Strona główna

Porozumienie przedstawicieli Mittal Steel Poland S. A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2007


Pobieranie 21.22 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar21.22 Kb.
Porozumienie przedstawicieli Mittal Steel Poland S.A.
z Organizacjami Związkowymi Spółki


w zakresie wzrostu płac w roku 2007

W dniu 2007.03.07., Strony Porozumienia:


Mittal Steel Poland S.A., reprezentowany przez:

Pan Andrzej Wypych – Dyrektor Personalny

Pan Andrzej Węglarz – Zastępca Dyrektora Personalnego
oraz
Organizacje Związkowe Mittal Steel Poland S.A., sygnatariusze niniejszego Poro­zumienia, dokonały następującego uzgodnienia
I.


 1. Z dniem 01.01.2007r., Pracodawca przeznacza na wzrost funduszu wynagrodzeń kwotę stano­wiącą iloczyn 145 zł brutto ( bez składki ZUS Pracodawcy) oraz liczby pracowników Spółki zatrud­nionych na czas nieokreślony.

 2. Z uwzględnieniem cz.V., z kwoty 145zł wydziela się kwotę 95 zł, do której upraw­nieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Spółce w dniu 01.04.2007r.

W roku 2007 nie przeznacza się środków finansowych na harmonizację płac po­między Oddziałami Spółki.

 1. Kwota 50 zł/ średnio na pracownika, pozostała po wydzieleniu kwoty 95 zł, zostaje przekazana na Oddziały Spółki oraz Centralę, z przeznaczeniem na indywidualny wzrost wynagrodzeń pracowni­ków wg decyzji Dyrektora Oddziału/Dyrektora Biura, z przyjęciem zasady, że indywidualny wzrost wynagrodzenia z w/w tytułu nie może być niższy niż 75 zł i wyższy niż 350 zł.

 2. Środki finansowe, o których mowa w ust.3., nie mogą być przesuwane pomiędzy grupami pracowni­ków zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotni­czych (umysłowych i fizycznych).

 3. Wzrost wynagrodzeń wynikający z ust.2., oraz ust.3. , następuje od 1 kwietnia 2007r. (z wyrównaniem od 01.01.2007r.w formie jednorazowego dodatku wyrów­nawczego).


II.

Strony uznały za zasadne uruchomienie w Mittal Steel Poland S.A. Pracowniczego Programu Emery­talnego w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracow­ników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubez­pieczeniowym funduszem kapitałowym.

Program powinien zostać uruchomiony z dniem 01.11.2007r. ( co oznacza potrącenie dwóch składek na PPE w roku 2007), z przyjęciem składki w wysokości 1,5% wyna­grodzenia pracownika, nie więk­szego jednak niż 3,5 krotność średniej płacy w Spółce za rok poprzedni.

Szczegółowe zasady tworzenia PPE zostaną uzgodnione w odrębnym trybie.


III.

W związku z osiągnięciem w roku 2006 lepszego wyniku finansowego od wyniku roku 2004, Strony uznały za zasadne wypłacenie nagrody w łącznej wysokości składającej się z sumy następujących kwot: 1. 580 zł dla każdego pracownika Spółki w jednakowej wysokości, płatnej wraz z wyna­grodzeniem za marzec 2007,
  Z uwzględnieniem cz.V. uprawnionymi do nagrody są pracownicy Spółki, którzy przepracowali cały rok 2006 i pozostają w zatrudnieniu w dniu 31.03.2007r., przy czym do okresu pracy wlicza się okres urlopu i oddelegowania do pełnienia funkcji społecznych.

 2. 432 zł średnio na pracownika, płatnej wraz z wynagrodzeniem za maj, obliczonej proporcjonalnie do wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika w I kwartale roku 2007, z wyłączeniem składników, o których mowa w cz. IV. ust.2. pkt.6.
  Z uwzględnieniem cz.V. uprawnionymi do nagrody są pracownicy Spółki, którzy przepracowali cały rok 2006 i pozostają w zatrudnieniu w dniu 31.05.2007r., przy czym do okresu pracy wlicza się okres urlopu i oddelegowania do pełnienia funkcji społecznych.


IV.

  1. Strony uznają za zasadne uruchomienie w roku 2007 –„nagrody za osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe w roku obrotowym”.

  2. Wysokość nagrody, o której mowa w ust.1. powyżej, będzie uruchomiona wg nastę­pujących zasad:

   1. W Spółce tworzy się Fundusz Nagród za osiągnięte wyniki finansowe, zwany dalej Fundu­szem.

   2. Fundusz wynosi średnio 864 zł na pracownika,

   3. Z uwzględnieniem cz. V. uprawnionymi do nagrody są pracownicy Spółki, któ­rzy objęci są zasa­dami wynagradzania uzgodnionymi w dniu 10.08.2006r., którzy przepracowali cały rok 2006 ( w przypadku pracowników inkorporowa­nych do Mittal Steel Poland S.A., z uwzględnieniem zatrudnienia w Spółkach, w których byli poprzednio zatrudnieni) i pozostają w zatrudnieniu w dniu 31.08.2007r., przy czym do okresu pracy wlicza się okres urlopu i oddelego­wania do pełnienia funkcji społecznych.

   4. Wysokość procentowa nagrody jest ustalona przez podzielenie Funduszu okre­ślonego w pkt. .2., przez fundusz wynagrodzeń za rok 2006.
    Indywidualna wysokość nagrody dla pracownika stanowi iloczyn procentowej wielkości o której mowa powyżej oraz wynagrodzenia pracownika osiągnię­tego za czas przepracowany w roku 2006 z pomniejszeniem o składniki wy­mienione w pkt.6., z wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu Karty Hutnika za rok 2005 wypłaconych w roku 2006, dla pracowników Oddziału Spółki w Kra­kowie i w Sosnowcu.
    W przypadku pracowników inkorporowanych do Mittal Steel Poland S.A., w wynagrodzeniu pracownika uwzględnia się również wynagrodzenie osiągnięte w Spółkach, w których pra­cownicy byli poprzednio zatrudnieni.

   5. Kwoty nagród indywidualnych są zaokrąglane w górę do pełnych złotych.

   6. W podstawie przedmiotowej nagrody nie uwzględnia się:

 1. wynagrodzenia i zasiłków za okres choroby oraz zasiłków z tytułu sprawo­wania opieki nad chorym członkiem rodziny, z wyjątkiem wynagrodzeń i zasiłków za okres choroby spowodowanej chorobą zawodową lub wypad­kiem przy pracy,

 2. nagród jubileuszowych,

 3. wynagrodzeń za kontrakty szkoleniowe,

 4. odpraw / rekompensat / odszkodowań,

 5. ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,

 6. dodatków za instruktaż i szkolenie,

 7. dodatków za dyżury domowe,

 8. wynagrodzeń ryczałtowych dla społecznych inspektorów pracy,

 9. nagród i dodatków jednorazowych, w tym ekwiwalentu za umundurowa­nie,

 1. Pozostała część Funduszu, w wysokościach określonych poniżej, jest przezna­czona do dyspozy­cji Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego i Dyrektorów Naczelnych Oddziałów/ Dy­rektorów w Centrali na wyróżnienie pracowników Spółki za zrealizowane w roku obrotowym szczególnie ważne i trudne zadania.
  W przypadku przydzielania w/w nagród nie stosuje się zasady, o której mowa w pkt.3.
Pozostała wielkość Funduszu

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

do 30%

Centrala

do 10%
Dyrektor Naczelny ZHK

do 20%

Dyrektor Naczelny ZHS

do 20%

Dyrektor Naczelny ZHC

do 10%

Dyrektor Naczelny ZHF

do 10%
 1. Wypłata nagrody, w tym nagrody o której mowa w pkt.7., nastąpi wraz z wynagro­dzeniem za sier­pień 2007r.

 2. Nagroda ma charakter jednorazowy i nie stanowi podstawy obliczania innych wy­nagrodzeń.


V.

Pracodawca gwarantuje, że ustalenia Stron dotyczące wzrostu wynagrodzenia, o któ­rym mowa w cz. I. pkt.1. oraz wypłat nagród, o których mowa w cz. III i cz. IV, będą miały odpowiednie zastosowanie do pracowników podlegających procesowi restruktu­ryzacji organizacyjnej( wydzielenia), zaistniałych od 01.01.2007r. do 31.12.2007.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość