Strona główna

Polskiego związku szachowego


Pobieranie 367.69 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar367.69 Kb.
  1   2   3


BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2004

KOLEGIUM SĘDZIÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO


Warszawa, marzec 2004


Treść:
1. Posiedzenie Kolegium Sędziów

2. Centralny kurs sędziowski w Krakowie

3. Ogólnopolska konferencja sędziowska

Zał. 1 Sprawozdanie Kolegium za 2003 r

Zał. 2 Rozliczenie uchwał z 2002 r

Zał. 3 Aktywność sędziowska w 2001-2003 r

Zał. 4 Kongres FIDE 2003 r

Zał. 5 Uchwała konferencji sędziowskiej

5. Zestawienie licencji sędziowskich (na 15.03.2004 r)Protokół

z posiedzenia Kolegium Sędziów PZSzach

w Krakowie, 14 listopada 2003 r
Na posiedzenie przybyli: przewodniczący Tomasz DELEGA oraz członkowie: Bohdan DANISZKOWICZ, Andrzej FILIPOWICZ, Jan FRANKIEWICZ, Ulrich JAHR, Zygmunt RYLL i Paweł SUWARSKI. W zebraniu wzięli również udział: gospodarz kursu sędziowskiego Andrzej IR­LIK oraz prezes MZSzach Jan KUSINA.

Tematem posiedzenia było omówienie sposobu przeprowadzenia egzaminów testowych na zakończenie centralnego kursu sędziowskiego, omówienie zmian w przepisach FIDE, wia­domości z Kongresu FIDE i nowelizacja regulaminu ewiden­cyjnego PZSzach. Ponadto roz­patrzono wnioski wojewódzkich związków szacho­wych o nadanie tytułu Zasłużony Sędzia Szachowy oraz wnioski na tytuły sędziego IA i FA. Ostatni punkt porządku dziennego prze­widywał sprawy różne i bieżące.

Andrzej FILIPOWICZ, Tomasz DELEGA i Paweł SUWARSKI zreferowali kolejno zmiany w przepisach rankingowych FIDE, ustalenia Kongresu FIDE i pro­jekt nowelizacji regulaminu ewidencyjnego PZSzach. Referaty te są opisane w protokole z przebiegu ogólno­polskiej konferencji sędziowskiej.

Po rozpatrzeniu wniosków z WZSzach w sprawie nadania tytułów Zasłużony Sędzia Sza­chowy, Kolegium Sędziów PZSzach postanowiło wystąpić na Ogólno­polskiej Konferencji Sędziowskiej o nadanie tego tytułu następującym sędziom klasy państwowej i FIDE: Wenanty BŁAŻEJCZAK Zielona Góra, Jan FRAN­KIEWICZ Kielce, Miłosław ŚPIEWAK i Tadeusz POPŁAWSKI z Lublina, Sta­nisław KORNASIEWICZ Czerwionka-Leszczyny, Czesław SZMIGIELSKI Strze­lin, Henryk GUDOJĆ Giżycko, Janusz WODA Poznań, Ryszard SERWA Kraków i Andrzej MICHALSKI Toruń.

Rozpatrywano również wnioski o nadanie tytułu sędziego IA i FA. Wnioski złożyło trzech kandydatów: Zenon CHOJNICKI Mielec na sędziego klasy między­narodowej oraz Andrzej SZEWCZAK Warszawa i Leszek ZEGA Białystok na sędziego FIDE. W sprawie Zenona CHOJNICKIEGO stwierdzono, że może toczyć się przeciwko niemu postępowanie dyscypli­narne, wobec powyższego wniosek nie zostaje rozpatrzony do czasu wyjaśnienia w Komisji Dyscyplinarnej PZSzach. W głosowaniu kandydatury Andrzeja SZEWCZAKA za wnioskiem było 6 członków Kolegium przy jednym przeciwnym, a za kandydaturą Leszka ZEGI głoso­wali wszyscy członkowie Kolegium. Obydwa wnioski o tytuł sędziego FIDE będą w najbliż­szym czasie wysłane do FIDE z pozytywną opinią.

W sprawach różnych poruszono problem sędziów, którzy prowadzą rozgrywki szachowe bez licencji sędziowskiej. Sprawa jest trudna, gdyż Kolegium nie dyspo­nuje wachlarzem kar za takie wykroczenia. Jan FRANKIEWICZ zobowiązał się opracować projekt regulaminu dotyczącego nominacji sędziowskich na zawody.

Do Kolegium Sędziów PZSzach wpłynął wniosek o ukaranie sędziny Haliny FOJCIK, która dopuściła Beatę KĄDZIOŁKĘ w drużynie Polonii GSM, a była ona członkiem DAMIS Polo­nia.. Sędzia Halina FOJCIK nie była zatwierdzona, nie posiada licencji i nie napisała spra­wozdania z zawodów. Rozpatrywano również wniosek o wszczęcie postępowania wobec Je­rzego JOŃCZYKA, który sędziował cykl Mistrzostw Polski. Zebrani upoważnili Tomasza DELEGĘ do sprawdzenia czy Jerzy JOŃCZYK posiada licencję sędziowską, jeśli nie ma, należy zarządzić za­płatę zaległości i zawiesić na 1 rok, podobnie jak wspomnianą powyżej Halinę FOJCIK.

Na tym posiedzenie Kolegium Sędziów PZSzach zakończono.

Protokółował Ulrich JAHR.
Centralny kurs sędziowski

12 – 15 listopada 2003 r w Krakowie

W centralnym kursie sędziowskim, który odbywał się w dniach 12 – 15 listo­pada 2003 w Krakowie, wzięło udział 24 słuchaczy, wśród nich 21 na klasy cen­tralne (aż 11 osób ubiega się o klasę państwową). Najwięcej słuchaczy było z Mało­polski – 11 (w tym 5 na klasę pań­stwową i 4 na klasę pierwszą). Pięciu sędziów (dwóch na klasę państwową i dwóch na pierw­szą) było z województwa Śląskiego, po dwóch z województw Świętokrzyskiego i Mazowiec­kiego oraz po jednym z Warmińsko-Mazurskiego, Podkarpackiego, Lubuskiego i Podla­skiego. Egzamin składał się z trzech części: testu z przepi­sów gry i turniejowych, zadania z systemu szwajcarskiego oraz zadania z rankingu. W komisjach egzaminacyjnych zasiedli: przepisy gry Andrzej FILIPOWICZ i Zygmunt RYLL, system szwajcarski Ulrich JAHR i Bohdan DANISZKO­WICZ, a ranking Jan FRANKIE­WICZ i Paweł SUWARSKI. Przewodniczącym komisji eg­zaminacyjnej był Tomasz DELEGA. Egzamin odbywał się w dwóch salach; odrębnie dla sędziów na klasę państwową i pierwszą.

Egzamin na klasę państwową z wyni­kiem pozytywnym zaliczyło 9 sędziów: Leszek BAKALARZ z wyróżnieniem (Świętokrzyskie), Stanisław CICHORZ (Małopol­ska), Adam CURYŁO (Śląsk), Piotr JANIK (Małopolska), Rafał JÓŹWIK (War­mińsko-Mazurskie), Marek MA­TLAK (Śląsk), Agnieszka SERWA (Małopolska), Jan ŚWIEBOCKI (Małopolska) i Andrzej ŻOCHOWSKI (Mazowsze). Egzamin na klasę pierwszą zaliczyło również 9 sędziów: Janusz KOWALSKI (Śląsk), Aleksan­der KUSINA (Małopolska), Jan KUSINA (Małopolska), Ber­nard KUŚ (Małopol­ska), Jarosław PIETRASZEWSKI (Podkarpacie), Mariusz STANASZEK (Mało­polska), Andrzej SYKUŁA (Lubu­skie), Michał WEJSIG (Śląsk) i Piotr ŻOCHOW­SKI (Mazowsze). Poza tym trzech sędziów zdało (przed komisją MZSzach egzamin na drugą klasę sędziowską.

Na uroczystym zakończeniu kursu, nowo mianowani sędziowie otrzymali z rąk przewod­niczącego Kolegium Sędziów PZSzach dyplomy sędziego klasy państwo­wej lub pierwszej.Protokół obrad

Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych

KRAKÓW, 15 – 16 listopada 2003

Tegoroczną Ogólnopolską Konferencję Sędziowską zorganizował, na zlecenie Kolegium Sędziów PZSzach, Mało­polski Związek Szachowy. Obrady odbyły się w dniach 15 – 16 listopada w hotelu OPTIMA w Krakowie przy ul. Mal­borskiej 65. Hotel dysponuje salami konferencyjnymi i szkoleniowymi, znakomicie nadaje się do organizacji kursów i konferen­cji. Konferencja sędziowska odbyła się bezpośrednio po zakończeniu centralnego kursu sędziów szachowych, w którym wzięło udział 24 słuchaczy pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje sędziowskie.

Uczestnicy kursu i konferencji mieli zapewnione całodzienne wyżywienie w internacie Zespołu Szkół Elektrycz­nych (ok. 400 m od hotelu OPTIMA). Warunki pobytu uczestnicy określali jako dobre. Koszty zakwaterowania i wy­żywienia wyniosły 60 zł na osobę dziennie.

Konferencję sędziowską otworzył przewodniczący Kolegium Sędziów PZSzach Tomasz DELEGA, który powitał przybyłych i zaproponował na przewodniczącego obrad sędziego klasy międzynarodowej Zygmunta RYLLA ze Ska­winy. Propozycja została przyjęta jednogłośnie (wstrzymał się tylko Zygmunt RYLL). Wybrany prze­wodniczący za­proponował na protokolantów Ulricha JAHRA z Bydgoszczy i Józefa BUJAKA z Krakowa. Zostało to przyjęte jedno­głośnie. Następnie przegłosowano po­rządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Wybór przewodniczącego obrad i protokolantów.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Powołanie komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków.

4. Prezentacja działalności MZSzach

5. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów PZSzach.

6. Dyskusja nad sprawozdaniem.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

8. Część szkoleniowa (zmiany w przepisach rankingowych FIDE, nowe regu­laminy ewidencyjne, sprawy sędziow­skie na kongresie FIDE, prezentacja programu komputerowego).

9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków.

10. Podjęcie uchwały.

11. Zakończenie konferencji.

W skład Komisji Mandatowej wybrani zostali Paweł SUWARSKI z Warszawy i Jan FRANKIEWICZ z Kielc.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: Ryszard EWERT z Krakowa, Ryszard WIĘCKOWSKI z Wro­cławia, Cezary KOZŁOWSKI z Torunia i Piotr JANIK z Nowego Sącza.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w 2003 roku sędziów szacho­wych: Kazimierza TURKA, Bogdana ŚLIWY i Mariana BOCHEŃSKIEGO.

Działalność Małopolskiego Związku Szachowego zaprezentował przewodni­czący Kolegium Sędziów MZSzach Andrzej IRLIK. W MZSzach jest zarejestro­wanych 37 sekcji szachowych, w 2003 r licencję zawodniczą wykupiło 680 szachi­stów na 750 ogółem zarejestrowanych w Związku. MZSzach posiada własną wi­trynę internetową, prowadzoną przez Piotra JANIKA. MZSzach organizuje szereg cyklicznych imprez szachowych z których najważniejsze to: Mię­dzynarodowe Mistrzostwa Małopolski (IV/V – około 150 uczestników), Festiwal CRACOVIA (przełom roku – około 400 uczestników), rozgrywki II ligi szachowej w Wysowej, MP w grze błyskawicznej w Olkuszu, MP do 20 lat w Trzebini, turniej Podhala w Rabce oraz MP Juniorów do 16 i 18 lat w Łebie. Ciekawostką jest organizacja Ma­łopolskiej Ligi Amatorskiej w szachach szybkich, w cyklu 10 turniejów. Kadrą juniorów zajmuje się Stanisław TURECKI, ewi­dencją i klasyfikacją Stanisław CICHORZ. W okręgu prowadzi się szkolenie trenerów II klasy, instruktorów (wspólnie z AWF Kraków), współpracują z przygranicznymi regionami Słowacji. Sędziowie w ciągu czterech lat mieli zorgani­zowanych 8 seminariów, na niektórych byli zapraszani sędziowie z innych województw (Ulrich JAHR, Jacek MA­TLAK). Kolegium Sędziów MZSzach rejestruje obecnie jednego sędziego klasy międzyna­rodowej, którym jest Zyg­munt RYLL oraz jednego sędziego klasy FIDE – Andrzej IRLIK. Ponadto w pracach Kolegium biorą udział Ryszard EWERT, Marek CZE­PIEC i Józef BUJAK.

Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów PZSzach złożył przewodni­czący Tomasz DELEGA. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu obrad. Jako uzupełnienie sprawozdawca podał szczegóły organizacji centralnego kursu sędziowskiego, który zakończył się egzaminem kontrolnym, w dniu konferencji, w godzinach przedpołudnio­wych. Kurs zgromadził 24 słuchaczy, wśród nich 11 na klasę państwową, 10 na klasę pierwszą i 3 osoby na klasę drugą. Z wynikiem po­zytywnym kurs ukończyło 9 sędziów na klasę państwową i 9 na klasę pierwszą. Sędziowie klasy okręgowej zdawali egzamin przed Kolegium MZSzach. Na zakoń­czenie wystąpienia Tomasz DELEGA złożył relację z wykonania uchwał poprzed­niej konferencji sędziowskiej, która odbyła się w dniach 30.11 – 1.12. 2002 w Cie­chocinku. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W dyskusji głos zabrał Bohdan DANISZKOWICZ, który uzupełnił sprawozda­nie o wyniki badania aktywności sę­dziów oraz popraw­ności sprawozdań sędziow­skich w 2003 r. Sprawozdanie Bohdana DANISZKOWICZA stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Tomasz DELEGA odczytał pismo administratora rankingu Zenona CHOJ­NICKIEGO, który stwierdza, że w wielu sprawozdaniach sędziow­skich nie są wykazywane daty urodzenia zawodników. Jest to usterka uniemożliwiająca wy­słanie sprawozdania do FIDE. Ponadto w zawodach rozpoczynanych na przełomie okre­sów rankingowych (np. wrzesień / październik) są wykazywane rankingi za­wodników na początek następnego okresu. Jest to również nieprawidłowość, gdyż w całym turnieju obowiązuje ranking zawodników w dniu roz­poczęcia zawo­dów. Uwaga: Ostatnie listy rankingowe FIDE są pu­blikowane z dwutygodniowym wy­przedzeniem, ale obowiązują jed­nak od regulaminowego początku okresu rankin­gowego, czyli 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października.

Na wniosek Kolegium Sędziów PZSzach uczestnicy obrad zatwierdzili nadanie tytułu Zasłużonego Sędziego Sza­chowego dziesięciu następującym sędziom: We­nanty BŁAŻEJCZAK Zielona Góra, Jan FRANKIEWICZ Kielce, Hen­ryk GU­DOJĆ Giżycko, Stanisław KORNASIEWICZ Czerwionka-Leszczyny, Andrzej MICHALSKI Toruń, Tadeusz POPŁAWSKI Lublin, Ryszard SERWA Kraków, Czesław SZMIGIELSKI Strzelin, Miłosław ŚPIEWAK Lublin i Janusz WODA Poznań. Wnioski na tytuły zostały przegłosowane jednogłośnie, wyróżnieni sę­dziowie otrzymali dy­plomy i pamiątkowe koniki szachowe. W imieniu nagrodzo­nych wystąpił Janusz WODA, dziękując za wyróżnienie.

W dalszej dyskusji wystąpił Leon MIKLOSIK Poznań, który wskazał na coraz większą zbieżność rankingu PZ­Szach i FIDE i podał w wątpliwość, czy utrzymy­wanie krajowej punktacji rankingowej PZSzach ma jeszcze sens. Ze­brani stwier­dzili, że dyskusja ta nie ma dalszego sensu, gdyż należy do Komisji Klasyfikacji i Ewidencji PZSzach, została więc zamknięta przy trzech głosach wstrzymujących, bez głosów przeciwnych.

Komisja Mandatowa przedstawiła wyniki swojej pracy. W obradach uczestniczy 38 uprawnionych sędziów, którzy otrzymali mandaty delegata. Sędziów klas cen­tralnych, posiadających licencję na prowadzenie zawodów szachowych, jest obec­nie 110. Nie ma jednak regulaminowego obowiązku uczestniczenia większości w konferencji, dlatego obrady są ważne, a uchwały zapadają już przy 20 głosujących za wnioskiem.

Część szkoleniową konferencji rozpoczął Andrzej FILIPOWICZ, który przed­stawił zmiany regulaminu rankingu i klasyfikacji FIDE System rankingowy FIDE, uchwalony na Kongresach 1980 i 1982 r, był uzupełniany aneksami i obowiązywał do 2002 r. Obecnie opracowano nowelizację tego systemu. Regulamin nadawania tytułów FIDE obowią­zuje od 1 lipca 2003, natomiast regulamin rankingowy będzie obowiązywać od 1 lipca 2004 r. Największe zmiany to:

Częściowy ranking będzie można uzyskać już z trzech partii przeciwko szachi­stom z rankingiem FIDE (obecnie z czterech gier). Od 1 lipca 2004 ranking FIDE zostanie obniżony do poziomu 1601 pkt i będzie obejmował coraz więcej nazwisk. Docelowo wielka lista rankingowa FIDE ma objąć wszystkich szachistów świata. Nie dotyczy to federacji, które zalegają z opłatami do FIDE. Szachiści tych federa­cji będą pomijani na listach FIDE i traktowani jako zawodnicy bez rankingu. Jed­nak po wyrównaniu zaległości płatniczych FIDE publikuje korekty do list rankin­gowych, które uka­zują się co kilkanaście dni.

Zmiany regulaminu nadawania tytułów FIDE, podobnie jak nowelizacje systemu rankingo­wego będą mogły być robione co cztery lata, następne w latach 2006, 2010, 2014 itd., analogicznie jak nowelizacja przepisów gry, kolejno w latach 2004, 2008, 2012 itd. Każdy przepis zatwierdzony na Kongresie obowiązuje od 1 lipca następnego roku.

Pojawił się nowy tytuł kandydata na mistrza FIDE, który zawodnik może otrzymać po uzyskaniu 2200 pkt (kobiety 2000 pkt) na liście rankingowej FIDE. Doszły też tytuły Organizatora klasy międzynarodowej i Instruktora klasy FIDE. Podobnie nowelizacji uległy tytuły w kompozycji szachowej i komisji rozwiązywa­nia zadań szachowych.

Od 2002 r wprowadzono nowy tytuł FA sędziego klasy FIDE, który jest trakto­wany jako niższy w stosunku do sę­dziego klasy międzynarodowej IA. Pierwszym polskim sędzią klasy FIDE został Andrzej IRLIK z Krakowa.

Do prowadzeniu turniejów międzynarodowych upoważniony jest obecnie tylko sędzia klasy FIDE. Tytuł jest nadawany doży­wotnio, jednak może być anulowany w przypadku nieetycznego zachowania arbitra.

Nadanie tytułu FIDE może nastąpić po osiągnięciu określonego wyniku (np. 2300 pkt – mistrz FIDE). Obecnie można także składać wnioski na tytuły za osiągnięcia z poprzednich lat, ale zdobyte wg regulaminów wówczas obowiązujących. Nowe przepisy pozwalają na składanie wniosków na tytuły mistrzowskie FIDE na podstawie rozegranych przynajmniej 27 partii. Poprzednio obowiązywały 24 partie (gdy jeden turniej kołowy) oraz 30 partii, gdy normy uzyskano tylko turniejach granych systemem szwajcarskim. Warunki nadawania tytułu międzynarodowego są następujące:


 1. Tempo gry dla każdego zawodnika nie może być szybsze niż 150 minut (2,5 godziny na partię).

Jako minimalne uznaje się tempo 90 minut na partię + 30 sekund na każde posunięcie (Olimpiada Szachowa i Mistrzostwa Świata FIDE) oraz 75 minut na 40 posunięć + 15 minut na dokończenie partii + 30 sekund na każde posunięcie od początku partii, a przy użyciu zegarów mechanicz­nych 1,5 godziny na 30 posunięć + 1 godzina na dokoń­czenie partii. Klasycznym tempem gry były 2 godziny na 40 posunięć + 1 godzina na 20 posunięć + 0,5 go­dziny na dokończenie partii. Obecnie zostaje to zmienione na 2 godziny na 40 posunięć + 1 godzina na 20 po­sunięć + 15 minut na dokończenie gry i 30 sekund na posunięcie, tylko w ostatniej kontroli. Partie z czasem 2 godziny dla każdego za­wodnika mogą być zaliczane tylko do rankingu FIDE, a nie do celów nadawania tytułów FIDE.

 1. Czas trwania zawodów nie może przekraczać 90 dni (wyjątek turnieje druży­nowe). Można rozgrywać najwyżej dwie rundy dziennie.

 2. Zapis partii obowiązuje, przy tempie z dodatkiem sekundowym przynajmniej 30 sekund na każde posunięcie, aż do zakończenia partii. Zawodnik, który nie zapisuje posunięć, karany bę­dzie przegraną.

 3. Do norm na tytuł wymagane są turnieje przynajmniej 9-rundowe (wyjątek, 7 rund w Klubowym Pucharze Europy).

 4. W zawodach muszą uczestniczyć przynajmniej trzy federacje (wyjątek, fi­nał mistrzostw krajowych indywidu­alny i drużynowy). Wniosek na tytuł musi zawierać normy zdobyte w różnych zawodach.

 5. W turnieju może uczestniczyć najwyżej 22 % zawodników bez rankingu, ale 50 % uczestników musi posiadać tytuły przynajmniej mistrza FIDE.

Tytuł sędziego klasy międzynarodowej można otrzymać po spełnieniu następu­jących wa­runków:

  • Znajomość języka angielskiego i terminów szachowych w innych języ­kach FIDE.

  • Umiejętność obsługi komputera i pracy w Internecie.

  • Znajomość różnych programów do kojarzenia w systemie szwajcarskim.

  • Wystarczająca wiedza z zakresu przepisów dotyczących norm na tytuły FIDE.

  • Umiejętność posługiwania się zegarem elektronicznym.

Wiadomości z Kongresu FIDE przekazał Tomasz DELEGA. Są one zawarte w załączniku nr 4 do protokołu.

W drugim dniu konferencji obrady rozpoczął Adam CURYŁO z By­tomia, który zademonstrował walory opracowa­nego przez niego programu SWISSPOL2003 do obsługi turniejów rozgrywanych sys­temem szwajcarskim. Program jest opracowany w wersji demon­stracyjnej, obecnie testowany i będzie przedstawiony Kolegium Sę­dziów PZSzach do za­opiniowania. Minimalne wymagania sprzętowe to PENTIUM 200 i 64 MB RAM, przy rozdzielczości 800×600, zaj­muje 3 MB na dysku (łącznie z instrukcją obsługi). W stosunku do obecnie używanych programów proponuje następu­jące nowelizacje:

Możliwość liczenia „częściówek” rankingowych, nawet z trzech partii.

Możliwość obliczania norm na kategorie PZSzach i tytuły. Program potrafi wy­znaczyć optymalny uzyskany ranking przez danego zawodnika, a nawet odrzucić przy obliczeniach najsłabszego rankingowo przeciwnika.

Program rozpoznaje kobiety z listy FIDE (końcówki żeńskich imion, ale przede wszystkim Polek).

Przy kojarzeniu ręcznym program pokazuje z kim w danej rundzie zawodnik nie może się spotkać.

Można konwertować znaki charakterystyczne dla języka polskiego na język an­gielski.

Wadą programu jest konieczność zapisywania plików na dysku (nie ma opcji automatycznego zapisywania).

Wersję demonstracyjną można uzyskać na stronie www.szs.org.pl. Koresponden­cję z autorem można prowadzić pod adresem curyloadam@wp.pl.

Po zakończeniu części szkoleniowej konferencji rozpoczęła się dys­kusja ple­narna, w której wzięli udział kolejno:

Ulrich JAHR (Bydgoszcz) – temat znaczków licencji dla sędziów (podobnie jak znaczków licencji zawodniczych).

Janusz WODA (Poznań) – poprawność językowa w sprawozdaw­czości sę­dziowskiej i regulaminach zawodów.

Adam BOROWSKI (Ruda Śl.) – problem sędziowania przez osoby nie posia­dające licencji sędziowskiej.

Tomasz DELEGA (Warszawa) – istnieje projekt, aby licencje były włączane do wpisowego z zawodów i potem od­prowadzane przez organizatora do PZSzach. Są trudności z karaniem sędziów, którzy prowadzą zawody bez licencji. W turniejach niesklasyfikowanych nie trzeba posiadać licencji, która dotyczy tylko turniejów wyczynowych z możliwością uzyskania kategorii, norm lub rankingu.

Jan FRANKIEWICZ (Kielce) – brak zestawu kar za wykroczenia sędziowskie. Regulamin w tym zakresie ma być opracowany przez Kolegium Sędziów PZSzach.

Miłosław ŚPIEWAK (Lublin) – wszystkie regulaminy i rozporządzenia mogą dotyczyć tylko spraw związanych z zawodami organizowanymi przez Polski Zwią­zek Szachowy, licencja sędziowska jest ważna tylko na turniejach klasy­fikowanych przez PZSzach. Kolegium Sędziów może mieć wpływ wyłącznie na sędziów uka­ranych dyscyplinarnie.

Ryszard WIĘCKOWSKI (Wrocław) – zawody klasyfikowane przez PZSzach mogą prowadzić wyłącznie sędziowie posiadający odpowiednie uprawnienia.

Józef BUJAK (Kraków) – sędzia zdyskwalifikowany nie może sędziować żad­nych zawodów szachowych.

Jan KUSINA (Kraków) – sprawozdanie sędziego bez licencji jest automatycznie odrzucane. PZSzach popełnia błąd rezygnując z licencji szachowych.

Tomasz DELEGA (Warszawa) – odrzucanie sprawozdania zawsze uderza w zawodników, biorących udział w za­wodach.

Janusz WODA (Poznań) – karany powinien być organizator zawodów, który zatrudnił sędziego bez uprawnień.

Tadeusz HONZA (Chorzów) – do obowiązków sędziego należy także sprawdzenie czy klub, którego zawodnicy uczestniczą w zawodach ma opłaconą składkę roczną do PZSzach.

Janusz KOWALSKI (Śląlsk) – poinformował zebranych o nowelizacji sta­tutu PZSzach. W związku z tym prosi o uwagi w tym zakresie. Sędziowie stanowią elitę w środowisku szachowym i mogą wnieść wiele uwag w tym zakresie.

Leon MIKLOSIK (Poznań) – stwierdził, że jest to agitacja wyborcza.

Czesław SZMIGIELSKI (Strzelin) – jest uczulony na prowadzenie zawodów z udziałem młodzieży, takie turnieje powinni prowadzić najlepsi dostępni sędziowie.

Zygmunt RYLL (Skawina) – jako główny zawsze miał szczęście mieć dobrych asystentów.

Bohdan DANISZKOWICZ (Pasłęk) – obieg informacji posiada wiele luk. Jeśli sędzia zbierze na odprawie tech­nicznej legitymacje zawodników, nie ma wielkich trudności ze sprawdzaniem licencji. Jako komentarz do badania ak­tywności sę­dziowskiej podał, że wielu sędziów nie przysyła swoich sprawozdań, w związku z tym takie badanie ma wypaczony charakter.

Protokołowali: Ulricha JAHR i Józef BUJAKZałącznik nr 1

Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów PZSzach

za okres od 2 grudnia 2002 do 14 listopada 2003 r
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość