Strona główna

Położonej w kompleksie wojskowym k-3344 w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 1-3


Pobieranie 18.61 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.61 Kb.
Kraków, 20.01..2016 r.

OGŁOSZENIE

Komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na wynajem na okres 3 lat części nieruchomości w postaci części korytarza usytuowanego w budynku nr 84 o powierzchni 2 m2 położonej w kompleksie wojskowym K-3344 w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 1-3.

Nieruchomość (2 m2) zostanie oddana w najem w celu instalacji bankomatu (1 szt.). Istnieje możliwość podłączenia do instalacji elektrycznej.Warunki udziału w  przetargu:

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne lub osoby prawne, zwane dalej Najemcami,  które:  1. nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz podatkami związanym z działalnością;

  2. nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do 5WSzKzP SP ZOZ;

  3. złożą w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu kompletną i sporządzoną na piśmie ofertę.

  4. wpłacą do dnia 8 lutego 2016 roku do godz. 1400 (decyduje data wpływu) wadium w wysokości 540,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści 00/100 złotych) w kasie Szpitala lub przelewem na rachunek bankowy Szpitala: Bank BGK Oddział Kraków nr rachunku 97 1030 1150 0012 1150 9320 0004 z dopiskiem „wadium – wynajem 2 m2 powierzchni korytarza w budynku nr 84 w celu instalacji bankomatu"

Wadium wpłacone przez Najemcę, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszów za pierwsze miesiące trwania umowy. Wniesione wadium przepada w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygra od zawarcia umowy.

Do oferty należy dołączyć:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  2. formularz oferty;

  3. oświadczenie o nie prowadzeniu w wynajmowanych pomieszczeniach działalności konkurencyjnej w stosunku do organizatora przetargu;

  4. dowód wniesienia wadium, którego wysokość w chwili otwarcia oferty winna znajdować się na koncie szpitala.

Sposób oceny warunków i wybór najkorzystniejszej oferty:

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu organizator wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się następującym kryterium:

- oferowana stawka czynszu – 100 %

przy czym minimalna cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni wynosi 150,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 złotych netto). W kwocie tej zawarta jest zryczałtowana opłata za energię elektryczną.

Odrzuceniu podlega oferta, w której Najemca zaoferuje wartość niższą niż cena wywoławcza.

Wizja lokalowa w godz. od 1100 do 1300 w dniach od 01-03.02.2016 roku  przy udziale Pana Marka Dębskiego/Pana Anatola Korniluka (wskazane uprzednie telefoniczne umówienie wizyty – tel. 12/630 80 54).

Wszelkich informacji dot. przedmiotu ogłoszenia udziela Pan Marek Dębski/Pan Anatol Korniluk, w siedzibie organizatora,  budynek nr 27 lub telefonicznie w godz. od 900 do 1300, od poniedziałku do piątku.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 8 lutego 2016 r. godzina 1200 w Kancelarii Ogólnej Szpitala w budynku Komendy. Na kopercie należy umieścić adnotację o treści: „Przetarg na wynajem powierzchni korytarzowej budynku nr 84 w celu instalacji bankomatu”.

Nie otwierać przed 9 lutego 2016 godz. 1100”.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2016 roku o godzinie 1100.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja powołana przez Komendanta.

Ogłoszenie o wyniku postępowania nastąpi w następnym dniu po wyborze najkorzystniejszej  oferty  poprzez pisemne zawiadomienie oferentów lub umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej.

Umowa najmu zostanie zawarta według wzoru ustalonego przez Organizatora. W przedmiotowej umowie przewidziany zostanie zakaz podnajmu lub oddania w bezpłatne użytkowanie, obowiązek ubezpieczenia przez najemcę przedmiotu najmu, obowiązek pokrycia kosztów ewentualnego uporządkowania nieruchomości oraz pokrycia wszelkich szkód spowodowanych przez Najemcę.

Wszelkie nakłady poczynione na przedmiot najmu przez Najemcę po zakończeniu umowy będą przechodziły na Wynajmującego. Najemcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot wartości tych nakładów.

Najemca będzie ponosił koszt podatku od nieruchomości.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

Ogłaszający przetarg nie przewiduje protestów i odwołań.


Z A T W I E R D Z A M

………………………….

Komendant 5 WSzKzP – SP ZOZ

płk lek. Piotr Gicala

Wyk. Anatol Korniluk (tel. 12/630 80 54)

Kraków, 20.01.2016 r.C/Dokumenty/Procedury przetargowe na najem, dzierżawę/Najem powierzchni pod bankomat w bud. nr 84


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość