Poniższy test składa się z 13 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedźPobieranie 53.74 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar53.74 Kb.
Grupa a …………………………………………………

Ameryka Imię i nazwisko

…………………………….

Klasa

Poniższy test składa się z 13 zadań. Przy każdym poleceniu podanoliczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 26 punktów.


1. Podaj nazwy obiektów geograficznych, zaznaczonych na mapie konturowej symbolami.

(0–3 p.)


Krainy geograficzne:
A. …………………………………………………….
B. …………………………………………………….
Rzeki/jeziora:
1. ……………………………..………………………
2. ……………………………………………………..
Morza/zatoki:
I. ………………………..……………………………

II. …………………………………………………….


2. Uzupełnij zdania brakującymi informacjami.

(0–2 p.)
Najwyższym szczytem Ameryki Północnej jest


......................................................., o wysokości
..................................... . Położenie tego szczytu
zaznaczono na mapie z zadania 1 literą ......... .
3. Wykonaj poniższe polecenia. (0–3 p.)
a) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli poniższe nazwy prądów morskich.
Prąd Peruwiański, Prąd Zatokowy,

Prąd Kalifornijski, Prąd Karaibski


Zachodnie wybrzeże Ameryki

Wschodnie wybrzeże Ameryki


b) Spośród wpisanych do tabeli nazw prądów morskich wybierz i zapisz poniżej nazwy zimnych prądów morskich.


………………………………………………………..
………………………………………………………..
4. Przyporządkuj poniższym nazwom zbiorowisk roślinnych odpowiednie opisy. (0–2 p.)
a) preria .....

b) selwa ....

c) caatinga .....
A. wiecznie zielony las równikowy w dorzeczu Amazonki

B. roślinność stepowa w Ameryce Północnej

C. roślinność stepowa w Ameryce Południowej

D. suche lasy oraz krzewy na Wyżynie Brazylijskiej


5. Podkreśl nazwy rdzennych mieszkańców Ameryki. (0–1 p.)
Arabowie, Eskimosi, Zambosi, Aleuci

6. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. (0–2 p.)


a) Brazylia to jedyny kraj południowoamerykański, w którym językiem urzędowym nie jest hiszpański. .....

b) Większość mieszkańców obu Ameryk to chrześcijanie. .....

c) Językami urzędowymi w Kanadzie są angielski

i portugalski. .....


7. Oblicz saldo migracji w państwie Y w roku 2009

i wpisz otrzymaną wartość do tabeli. (0–2 p.)
Imigracja

Emigracja

Saldo migracji

494 000

584 000Obliczenia: …………………………………………..


………………………………………………………..
8. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

(0–1 p.)
Zróżnicowanie etniczne ludności Ameryki jest wynikiem między innymi…


a) emigracji z obu kontynentów przedstawicieli wszystkich odmian ludzkich.

b) imigracji na oba kontynenty wielu narodów europejskich, azjatyckich i afrykańskich.

c) wysokiej wartości współczynnika przyrostu naturalnego wśród rdzennej ludności.
9. Podkreśl informacje, które świadczą o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych. (0–2 p.)
największa na świecie wartość PKB,

dominująca rola przemysłu w tworzeniu PKB, dominująca rola rolnictwa w tworzeniu PKB,

bardzo dobrze rozwinięty przemysł

wysokiej technologii, najdłuższa na świecie

sieć dróg kołowych
10. Podpisz literą B wykres przedstawiający strukturę zatrudnienia w Brazylii. (0–1 p.)

a) ….. b) …..

11. Wyjaśnij znaczenie poniższego terminu.

(0–2 p.)
Fawele – ……………………………………………..


………………………………………………………..
………………………………………………………..
12. Uzupełnij tabelę, wpisując numery, którymi zaznaczono na mapie regiony gospodarcze Stanów Zjednoczonych, oraz litery odpowiadające opisom tych regionów. (0–3 p.)
a) Dobrze rozwinięty przemysł petrochemiczny, np. w Houston.

b) Uprawa głównie cytrusów.

c) Uprawa bawełny, trzciny cukrowej, ryżu

i cytrusów.

d) Z tego regionu pochodzi około 3/4 krajowej produkcji kukurydzy.

e) Bogata baza surowców mineralnych, m.in. węgla kamiennego, gazu ziemnego i rudy żelaza.

f) Dobrze rozwinięta hodowla trzody chlewnej.Region

Numer

na mapie


Litery odpowiadające opisom

południowyśrodkowego zachodu


13. Podkreśl skutki wylesiania Amazonii. (0–2 p.)


a) Zmniejszanie liczebności plemion indiańskich.

b) Zmniejszanie powierzchni upraw i obszarów hodowli bydła.

c) Zmniejszanie bioróżnorodności lasu równikowego.

d) Zwiększanie ilości gazów cieplarnianych w atmosferze.

e) Ograniczenie wydobycia różnorodnych surowców mineralnych.


Grupa b …………………………………………………

Ameryka Imię i nazwisko

…………………………….

Klasa

Poniższy test składa się z 13 zadań. Przy każdym poleceniu podanoliczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 26 punktów.


1. Podaj nazwy obiektów geograficznych, zaznaczonych na mapie konturowej symbolami.

(0–3 p.)


Krainy geograficzne:
A. …………………………………………………….
B. …………………………………………………….
Rzeki/jeziora:
1. …………………………………..…………………

2. ……………………………………………………..

Morza/zatoki:
I. ……………………………………………………..

II. ……………………………………………………..


2. Uzupełnij zdania brakującymi informacjami.

(0–2 p.)
Najwyższym szczytem Ameryki Południowej jest


.........................................................., o wysokości
........................... . Położenie tego szczytu
zaznaczono na mapie z zadania 1 literą ...... .

3. Wykonaj poniższe polecenia. (0–3 p.)


a) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli poniższe nazwy prądów morskich.
Prąd Kalifornijski, Prąd Brazylijski,

Prąd Peruwiański, Prąd Zatokowy


Zachodnie wybrzeże Ameryki

Wschodnie wybrzeże Ameryki


b) Spośród wpisanych do tabeli nazw prądów morskich wybierz i zapisz poniżej nazwy ciepłych prądów morskich.


………………………………………………………..
………………………………………………………..
4. Przyporządkuj poniższym nazwom zbiorowisk roślinnych odpowiednie opisy. (0–2 p.)
a) selwa .....

b) pampa ....

c) campos .....
A. roślinność stepowa w Ameryce Południowej

B. sawanna porastająca Wyżynę Brazylijską i Wyżynę Gujańską

C. wiecznie zielony las równikowy w dorzeczu Amazonki

D. roślinność stepowa w Ameryce Północnej


5. Podkreśl nazwy rdzennych mieszkańców Ameryki. (0–1 p.)

Indianie, Malgasze, Aleuci, Mulaci

6. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. (0–2 p.)


a) We wszystkich krajach Ameryki Północnej językiem urzędowym jest hiszpański. .....

b) Metysi to potomkowie Indian i osób należących do odmiany białej. .....

c) Pierwsi mieszkańcy Ameryki przybyli na jej obszar z Afryki Zachodniej. .....
7. Oblicz saldo migracji w państwie X w roku 2009

i wpisz otrzymaną wartość do tabeli. (0–2 p.)
Imigracja

Emigracja

Saldo migracji

491 200

485 200Obliczenia: …………………………………………..


………………………………………………………..
8. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

(0–1 p.)


Zróżnicowanie etniczne ludności Ameryki jest wynikiem między innymi…
a) niskiej wartości współczynnika przyrostu naturalnego wśród rdzennej ludności.

b) emigracji z obu kontynentów przedstawicieli wszystkich odmian ludzkich.

c) imigracji na oba kontynenty wielu narodów europejskich, azjatyckich i afrykańskich.

9. Podkreśl informacje, które świadczą o dominującej roli Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej. (0–2 p.)


bardzo dobrze rozwinięty przemysł wysokiej technologii, dominująca rola rolnictwa w tworzeniu PKB, dominująca rola przemysłu w tworzeniu PKB,

najdłuższa na świecie sieć dróg kołowych,

największa na świecie wartość PKB
10. Podpisz literą A wykres przedstawiający

strukturę PKB Stanów Zjednoczonych. (0–1 p.)


a) ….. b) …..

11. Wyjaśnij znaczenie poniższego terminu. (0–2 p.)
Technopolia – ………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
12. Uzupełnij tabelę, wpisując numery, którymi zaznaczono na mapie regiony gospodarcze Stanów Zjednoczonych oraz litery odpowiadające opisom tych regionów. (0–3 p.)
a) Rozwinięta hodowla bydła mięsnego.

b) Obejmuje obszar rozciągający się od wybrzeży Atlantyku przez północne Appalachy, aż po Wielkie Jeziora.

c) Dobrze rozwinięty przemysł petrochemiczny, np. w Houston.

d) Dobrze rozwinięty przemysł wysokiej technologii. Znajduje się tam m.in. Dolina Krzemowa.

e) Bogata baza surowców mineralnych, m.in. węgla kamiennego, gazu ziemnego i rudy żelaza.

f) Uprawa głównie cytrusów.


Region

Numer

na mapie


Litery odpowiadające opisom

Wielki Obszar Przemysłowynadpacyficzny


13. Podkreśl przyczyny wylesiania Amazonii.

(0–2 p.)
a) Zwiększanie długości dróg kołowych.

b) Zmniejszanie liczebności plemion indiańskich.

c) Zmniejszanie bioróżnorodności lasu równikowego.

d) Wydobywanie różnorodnych surowców mineralnych.e) Zwiększanie powierzchni upraw i obszarów hodowli bydła.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy