Strona główna

Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs


Pobieranie 58.59 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar58.59 Kb.


Polski Związek SzachowyFédération Polonaise des Echecs

Tel/ fax: (00-48-22) 841-41-92 00-454 WARSZAWA, ul. Czerniakowska 126a

Tel: (00-48-22) 841-94-60 NIP : 526-16-67-148

Konto: BPH SA XX O/Warszawa 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184


e-mail: biuro@pzszach.org.pl http://www.pzszach.org.pl

******************************************************************************

L.Dz. ______ Warszawa, 26.01.2008 r.
R E G U L A M I N

FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 2008
DO 12, 16 i 18 LAT


I PUCHARU POLSKI DO LAT 10
1. CEL

    1. Wyłonienie mistrzów Polski juniorów.

    2. Wyłonienie reprezentantów Polski na mistrzostwa świata i Europy juniorów.

1.3. Podwyższanie poziomu sportowego dzieci i młodzieży.

1.4. Popularyzacja szachów.


2. TERMINY I MIEJSCA

2.1. Mistrzostwa rozegrane zostaną w następujących blokach:BLOK I

Rozgrywki w grupach wiekowych do 10 i do 12 lat

Termin i miejsce ( załącznik nr 1 )

BLOK II

Termin i miejsce ( załącznik nr 1 )

Rozgrywki w grupach wiekowych do 16 i do 18 lat
3. ORGANIZATORZY

3.1. Organizatorzy są wyłaniani w konkursie ofert. ( załącznik nr 1 )


4. UCZESTNICTWO

Prawo gry w swojej grupie wiekowej posiadają obywatele polscy, posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów sportowych zrzeszonych w PZSzach.

4.1.


  1. medaliści Mistrzostw Świata i Europy Juniorów z dwóch lat poprzedzających finał;

  2. finaliści Mistrzostw Polski Seniorów;

  3. zwycięzcy na szachownicach w centralnych ligach juniorów;

  4. zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-6 w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do 20 lat,

4.2.Medaliści Mistrzostw Świata i Europy Juniorów mają prawo wnioskowania wyboru wyższej grupy wiekowej w uzgodnieniu z Wiceprezesem ds. Młodzieży i Szkolenia do 31 stycznia.

4.3. W grupach wiekowych do 10 i 12 lat prawo udziału w finale mają:  1. 40 uczestników wyłonionych z 8 eliminacji strefowych do lat 10

  2. 32 uczestników wyłonionych z 8 eliminacji strefowych do lat 12

  3. 10 finalistów poprzednich finałów - po 5 najlepszych z każdego rocznika (w grupie do lat 10 - 5 łącznie z rocznika 10-latków i pozostałych roczników młodszych),

  4. po 4 najlepszych z “Turniejów Ostatniej Szansy”

  5. po 3 najlepszych z Turnieju Kadry „Pierwsza Szansa”

4.4. W grupach wiekowych do 16 i 18 lat prawo udziału w finale mają:

  1. do lat 16 - 32 uczestników wyłonionych z 8 eliminacji strefowych + 2 z Turnieju Kadry „Pierwsza Szansa”

  2. do lat 18 - 32 uczestników wyłonionych z 8 eliminacji strefowych

  3. 10 finalistów poprzednich finałów - po 5 najlepszych z każdego rocznika,

  4. po 3 najlepszych z “Turnieju Ostatniej Szansy”

4.5. W Pucharze Polski do lat 10 prawo gry mają dodatkowo medaliści Mistrzostw Polski Przedszkolaków 2007,

4.6. W każdej grupie jedno miejsce przysługuje Organizatorowi imprezy. Zawodnik nominowany przez organizatora musi posiadać kategorię szachową, co najmniej równą najniższej występującej na liście startowej.    1. Zarząd PZSzach, na wniosek Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia, po pozytywnej opinii Pionu Młodzieżowego, może powoływać dodatkowych zawodników w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

    2. Wiceprezes PZSzach ds. Młodzieży i Szkolenia ma prawo powołać dodatkowych zawodników w przypadku rezygnacji zakwalifikowanych,

4.9. Lista uprawnionych do startu w finałach MPJ jest publikowana na stronie internetowej PZSzach

4.10. Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie:

- legitymacji szkolnej, szachowej lub dowodu osobistego,

- kopii dowodu wpłaty startowego i opłaty klasyfikacyjno - rankingowej na konto PZSzach,

- licencji

oraz opłacenie przez klub zawodnika składki członkowskiej za minimum poprzedni rok kalendarzowy

4.11. W przypadku nieobecności w czasie odprawy technicznej uprawnionego do gry zawodnika, decyzję
o jego ewentualnym udziale w zawodach podejmuje Sędzia Główny pod warunkiem przedłożenia przez jego opiekuna pisemnego oświadczenia wyjaśniającego powody absencji i zapewniającego o jego przybyciu.

5. SYSTEM ROZGRYWEK

Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim opartym na rankingu na dystansie 11 rund w 9 dni (rundy podwójne zalecane w drugim i czwartym dniu), zgodnie z obowiązującymi przepisami gry FIDE oraz Kodeksem Szachowym w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych.


6. TEMPO GRY:

90 minut na partię oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii


7. ZGŁOSZENIA

    1. Organizator wydaje komunikat organizacyjny i zamieszcza go na stronie internetowej PZSzach nie później niż 30 dni przed zawodami.

    2. Potwierdzenia udziału zawodników dokonują wojewódzkie związki szachowe, kluby lub rodzice w sposób określony przez Organizatora w komunikacie organizacyjnym, najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zawodów. Jednostka delegująca (WZSzach, klub, rodzic) podaje jednocześnie dane opiekuna każdego zawodnika.
  1. FINANSOWANIE

    1. Koszty udziału w mistrzostwach pokrywają delegujące zawodników kluby, wojewódzkie związki szachowe

lub rodzice.

8.2. Startowe wraz z opłatą klasyfikacyjno-rankingową w wysokości podanej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach. należy wpłacić na konto PZSzach w BPH SA XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zawodów.


9. OCENA WYNIKÓW

9.1. Klasyfikacja końcowa finalistów ustalana jest z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych kryteriów:

-suma zdobytych punktów

- wartościowanie średnie Buchholza,

- wartościowanie pełne Buchholza,

- ilość zwycięstw,

- progresja,

- wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,

- ocena rankingowa wyniku.

9.2. W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o tytule mistrza Polski zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez Pion Młodzieżowy PZSzach; dalsze lokaty będą dzielone.


10. KLASYFIKACJE ZESPOŁOWE

10.1. Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w każdej dyscyplinie sportu prowadzone są klasyfikacje zespołowe za poniższe kategorie wiekowe dla województw i klubów. Dla dyscypliny SZACHY w mistrzostwach Polski juniorów do 12, 16 i 18 lat ustalono następujące siatki punktowe:10.1.1. JUNIORZY MŁODSI do 12 lat

Lok.

1

2-3

4-8

9-16

17-24

25-32

Suma

Pkt.

6

5

4

3

2

1

84


10.1.2. JUNIORZY do 16 lat

Lok.

1

2

3

4

5

6

7-8

9-12

13-16

17-24

25-32

Suma

Pkt.

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

114


10.1.3. JUNIORZY do 18 lat


Lok.

1

2

3

4

5

6

7

8

9-10

11-14

15-18

19-24

Suma

Pkt

15

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

106

10.2. Obliczenia uwzględniające punktację indywidualną, klubów i województw wykonuje Sędzia Główny zawodów i przesyła ich wyniki do weryfikacji przez Komisję Młodzieżową PZSzach, przekazującą je następnie do Działu Analiz PFSM 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, fax 022 529-89-34, e-mail wyniki@sportmlodziezowy.pl.


11. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

11.1. Zwycięzca uzyskuje prawo reprezentowania Polski na mistrzostwach świata, wicemistrz na mistrzostwach Europy.

11.2. Zwycięzcy turniejów zdobywają tytuły mistrzów Polski juniorów w swoich grupach wiekowych. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują medale, a za miejsca 1-6 dyplomy. Nagrody i upominki dla czołowych uczestników mistrzostw funduje Organizator w ramach puli nagród zgodnie ze złożoną ofertą.


    1. Po 5 najlepszych zawodników z roczników 10-12 lat, a w rocznikach 16-18 lat za wyjątkiem 18-latków,

uzyskuje prawo startu bezpośrednio w finałach mistrzostw Polski juniorów w roku następnym. W grupie wiekowej do lat 10 - po 5 z rocznika 10-latków i po 5 łącznie ze wszystkich pozostałych roczników młodszych.

    1. Finaliści MPJ, za wyjątkiem 18-stolatków, którzy uzyskają:

- 5,5 pkt. (50 %) - roczniki starsze w grupie,

- 4,5 pkt. (40 %) - roczniki młodsze w grupie,

zdobywają prawo startu bezpośrednio w eliminacjach międzywojewódzkich do finałów na rok następny.


  1. SĘDZIOWANIE

    1. Finały MPJ prowadzi sędzia główny posiadający, co najmniej klasę państwową, przy pomocy sędziów

asystentów posiadających minimum centralną klasę sędziowską. Sędziów zatrudnia organizator po zatwierdzeniu sędziego głównego przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSzach. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualne licencje sędziowskie.

    1. Decyzje sędziego głównego są w trakcie rozgrywania finałów ostateczne. Zawodnikowi przysługuje prawo

odwołania się do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.

12.3. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 7 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej (mailem, na dyskietce lub płycie cd) do Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia.

12.4. Sprawozdanie winno spełniać warunki określone przez Kolegium Sędziów dla zawodów objętych klasyfikacją FIDE w tym: zawierać pełne tabele turniejowe z ściśle wyznaczonymi miejscami wszystkich uczestników oraz następującymi danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, skrót ewidencyjny województwa, klub sportowy, uzyskany ranking, i partie w formacie pgn.

12.5. Adresy ww. w załączniku nr 1.


13. SPRAWY WYCHOWAWCZE

13.1. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych, we współpracy z Organizatorem.    1. Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw zawodnika niepełnoletniego jest złożenie przez opiekuna

pisemnego oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw

    1. Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie

jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

    2. Obowiązkiem organizatora jest codzienne umieszczanie na ogólnodostępnej stronie internetowej: wyników i kojarzeń, wszystkich partii w formacie czytelnym przez programy – bazy szachowe oraz prowadzenie transmisji internetowej.

    3. Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie

odpowiedzialny jest klub, rodzic, względnie WZSzach delegujący swoją reprezentację.

14.4. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych pod rygorem:

-dla zawodników –przegrania partii

-dla innych osób-zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju


Powyższy “Regulamin...” został przyjęty przez Zarząd PZSzach 26.01.2008 oraz umieszczony na stronie internetowej PZSzach: www.pzszach.org.pl

Przewodniczący Komisji Młodzieżowej Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia

Andrzej Modzelan Piotr Zieliński
Załączniki:
Załącznik nr 1

1. Organizator, termin i miejsce:

Blok I – PUKS Rodło Opole, Waldemar Taboła, 08 - 16 marzec 2008, Ustroń

Blok II- Małopolski Zw.Szach. Jan Kusina 28 marzec – 06 kwiecień 2008 Łeba

2. Opłata startowa - 40 zł (90 zł w przypadku zakwaterowania poza obiektami organizatora)

3.Opłata klasyfikacyjno-rankingowa: - 20 zł / 10 zł (zawodnik z rankingiem FIDE/bez rankingu FIDE)

4.Adresy:

Wiceprezes ds Młodzieży i Szkolenia – Piotr Zieliński e-mail: piotr11z@wp.plPrzewodniczący Komisji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach – Zenon Chojnicki 39-300 Mielec, Moniuszki 5/8, e-mail: zchojnicki@poczta.onet.pl, zchojnicki@neostrada.pl

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSzach – Andrzej Filipowicz, e-mail: a.filipowicz@szachista.com


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość