Strona główna

Praca magisterska


Pobieranie 390.79 Kb.
Strona4/15
Data18.06.2016
Rozmiar390.79 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Komunikowanie masowe ogólna charakterystyka


Na wstępie, należy stwierdzić, że nie istnieje jedna, uznana przez wszystkich naukowców definicja komunikowania masowego. Najprostsze stwierdzenie mówi, że, komunikowanie masowe to komunikowanie za pomocą/za pośrednictwem mass mediów.

M. Mrozowski przytacza definicję M. Janowitz`a, która przyjmowana jest przez większość badaczy zachodnich. Według niej: komunikowania masowe obejmuje instytucję i techniki, za pomocą, których wyspecjalizowane grupy posługują się urządzeniami technologicznymi (prasą, radiem, filmem etc.) w celu rozprzestrzeniania treści symbolicznych wśród licznego, heterogenicznego, znacznie rozproszonego audytorium33.Czytelną, choć raczej uogólnioną definicję podaje także A. Kozłowska, według której, system komunikowania masowego jest to najszerszy system komunikowania społecznego, w jakim uczestniczy człowiek, określany jako ogół relacji komunikacyjnych, polegających na tworzeniu, gromadzeniu oraz odbieraniu informacji między uczestnikami systemu, którym jest ogół społeczeństwa.34

Natomiast T. Goban-Klas uważa, że komunikowanie masowe to jedna z form komunikowania, tj. porozumiewania się za pomocą znaków, polegająca na przekazywaniu przy pomocy urządzeń technicznych (środków komunikowania masowego) jednolitych treści skierowanych do liczebnie wielkich, zróżnicowanych i anonimowych rzesz odbiorców.35

Nazwa środki komunikacji masowej inaczej „mass media” powstało w USA w latach 40 XX w.. Pojęcie „mass media” to połączenie łacińskiego terminu media (środki) z określeniem masowe, w celu podkreślenia, że ich główną cechą jest masowość produkcji i odbioru.36

Produkcję masową P. Sorlin dzieli na trzy kategorie:


 • sztukę masową - ignorującą sztukę elitarną , czyli muzykę pop, komiksy

 • kulturę masową - charakteryzuje się mało skomplikowanymi treściami, dostępna dla wszystkich

 • czasopisma masowe - bazujące na plotkach, tabloidy lub poradniki dla pań37

W szerszym rozumieniu mass media to instytucje oraz urządzenia techniczne służące do szerokiego i szybkiego przekazywania informacji wielkim, zróżnicowanym i anonimowym grupom ludzi. Wśród nich wyróżnia się media tradycyjne: książkę, prasę, radio, telewizję, film; media alternatywne: bezpośrednią telewizję satelitarną i kablową, magnetowidy, płyty kompaktowe, teletekst, wideotekst, komputery multimedialne.38

Niektórzy amerykańscy badacze negują istnienie pojęcia komunikowania masowego. Według John B. Thompsona, termin ten w dobie rozwoju nowych nośników informacji jest nieodpowiedni. Proponuje on używać formy komunikowania medialnego.Podstawową cechą wyróżniającymi komunikowane masowe od pozostałych jest jej masowość i związane z nim pojęcie masy. Wedle definicji H. Blumera, masa jest to zróżnicowana pod względem społecznym, ekonomicznym i kulturalnym zbiorowość anonimowych jednostek, między którymi występują słabe interakcje i niewielka wymiana doświadczeń, przez co są one słabo zorganizowane i niezdolne do wspólnego, skoordynowanego działania. Czynnikiem spajającym tę zatomizowane społeczeństwo miały być właśnie media masowe. Badania naukowe nie potwierdziły tak rozumianej masy, przez co to dzisiaj komunikowanie rozumiane jest „w skali masowej”, niż „dla mas”. Zamiast tego dziś proponuje się terminy: audytorium i publiczność39 .T. Goban-Klas wyróżnia kilka cech komunikacji:40

A. Po stronie nadawcy:

 • występowanie instytucji społecznych41 , które grupują zarówno techniczne środki produkcji i dystrybucji przekazów, jak i zespoły twórców, przygotowujące owe przekazy

 • nadawca zbiorowy, który w swych działaniach musi uwzględnić wolę instytucji społecznych

Ze względu na formę własności, cel i sposób działania nadawcy zbiorowego możemy wyróżnić”

 • media komercyjne – z reguły prywatne przedsiębiorstwa np.: TVN; Polsat czy Gazeta Wyborcza, nastawione na zysk.

 • media publiczne- celem statusowym jest powołanie do służby publicznej np.: TVP

 • media nie komercyjne (non profit) – mające status wyspecjalizowanego organu – szerszych struktur organizacyjnych, takich jak partie polityczne (np.Trybuna), związki zawodowe (np. tygodnik Solidarność) czy kościoły (np. Radio Maryja)

Przedstawione typologie według M. Mrozowskiego stanowią klasyfikację wszystkich istniejących mediów masowych.42

B. Po stronie przekazu:

 • użycie skomplikowanych środków technicznych

 • masowość produkcji i dystrybucji przekazów

Przekazy masowe skierowanie są do nieograniczonej liczby odbiorców, w przeciwieństwie do przekazu prywatnego np. listu. Należy tutaj odróżnić list zwykły adresowany do jednego korespondenta a list elektroniczny – e-mail. W pierwszym przypadku list jest dostarczany przez pracownika firmy zajmującej się działalnością pocztową drugim przypadku korespondencja jest dostarczana przez środek komunikacji masowej – Internet. Negatywną cechą przekazu za pomocą e-mailu stosowaną często jest tzw. spam43. Spam to forma dotarcia do użytkownika z ofertą reklamową poprzez internetową skrzynkę pocztową, bez zgody właściciela. Masowa poczta elektroniczna dzieli się na dwie kategorie:

 • Unsolicited Commercial Email (UCE)nie zamawiana oferta handlowa, spam komercyjny o charakterze reklamowym, zakazany przez prawo polskie i dyrektywę UE.

 • Unsolicited Bulk Email (UBE)nie zamawiana poczta masowa, maile o charakterze często nie komercyjnym, takie jak apele organizacji społecznych i charytatywnych czy partii politycznych, prośby o pomoc czy masowe rozsyłanie ostrzeżeń, np. o wirusach komputerowych.

C. Po stronie odbiorcy:

 • masowość odbioru

 • Celem każdego nadawcy jest dotarcie ze swoją treścią do jak największej liczby odbiorców, przez co nie można rozpatrywać ich w kategoriach jednostkowych tylko zbiorowych.

D. Cechy samego procesu:

 • jednokierunkowość i niesymetryczność przekazu

 • periodyczność i schematyczność

 • moralne zużycie – mass media rozpowszechniają treści przez krótki czas, potem zastępując je nowymi.

Dopełnieniem niniejszego rozdziału będzie poznanie funkcji komunikacji masowej.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość