Strona główna

Pomiędzy: Gminą Miastem Płock Miejskim Ogrodem Zoologicznym Jednostką budżetową


Pobieranie 14.81 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.81 Kb.
Umowa sponsorska Nr ….........

zawarta w dniu .................................. w ........................................... pomiędzy:


Gminą Miastem Płock - Miejskim Ogrodem Zoologicznym Jednostką budżetową z siedzibą w Płocku, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442, REGON: 000168225 reprezentowanym przez: Dyrektora - mgr inż. Aleksandra Niwelińskiego

zwaną dalej "SPONSOROWANYM"


oraz

............................................................................ zwaną dalej „SPONSOREM”



§ 1


Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest sponsorowanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.



§ 2


Obowiązki Sponsorowanego w ramach umowy

1. Sponsorowany zobowiązuje się do wykonania na rzecz Sponsora (pod warunkiem prawidłowego i terminowego wykonania zobowiązań przez Sponsora) następujących świadczeń:

a) ustawienie reklamy Sponsora w miejscu określonym przez Sponsorowanego, tj w ............. ;

b) ustawienie plakatu reklamowego Sponsora w …...................................................;

c) kilkukrotną dystrybucję ulotek reklamowych Sponsora na terenie MOZ w dni weekendowe po uprzednim ustaleniu terminu;

d) ….......……........

e) ….......................
§ 3

Obowiązki Sponsora

1. Sponsor deklaruję opiekę nad …........................................................................................ .

2. Sponsor dostarczy Sponsorowanemu ustalony w § 2 nośnik jego reklamy (po wcześniejszej akceptacji danego wzoru przez Sponsorowanego) o ustalonych wymiarach ….............................., jak również inne materiały reklamowe niezbędne do realizacji świadczeń, w terminie do dnia ….........................................................................................r.
3. Sponsor ponosi odpowiedzialność za jakość, przydatność i treść dostarczonych materiałów reklamowych, w szczególności zapewnia, iż nie będą one naruszały przepisów prawa i dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich.

4. Sponsor zobowiązuje się zwolnić Sponsorowanego z wszelkich roszczeń innych podmiotów mających związek z dostarczonymi materiałami reklamowymi, o których mowa w § 3 ust. 1. jeśliby wskutek lub w związku z wykonywaniem przez Sponsorowanego obowiązków przewidzianych w tej umowie doszło do naruszenia praw autorskich lub pokrewnych czy dóbr osobistych to Sponsor zaspokoi te roszczenia.



§ 4


Odpowiedzialność Sponsorowanego

1. Sponsorowany nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, kradzież oraz zniszczenie przedmiotów znajdujących się na ekspozycji wywołane przez osoby trzecie.

2. Sponsorowany zobowiązuje się utrzymywać nośniki reklamy Sponsora w należytym stanie, w szczególności dbać o to, aby treść na nich zawarta była czytelna dla osób zwiedzających.

3. Sponsorowany zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Sponsora o wszelkich zniszczeniach lub uszkodzeniach nośników reklamy lub innych okolicznościach skutkujących nieprawidłowym wyeksponowaniem nośników reklamy


§ 5

Wynagrodzenie Sponsorowanego

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Sponsorowanego z tytułu wykonania umowy na kwotę …............ zł netto (słownie: ….............................… zł) + obowiązujący podatek VAT.

2. Wynagrodzenie to jest płatne jednorazowo / w 2 ratach tj....... .

3. Wynagrodzenie to jest płatne na podstawie wystawionej przez Sponsorowanego faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Sponsorowi.

4. Płatność następować będzie na rachunek Sponsorowanego w banku PKO BP S.A.

nr 87 1020 3974 0000 5402 0178 4503

§ 6

Współdziałanie stron

1. Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi sprawy techniczne i logistyczne, a także inne czynności związane z wykonywaniem niniejszej umowy są:

a) w imieniu Sponsora – …… ;

b) w imieniu Sponsorowanego – ……

2. Strony będą się informować o zmianie przedstawicieli w terminie 7 dni, zmiana taka nie jest zmianą umowy.
§ 7

Poufność

1. W czasie obowiązywania umowy, jak również po jej wykonaniu lub rozwiązaniu, Sponsorowany zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Sponsora pod rygorem nieważności treści umowy oraz wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Sponsora uzyskanych przy realizacji umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.


2. Informacje wskazane w ust. 1 będą traktowane przez Sponsorowanego jako w pełni poufne i stanowiące tajemnicę Sponsora w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
§ 8

Czas trwania umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……........ r. do dnia …...............r.


§ 9


Rozwiązanie umowy

Stronom przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem …...................... okresu wypowiedzenia.


§ 10

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.


§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Sponsorowanego.

3. Wszelkie Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.



4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPONSOR: SPONSOROWANY:


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość