Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie I ochrony ofiar przemocyPobieranie 415.04 Kb.
Strona1/14
Data18.06.2016
Rozmiar415.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY

SPIS TREŚCIPOWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W SKŁADZIE: 4

WPROWADZENIE 6

1. PRZEMOC W RODZINIE - PODSTAWY TEORETYCZNE 8

1.1 Definicja 8

1.2 Cykle w przemocy domowej 8

1.3 Rodzaje przemocy w rodzinie 9

1.4 Mity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie 10

1.5 Skutki przemocy w rodzinie 11

2. PRZEMOC W RODZINIE W WYBRANYCH DOKUMENTACH MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH 13

2.1 Dokumenty międzynarodowe. 13

2.2 Prawo polskie wobec problemu przemocy w rodzinie 15

3. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ. 17

3.1 Zadania organów administracji rządowej 18

3.2 Zadania organów administracji samorządowej 18

3.3 Zakres działań instytucji pomocy społecznej, policji, sądów, prokuratury, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych 22

4. DIAGNOZA PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE 28

4.1 Poziom ogólnopolski 28

4.2 Przemoc w rodzinie w województwie mazowieckim 32

4.3 Skala zjawiska przemocy w Powiecie Pruszkowskim 34

4.4 Typowa rodzina dotknięta przemocą 38

4.5 Typowy sprawca i typowa ofiara przemocy 40

4.6 Realizacja Procedury Niebieskiej Karty przez służby, instytucje w Powiecie Pruszkowskim 46

5. PRAKTYKI POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE PRUSZKOWSKIM 49

5.1 Reakcja instytucji na przemoc w rodzinie 49

5.2 Relacje między instytucjami 56

6. ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO-EDUKACYJNE WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 61

6.1 Geneza 61

6.2 Założenia 61

6.3 Sposób realizacji i zawartość merytoryczna programu „Partner” 62

6.4 Cele i rezultaty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 62

7. CELE PROGRAMU 63

7.1 Analiza SWOT przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Pruszkowskim 63

7.2 Wnioski i rekomendacje 64

7.3 Harmonogram 67

8. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU, ZARZĄDZANIE, MONITOROWANIE, EWALUACJA I KALKULACJA FINANSOWA PROGRAMU NA LATA 2013 - 2017 82

9. SPIS WYKRESÓW I TABEL 8410. BIBLIOGRAFIA 85

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W SKŁADZIE:


 • Jadwiga Lawrence - Radna Powiatu Pruszkowskiego

 • Maria Makowska - Radna Powiatu Pruszkowskiego

 • Piotr Romaniuk - Prokurator Rejonowy, Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie

 • Zygmunt Kamiński - Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, Starostwo Powiatu Pruszkowskiego

 • (osoba oddelegowana) Magda Kruziewicz - Główny Specjalista Wydziału Edukacji Kultury i Sport, Starostwo Powiatu Pruszkowskiego

 • SSO Danuta Grunwald, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie

 • (osoba oddelegowana), Agata Polkowska ,Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla Nieletnich, Sąd Rejonowy w Pruszkowie

 • Monika Łata, Kierownik Zespołu: starszy kurator II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych, Sąd Rejonowy w Pruszkowie

 • Anna Skrzypiec, Kurator Zawodowy, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych, Sąd Rejonowy w Pruszkowie

 • mł. insp. Waldemar Perdion, Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

 • (osoba oddelegowana), podkom. Dorota Nowak, Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji, Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

 • Małgorzata Choroś, Główny Specjalista z Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

 • Leszek Skrzypczak, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie

 • (osoba oddelegowana, Anna Szumacher, Pedagog, Liceum Ogólnokształcącego
  im. T. Kościuszki w Pruszkowie


 • Maria Konopka, Dyrektor, Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie

 • Regina Radziszewska, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Fridtjofa Nansena
  w Piastowie


 • (osoba oddelegowana), Joanna Sztroman, Pedagog, Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  im. Fridtjofa Nansena w Piastowie


 • Justyna Zygadło, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr1 w Piastowie

 • Danuta Rusak, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie

 • Bożena Strojek, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Piastowie

 • Teresa Kostrzewska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie

 • (osoba oddelegowana), Ewa Kominek Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie

 • Joanna Dzierzba, Kierownik Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie

 • Anna Kuźmińska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie

 • Iwona Radzimirska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

 • Grażyna Witkowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie

 • (osoba oddelegowana) Grażyna Wojda, Specjalista Pracy Socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie

 • Ewa Ilczyszyn, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie

 • Joanna Szczuka, Kierownik Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej w Piastowie

 • Mieczysław Brągoszewski, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

 • Małgorzata Abramska, Dyrektor Przychodni lekarskiej „Zdrowie” NZOZ w Pruszkowie

WPROWADZENIE


Ustawą z dnia 10.06.2010 roku o Zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 6 ust. 3 pkt 1 nałożono na powiaty obowiązek opracowania i realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (Dz.U. nr 125, poz. 842). Koordynację działań w ramach tych prac Zarząd Powiatu Pruszkowskiego powierzył Zespołowi Ośrodków Wsparcia w Piastowie.

Zasadniczym celem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, zwany dalej programem jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skuteczna pomoc osobom jej doznającym.

Art. 6, ust. 3 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustala, że do zadań zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez zobowiązane podmioty - administrację rządową (gmina, powiat) mają zastosowanie zasady określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.) i w ustawie z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 70, poz. 473 ze zm.).

Prace nad opracowaniem programu rozpoczął Powiatowy Zespół Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, powołany Uchwałą Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 49/941/2011 z dnia 6.10.2011 roku, w skład którego weszli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz kluczowych instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Pruszkowskim.


Program zakłada podejmowanie kompleksowych działań nakierowanych zarówno na osobę doznającą przemocy, jak i na edukację oraz korygowanie agresywnych postaw i zachowań osób stosujących przemoc. Zaplanowano w nim realizację zadań dla poszczególnych instytucji i organizacji pozarządowych z terenu Powiatu.

Część opisowa zawiera podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy. Przytoczone zostały także międzynarodowe i krajowe dokumenty prawne odnoszące się do problemu przemocy, a także zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.


Przeprowadzono także diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie. Na podstawie, której opracowano listę priorytetowych potrzeb i kierunków działania. Analiza ilościowa i jakościowa materiałów zgromadzonych podczas badania społecznego pozwoliła na wyznaczenie celów i zadań programu.

Realizację zadań wyznaczono w harmonogramie działań programu w formie ciągłej, wskazano źródła finansowania. Zarządzanie realizacją programu powierzono Zespołowi ds. Wdrażania Programu, który powstanie w wyniku przekształcenia Powiatowego Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Wymieniony Zespół będzie czuwał nad planowaną realizacją zadań wyznaczonych na dany rok.


Zakładając, że program będzie stanowił strategiczny plan działań opracowany we współpracy
z przedstawicielami instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy na terenie powiatu oczekuje się, że przyczyni się on do wypracowania skoordynowanego interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie pruszkowskim, co niewątpliwie może pomóc,
a nade wszystko ograniczyć zjawisko przemocy i towarzyszących mu skutków patologicznych oraz poprawy życia pruszkowskich rodzin.


: powiat2 -> pliki
pliki -> Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna
pliki -> Szkoły gimnazjalne 1000 m Dz
pliki -> Komunikat z mistrzostw powiatu szkóŁ podstawowych w biegach przełajowych w roku szkolnym 2006/2007 Zawody rozegrane na terenie oks start Otwock w dniu 4 października 2006 Rocznik 1996 k – 800 m
pliki -> Nazwa stowarzyszenia data zarejestrowania
pliki -> I otwarte Mistrzostwa Szkoły Podstawowej Nr12 im. Kornela Makuszyńskiego w Szachach Szybkich
pliki -> Szkoły podstawowe 800 m Dz
pliki -> Drugie zawody z cyklu eliminacji do ogólnopolskich „Czwartków Lekkoatletycznych”/ 60 m k 95
pliki -> Komunikat z Mistrzostw Powiatu w Biegach Przełajowych w kategorii szkół podstawowych Otwock, 23. 09. 2010r
pliki -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
pliki -> Piknik w almamer pt. Odkryj Mazowsze ­


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy