Strona główna

Poziom kompetencji językowej wg cef – B1/B2


Pobieranie 318 Kb.
Strona3/4
Data20.06.2016
Rozmiar318 Kb.
1   2   3   4
Rozdział 4: His and hers
OCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRAZnajomość środków językowych

• Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów.

• Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

proste czasowniki modalne, np. must, can, have to, should

wprowadzone czasowniki modalne, np. must, can/could, have/had to, should, ought to

Rozumienie wypowiedzi

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi

• Przedstawia kilka swoich obowiązków.

• Krótko opisuje obowiązki i prawa, które ma obecnie.

• Dość dokładnie opisuje obowiązki i prawa, które ma obecnie oraz które miał w przeszłości.

• Dokładnie opisuje obowiązki i prawa, które ma obecnie oraz które miał w przeszłości.

• Bardzo krótko opisuje osobę, którą podziwia.

• Krótko opisuje osobę, którą podziwia.

• Dość dokładnie opisuje osobę, którą podziwia.

• Dokładnie opisuje osobę, którą podziwia.

• Pisze krótki list do redakcji. Przekazuje część informacji.

• Pisze list do redakcji. Przekazuje większość informacji. Stosuje niektóre wyrażenia stylu formalnego.

• Pisze list do redakcji. Przekazuje wszystkie informacje. Zwykle zachowuje odpowiedni styl i formę.

• Pisze list do redakcji. Przekazuje wszystkie informacje. Zachowuje odpowiedni styl i formę.

Reagowanie na wypowiedzi

Prosi o pozwolenie, np. Can I …?

• Prosi o pozwolenie, używając prostych wyrażeń. Udziela pozwolenia lub go odmawia.

• Prosi o pozwolenie, używając różnych wyrażeń. Udziela pozwolenia lub go odmawia.

• Prosi o pozwolenie, używając różnych wyrażeń. Udziela pozwolenia (w tym wyraża swoje zastrzeżenia) lub go odmawia.

Przetwarzanie wypowiedzi

• Wybiera jedną z opcji przedstawionych na zdjęciach (np. miejsce kolacji, rodzaj szkoły).

• Wybiera jedną z opcji przedstawionych na zdjęciach i krótko uzasadnia swój wybór.

• Wybiera jedną z opcji przedstawionych na zdjęciach. Krótko wyjaśnia, dlaczego wybrał daną opcję oraz dlaczego odrzucił drugą propozycję.

• Wybiera jedną z opcji przedstawionych na zdjęciach. Dokładnie wyjaśnia, dlaczego wybrał daną opcję oraz dlaczego odrzucił drugą propozycję.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 4 (Test Master CD-ROM).

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 3 i 4 (Test Master CD-ROM).
Rozdział 5: What a disaster!
OCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRAZnajomość środków językowych

• Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów.

• Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

czasowniki will, may i might dla wyrażania przypuszczeń

formy will, be going to oraz czas Present Continuous dla opisywania przyszłościczasowniki will, may i might oraz przysłówki (np. definitely, certainly, likely) dla wyrażania przypuszczeń

formy will, be going to oraz czas Present Continuous dla opisywania przyszłościRozumienie wypowiedzi

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi

• Układa proste zdania, by wyrazić swoje przypuszczenia dotyczące wydarzeń z przyszłości.

• Wyraża proste przypuszczenia dotyczące wydarzeń z przyszłości.

• Wyraża różne przypuszczenia dotyczące wydarzeń z przyszłości. Używając poznanych struktur, wyraża różne stopnie prawdopodobieństwa.

• Wyraża bardziej złożone przypuszczenia dotyczące wydarzeń z przyszłości. Używając poznanych struktur, wyraża różne stopnie prawdopodobieństwa.

• Bardzo krótko wypowiada się na temat wpływu globalnego ocieplenia na nasze życie.

• Wygłasza krótką prezentację na temat wpływu globalnego ocieplenia na nasze życie. Stosuje kilka poznanych wyrażeń.

• Wygłasza prezentację na temat wpływu globalnego ocieplenia na nasze życie. Zwykle zachowuje odpowiednią strukturę, stosuje większość poznanych wyrażeń.

• Wygłasza prezentację na temat wpływu globalnego ocieplenia na nasze życie. Zachowuje odpowiednią strukturę, stosuje poznane wyrażenia.

Reagowanie na wypowiedzi

• Rozmawia o różnych sposobach ochrony środowiska. Próbuje opisywać swoje zachowanie.

• Rozmawia o różnych sposobach ochrony środowiska. Opisuje niektóre swoje zachowania, wskazuje najskuteczniejsze rozwiązania.

• Rozmawia o różnych sposobach ochrony środowiska. Opisuje niektóre swoje zachowania, wskazuje najskuteczniejsze rozwiązania. Krótko uzasadnia swoje opinie.

• Rozmawia o różnych sposobach ochrony środowiska. Opisuje swoje zachowania, wskazuje najskuteczniejsze rozwiązania. Szczegółowo uzasadnia swoje opinie.

• Odgrywa rozmowę między organizatorem wycieczki a rodzicem. Z trudnością uzyskuje lub przekazuje podstawowe informacje dotyczące wycieczki.

• Odgrywa rozmowę między organizatorem wycieczki a rodzicem. Uzyskuje lub przekazuje podstawowe informacje dotyczące wycieczki.

• Odgrywa rozmowę między organizatorem wycieczki a rodzicem. Uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące wycieczki.

• Odgrywa rozmowę między organizatorem wycieczki a rodzicem. Skutecznie uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące wycieczki.

• Odgrywa z kolegą lub koleżanką rozmowę na temat konkursu międzyklasowego. Bardzo krótko przedstawia swój pomysł.

• Odgrywa z kolegą lub koleżanką rozmowę na temat konkursu międzyklasowego. Krótko przedstawia swój pomysł i udziela dodatkowych informacji.

• Odgrywa z kolegą lub koleżanką rozmowę na temat konkursu międzyklasowego. Dość dokładnie przedstawia swój pomysł, broni go i udziela dodatkowych informacji.

• Odgrywa z kolegą lub koleżanką rozmowę na temat konkursu międzyklasowego. Szczegółowo przedstawia swój pomysł, broni go i udziela dodatkowych informacji.

Przetwarzanie wypowiedzi

• Krótko opisuje zdjęcie. Krótko odpowiada na niektóre pytania do niego.

• Krótko opisuje zdjęcie. Krótko odpowiada na pytania do niego.

• Dokładnie opisuje zdjęcie. Dość wyczerpująco odpowiada na pytania do niego.

• Dokładnie opisuje zdjęcie. Wyczerpująco odpowiada na pytania do niego.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 5 (Test Master CD-ROM).
Rozdział 6: Animal magic
OCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRAZnajomość środków językowych

• Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów.

• Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

• zdania warunkowe – typy 0, 1 i 2

• zdania warunkowe – typy 0, 1 i 2

formy, które mogą zastępować if, np. when, unless, as soon asRozumienie wypowiedzi

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi

• Uzupełnia podane w podręczniku zdania warunkowe, by opisać swoje zachowanie.

• Krótko opisuje swoje zachowanie w różnych sytuacjach, realnych i hipotetycznych.

• Opisuje swoje zachowanie w różnych sytuacjach, realnych i hipotetycznych.

• Dokładnie opisuje swoje zachowanie w różnych sytuacjach, realnych i hipotetycznych.

• Pisze krótką rozprawkę dotyczącą posiadana zwierząt. Przedstawia kilka argumentów.

• Pisze krótką rozprawkę dotyczącą posiadana zwierząt. Przedstawia kilka argumentów „za” i „przeciw”.

• Pisze rozprawkę dotyczącą posiadana zwierząt. Przedstawia odpowiednie argumenty „za” i „przeciw” oraz wyraża swoją opinię. Zachowuje odpowiednią formę i styl.

• Pisze rozprawkę dotyczącą posiadana zwierząt. Przedstawia odpowiednie argumenty „za” i „przeciw” oraz wyraża swoją opinię. Zachowuje odpowiednią formę i styl.

Reagowanie na wypowiedzi

Prosi o radę, np. What should I do?

Prosi o radę, np. What should I do? Udziela prostych rad w niektórych sytuacjach opisanych w podręczniku.

• Używa większości poznanych wyrażeń, by prosić o radę. Udziela rad w różnych sytuacjach.

• Używa poznanych wyrażeń, by prosić o radę. Udziela rozbudowanych rad w różnych sytuacjach.

Przetwarzanie wypowiedzi

• Krótko opisuje zdjęcie. Krótko odpowiada na niektóre pytania do niego.

• Krótko opisuje zdjęcie. Krótko odpowiada na pytania do niego.

• Dokładnie opisuje zdjęcie. Dość wyczerpująco odpowiada na pytania do niego.

• Dokładnie opisuje zdjęcie. Wyczerpująco odpowiada na pytania do niego.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 6 (Test Master CD-ROM).

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 5 i 6 (Test Master CD-ROM).
Rozdział 7: Nobody's perfect
OCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRAZnajomość środków językowych

• Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów.

• Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

mowa zależna – zdania twierdzące w poznanych czasach oraz z czasownikami can, will

• mowa zależna – pytania i formy trybu rozkazującegomowa zależna – zdania twierdzące w poznanych czasach oraz z czasownikami can, will

proste czasowniki wprowadzające mowę zależną, np. add, complain• mowa zależna – pytania i formy trybu rozkazującego

Rozumienie wypowiedzi

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Reagowanie na wypowiedzi

• Krótko odpowiada na pytania dotyczące pracy.

• Rozmawia z kolegą lub koleżanką na temat pracy. Krótko odpowiada na pytania, wyraża i uzasadnia swoje opinie.

• Aktywnie dyskutuje z kolegą lub koleżanką na temat pracy. Odpowiada na pytania, wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia zalety i wady.

• Aktywnie dyskutuje z kolegą lub koleżanką na temat pracy. Odpowiada na pytania, wyraża i uzasadnia swoje opinie oraz broni ich, przedstawia zalety i wady.

Przetwarzanie wypowiedzi

• Zamienia podane proste zdania na mowę zależną.

• Zamienia zdania na mowę zależną.

• Zamienia zdania na mowę zależną oraz odwrotnie.

• Zamienia zdania na mowę zależną oraz odwrotnie.

• Pyta kolegę lub koleżankę o jego/jej plany na przyszłość. Zapisuje niektóre odpowiedzi.

• Pyta kolegę lub koleżankę o jego/jej plany na przyszłość. Zapisuje otrzymane odpowiedzi.

• Pyta kolegę lub koleżankę o jego/jej plany na przyszłość. Relacjonuje otrzymane odpowiedzi, używając form mowy zależnej.

• Pyta kolegę lub koleżankę o jego/jej plany na przyszłość. Relacjonuje otrzymane odpowiedzi, używając różnych form mowy zależnej.

• Krótko opisuje zdjęcia. Krótko odpowiada na niektóre pytania do nich.

• Krótko opisuje zdjęcia. Krótko odpowiada na pytania do nich.

• Dokładnie opisuje zdjęcia. Dość wyczerpująco odpowiada na pytania do nich.

• Dokładnie opisuje zdjęcia. Wyczerpująco odpowiada na pytania do nich.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 7 (Test Master CD-ROM).
1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość