Posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Bemowo m st. WarszawyPobieranie 27.06 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar27.06 Kb.
Protokół Nr 00638/37/2/10

posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy


w dniu 15 lutego 2010 r.
Obecni: członkowie Komisji oraz goście wg listy obecności.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji: Ewa Przychodzień

Porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 18.01.2010r.

 3. Zapoznanie Komisji z planami i perspektywami rozwoju OPS na kolejne lata.

 4. Sprawy różne.


Ad.1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła członkom Komisji proponowany porządek obrad.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.


Komisja w głosowaniu 4 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących przyjęła porządek posiedzenia.
Ad.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 18.01.2010r.

Komisja w głosowaniu 3 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 wstrzymujący pozytywnie zaopiniowała protokół z posiedzenia Komisji w dniu 18.01.2010r.
Ad.3. Zapoznanie Komisji z planami i perspektywami rozwoju OPS na kolejne lata.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani E. Więckowska przedstawiła najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju OPS, który będzie w najbliższych latach ukierunkowany na:

 • wspieranie rodziny,

 • upowszechnianie alternatywnych form opieki na osobami niesamodzielnymi, zwłaszcza nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w tych obszarach będą ukierunkowane w szczególności na kwestie społeczne:

1. Społeczna kwestia rozwoju rodziny

 1. „ Młoda Mama, Młody Tata”

 2. „Porozmawiajmy o naszych sprawach”

 3. „Też jesteśmy rodzicami”

 4. „Ogród dla rodziny”

 5. „Przystań Milusińskich”

 • Bemowski Program Rozwoju Rodziny

Zapewniający pomoc rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 • Wskazane jest poszerzenie oferty Ośrodka o działania obejmujące:Prowadzenie kompleksowej pomocy rodzinom w kryzysie

2. Społeczna kwestia osób starszych

Oferta Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób starszych jest różnorodna, wskazane byłoby jednak poszerzenie jej o wymienione poniżej działania. • Rozpropagowanie Bemowskiego Programu Integracji I Aktywizacji Seniorów.

 • Powołanie ośrodka wsparcia – Centrum Aktywności Seniorów.

 • Zorganizowanie Świetlicy Dla Osób Chorych na Chorobę Alzheimera.

 • Zorganizowanie stołówki dla mieszkańców.

3. Społeczna kwestia osób z zaburzeniami psychicznymi

Na terenie Bemowa działa środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznym. Jednak zarówno lokalizacja jak i wielkość nie są dostosowane do realnych potrzeb. Oprócz zapewnienia nowej lokalizacji dla DPŚ nr.2 proponowane jest: • Powołanie Klubu Pacjenta.

 • Wprowadzenie Specjalistycznych usług opiekuńczo – readaptacyjnych dla osób po 60 roku życia z problemami psychicznymi.

4. Społeczna kwestia osób niepełnosprawnych

Rozważając rozbudowę oferty systemu pomocy społecznej uzasadnione jest również uzupełnienie oferty wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin o kompleksową pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością oraz dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie.Podsumowując: wobec planowanych wyzwań modernizacyjnych kluczowym wyzwaniem na najbliższe lata staje się utworzenie nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej dostosowanej do wykonywania powierzonych zadań.

T. Świderska wyraziła swoje zadowolenie z faktu, iż zarys perspektyw rozwoju Ośrodka Pomocy Społecznej uwzględnia potrzeby, jakie były zgłaszane przez mieszkańców Bemowa Członkom Komisji Zdrowia.

E. Przychodzień wyraziła zadowolenie w szczególności z planów stworzenia Klubu Seniora i świetlicy dla osób z Chorobą Alzhaimera.

T. Świderska zapytała czy istnieją łaźnie dla bezdomnych czy ewentualnie można byłoby uwzględnić w programie Ośrodka Pomocy Społecznej taką działalność.

E. Więckowska poinformowała, że na terenie Warszawy istnieją takie placówki np. łaźnie, noclegownie, ogrzewalnie, pralnie, o których osoby bezdomne są informowane przez pracowników OPS oraz straż miejską monitorującą sytuację ludzi bezdomnych.

J. Wośko – Matryba zadała pytanie dotyczące stołówki, czy osobom niepełnosprawnym posiłki mogłyby być dostarczane do domu, i ile kosztuje taki posiłek.

E. Więckowska poinformowała, że opłata za posiłek jest wnoszona w zależności od zamożności, czyli stosownie do swoich dochodów, ale również po części jest dofinansowywana przez państwo.

E. Więckowska poinformowała, że beneficjenci nie korzystają już ze stołówki na ul. Obozowej. Nawiązano współpracę z firmą świadczącą usługi gastronomiczne tak że posiłki dla osób potrzebujących takiej pomocy są realizowane w lokalu przy ul. Powstańców Śląskich.

M. Wośko - Matryba poinformowała o tym, że nie ma na terenie Dzielnicy miejsca, gdzie można byłoby zostawić pod opieką dziecko niepełnosprawne na kilka godzin.

E. Więckowska poinformowała, że niestety jest to spowodowane brakiem infrastruktury oraz brakiem wykwalifikowanej kadry.

Przewodnicząca Komisji zadała pytanie odnośnie kamer, które zostały zainstalowane w Środowiskowym Domu Samopomocy na ul. Rozłogi.

E. Więckowska poinformowała, że została zainstalowana jedna kamera w pracowni stolarskiej.

M. Krupiński wyjaśnił, że zainstalowanie kamery zostało podyktowane skargą, jaka wpłynęła do Burmistrza Dzielnicy Bemowo z zarzutem maltretowania chłopca korzystającego z usług Środowiskowego Domu Samopomocy przez pracowników ośrodka.

M. Świderska poprosiła o przekazanie informacji dotyczącej szkoleń dla wolontariuszy.


Z inicjatywy Przewodniczącej Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2010 r. w głosowaniu: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących przyjęła następujący wniosek:
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej zwraca się z prośbą do Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy o zabezpieczenie środków finansowych w planach inwestycyjnych na kolejne lata na realizację zadań związanych z rozwojem Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. (uzasadnienie i zarys w materiałach załączonych do wniosku)
Ad. 4. Sprawy różne.

T. Świderska wróciła do sprawy poruszanej na wcześniejszej komisji a mianowicie, niekorzystnego wpływu jaki ma konieczność obsługi komputera przez pracowników medycznych na długość i jakość wizyty. W sposobie wypracowania rozwiązań poprawiających sytuację miałaby pomóc debata w której uczestniczyliby przedstawiciele NFZ, Urzędu Miasta oraz wszystkich klubów rady (PO, PIS, LEWICY).Celu poprawy sytuacji Przewodnicząca Komisji zaproponowała zwrócenie się najpierw do Dyrektora SZPZLO o możliwość zmiany organizacji pracy w przychodniach.

Komisja na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2010r. w głosowaniu: 4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące przyjęła następujący wniosek:
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej zwraca się do Pana Przewodniczącego z prośbą o przekazanie Panu Dyrektorowi SZPZLO Warszawa Bemowo Pawłowi Doroszowi poniższego zapytania:

W związku z docierającymi do Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej skargami na znaczne ograniczenie czasu dla pacjenta podczas wizyty związane z koniecznością prowadzenia dokumentacji elektronicznej, Komisja zwraca się z zapytaniem, czy możliwa jest zmiana organizacji pracy w przychodniach tak, aby lekarze nie uzupełniali koniecznych danych elektronicznych podczas bezpośredniej pracy z pacjentem.


J. Wośko - Matryba zaproponowała, że co miesiąc będzie przynosić sprawozdanie, w którym zawarte są informacje o czasie oczekiwania do poradni specjalistycznych.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.Przewodnicząca KomisjiEwa Przychodzień


Sporządziła:
Monika Benza

Protokół Nr 00638/37/2/10


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy