Strona główna

Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę czystego serca. 5 grudnia 2015, sobota


Pobieranie 19.16 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.16 Kb.
Oczekiwać Pana, to spojrzeć na to, co jest trudne w naszym życiu oczami Jezusa. Potrzebujemy prosić o łaskę czystego serca, bo tylko czyste serce pozwala spoglądać na innych, na swoje życie oczami Jezusa.
Czy prosisz Jezusa o łaskę czystego serca? Czy prosisz Jezusa o przejrzenie? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o łaskę czystego serca.
5 grudnia 2015, sobota Iz 30,19-26; Ps 147,1-6; Mt 9,35-10,1.6-8

OCZEKIWAĆ PANA, TO DOŚWIADCZAĆ JEGO WSPARCIA

Iz 30, 19-21

Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło Bóg okaże ci łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: „To jest droga, idźcie nią!”, gdybyś zboczył na prawo lub na lewo.
Bóg żywy pragnie być proszony o potrzebne rzeczy, o rozwiązanie spraw trudnych do udźwignięcia. Ten, który kocha pragnie dawać, pragnie wspierać, pragnie rozwiązywać nasze problemy. Czego pragnie Bóg żywy? On pragnie być kochany i pragnie, abyśmy Mu zaufali. Nie chce być traktowany jak przedmiot do użycia.
Czy traktujesz Boga żywego jako osobę, która pragnie być kochana i oczekiwana? Czy wrastasz w zaufaniu do Niego? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Naucz mnie kochania Ciebie.



Opracowała: Jolanta Prokopiuk, korekta: Elżbieta i Grzegorz Kowalewscy,

ilustracje: Marta Stańco, skład:: Mariusz Stańco. Wspólnota Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie „On Jest”


Teksty do medytacji znajdują się na stronie: www.albertwielki.pl




OCZEKIWAĆ PANA


29 listopada 2015, niedziela Jr 33,14-16; Ps 25,4-14; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-36

OCZEKIWAĆ PANA, TO NAUCZYĆ SIĘ CZUWAĆ

Łk 21, 34-36

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.
Oczekiwać można w swoim życiu na różne przyjścia Pana. Bóg z miłości nawiedza swój lud. Jedno jest jednak pewne: oczekiwanie to czuwanie; oczekiwanie to życie ze wzmożoną uwagą. Jest to możliwe, gdy nasze życie ogarnięte będzie modlitwą, czytaniem słowa Bożego i postem. Czuwania można się nauczyć, można je wyćwiczyć. Zawsze pierwszym krokiem jest prośba skierowana do Boga żywego o nauczenie czuwania w swoim życiu.
Czy odkryłeś wartość czuwania w swoim życiu? Czy prosisz Jezusa aby nauczył cię czuwania? Pomódl się: Jezu, dziękuje Ci, że pragniesz mnie nawiedzać. Proszę Cię, naucz mnie czuwać.
30 listopada 2015, poniedziałek Iz 49,1-6 lub Rz 10,9-18; Ps 19,2-5; Mt 4,18-22

OCZEKIWAĆ PANA, TO WZRASTAĆ W WIERZE

Rz 10, 9-10

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.

Potrzebujemy wyznawać Jezusa swoimi ustami w różnych okolicznościach swojego życia. Potrzebujemy uwierzyć w sercu w różnych momentach swojego życia w nowy sposób, na miarę problemów, z którymi się zmagamy. Potrzebujemy wzrastać w wierze, aby kolejne problemy nas nie przerosły. Do czuwania bowiem potrzebna jest wiara i potrzebne jest wzrastanie w wierze.


W jakich sytuacjach swojego życia przyznałeś się do Jezusa? Czy prosisz Jezusa o przymnażanie wiary? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Dziękuję, że mogę Cię wyznawać przed innymi.
1 grudnia 2015, wtorek Iz 11,1-10; Ps 72,1-17; Łk 10,21-24

OCZEKIWAĆ PANA, TO NAPEŁNIAĆ SIĘ DUCHEM ŚWIĘTYM

Iz 11, 1-4a

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok.
Aby oczekiwać Pana potrzebujemy napełniać się Duchem Świętym. Chrześcijanin jest bowiem drugim Chrystusem, czyli człowiekiem namaszczonym Duchem Świętym. Potrzebujemy stale napełniać się Duchem Świętym, ponieważ jesteśmy słabymi, kruchymi, podziurawionymi naczyniami. Potrzebujemy zapraszać Ducha Świętego każdego dnia do swojego życia trwając na modlitwie ze słowem Bożym.
Czy masz potrzebę napełniania się Duchem Świętym? Czy twoje chrześcijaństwo jest radykalne? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego. Proszę Cię, abym był całkowicie przeniknięty Duchem Świętym, abym mógł pełnić Twoją wolę.
2 grudnia 2015, środa Iz 25,6-10; Ps 23,1-6; Mt 15,29-37

OCZEKIWAĆ PANA, TO OCZEKIWAĆ JEGO POCIESZENIA

Iz 25, 8-9

Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!
Oczekiwać Pana, to oczekiwać Jego pocieszenia. Przyjście Jego oznacza zniszczenie każdej formy śmierci w naszym życiu. Człowiek bowiem może być chodzącym trupem. W języku współczesnym powiedzielibyśmy, że żyje jak „zombie”. Przychodzi, aby nas pocieszyć w naszym utrapieniu, naszym zmaganiu się. Przychodzi, aby dać nam nową perspektywę.
Jakiej formy śmierci doświadczasz w swoim życiu? Z czym się zmagasz? W czym potrzebujesz pocieszenia? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoje życie. Dziękuję za Twoją nową perspektywę postrzegania rzeczywistości.
3 grudnia 2015, czwartek Iz 26,1-6; Ps 118,1-27; Mt 7,21.24-27

OCZEKIWAĆ PANA,

TO ĆWICZYĆ SIĘ W PEŁNIENIU WOLI BOŻEJ

Mt 7, 21. 24-26

Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Kluczem w życiu chrześcijanina jest pełnienie woli Bożej. Taką bowiem postawę miał Jezus Chrystus. Oczekiwanie na przyjście Pana to czas ćwiczenia się w pełnieniu woli Bożej. Fundamentem naszego życia nie mają być uczucia (jest miło i sympatycznie), ale wprowadzanie słowa Bożego w nasze codzienne życie. Człowiek bowiem może modlić się i czytać słowo Boże, ale nie nawracać się i nie podejmować Bożych wezwań.
Czy prosisz o łaskę pełnienia woli Bożej w swoim życiu? Czy czytane i usłyszane słowo wprowadzasz w życie? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że ukazujesz mi, co to znaczy pełnić wolę Ojca niebieskiego. Proszę Cię o łaskę szukania i pełnienia woli Bożej.
4 grudnia 2015, piątek Iz 29,17-24; Ps 27,1-14; Mt 9,27-31

OCZEKIWAĆ PANA, TO WZRASTAĆ W CZYSTOŚCI SERCA

Mt 9, 27-29

Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić”? Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie”. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech się wam stanie”.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość