Strona główna

Porównanie włAŚciwości alkoholi I fenoli


Pobieranie 5.17 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar5.17 Kb.
PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI ALKOHOLI I FENOLI
Alkohole i fenole wykazują wiele podobieństw, np. są małolotne, rozpuszczalne w wodzie (dotyczy małych cząsteczek tych związków), tworzą między swoimi cząsteczkami wiązania wodorowe i są palne. Mimo tego te dwie klasy związków należy rozpatrywać oddzielnie, ponieważ wiele ich właściwości jest całkowicie odmiennych.
A
lkohole i fenole mają identyczną grupę funkcyjną – grupę hydroksylową. Mimo tego ich własności różnią się znacząco. Wynika to z odmiennej budowy alkoholi i fenoli. W alkoholach grupa OH łączy się z resztą węglowodorową za pomocą tetraedrycznego atomu węgla, podczas gdy w fenolach poprzez węgiel z pierścienia aromatycznego. W związku z tym siła wiązania C-O w alkoholach i fenolach jest różna. Łatwiej jest oderwać stosunkowo słabo związaną grupę OH w alkoholach, dlatego alkohole łatwiej ulegają reakcjom podstawiania grupy wodorotlenkowej przez atom fluorowca niż fenole. Reakcja eliminacji cząsteczki wody z alkoholi także zachodzi łatwo. Silne oddziaływanie elektronów zdelokalizowanych w pierścieniu i wolnych elektronów tlenu w cząsteczkach fenoli powoduje, że jest niewiele reakcji, w których następuje oderwanie grupy OH.
Zarówno alkohole, jak i fenole wykazują pewne właściwości kwasowe. Świadczy o tym reakcja z sodem lub potasem, w wyniku której następuje odszczepienie atomu wodoru. Fenole nie wymagają jednak tak agresywnego reagenta, jak metale z pierwszej grupy układu okresowego, aby nastąpiło oderwanie protonu. Reakcja zachodzi już z zasadą sodową, co potwierdza przypuszczenie, że fenole mają zdecydowanie silniejsze właściwości kwasowe niż alkohole. Kolejny fakt świadczący o silniejszych właściwościach kwasowych fenoli niż alkoholi, to częściowa dysocjacja fenoli z odszczepieniem jonu H+. Alkohole nie ulegają dysocjacji.
Zarówno alkohole, jak i fenole ulegają reakcjom wynikającym z obecności reszty węglowodorowej. Łańcuch węglowodorowy alkoholi może ulegać reakcji substytucji w obecności światła – podobnie reagowały alkany. Pierścień benzenowy w fenolach łatwo ulega reakcjom podstawiania, np. chlorowcowania czy nitrowania, bez konieczności stosowania światła czy katalizatora.

Pomimo identycznej grupy funkcyjnej, obecnej w alkoholach i fenolach, wpływ reszty węglowodorowej na właściwości tych grup związków jest tak duży, że różnią się one znacząco i konieczne jest rozdzielenie tych klas związków organicznych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość