Strona główna

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta


Pobieranie 140.11 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar140.11 Kb.

Prešovská univerzita v Prešove,

Filozofická fakulta,

Inštitút edukológie a sociálnej práce.

17 novembra 1, 080 78 Prešov, Slovenská republika

tel./fax: 00421-51/7570 817, 00421-51/7570 817

www.unipo.sk www.ff.unipo.sk/kvdsp/


Inštitút edukulógie a sociálnej práce

Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity

v Prešove
v spolupráci s ďalšími inštitúciami:

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Wydział pedagogiki i psychologii Katedry pedagogiki społecznej Uniwersytetu Śląskiego  v Katowiciach

Śląska Wyższa Szkoła Zarządania im. Gen. Jerzego Ziętka v Katowiciach

Instiytut pedagogiki Wydzialu pedagogiczno-artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego v Rzeszowe

Občianske združenie Potenciál
si dovoľuje pozvať Vás

na vedeckú slovensko-česko-poľskú konferenciu


Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika

  • aktuálne otázky teórie a praxe,

ktorá sa koná pod záštitou


prof. PhDr. Rudolfa Dupkalu, CSc,

dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešoveprof. PhDr. Evy Solárovej, CSc.,

dekanky Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
1. X. 2007 – 2. X. 2007

v Spišskej Novej Vsi
v  Hoteli Metropol, Štefánikovo námestie 2

e– mail metropol.sk@tourist-site.comwww.hotelsite.sk/sk/metropol/

a

a v budove Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

so sídlom v Spišskej Novej Vsi,, Hviezdoslavova 15

www.fsv.ukf.sk

Cieľ a zameranie konferencie

Cieľom vedeckej konferencie je výmena vedeckých poznatkov a komparatívna analýza sociálnych problémov na Slovensku, Poľsku a v Čechách. Konferencia je ďalšou z cyklu vedeckých konferencií, ktoré katedry inštitútu venujú aktuálnym otázkam sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Nadväzuje na predchádzajúce konferencie o kvalite života a sústreďuje sa na špecifické problémy práce a  poslania sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov a sociálnych andragógov v spoločnosti (založenej na poznatkoch a v štáte verejného blaha), najmä:  • na aktuálne teoretické otázky sociálnej pedagogiky, sociálnej práce a sociálnej andragogiky

  • na identifikáciu bariér a stimulov v práci s cieľovými skupinami detí, mládeže a dospelých,

  • na možnosti sociálnej a vzdelávacej politiky pri vytváraní podmienok pre zvyšovanie kvality pracovného a súkromného života profesionálov a klientov sociálnej práce a  účastníkov výchovy a vzdelávania.


Konferencia je určená:

pozvaným odborníkom a odborníčkam univerzít a vysokých škôl, ktorí/é sa zameriavajú na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku a sociálnu andragogiku v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike.
Odborní garanti a vedecká rada konferencie:

Batiuk, Anna, Dr.

Dupkala, Rudolf , Prof. PhDr. CSc,

Gierczycka, Jadwiga, Dr.

Hroncová, Jolana, Prof. PhDr. CSc.

Kredátus, Jozef, Doc. PhDr. Jozef PhD.

Marynowicz-Hetka, Ewa Prof. Dr. hab.

Musil, Libor, doc. PhDr., PhD.

Kraus, Blahoslav, Prof .PhDr. CSc.

Nowak, Anna, prof. dr. hab.Radziewicz-Winnicki, Andrzej Prof. Dr. hab.

Kawula Stanisła, Prof. Dr. Hab.

Pęczkowski, Ryszard, Dr. 

Perhács, Ján, . Prof. PhDr. CSc., Dr. h.c

Ondrejkovič, Peter Prof. PhDr. PhD.

Porubská, Gabriela, Prof. PhDr. CSc.

Solárová, Eva Prof. PhDr. CSc.,

Tokárová,. Anna, Prof. PhDr CSc.

Žiaková, Eva, doc. PhDr. PhD.


Organizačný výbor konferencie:

PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.- predsedníčka

PaedDr. Vladimír Klein, PhD. - za FSVaZ UKF v Nitre

PhDr. Vladimír Frk, CSc. – FF PU v Prešove

PhDr. Denisa Šoltésová – za FF PU v Prešove

PhDr. Ctibor Határ, PhD. – za PF UKF v Nitre

Dr. Teresa Wilk – za UŚ  v Katowiciach

Dr. Andrzej Czerkawski - za ŚWSzZ im. G. Ziętka  Katowiciach

Dr. Marta Uberman - za URz v Rzeszowe

Program konferencie

(RÁMCOVÝ – môže ešte dôjst k zmenám alebo k opravám chýb)


Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teórie a praxe

Spišská Nová Ves 1. a 2. októbra 2007Pondelok 1. októbra 2007 – prvý deň

8,30 - 9, 45

Raňajky a prezencia

9,45 - 10,00

Presun na Radnicu

10,00 -11,00

Prijatie u primátora

11,30 -12,30

Obed v hoteli Metropol

13,00 -13.30


Otvorenie konferencie:

PaedDr Tatiana Matulayová, PhD.

vedúca Katedry sociálnej práce Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove


prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc.

riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove


Pozdravné príhovory a hlavné referáty

Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc,

dekan Filozofickej fakulty Prešovská j univerzita v PrešoveProf. PhDr. Eva Solárová, CSc.,

dekanka Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa v NitreProf. PhDr. Andrzej Radziewicz-Winnicki,

vedúci Katedry pedagogiki społecznej Inštitút Pedagogiki  Uniwersytetu ŚląskiegoDr. Jadwiga Gierczycka,,

prorektorka Śląskej Wyższej Szkoły Zarządania im. Gen. Jerzego Ziętka v KatowiciachProf. Dr.hab. Eugenia Laska

riaditeľka Instiytutu pedagogiki Wydzialu pedagogiczno-artystycznego Uniwersytetu

Rzeszowskiego v Rzeszowe

Ing. Maroš Šatný,

riaditeľ Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Prešovský samosprávny kraj13.30 -17.30

Rokovanie v pléne

Organizácia konferencie:Matulayová, Tatiana, PaedDr. PhD.

Moderovanie:

Kraus, Blahoslav, prof. PhDr. CSc.

Tokárová, Anna, Prof. PhDr. CSc.

Musil, Libor, doc. PhDr. PhD.

Radziewicz- Winnicki, prof. Dr. hab.

13.30-13.50

Marynowicz-Hetka, Ewa, prof. Dr. hab.

Pedagogika spoleczna i praca socjalna - analiza zwiazków z punktu widzenia spoleczno-pedagogicznego

13.50-14.20

Musil, Libor, doc. PhDr. PhD.

Typologie pojetí sociální práce v praxi

14.20-14.45

Radziewicz- Winnicki, Andrzej, prof. Dr. hab. - Bielska, Ewa, Dr.

Opór i strategie oporu spotecznego (przydatność wiedzy ogólnej w modernizowaniu srodowisk lokalnych)14.45- 14.45

Diskusia

14.45 -15.05

Nowak, Anna, prof. dr. hab.

Problematyka wsparcnie spolecznego wobec osób niepelnosprawnych15.05- 15.25

Modrzewski, Jerzy, Prof. dr hab.

Antynomia społecznej partycypacji i ekskluzji  (w doświadczeniu społeczeństw postkomunistycznych)

15.25 -15.45

Mastalski, Janusz, prof. dr hab.

Syndromy człowieka dorosłego w dobie globalizmu15.45. 16.05

Diskusia

16.05- 16.45

PRESTÁVKA

16.45 -17.05

Ondrejkovič, Peter, Prof. PhDr.CSc.

Sociálna práca ako veda v kontexte ďalších disciplín17.05 -17.25

Perhács, Ján, Prof. PhDr. CSc. Dr. h. c.

Spoločenské východiská rozvíjania sociálnej andragogiky

19.00

Spoločenský večer
Program konferencie

Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teórie a praxe

Spišská Nová VesUtorok  2. októbra 2007 – 2. deň

8,00 - 9,00

Raňajky

9,00 - 13,00

Rokovanie v sekciách

1. sekcia

Teoreticko-metodologické problémy sociálnej pedagogiky, sociálnej práce a sociálnej andragogiky

MODEROVANIE:

Radziewicz-Winnicki, Andrzej, prof. Dr. hab.

Kraus, Blahoslav, Prof. PhDr. CSc.

Hroncová, Jolana, prof. PhDr., CSc.

Matulayová, Tatiana, PhDr. PhD.
Kraus, Blahoslav, prof. PhDr. CSc.

Metodologické východiská sociální pedagogiky a současná společnost


Hroncová, Jolana, prof. PhDr., CSc.

Sociálna pedagogika, sociálna práca, pedagogika sociálnej starostlivosti,


Kawula, Stanisław, prof. dr hab.

Rola pedagogiki społecznej w społeczeństwie przetrwania i zdolnego do rozwoju Diskusia

Szmyd, Kazimierz, Prof. dr hab.

Edukacyjne i aksjologiczne problemy alienacji społecznej (socjalnej) współczesnego człowieka


Pęczkowski, Ryszard, Dr. 

Szkoła jako grupa społeczna. utopia czy realna perspektywa?


Levická, Jana, Doc. PhDr. PhD., mim. prof.

Sociálne fungovanie ako teoretický a pedagogický problém Diskusia

Polonský, Dušan, prof. dr.CSc.

Poznámky k objektu a predmetu sociálnej pedagogiky


Rosinský, Rastislav, PhDr. PhD.

Sociálne znevýhodnené prostredie a problémy jeho definovania


Roter, Adam Dr.

Rola pedagogiki społecznej w analizie społeczeństija transformacji Diskusia

Zimny Tomasz, Dr.

Jakość życia i zadania pracownika socjanego


Tomala, Jerzy, Dr.

Sztuka „sposobem życia“


Wojnowska, Julia, Mgr. 

Prawa socjalne w konwencjach europejskich


Wojnowski, Kazimier, dr hab. prof. ndzw. 

Środowiskowa ocena pedagoga społecznegoDiskusia

Doręgowska-Wojnowska, Ewa, Mgr

Pracownik socjalny – pojęcie, prawa i obowiązki w świetle ustawy o pomocy społecznej.12.00 – 12.30

Rokovanie v Pléne – Závery konferencie

13.30 – 14.00

Obed

14,30


pre záujemcov

Výlet do rekreačnej oblasti Čingov spojený s večerou


3. X.. 2007 (streda) 3. deň

8,00 – 9,00:

raňajky
Odchod účastníkov
Program konferencie
Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika –

aktuálne otázky teórie a praxe
Spišská Nová Ves

Utorok  2. októbra 2007 – 2. deň

8,30 - 9.00:

Raňajky

9,00 - 13,00

Rokovanie v sekciách


2. sekcia

Sociálno-patologické problémy, sociálna terapia a  sociálna prevencia

Moderovanie

Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD.

Prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc.

Szluz, Beata, Dr.
Lipczyński Andrzej Dr.

Praca socjalna w ochronie zdrowia psychicznego
Kohút, Peter, Dr.

Sociálna práca s týranými osobami


Matysiak-Blaszczyk, Agata, Dr.

Praca socjalna z osobami opuszczającymi zakłady karneDiskusia

Mitlöhner, Miroslav, Dr. CSc.

Komerční sexuální zneužívaní dětí a mládeže z pohledu trestního práva


Sledzianowski, Jan, Ks. prof. dr. hab.

Problemy rodzinne i społeczne wpływające na bezdomność i starcza samotność


Stankiewicz, Slawomir

W kręgu agresji, przemocy i brutalizacja życia Diskusia

Świrko-Pilipczuk, Janina, Dr.

Samodzielność w świadomości mieszkańców domu pomocy społecznej 


Szluz, Beata, Dr.

Pomoc społeczna wobec problemu bezdomości w Polsce.


Dramska, Danuta, Dr.

Pedagog spoleczny w procesie reintegracji dzieci zaniedbanych zespoleczenstwemDiskusia

Wolska-Dlugosz, Malgorzata, gr

Aktywizacja zawodowa i wsparcie społeczne wobec osob bezrobotnych


Borzucka - Sitkiewicz, Katarzyna, Dr.

Zastosowanie wybranych metod zapobiegania zachowaniem agresywnym na gruncie pracy socjalnej


Sakowicz, Tadeus, Dr.

Pracownik socjalny i pedagog społeczny wobec problemów readaptacyjnych osób i rodzin stygmatyzowanych więęzieniemDiskusia

Kurkowski, Cezary, Dr.    

Poradnictwo rodzinne jako katalizator przemocy domowej

12.00 – 12.30

Rokovanie v Pléne – Závery konferencie

13.30 – 14.00

Obed

14,30


pre záujemcov

Výlet do rekreačnej oblasti Čingov spojený s večerou


3. X.. 2007 (streda) 3. deň


8,00 – 9,00:

raňajky
Odchod účastníkov

Program konferencie

Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teórie a praxe

Spišská Nová VesUtorok  2. októbra 2007 – 2. deň

8,30 - 9.00:

Raňajky

9,00 - 13,00

Rokovanie v sekciách


3. sekcia

Deti – rodina -  škola - prostredie: sociálno- edukačné otázky

Moderovanie:

Potočárová, Mária, doc. PhDr. PhD.

Žiaková, Eva. Doc. Eva CSc.

Bayerová, Mária, Dr.,
Rajnoha, Róbert, Dr.

Rodina a jej súčasné problémy
Pietrzak, Izabela, Mgr.

Praca socjalna wobec uposledzenia spolecznego rodzin w sytuacji bezrobocia
Pešatová, Ilona, PhDr. PhD.,

Sociálně právní ochrana dětí v České republice

Diskusia

Czerkawski, Andrzej, Dr.

Dzialalność pedagoga spolecznego w rodzinach w sytuacjach kryzysowych


Žiaková, Eva, Doc. PhDr. CSc..

Osamelosť a sieť sociálnej opory u matiek autistických detí.


Bayerová, Mária, Dr., Kováčová, Miroslava, Mgr.

Špecifiká sociálnej práce v ústavných zariadeniach rezortu školstvaDiskusia

Białobrzeska Katarzyna, Dr. 

Dziecięca bieda. Ubóstwo na wsi i w mieście we współczesnej Polsce


Biala, Jolanta, Dr.

Formy wspomagania socjalnego rodzin problemowych w środowisku lokalnym


Dyrda, Beata, Dr.- Teresa Wilk, Dr.

Odpowiedzialność spoleczno-wychowania doroslych wobec dzieci i mlodiezy w prestreni malego miasta

Diskusia

Forma, Paulina, Mgr.

Rodzina wielodzetna jako obszas dieatasi pracij socialnej
Hanyga-Janczak, Patrycja, Mgr.

Praca socjalna na recz.reintegracji wyehowanków domów dziecka z rodzina w Polsce
Krasoň, Katarzyna, dr. hab. 

Teatr tworzony z “inności“ jako dialog wychowawczy 

Diskusia

Sander , Aleksandra, Dr.

Binacjonalny wymiar profilaktyki na przykładzie projektu: Transgraniczna sieć profilaktyki uzależnień w Euroregionie Pomerania


Wienovel, Lenck, Dr.

Wybrane prawne aspekty funkcjonovania szkolnictva specialnego v Polsce


Rzymelka-Frackiewicz, Agata, Dr.

Wsparcie socjalne rodzin jako narzedzie polityki spolecznej panstwa w rozwiazywaniu problemów demograficznychDiskusia

Potočárová, Mária, doc. PhDr. PhD.

Didaktické prvky v sociálnej pedagogike a v sociálnej práci  -  teoretický náčrt12.00 – 12.30

Rokovanie v Pléne – Závery konferencie

13.30 – 14.00

Obed

14,30


pre záujemcov

Výlet do rekreačnej oblasti Čingov spojený s večerou


3. X.. 2007 (streda) 3. deň

8,00 – 9,00:

raňajky
Odchod účastníkov
Program konferencie

Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teórie a praxe

Spišská Nová VesUtorok  2. októbra 2007 – 2. deň

8,30 - 9.00:

Raňajky

9,00 - 13,00

Rokovanie v sekciách


4. sekcia

Dospelí : sociálno-edukačné otázky

Moderovanie:

Perhács, Ján, Prof. PhDr. CSc. Dr. h. c.

Matis, Jozef, Doc. RSDr. PhD.

Konečný Stanislav, PhDr. Ing.

Uberman, Marta, Dr.
Radziński, Mateusz, Mgr. 

Praca i zatrudnienie w świetle przepisów Unii Europejskiej


Kość, Ilona, Dr.

Rozważania komparatystyczne na temat współczesnego oblicza wolontariatu 


Konečný Stanislav, PhDr. Ing.

Nezamestnanosť ako sociálna udalosťDiskusia

Batiuk, Anna, Dr.

Refleksje o niesamotnej starości 


Wrońska, Marta, Dr.

„Młodzi duchem, dojrzali doświadczeniem i wiekiem” – czyli Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w obliczu nowych technologii informacyjnych


Bugajska, Beata, Dr.

Aktywność ludzi starych w Uniwersytecie Trzeciego WiekuDiskusia

Müller, Pavel, Mgr.

Sociálna práca s rodinami profesionych vojakov vyslaných do zahraničných misií


Matis, Jozef, Doc. RSDr. PhD.

Sociálna práca a rodina profesionálneho vojaka


Uberman, Marta, Dr.

„Warsztaty prac ręcznych“ – w programach socjalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Diskusia

Kovács, Karol

Sociálno-psychologicko podpora profesionálneho vojaka vyslaného na mierovú misiu


Plachá, Jana, PhDr.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v organizácii 


Martinská, Mária, PhDr.

Sociálna práca a začleňovanie žien do OS SRDiskusia

Frk, Vladimír, Dr.Csc., Frk, Branislav, Dr.

Starostlivosť organizácie o osobitné kategórie zamestnancov12.00 –12.30

Rokovanie v Pléne – Závery konferencie

13.30 –14.00

Obed

14,30


pre záujemcov

Výlet do rekreačnej oblasti Čingov spojený s večerou


3. X.. 2007 (streda) 3. deň


8,00 – 9,00:

raňajky
Odchod účastníkov
Program konferencie

Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teórie a praxe

Spišská Nová VesUtorok  2. októbra 2007 – 2. deň

8,30 - 9.00:

Raňajky

9,00 - 13,00

Rokovanie v sekciách


5. sekcia

Profesionalizácia v  pomáhajúcich profesiách

Moderovanie:

Musil, Libor, doc. PhDr. PhD.

Levická, Jana, doc. PhDr. CSc, mim. prof.

Schavel, Milan, doc., PaedDr., PhD.

Balogová, Beáta, PhDr. PhD.
Határ, Ctibor, PaedDr. PhD.

Komparácia profesijných kompetencií sociálneho pedagóga, sociálneho andragóga a sociálneho pracovníka


Schavel, Milan, doc., PaedDr., PhD.

Zvyšovanie profesionálnej kompetencie sociálnych pracovníkov – súčasný stav a perspektívy.


Balogová, Beáta, PhDr. PhD.

Existuje estetika v pomáhajúcich profesiách?Diskusia

Czarnecki, Pawel prof. dr hab.

Etyka zawodowa pracownika socjalnego
Stochmialek, Jerzy, Prof. ndzw. dr.hab.

Europejska współpraca pedagogów społecznych i andragogów w obszarze języka niemieckiego


Porubská, Gabriela, Prof.PhDr. PhD.

Metodologické základy diferenciálnej didaktiky dospelých.Diskusia

Brutovská, Gizela, Mgr., Roháč, Peter, Mgr.

Uplatnenie absolventov denného štúdia odboru andragogika FF PU na trhu práce


Kredátus, Jozef, Doc. PhDr. PhD.

Sociálna pomoc a linky dôvery
Hupková, Marianna, PaedDr. PhD.

Profesijná sebareflexia v práci sociálnych predagógov, sociálnych andragógov a sociálnych pracovníkov.Diskusia

Korčoková, Zuzana, PhDr.

Sociálna práca profesiou


Oláh, Michal, PhD.

Štandardy a kvalita sociálnej práce, sociálneho poradenstva a supervízie v systéme poskytovateľov sociálnych služieb. Hľadanie sociálnej práce.


Lovašová, Soňa, Mgr.

Verbálne násilie v práci sociálneho pracovníkaDiskusia

Malinowski, Jan Adam, Dr.

Praca socjalna w szkole – stare i nowe wyzwania


Petrufová, Mária, doc. PhDr. PhD. - Nekoranec, Jaroslav, Dr. PhD.

Prioritné rozvojové oblasti národnej lisabonskej stratégie v podmienkach Akadémie .ozbroj.síl v Liptovskom Mikuláši


Pillárová, Zdenka, PhDr. PhD.

Sociálna politika ako jeden z hlavých činiteľov motivačných činiteľov rozhodovania sa pre profesionálnu vojenskú službuDiskusia

Vorobel, Jozef, Dr.

Činnosť študentského občianskeho združenia so zameraním na sociálnu prácu12.00 – 12.30

Rokovanie v Pléne – Závery konferencie

13.30 – 14.00

Obed

14,30


pre záujemcov

Výlet do rekreačnej oblasti Čingov spojený s večerou


3. X. 2007 (streda) 3. deň

8,00 – 9,00:

raňajky
Odchod účastníkov©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość