Poprawka 188 Malcolm Harbour, Marianne ThyssenPobieranie 170.2 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar170.2 Kb.


{17/09/2008}17.9.2008 A6-0318
/188

Poprawka 188Malcolm Harbour, Marianne Thyssen

w imieniu grupy PPE-DE

Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt, Stavros Lambrinidis

w imieniu grupy PSE

Cristian Silviu Buşoi, Alexander Alvaro

w imieniu grupy ALDESprawozdanie A6-0318/2008

Malcolm Harbour

Sieci i usługi łączności elektronicznej, ochrona prywatności i użytkowników

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 punkt 16


Dyrektywa 2002/22/WE

Artykuł 27 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 27a

Harmonizacja numerów zharmonizowanych usług użyteczności społecznej, w tym gorąca linia w sprawach zaginionych dzieci
1. Państwa członkowskie propagują wprowadzanie numerów z zakresu numeracyjnego „116” w myśl postanowień decyzji 2007/116/WE Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym.1 Zachęcają one do prowadzenia na ich terenie usług, dla których rezerwowane są tego rodzaju numery.
2. Państwa członkowskie gwarantują, że niepełnosprawni użytkownicy końcowi będą dysponowali dostępem do usług zapewnianych w ramach zakresu numeracyjnego „116”. W celu zagwarantowania niepełnosprawnym użytkownikom końcowym dostępu do tego rodzaju usług w czasie podróży w innych państwach członkowskich, podejmowane środki obejmują zapewnianie zgodności z właściwymi standardami lub specyfikacjami opublikowanymi w myśl postanowień art. 17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa).
3. Państwa członkowskie zapewniają właściwe informowanie obywateli o istnieniu i zakresie usług gwarantowanych w ramach zakresu numeracyjnego „116”, w szczególności poprzez inicjatywy nakierowane konkretnie na osoby podróżujące pomiędzy państwami członkowskimi.

4. Poza środkami o ogólnym zastosowaniu do wszystkich numerów z zakresu numeracyjnego „116” podejmowanymi w oparciu o postanowienia ust. 1, 2 oraz 3, państwa członkowskie zapewniają dostęp obywateli do usług gorącej linii umożliwiającej zgłaszanie przypadków zaginięcia dzieci. Gorąca linia dostępna jest pod numerem 116000.
5. W celu zapewnienia właściwego wdrażania w państwach członkowskich zakresu numeracyjnego „116”, w szczególności gorącej linii o numerze 116000 w sprawach zaginionych dzieci oraz dostępu niepełnosprawnych użytkowników końcowych w czasie podróży w innych państwach członkowskich, Komisja, po odbyciu konsultacji z [xxx], może przyjąć techniczne środki wdrażające.
Środki te, przewidziane w celu zmiany innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 37 ust. 2.
_________

Dz.U. 49, 17.2.2007, s. 30.

Or. iginal>{EN}en


(Zastępuje poprawkę 94 sprawozdania. Związana z poprawką 2){17/09/2008}17.9.2008 A6-0318/189

Poprawka 189

Malcolm Harbour, Marianne Thyssen

w imieniu grupy PPE-DE

Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt, Stavros Lambrinidis

w imieniu grupy PSE

Cristian Silviu Buşoi, Alexander Alvaro

w imieniu grupy ALDESprawozdanie A6-0318/2008

Malcolm Harbour

Sieci i usługi łączności elektronicznej, ochrona prywatności i użytkowników

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Zgodnie z decyzją 2007/116/WE z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym, Komisja dokonała rezerwacji numerów w zakresie numeracyjnym „116” na potrzeby niektórych usług użyteczności społecznej1. Numery określone w ramach wspomnianej decyzji nie mogą być wykorzystywane na potrzeby inne niż potrzeby tam określone, lecz państwa członkowskie nie są w jakikolwiek sposób zobligowane do zapewnienia, że usługi związane z zarezerwowanymi numerami są rzeczywiście świadczone. Stosowne postanowienia decyzji 2007/116/WE powinny zostać odzwierciedlone z dyrektywie 2002/22/WE w celu ich ściślejszego zespojenia z ramami regulacyjnymi z zakresu sieci i usług komunikacji elektronicznej, a także zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych. Mając na względzie szczególne aspekty związane ze zgłaszaniem zaginięcia dzieci oraz obecną ograniczoną dostępność wspomnianej usługi, państwa członkowskie powinny nie tylko dokonać rezerwacji numeru, lecz także zagwarantować faktyczną dostępność na ich terytorium, pod numerem 116000, usługi z zakresu zgłaszania zaginięć dzieci.

_________

1 Dz.U. L 49, 17.2.2007, s. 30.

Or. {EN}en

Nowy punkt preambuły związany z poprawką 1.{17/09/2008}17.9.2008 <ANo>A6-0318/190

Poprawka 190

Malcolm Harbour, Marianne Thyssen

w imieniu grupy PPE-DE

Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt, Stavros Lambrinidis

w imieniu grupy PSE

Cristian Silviu Buşoi, Alexander Alvaro

w imieniu grupy ALDESprawozdanie A6-0318/2008

Malcolm Harbour

Sieci i usługi łączności elektronicznej, ochrona prywatności i użytkowników

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 14 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(14b) Dyrektywa 2002/22/WE nie stanowi uszczerbku dla właściwego i niedyskryminującego zarządzania siecią przez dostawców.

Or. {EN}en

(Zastępuje poprawkę 13 sprawozdania){17/09/2008}17.9.2008 A6-0318/191

Poprawka 191

Malcolm Harbour, Marianne Thyssen

w imieniu grupy PPE-DE

Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt, Stavros Lambrinidis

w imieniu grupy PSE

Cristian Silviu Buşoi, Alexander Alvaro

w imieniu grupy ALDESprawozdanie A6-0318/2008

Malcolm Harbour

Sieci i usługi łączności elektronicznej, ochrona prywatności i użytkowników

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 12 c prembuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
W celu właściwego odniesienia się do kwestii pozostających w ramach interesu publicznego w zakresie usług komunikacyjnych, a także zachęcenia do ochrony praw i wolności, właściwe władze krajowe powinny być zdolne do wytwarzania i rozpowszechniania, przy udziale dostawców, informacji pozostających w ramach interesu publicznego w zakresie usług komunikacyjnych. Informacje te powinny obejmować zawiadomienia dotyczące naruszeń praw autorskich oraz innego rodzaju bezprawnego wykorzystywania bądź rozpowszechniania treści szkodliwych, a także porady i środki ochrony z zakresu zagrożenia bezpieczeństwa osób, jakie może przykładowo zaistnieć w związku z ujawnieniem w niektórych przypadkach informacji prywatnych lub danych osobowych i osobistych. Przepływ informacji może być koordynowany w ramach procedury współpracy ustanowionej w art. 33 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2002/22/WE. Tego rodzaju informacje pozostające w ramach interesu publicznego powinny być możliwie najczęściej uaktualniane i przedstawiane w sposób zrozumiały w wersji elektronicznej i papierowej, w zależności od decyzji podjętej przez dane państwo członkowskie, a także na stronach internetowych władz krajowych. Krajowe władze regulacyjne powinny być zdolne do zobligowania dostawców do przekazywania tego rodzaju standardowych informacji, w sposób uznany za właściwy przez krajowe władze regulacyjne, wszystkim klientom. Znaczne koszty dodatkowe dostawców usług związane z rozpowszechnianiem wspomnianych informacji powinny stanowić przedmiot ugody pomiędzy dostawcami a właściwymi władzami i powinny być przez nie ponoszone. Odnośne informacje powinny być również zamieszczane w umowach.

Or. {EN}en

(Zastępuje poprawkę 9 sprawozdania){17/09/2008}17.9.2008 A6-0318/192

Poprawka 192

Malcolm Harbour, Marianne Thyssen

w imieniu grupy PPE-DE

Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt, Stavros Lambrinidis

w imieniu grupy PSE

Cristian Silviu Buşoi, Alexander Alvaro

w imieniu grupy ALDESprawozdanie A6-0318/2008

Malcolm Harbour

Sieci i usługi łączności elektronicznej, ochrona prywatności i użytkowników

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) W celu wyeliminowania istniejących niedociągnięć pod względem konsultacji z konsumentami i odpowiedniego traktowania interesów obywateli, państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiedni mechanizm konsultacji. Taki mechanizm mógłby polegać na powołaniu instytucji, która, niezależnie od krajowych organów regulacyjnych i dostawców usług, przeprowadzałaby badanie w zakresie aspektów dotyczących konsumentów, na przykład dotyczące zachowań konsumentów i mechanizmów zmiany dostawców, i która działałaby w sposób przejrzysty oraz wniosłaby swój wkład do istniejących mechanizmów przeprowadzania konsultacji z zainteresowanymi stronami. W razie potrzeby rozwiązania kwestii ułatwienia dostępu do elektronicznych usług łączności i urządzeń końcowych i do korzystania z nich dla użytkowników niepełnosprawnych, oraz bez uszczerbku dla dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, a w szczególności potrzeb związanych z niepełnosprawnością, zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. f), Komisja powinna mieć możliwość przyjęcia środków wykonawczych.

(25) W celu wyeliminowania istniejących niedociągnięć pod względem konsultacji z konsumentami i odpowiedniego traktowania interesów obywateli, państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie mechanizmy konsultacji. Mechanizmy takie mogłyby polegać na powołaniu instytucji, która, niezależnie od krajowych organów regulacyjnych i dostawców usług, przeprowadzałaby badanie w zakresie aspektów dotyczących konsumentów, na przykład dotyczące zachowań konsumentów i mechanizmów zmiany dostawców, i która działałaby w sposób przejrzysty oraz wniosłaby swój wkład do istniejących mechanizmów przeprowadzania konsultacji z zainteresowanymi stronami. Powinien zostać ponadto ustanowiony mechanizm mający na celu zapewnienie właściwej współpracy z zakresu kwestii związanych z propagowaniem treści legalnych. Jakiekolwiek procedury współpracy ustanowione w ramach tego rodzaju mechanizmu nie powinny jednak umożliwiać systematycznego nadzoru nad indywidualnym korzystaniem z Internetu. W razie potrzeby rozwiązania kwestii ułatwienia dostępu do elektronicznych usług łączności i urządzeń końcowych i do korzystania z nich dla użytkowników niepełnosprawnych, oraz bez uszczerbku dla dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, a w szczególności potrzeb związanych z niepełnosprawnością, zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. f), Komisja powinna mieć możliwość przyjęcia środków wykonawczych.

Or. {EN}en

(Nowa poprawka){17/09/2008}17.9.2008 A6-0318/193

Poprawka 193

Malcolm Harbour, Marianne Thyssen

w imieniu grupy PPE-DE

Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt, Stavros Lambrinidis

w imieniu grupy PSE

Cristian Silviu Buşoi, Alexander Alvaro

w imieniu grupy ALDESprawozdanie A6-0318/2008

Malcolm Harbour

Sieci i usługi łączności elektronicznej, ochrona prywatności i użytkowników

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 punkt 13 litera b


Dyrektywa 2002/22/WE

Artykuł 22 ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W celu niedopuszczenia do degradacji usług i spowolnienia ruchu w sieciach, Komisja, po konsultacji z Urzędem, może przyjąć techniczne środki wykonawcze dotyczące wymogów w zakresie minimalnej jakości usług, którą określa krajowy organ regulacyjny, w stosunku do przedsiębiorstwa będącego dostawcą publicznych sieci łączności. Te środki, służące wprowadzaniu zmian do elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, muszą być przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 37 ust. 2 w razie niezmiernie pilnego charakteru sprawy, Komisja powinna mieć możliwość skorzystania z procedury pilnej przewidzianej, o której mowa w art. 37 ust. 3.

3. Krajowy organ regulacyjny może wydawać wytyczne określające minimalny poziom jakości usług, a w przypadkach konieczności podejmować również inne kroki mające na celu niedopuszczenie do degradacji usług i spowolnienia ruchu w sieciach, a także zapewnienie, że zdolność użytkowników do uzyskiwania dostępu, rozpowszechniania treści oraz wykorzystywania wybranych przez nich aplikacji lub usług nie jest ograniczona w sposób nadmierny. Wspomniane wytyczne lub środki oparte są we właściwym zakresie na standardach określonych w art. 17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa).
Po dokonaniu analizy tego rodzaju wytycznych lub środków i przeprowadzeniu konsultacji z [xxx], Komisja może przyjąć w tym zakresie techniczne środki wdrażania w przypadku uznania, że odnośne wytyczne lub środki mogą stanowić barierę dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Środki te, przewidziane w celu zmiany innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 37 ust. 2.

Or. {EN}en

(Zastępuje poprawkę 81 sprawozdania)AM\742918PL.doc
PE410.766v01-00

PL PL

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy