego?

Białe światło widziane ze wszystkich stron.

70.

Widzimy przed sobą niżej pokazane światła. Co one oznaczają i jak należy się zachować?Urządzenie pływające podczas pracy, statki na mieliźnie lub zatopione. Szlak żeglowny jest wolny z obu stron. Ograniczyć szybkość ruchu, aby nie wytwarzać wysokiej fali lub nadmiernego prądu ssania pędnika.

71.

Widzimy przed sobą niżej pokazane znaki. Co one oznaczają i jak należy się zachować?
Pracujące urządzenie pływające podczas pracy, statki na mieliźnie lub zatopione. Szlak żeglowny jest wolny z obu stron. Ograniczyć prędkość ruchu, aby nie wytwarzać wysokiej fali lub nadmiernego prądu ssania pędnika.

72.

Widzimy przed sobą na szlaku wodnym niżej pokazane światła. Co one oznaczają i jak należy się zachować?
Urządzenie pływające podczas pracy, statki na mieliźnie lub zatopione. Szlak żeglowny jest tylko po stronie czerwono-białej. Po stronie czerwonej szlak żeglowny jest zamknięty. Ograniczyć prędkość ruchu, aby nie wytwarzać wysokiej fali lub nadmiernego prądu ssania pędnika.

73.

Widzimy przed sobą na szlaku wodnym niżej pokazane znaki. Co one oznaczają i jak należy się zachować?Urządzenie pływające podczas pracy, statki osiadłe na mieliźnie lub zatopione. Szlak żeglowny jest tylko po stronie czerwono-białej. Po stronie czerwonej szlak żeglowny jest zamknięty. Ograniczyć prędkość ruchu, aby nie wytwarzać wysokiej fali lub nadmiernego prądu ssania pędnika.

74.

Widzimy przed sobą na szlaku wodnym niżej pokazane światła. Co one oznaczają i jak należy się zachować?Urządzenie pływające podczas pracy. Szlak żeglowny jest tylko po stronie zielonej. Po stronie czerwonej szlak żeglowny jest zamknięty.


75.

Widzimy przed sobą na szlaku wodnym niżej pokazane znaki. Co one oznaczają i jak należy się zachować?Urządzenie pływające podczas pracy. Szlak żeglowny jest tylko po stronie zielonych dwóch podwójnych stożków. Po stronie czerwonej szlak żeglowny jest zamknięty.


76.

Widzimy przed sobą na szlaku wodnym niżej pokazane znaki. Co one oznaczają i jak należy się zachować?Urządzenie pływające podczas pracy. Szlak żeglowny jest tylko po stronie znaku zielono - biało-zielonego. Po stronie znaku czerwono - biało-czerwonego szlak żeglowny jest zamknięty.


77.

Widzimy przed sobą na szlaku wodnym niżej pokazane światła. Co one oznaczają i jak należy się zachować?Urządzenie pływające podczas pracy. Szlak żeglowny jest po obu stronach.

78.

Widzimy przed sobą na szlaku wodnym niżej pokazane znaki. Co one oznaczają i jak należy się zachować?Urządzenie pływające podczas pracy. Szlak żeglowny jest po obu stronach.

79.

Widzimy przed sobą na szlaku wodnym niżej pokazane znaki. Co one oznaczają i jak należy się zachować?Urządzenie pływające podczas pracy. Szlak żeglowny jest po obu stronach.

80.

Widzimy statek z niebieskim migającym światłem. Jaki to statek?

Statek organów kontroli lub straży pożarnej w akcji.

81.

Widzimy statek z niebieskim światłem. Jaki to statek?

Statek posiada łatwopalne materiały na pokładzie.

82.

Co oznacza niżej pokazany znak?Statek posiada łatwopalne materiały na pokładzie.

83.

Widzimy na statku dwa niebieskie światła jedno nad drugim. Co oznaczają te światła?

Statek posiada amoniak albo inny szczególnie niebezpieczny ładunek na pokładzie.

84.

Co oznaczają niżej pokazane znaki?Statek posiada amoniak albo inny szczególnie niebezpieczny ładunek na pokładzie.


85.

Widzimy na statku trzy niebieskie światła nad sobą. Co oznaczają te światła?

Statek posiada materiały wybuchowe na pokładzie.

86.

Co oznaczają niżej pokazane znaki?Statek posiada materiały wybuchowe na pokładzie.

87.

Jaki statek nosi na dziobie czerwony trójkątny proporzec?

Statek, który ma pierwszeństwo np. przy śluzowaniu.

88.

Co oznacza czerwony trójkątny proporzec noszony na dziobie statku?

Statek, który ma pierwszeństwo np. przy śluzowaniu.

89.

Widzimy na statku pod żaglami czarny stożek z ostrzem do dołu. Co oznacza ten znak?

Statek porusza się przy pomocy żagli i silnika. Obowiązują go przepisy jak dla statku z napędem mechanicznym.

90.

Statek pokazuje po swojej prawej stronie sterówki niebieską tablicę z białym światłem migającym. Co oznacza ten znak?

Statki mijają się prawymi burtami. Te znaki nie obowiązują małych statków, jednak zobowiązują do zwiększonej uwagi.

91.

Na statku przypływającym z przeciwka widzimy nad zielonym światłem burtowym lub w jego bliskości białe światło migające. Co oznacza to światło?

Statki mijają się prawymi burtami. Ten znak nie obowiązuje małych statków, jednak zobowiązuje do zwiększonej uwagi.

92.

Płyniemy nocą za statkiem żeglugi zawodowej w dół rzeki, gdy nagle po prawej burcie pokazuje białe migające światło:

1. Co oznacza to światło?

2. Jak należy się zachować?


1. Mijanie się ze statkiem płynącym w górę rzeki prawymi burtami.

2. Pozostać za statkiem płynącym w dół rzeki, nie wyprzedzać.93.

Wpływamy za statkiem żeglugi zawodowej do awanportu śluzy. Ze śluzy wychodzi statek, który na prawej burcie pokazuje niebieską tablicę z białym migającym światłem. Co oznacza ten znak?

Oznacza to, że wychodzący i wchodzący statek miną się prawymi burtami.

94.

Jakie światło nosi statek stojący na kotwicy?

Białe światło, widoczne ze wszystkich stron po stronie szlaku żeglownego.

95.

Widzimy na stojącym statku dwa białe światła jedno nad drugim. Co oznaczają te światła?

Statek stojący na kotwicy, którego kotwica zagraża żegludze.

96.

Widzimy nocą na szlaku wodnym białe światło. Co ono oznacza?

1. Statek stojący na kotwicy.

2. Światło rufowe statku płynącego przed nami.

3. Łódź wiosłową albo żaglową.


97.

Jak są oznakowane kotwice zagrażające żegludze w dzień?

Żółtą pławką z reflektorem radarowym.


  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość