Strona główna

Powiatowy Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Forum Inicjatyw na rok 2008


Pobieranie 0.84 Mb.
Strona1/11
Data18.06.2016
Rozmiar0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Powiatowy Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia

- Forum Inicjatyw na rok 2008
Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Szanowni Państwo!
Głównym celem programu jest stały lobbing i konsolidacja instytucji i organizacji lokalnych, na rzecz ochrony i poprawy zdrowia mieszkańców naszego powiatu, współpraca w kształtowaniu i utrwalaniu wiedzy, przekonań i umiejętności zdrowego stylu życia oraz koordynacja działań międzysektorowych w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że wypracowanie wspólnego stanowiska i stała współpraca między podmiotami, uczestniczącymi w tworzeniu programu, pozwoli na lepsze zrozumienie faktu, że każdy z nas, ponosi odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi, co wpłynie na zwiększenie skuteczności naszych wspólnych i indywidualnych działań na rzecz poprawy zdrowia.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Partnerom Powiatowego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia za owocną współpracę.

Projekt ten jest realizowany już czwarty rok z rzędu i chcemy go kontynuować w latach następnych.

Mamy nadzieję, że program ułatwi przepływ informacji i umożliwi skorzystanie z różnorodnych ofert w celu efektywnej współpracy.

Ze względu na otwartą formułę, można go uaktualniać, jest dostępny na stronie internetowej powiatu .


I. Wstęp.
Podstawa programu:

1/ Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego na lata 2001- 2016 , która w domenie - ochrona zdrowia i pomoc społeczna, przewiduje stworzenie lokalnego programu promocji zdrowia, w tym projekty : prowadzenie działań edukacyjnych na wszystkich szczeblach kształceni i koordynację działań międzysektorowych .

2/ Narodowy Program Zdrowia, który określa cele i kierunki zdrowotnej polityki publicznej kierowane przede wszystkim do samorządów i społeczności lokalnych.

3/ Podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy zdrowia,
Konstrukcja programu oparta jest na piętnastu, głównych celach zdrowotnych, ujmujących całościowo zagadnienia promocji zdrowia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i społecznym.

Wypracowana koncepcja zakłada, takie cele wiodące, jak: cel pierwszy - to profilaktyka uzależnień, cel drugi - poprawa zdrowia psychicznego, cel trzeci - zapobieganie chorobom nowotworowym, te priorytety winny przekładać się na ściślejszą współpracę, szczególnie w zakresie wzajemnego przekazu i przepływu informacji, pomocy grantowej itp.

Otwarta formuła programu daje możliwość modyfikacji zapisów.

II. Współpraca w ramach projektu :
Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Cieszynie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skoczowie

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie

Zespół Szkół Ogólnokształcących II LO im M. Kopernika w Cieszynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. W. Szybińskiego w Cieszynie

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalych Istebna

Zespół Szkół Rolniczych w Miedzyświeciu

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie

Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im W.S. Reymonta w Wiśle

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cieszynie

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Urząd Miejski w Cieszynie

Urząd Miejski w Skoczowie

Urząd Miejski w Strumieniu

Urząd Miejski w Ustroniu

Urząd Miejski w Wiśle

Urząd Gminy Brenna

Urząd Gminy Chybie

Urząd Gminy Dębowiec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie

Urząd Gminy Hażlach

Urząd Gminy Istebna

Urząd Gminy Zebrzydowice

Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” Oddział w Cieszynie

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź ” w Cieszynie

Diakonat Żeński „Eben – Ezer” Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Dzięgielowie

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

Fundacja św. Antoniego w Ustroniu

Integracyjny Ośrodek Terapii w Cieszynie

Katolicki Ośrodek Edukacyjno - Rehabilitacyjny „ARKA”

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie

Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin”

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Cieszynie

Polski Komitet Zwalczania Raka –Oddział w Cieszynie

Polski Związek Głuchych

Polski Związek Niewidomych Koło w Cieszynie

Stowarzyszenie „Amazonek” w Cieszynie

Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie

Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „ Wrzos” w Skoczowie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział w Cieszynie

Parafia Rzymsko – Katolicka Dobrego Pasterza w Ustroniu

ZHP Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej

NZOZ „Przychodnia Akademicka” w Cieszynie

Poradnia Rodzinna przy ul. Sportowej w Skoczowie

NZOZ Praktyka Grupowa Lekarze Domowi S.C. w Pogwizdowie

Śląskie Centrum Rehabilitacij w Ustroniu


III. Główne cele zdrowotne:


 1. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa

 2. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności od urodzenia do późnej starości

 3. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności.

 4. Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych

/tytoń, alkohol i narkotyki / i ograniczenie związanych z tym szkód zdrowotnych.

 1. Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych od urodzenia do późnej starości

 2. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca.

 3. Zapobieganie, usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów.

 4. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym.

 5. Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet ciężarnych.

 6. Zapobieganie skutkom chorób cywilizacyjnych -dotyczy chorób nie wymienionych powyżej.

 7. Stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnych, włączenie się lub całkowity powrót do czynnego życia.

 8. Zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki oraz ich skutków zdrowotnych oraz poprawa stanu sanitarnego.

 9. Zmniejszenie liczby i skutków wypadków, szczególnie drogowych.

 10. Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

 11. Zwiększenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej i usprawnienie tej opieki


CEL 1. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa


Zadania


Organy i instytucje

Odpowiedzialne


Termin realizacji

Forum Inicjatyw – Powiatowy Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2008.

Konkurs dla uczniów na komiks pt.: „Z uśmiechem i humorem promuj zdrowy styl życia”.

Konkurs literacki dla uczniów i dorosłych pt: „Historia mojej wyprawy po zdrowie”.

Konkurs piosenki pt.: „Przebój promujący zdrowie”.

„Bezpieczne wakacje”- org. ulicznej akcji informacyjno –profilaktycznej na Rynku Cieszyna.

Upowszechnianie i wypożyczanie materiałów edukacyjnych /kasety, ulotki, plakaty, książki/.

Wspieranie inicjatyw lokalnych.


Starostwo Powiatowe

43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29

Stanowisko ds. Promocji Zdrowia

033-4777216

e-mail: wzp@powiat.cieszyn.pl

www.powiat.cieszyn.pl


cały rok

do 30 kwiecień

do 30 kwietnia

do 9 maja

21-26 lipiec

na bieżącoZadanie stałe poprzez wskazanie zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych.Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4

tel. /fax. 033 852 12 24, 033 852 15 70

od zaraz i staleKontynuacja programów wszechstronnej edukacji zdrowotnej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych.

Nasilenie w środkach masowego przekazu edukacji w zakresie zdrowego stylu życia:

-z naciskiem na kontrolę własnego zdrowia,

-wskazywanie sposobów zmiany stylu życia,

-radzenia sobie z głównymi przyczynami zagrożenia zdrowia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

  1. Cieszyn, ul. Liburnia 2

tel.033/4794080-81,4797010, 8520195 fax. 033/4797173

e-mail: pssecn@o2.pl


II-XII.2008rRealizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń, usług EURES oraz pomocy w pojęciu zatrudnienia (m.in. zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staże, przygotowania zawodowe w miejscu pracy, praca na otwarty rynku, samozatrudnienie).

Powiatowy Urząd Pracy

43-400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8

tel. 033 851 49 91

e-mail: kaci@praca.gov.pl


wg potrzeb na bieżącoIV Zimowa Spartakiada

-nauczyciele: I. Tymich, T. Chodykin, M. Domajer


Festyn szkolny z okazji 3 maja

Rajd szkolny Pożegnanie lata i Powitanie lata

Dzień Sportu

Prezentacja Szkoły w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie

Obóz integracyjny dla klas I połączony z rekolekcjami:

-zajęcia integracyjne,

-zabawy w terenie

-uczenie się życia w nowej grupie

Spotkanie młodzieży z lekarzem ginekologiem

IV Tydzień profilaktyki Zdrowia

Jak dbać o własne zdrowie…


Katolickie Liceum Ogólnokształcące Im. św. Melchiora Grodzieckiego
43-400 Cieszyn, Pl. Dominikański 2

tel. 852 51 84

fax. 858 12 48
wychowawcy klas pierwszych

nauczyciele: katecheta, nauczyciel biologii T. Kamieński, pedagog szkolny S. Ruchała


pedagog S. Ruchała


na przełomie I-III 2008r. (termin uzależniony od pogody)

V 2008 r.

V i IX 2008 r.

VI 2008 r.

VI 2008 r.

IX 2008 r.


II-IV 2008

VI 2008r.

Zawarte w Szkolnym Programie Profilaktyki 2007/2008.


Spotkanie z lekarzem ginekologiem – naturalne metody planowania rodziny a antykoncepcja.


I LO im. A. Osuchowskiego

43-400 Cieszyn, Pl. Słowackiego 2

tel. 852 21 00 852 11 39

pedagog szkolny, wychowawcy klas, profesjonaliści dr Rutkowski


cały rok
grudzień 2008Zdobywanie odpowiedniej wiedzy na lekcjach biologii, lekcjach wychowawczych.Zespół Szkół Budowlanych

43-400 Cieszyn, Pl. Dominikański 2

tel. 858 07 56 fax. 858 23 45

cały rok

Zajęcia dla uczniów promujących zdrowy styl życia Kształtowanie umiejętności prozdrowotnych.


Zespół Szkół Ogólnokształcących

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

43-400 Cieszyn, Pl. Wolności 7 b

tel. 852 11 32 852 24 04 858 17 94

wychowawcy, pedagog


wg potrzeb i org imprez profilaktycznych


Edukacja uczniów, rodziców i nauczycieli.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Wł. Szybińskiego

43-400 Cieszyn, Kraszewskiego 11

tel. 033/8520184, sekretariat@szybinski.cieszyn.pl

wg planu


Uświadamianie uczniom potrzeby zdobywania informacji na tematy dot. zdrowia. Kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych. Dostarczanie wiedzy i przykładów na to, jak dbanie o zdrowie poprawia dobrostan psychiczny i fizyczny człowieka. Wprowadzanie atrakcyjnych dla młodzieży i adekwatnych form promocji zdrowia.

Prelekcja dot. profilaktyki chorób serca, pogadanki, dyskusje oraz program profilaktyczny „Pamiętaj o sercu”

Uspołecznienie młodzieży, kształtowanie potrzeby odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy zdrowia.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

43-470 Istebna 30

Tel/fax: 033 855 61 56

e-mail: zspistebna@o2.pl

Pedagog Szkolny, NFZ, Starostwo

nauczyciel biologii, edukacji prozdrow.


na bieżącoOrganizacja IV Szkolnych Dni Zdrowia i Urody.
Szkolny program „Dzień dla zdrowia”.
Udział w gminnych i powiatowych inicjatywach promujących zdrowie – konkursy, konferencje, szkolenia.
Współpraca z TSSE Cieszyn w zakresie edukacji zdrowotnej młodzieży.

Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu 43-430 Skoczów, tel./fax 33 8533766 e-mail: szkolarol@poczta.onet.pl, www.miedzyswiec.xon.pl

ZSR Starostwo , UG w Skoczowie, UM w Strumieniu, TSSE Cieszyn, ZSRlistopad 2008 r.
I półrocze 2008 r.
wg ustaleń
wg ustaleń

Informacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej w ramach wybranych lekcji i organizowanych programów profilaktycznych.
szkolny program „Dzień dla Zdrowia”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

43-430 Skoczów ul. Bielska 34

tel. 033 477 22 55, fax.

853 27 12 www.zso.ata.com.pl.

e-mail: zso-sko@ids.bielsko.pl


cały rok szkolny

I półrocze 2008 r.Spotkania lekarzy – specjalistów z młodzieżą szkolną (prelekcje – edukacja prozdrowotna).

Plakaty, gazetki, ulotki informacyjne.


„Tydzień promocji zdrowia” cykl spotkań dla uczniów i nauczycieli ze specjalistami.

Zespół Szkół Zawodowych

43-430 Skoczów, ul. Górecka 65

tel./ fax 033 479 22 25 w. 125

e-mail: bajerki@bajerki.ox.pl NZOZyII semestr

cały rok
kwiecień 2008
Wdrażanie w życie programów profilaktycznych.
Tworzenie przez uczniów ekspozycji zawierających informacje na temat zdrowego stylu życia „10 przykazań – jak uniknąć chorób serca”.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalych

43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15

tel. 854 35 43

fax. 854 24 84

e-mail: zsp.ustron@interia.pl

nauczyciel biologiicały rok
listopad

Cykliczne redagowanie gazetki „Twoje zdrowie w Twoich rękach”.Zespół Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich

43-460 Wisła, ul. Reymonta 2,

tel. 033 855 2474,

e-mail zsgh@wisla.pl


cały rok
Realizowane w ramach tematyki przewidzianej programem przedmiotu „Edukacja zdrowotna” na zajęciach ze studentami studiów stacjonarnych i zaocznych.
Współpraca w ramach Rady Liderów Młodzieżowych.

Uniwersytet Śl. w Katowicach

Wydział Etnologii i Nauk

o Edukacji

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62

dr Ilona Pawlik tel. 033 854 62 78


rok akademicki 2007/2008
na bieżąco

Realizacja tematu na lekcjach wychowawczych w formie warsztatowej.


Spotkanie z psychologiem i ginekologiem: „Antykoncepcja - metody zapobiegania ciąży”.

Specjalny Ośrodek - Szkolno Wychowawczy

43-400 Cieszyn,

ul. Wojska Pol. 3

Tel./Fax 033 / 852 07 www.soswcieszyn.webska.org

e-mail: soswcieszyn@wp.pl

na bieżąco


maj 2008 r.

Podmiotowość i godność pacjenta w interakcji pracownik –pacjentPDPS „Pogodna Jesień”

ul. Korfantego 1 43-400 Cieszyn

e-mail: pdpscieszyn@neostrada.pl

tel. (033) 8521761
II półroczeWspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, m.in.:

 1. - nauka udzielania pierwszej pomocy (patrz pkt 14),

 2. - olimpiady i konkursy wiedzy o zdrowiu dla uczniów,

- profilaktyka zdrowotna w przedszkolach.

Urząd Miejski w Cieszynie

43-400 Cieszyn, Rynek 1

tel. 033 47 94 272, fax 033 47 94 303, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl organizacje pozarządowe: PCK ZHP

2008

Wykłady, prelekcje, „tydzień zdrowia”.


Urząd Miejski w Skoczowie

43-430 Skoczów, Rynek 1

tel. 853 38 54, 853 14 77

fax. 853 91 52 Pełnomocnik do spraw RPA, szoły
Cały rok


„Trzymaj formę” – wykład na zebraniu rodziców.
„Klasowy dekalog zdrowia” opracowanie dekalogu.

Urząd Miejski w Strumieniu

43-246 Strumień, Rynek 4

tel. 857 01 42 fax.857 02 47 szkoły


luty
październik – listopad

Spotkania z mieszkańcami poświęcone profilaktyce i promocji zdrowia.Urząd Miejski w Wiśle

43-460 Wisła, Pl. Hoffa 3

tel. 855 24 25 855 21 13

fax. 855 29 95


maj – październik 2008Realizowanie edukacyjnej ścieżki zdrowotnej.

Ulotki, plakaty.

Pogadanki w klasach na zajęciach świetlicowych według szkolnych programów profilaktycznych.

Pogadanki lekarzy z pacjentami na temat zdrowego trybu życia i profilaktyki.Urząd Gminy Brenna

43-438 Brenna, ul.Wyzwolenia 77

tel. 033 8536 222

E-mail poczta@brenna.org.pl


Cały rok


Ulotki i plakaty informacyjne, prelekcje, pogadanki.
Programy profilaktyczne realizowane przez szkoły na terenie Gminy Chybie.

Urząd Gminy Chybie

43-520 Chybie, ul. Bielska 78

tel/fax: 856 10 96 856 10 06

e-mail: sekretariat@chybie.pl

NZOZ „Medicus” sc.

NZOZ Urszula Ryżycka

NZOZ „Zakład Pielęgnacyjny Rodzina” 3 gabinety stomatolog. Szkoły z terenu Gminy Chybie.

cały rok
– w ramach potrzebOrganizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy - uświadamianie i przekazywanie rożnego rodzaju wiadomości z zakresu profilaktyki zdrowia.

Publikacje w gazetce gminnej „Wiadomości znad Piotrówki”.

Profilaktyka wad wymowy dzieci przedszkolnych – praca logopedy zarówno z dziećmi jak i z rodzicami.


Urząd Gminy Zebrzydowice

43-410 Zebrzydowice, ul. Ks.Janusza 6

tel. centrala: 032 475 51 00

e-mail: ug@zebrzydowice.pl

Placówki oświatowe w gminie


rok szkolny – w zależności od potrzeb

cyklicznie

cały rok

Programy pt: „Zadbaj o swoje zdrowie” „Twoje zdrowie w twoich rękach.” Sale wykładowe, szkoły.Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Chrześcijańska Służba Charytatywna

43-430 Skoczów, ul. Osiedlowa 26

tel. 033 853 36 98


cały rok 2008Pogadanki w klubie „AA”.Parafia Rzymsko-Katolicka Dobrego Pasterza

43-450 Ustroń, ul. Polańska 95

Tel.. 033 854 36 80, 033 854 55 24,

Fax 033 854 36 80

e-mail: biuro@gci.ox.pl

wg potrzeb


Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia w szkołach.Polski Czerwony Krzyż

Zarząd Rejonowy w Cieszynie

43-400 Cieszyn, Rynek 6

tel: 033-8520174


IV – XI 2008Prelekcje w szkołach nt. profilaktyki raka piersi i szkodliwości palenia tytoniu.
Dni Walki z Rakiem – gmina Zebrzydowice, Kaczyce.

Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział w Cieszynie

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4

tel. 033 858 10 08 (grzecznościowy)


wg potrzeb
30 maja godz. 16:00

Z uwagi na niepełnosprawność: /niewidomi, słabo widzący ,wiek geriatryczny/ przekazywana jest aktualna wiedza z zajęciami praktycznymi.Polski Związek Niewidomych Koło Cieszyn 43-400 Cieszyn,

ul Srebrna 6 Tel. 85 212 60

biuro czynne poniedziałek –wtorek – czwartek od godz. 8.00 do godz. 13.00

na bieżąco
Wykłady zdrowotne w ramach wykładów plenarnych dla Uniwersytetu III Wieku.

Biblioteczka zdrowia seniora.Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku

Cieszyn, Bielska 63

tel.033/8546-444,

e-mail:dasa_44@o2.plod stycznia do czerwca 2008r.

grant planowany na 2008 r.Organizacja koncertów:

-walentynkowego

- jesiennego - w celu przybliżenia lokalnej społeczności idei hospicyjnej

Organizacja debat i dni otwartych Hospicjum

Publikacja wydana z okazji 10-cio lecia Hospicjum w Cieszynie


Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty

43-400 Cieszyn, ul. Wąska 2a

tel. 851 45 14

e-mail: cieszynhospicjum@vp.pl

www.hospicjum.home.pl

15 luty


4 października

wrzesień/październik

sierpień 2008


Pogadanki, prelekcje, warsztaty o tematyce prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców prowadzone w 8 Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych TPD, świetlicach szkolnych – Jaworzynka, Koniaków.

TPD Oddział Powiatowy

43-400 Cieszyn, ul. Ks. Świeżego 6

tel. 033 852 22 50

cały rok

Udzielanie porad prozdrowotnych podczas codziennej praktyki lekarsko pielęgniarskiej.


NZOZ Praktyka Grupowa Lekarze Domowi s.c.

ul. Katowicka 5, 43-418 Pogwizdów

tel. fax 0338568248

pogkon@poczta.onet.pl


bezterminowoOrganizowanie prelekcji w szkołach i spotkań z uczniami w przychodni na temat promocji zdrowia (profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych, profilaktyka wczesnej inicjacji seksualnej).

Prowadzenie Poradni Rozpoznawania Płodności im. Prof. W Fijałkowskiego. Poradnictwo w zakresie planowania rodziny - ulotki, prelekcje.

Kursy metod rozpoznawania płodności, opieka prekoncepcyjna.


Poradnia Rodzinna przy ul. Sportowej s.c.

43-430 Skoczów, ul Sportowa 1

tel./fax 0-33/ 8533908

poradnia-rodzinna@neostrada.pl


2008


 1. systematyczna edukacja prozdrowotna pacjentów hospitalizowanych i ich rodzin, jak również diagnozowanych w Poradni Kardiologicznej

 2. opracowanie materiałów edukacyjnych dla pacjentów

 3. organizowanie populacyjnych akcji modyfikujących styl życia i promujących zachowania prozdrowotne

 4. zainteresowanie programem edukacji prozdrowotnej:

 • wydawców lokalnej prasy i informatorów samorządowych, parafialnych

 • szkół (w tym gastronomicznych)

 • samorządów lokalnych

Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu

ul. Zdrojowa 6

43-450 Ustroń

Tel. 033 584 16 32

Fax 033 854 25 86

e-mail: scr@scr-ustron.com.pl


ad. 1 - kontynuacja

ad. 2 - VI - XI 2008r.

ad. 3 - X i XII 2008r.

ad. 4 – od VI do XII 2008r.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość