Strona główna

Praca magisterska


Pobieranie 390.79 Kb.
Strona1/15
Data18.06.2016
Rozmiar390.79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Uniwersytet kazimierza wielkiego
Wydział Humanistyczny
Instytut Politologii

Kamil Kondel

Nr. indeksu: 42209

Wolność człowieka w dobie komunikacji masowej

Wpływ i oddziaływanie mediów na człowieka

PRACA MAGISTERSKA

Pod kierunkiem:

dr hab. Janusza Golinowskiego
Bydgoszcz 2009
Synowi Damianowi , za nieprzespane noce z książkami i z pieluchami w ręku.

Spis treści


Wstęp 4

1. Rozumienie i istota wolności w dobie komunikacji masowej 8

1.1. Zagadnienie wolności 8

1.2. Współczesna interpretacja wolności 9

1.3. Komunikat formą wyrażania własnych poglądów 11

1.4. Komunikowanie masowe ogólna charakterystyka 16

1.5. Funkcje i rozwój komunikacji masowej 191.5.1. Typologie funkcji masowej 19

1.5.2. Rozwój komunikacji masowej 21

2. Wpływ i oddziaływanie mass mediów na człowieka 25

2.1. Zachowania masowe w świetle rozważań teoretycznych 25

2.2. Spory o siłę i oddziaływanie mediów(ujęcie historyczne) 28

2.3. Wpływ radia na zachowanie człowieka 312.3.1. Psychoza strachu – Orson Wallace w audycji „Wojna światów” 31

2.3.2. Radio bęben plemienny – Epidemia nienawiści w Ruandzie 33

2.4. Wpływ telewizji 352.4.1. Bojaźliwy olbrzym w sztuce propagandy wojennej 38

2.4.2. Reklama podprogowa fakt czy mit? 40

2.5. Hiobowe wieści to nasza specjalność – słów kilka o świńskiej grypie w portalach onet.pl i wp.pl 423. Kultura masowa jako produkt mass mediów 47

3.1. Kultura masowa w ostatniej dekadzie 503.1.1. Wszystko dla zysku, czyli reality $how 50

3.1.2. Freaks talks- czyli talk show bez tabu 53

3.1.3. Mackdonaldyzacja polskiego społeczeństwa 56

3.2. Kultura popularna – kultura masowa XXI wieku. 583.2.1. Kolorowy świat MTV 59

3.2.2. Wirtualna wolność czy wirtualne więzienie? 63

3.2.3. Cyberkultura 67

Zamiast zakończenia: Media w służbie światowego terroryzmu 71

Bibliografia 75

Wstęp


Praca „Wolność człowieka w dobie komunikacji masowej” powstała w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Golinowskiego.

Głównym celem pracy jest odpowiedzenie na pytania: czy w dobie komunikacji masowej wolność jednostki jest realna?, czy w dobie komunikacji masowej człowiek staje się co raz bardziej uzależniony od mass mediów ?, jaką rolę pełnią środki komunikowania masowego w kształtowaniu zachowań zbiorowych?

Motywem do napisania pracy jest fakt, że jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju komunikacji masowej. Na co dzień wciąż się z nimi spotykamy, lecz często nie dostrzegamy jej pozytywnych a tym bardziej negatywnych cech. Ze względu na szeroki zakres zagadnienia komunikacji masowej , ograniczeniu uległą ilość przedstawionych środków do radia, telewizji i Internetu.

W niniejszej pracy zostały przedstawione następujące problemy badawcze: czy media silnie oddziaływają na decyzje człowieka , czy też nie mają na niego żadnego wpływu?, jak ośrodki władzy państwowej i organizacje terrorystyczne w świadomy sposób wykorzystują media do swych celów? oraz jak elementy kultury masowej za pośrednictwem mediów kształtują preferencje kulturalne i rozrywkowe społeczeństw ?

Na potrzeby pracy zostały sformułowane poniższe hipotezy:


  • Mass Media mają negatywny wpływ na decyzje i światopogląd jednostki;

  • Mass media są kreatorem współczesnej rzeczywistości;

  • Komunikacja masowa oddziałuje pośrednio na zachowania zbiorowe;

  • Większość produktów kultury masowej nastawiona jest na pobudzanie naszych wrodzonych często ułomnych instynktów;

Towarzyszy nam od początku naszego życia.. Słowo składające się z siedmiu liter, pięciu spółgłosek i dwóch samogłosek. Pojęcie obejmujące swoim znaczeniem prawdopodobnie cały dorobek cywilizacyjny homo sapiens. Jedno słowo, które posiada tak wiele znaczeń. Znaczenie, które ewoluowało wraz historycznym rozwojem człowieka. Sens ustrojów, siła napędowa systemów gospodarczych. Przyczyna powstań, rewolucji, przemian ustrojowych, walk niepodległościowych, niezliczonych ilości procesów sądowych czy też zwykłych bijatyk.W naszej świadomości jest dobrze utrwalona, dlatego często posługujemy się nią w sytuacjach kłopotliwych bądź naruszających naszą prywatność. Jest zawsze ciekawym tematem dyskusji publicznych, debat, niezliczonych ilości konferencji, programów talk-show, dokumentów telewizyjnych, „pań przy kawie”, dzieci bawiących się na podwórku – słowem wszędzie. Jedna i jedyna sama wolność.

Od prahistorii naszych dziejów pojęcie wolności ulegało rozmaitym przekształceniom, nadając mu sens właściwy tylko dla danej epoki historycznej.

Społeczna historia człowieka datuje się od chwili, kiedy wyłonił się on ze stanu jedności ze światem przyrody uświadamiając sobie swoja odrębność od otaczającej go natury i innych ludzi. Świadomość ta jednak przez długie wieki historii pozostawała przyćmiona. Jednostka nadal była ściśle związana z przyroda i społecznością, z których się wyłoniła; będąc już w pewnym stopniu świadoma siebie jako oddzielnej istoty, czuła się zarazem częścią otaczającego świata. Narastający proces wyzwalania się jednostki z jej pierwotnych więzów osiągnął, jak się zdaje, swój szczyt w historii nowożytnej w ciągu wieków od reformacji do doby obecnej.1

W dobie przemian technologicznych przyjmujemy najczęściej nowe wzorce kulturowe, które w większości przypadków kosztem postępu odbierają nam część naszego prawa do wolności. Internet ale nie tylko jest tego oczywistym przykładem. W świecie wirtualnym posiadamy swój własny 2IP, który w momencie przeglądania zwykłej strony o „skarpetkach” możemy stać się celem podsłuchu·, podglądania i analizowania. Pod maską rejestracji na forum motoryzacyjnym ukrywa się mechanizm przekazywania zainteresowań użytkownika wielkim koncernom samochodowym. Zakładając konto pocztowe w popularnym internetowym3 stajemy się łatwym celem ataków hakerów4 . Problem staje się tym bardziej poważny, gdy przez swoje niedbalstwo zostawiamy w skrzynce elektronicznej5 listy hasłami czy loginami6.

Współczesne stacje telewizyjne prezentują w swoich programach style myślenia, którymi powinien kierować się młody człowiek. Takie stacje jak VIVA czy MTV emitują seriale z gatunku mody, miłości, życia naszpikowane brakiem swoistej intymności osób w nich występujących. Zaciera się granica zdrowego rozsądku, szacunku dla drugiej osoby. Świat przedstawiany w nich często jest nieosiągalny i niedostępny dla nastolatków, ale możliwy do naśladowania choćby poprzez styl ubierania się czy też sposób komunikowania z otoczeniem.

Obracając się w kręgu telewizji należy także przedstawić wpływ reklamy. W swoich decyzjach i wyborach nie kierujemy się już tylko zdrowym rozsądkiem, ale także tym, jaki obraz nam wykreowały mass media. Choć abstrahując od poczęcia nie jesteśmy nieskrępowani wolni {proces socjalizacji} to jednak dopiero doba komunikacji masowej zapoczątkowana w ostatniej dekadzie XX wieku przyniosła na niespotykaną dotąd skalę idee zachowań zbiorowych – mniej lub bardziej związanego z mass mediami. I tak naprawdę dopiero Internet oraz pajęczyna sieciowa „oplotła” człowieka niezauważalnymi niciami globalnych powiązań. Ludzie, którzy odrzucają powszechny światowy trend, ale na przekór sobie muszą w nim uczestniczyć czują się osamotnieni i zagubieni. Te narastające poczucie wyalienowania jest nowym zjawiskiem i nieproszoną czkawką doby komunikacji masowej.

Zasięg radia nie jest tak ogromny jak telewizji. Jego rola w kształtowaniu postaw społeczeństwa jest często niedoceniana. Przykład epidemii nienawiści między plemionami Hutu i Tutsi w Ruandzie ewidentnie podkreśla wpływ radia na masy w nieodległej przecież przeszłości. Siła i wpływ radia jest znacząca i nie sposób jej pominąć.

W pracy wykorzystano publikacje autorów, którzy zajmowali się problematyką komunikacji masowej a także jej wpływem i oddziaływaniem na jednostki oraz społeczeństwo. Niejednokrotnie powoływano się na takich autorów jak: Maciej Mrozowski, Tomasz Goban-Klas, Wiesław Godzic, A. Kozłowska i wielu innych. W literaturze powoływano się również na publikacje zagranicznych autorów takich jak: Eliot Aronson, Marshall McLuhan , Neil Postman, John B. Thompson. W pracy posłużono się metodą historyczną i metodą analizy treści dokumentów oraz źródeł internetowych.

W pierwszym rozdziale zawarte są rozważania na temat wolności i komunikacji masowej. Poruszane są aspekty teoretyczne zagadnień, a także relacje i rozbieżności między tymi dwoma pojęciami.

Druga część zawiera teoretyczne rozważania na temat zachowań zbiorowych a także wpływu radia, TV, Internetu na odbiorcę w świetle analizy historyczno-porównawczej. Poruszane są aspekty z zakresu psychologii, socjologii oraz komunikacji masowej.

Rozdział trzeci porusza temat kultury masowej jako odzwierciedlenia stylu prezentowanego przez środki masowego przekazu. Przedstawione programy rozrywkowe często bazują na naszych wrodzonych instynktach w tym ciekawości i podglądywaniu. Rozdział porusza także temat Internetu jako produktu komunikacji masowej. Internet nowe medium – stał się nośnikiem a zarazem budulcem nowych zjawisk w społeczeństwie. Jest także spoiwem nowej kultury, wartości i zasad niekoniecznie pozytywnych. Fenomen tego zagadnienia jest warty dłuższego zastanowienia.

Zakończenie pracy pozostaje otwarte. Problem przedstawiony w rozdziale jest jak najbardziej aktualny, lecz nie do końca opracowany naukowo. Prezentowane są próby wyjaśnienia zjawiska światowego terroryzmu poprzez rolę, jaką w jego szerzeniu pełnią mass media.

Mam nadzieję, że niniejsza praca przyczyni się do głębszego zastanowienia nad istotą wolności w dobie gwałtownego rozwoju komunikacji masowej.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość