Strona główna

Praktyka zawodowa w instytucji lub firmie


Pobieranie 16.92 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.92 Kb.
Praktyka zawodowa w instytucji lub firmie

Praktyka zawodowa dla specjalności językowo-kulturowej obejmuje 15 tygodni pracy w firmie lub instytucji samorządowej, która jest związana z uczelnią umową o współpracy. Takie umowy uczelnia podpisze w ciągu bieżącego roku akademickiego. Praktyka obejmuje 3 ciągłe okresy praktyki po 3, 3 i 4 tygodnie na II i III roku studiów oraz 1 wybrany dzień w tygodniu na III roku studiów (możliwy jest też inny układ praktyki zależnie od uwarunkowań w firmie).Celem praktyki jest:

 • zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych dotyczących organizacji pracy firmy/instytucji i obsługi klienta,

 • przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania samodzielnych decyzji,

 • poznanie działalności firm/instytucji mających kontakty międzynarodowe w warunkach gospodarki rynkowej i obowiązującego systemu prawa,

 • badanie potrzeb lokalnego i regionalnego rynku oraz potrzeb mieszkańców regionu,

 • zapoznanie z zakresem, sprzedażą i jakością oferty firmy/instytucji,

 • poznanie zasad obiegu dokumentów oraz ich wypełnianiem i prowadzeniem,

 • zapoznanie ze sposobami rozliczeń finansowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,

 • samodzielne tworzenie tekstów (także obcojęzycznych) dla potrzeb instytucji,

 • zapoznanie z formami reklamy, nowoczesnej organizacji firmy, zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach,

 • wyrobienie nawyków wysokiej kultury obsługi klienta.

W odniesieniu do planowanych kierunkowych efektów kształcenia praktyka zmierza do osiągnięcia następujących efektów, które potwierdzą i utrwalą zdobytą na uczelni wiedzę, umiejętności i kompetencje (nie jest wymagane potwierdzenie osiągnięcia WSZYSTKICH wymienionych efektów, natomiast opinia opiekuna praktyk w uczelni oraz w firmie/instytucji powinna odnosić się do większej części wymienionych efektów):

 • K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę językową umożliwiającą rozumienie złożonych wypowiedzi ustnych i tekstów pisanych w standardowej odmianie języka angielskiego
 • K_W03 posiada znajomość słownictwa konieczną do rozumienia wybranych tekstów z dziedziny nauk humanistycznych (językoznawstwa, literatury, historii, kultury) i nauk społecznych
 • K_W04 ma podstawową wiedzę na temat istoty komunikacji społecznej, roli mediów i instytucji w społeczeństwie, tradycyjnych i nowych form i gatunków medialnych oraz tekstów kultury, jak i dynamiki dyskursu publicznego wynikającej z wzajemnych powiązań tekstów i kontekstów kultury oraz tożsamości ich użytkowników
 • K_W05 posiada wiedzę podstawową o człowieku i jego funkcjonowaniu w strukturze społecznej oraz instytucjach kulturalnych, edukacyjnych czy gospodarczych w Polsce i krajach anglosaskich

 • K_W06 ma podstawową wiedzę o kulturowych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji administracyjnych, kulturalnych, społecznych, czy gospodarczych krajów anglosaskich, a także Unii Europejskiej
 • K_W07 ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach kultury, instytucjach społecznych czy firmach międzynarodowych działających w Polsce i w krajach anglosaskich
 • K_W08 posiada podstawową wiedzę na temat stylów poznawczych i stylów komunikowania się odbiorców kultury, wzajemnych oddziaływań kultury i języka w społeczeństwach anglosaskich, działań mediów i instytucji w zakresie badania i oddziaływania na odbiorców kultury, w tym sposobów badania opinii publicznej
 • K_W09 ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w szkole, wydawnictwie, instytucji kultury, firmie międzynarodowej itp. w Polsce i krajach anglosaskich
 • K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
 • K_U04 potrafi właściwie, skutecznie zaplanować i zorganizować swoje działanie komunikacyjne, w istniejących ramach instytucji kulturalnych czy społecznych
 • K_U05 potrafi poddać analizie materiał językowy w języku polskim oraz angielskim korzystając z odpowiedniej metodologii, identyfikując nawiązania społeczno-kulturowe i określając ich znaczenie, oraz sporządzić proste narzędzie badawcze pod kierunkiem diagnozy potrzeb odbiorców kultury, mediów czy działań promocyjno-reklamowych
 • K_U06 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy językowej i językoznawczej do refleksji nad jakością tekstów dostępnych w przestrzeni publicznej, w szczególności w instytucjach kultury, edukacji czy gospodarki, oraz wiedzy o procesach społecznych do refleksji nad jakością pracy instytucji kultury i mediów
 • K_U07 potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do pracy instytucji kulturalnych, edukacyjnych, społecznych czy innych
 • K_U09 potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w instytucjach czy firmach międzynarodowych działających w Polsce i w krajach anglosaskich, rozwiązywać konflikty, tworzyć przyjazną, motywującą atmosferę i czynnie włączyć się w życie instytucji czy firmy
 • K_U10 potrafi porozumiewać się w języku angielskim w szerokim zakresie tematów oraz sytuacji komunikacyjnych, uczestniczyć w dyskusji na znane sobie tematy wykorzystując merytoryczne argumentowanie
 • K_U11 Potrafi porozumiewać się w języku polskim i angielskim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej lub innych kanałów komunikacyjnych z osobami dysponującymi potrzebnymi informacjami
 • K_U12 posiada umiejętność poprawnego pisania w języku angielskim w różnych stylach, z uwzględnieniem stylu akademickiego, dokonania pisemnego streszczenia oraz syntezy informacji pochodzących z wielu źródeł, tłumaczenia pisemnego tekstów użytkowych, niektórych tekstów specjalistycznych oraz fragmentów tekstów literackich
 • K_U13 potrafi płynnie przedstawić w formie ustnej w języku angielskim, analizę wybranego problemu, dokonać streszczenia oraz syntezy informacji pochodzących z wielu źródeł.

 • a także dokonać tłumaczenia ustnego krótkich wystąpień o tematyce ogólnej
 • K_K02 potrafi pracować w grupie dla osiągania wspólnych celów wykazując inicjatywę, elastyczność, dobrą organizację pracy oraz dyscyplinę czasową , rozumie dynamikę i twórczy charakter komunikacji językowej i jej społeczną funkcję oraz rolę estetyki komunikatu werbalnego oraz kulturowych standardów grzeczności w utrzymaniu relacji społecznych
 • K_K03 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, określając jej priorytety a jednocześnie mając świadomość potrzeby kreatywnego podejścia do zadań, potrafi stworzyć atmosferę motywującą do pracy czy nauki
 • K_K04 potrafi analizować, syntetyzować, poszukiwać rozwiązań w sytuacjach problemowych, potrafi krytycznie i obiektywnie ocenić efekty pracy własnej i innych oraz rozstrzygać dylematy społeczne i etyczne związane z wykonywaną pracą, rozumie wagę profesjonalnego stosunku do zawodu i przestrzegania etyki zawodowej

System kontroli polega na wizytacji przez opiekuna praktyk miejsc, w których studenci realizują praktyki oraz konsultację telefoniczną przeprowadzoną z opiekunem praktyki z ramienia zakładu lub instytucji.

Zaliczenia dokonuje opiekun praktyki z ramienia uczelni na podstawie:

 • oceny instytucji, w której student odbywał praktykę (realizacja przez studenta wyżej wymienionych obowiązków, zadań wynikających z programu praktyki),

 • oceny dokumentacji (karta oceny, dzienniczek praktyk, dokument potwierdzający przyjęcie studenta na praktykę – te dokumenty są w trakcie przygotowania),

 • kontroli praktyki.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość