Strona główna

Prezyden t miasta katowice b-ii-wn-7331/57/08 Katowice, dnia 5 czerwca 2009 r


Pobieranie 47.25 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar47.25 Kb.

P R E Z Y D E N T

MIASTA KATOWICE
B-II-WN-7331/57/08 Katowice, dnia 5 czerwca 2009 r.


Za dowodem doręczenia !
W dalszej korespondencji proszę

powołać się na znak sprawy.


DECYZJA Nr 65 /2009/CP
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami, art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku: Pana Bronisława Żurawskiego (Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.) działającego z upoważnienia Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Arkadiusza Godlewskiego reprezentującego Miasto Katowice, złożonego w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice w dniu 24.11.
2008 r.,

ustalam
warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

dla: „Sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Panewniki w Katowicach. Faza I Master planu - Panewniki” - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice-Etap II”, „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Panewnickiej 290÷401 i Bałtyckiej 18÷32 w Panewnikach”.


I. Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję

1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 1135 m

2. Długość sieci kanalizacji deszczowej: ok. 260 m

3. Zakres rzeczowy:


a. kanały sanitarne S-6: Ø300 mm o dług. ok. 240 m, Ø200 mm o dług. ok. 28 m,
b. kanały sanitarne S-6/1: Ø250 mm o dług. ok. 25 m, Ø200 mm o dług. ok. 7 m,
c. kanały sanitarne S-7: Ø300 mm o dług. ok. 80 m, Ø200 mm o dług. ok. 25 m,
d. kanały sanitarne S-8: Ø300 mm o dług. ok. 94 m, Ø200 mm o dług. ok. 23 m,
e. kanały sanitarne S-9: Ø300 mm o dług. ok. 320 m, Ø200 mm o dług. ok. 40 m,
f. kanały sanitarne S-9/1: Ø300 mm o dług. ok. 43 m,
g. kanały sanitarne S-10: Ø300 mm o dług. ok. 190 m, Ø200 mm o dług. ok. 20 m,

h. kanały deszczowe D-3: Ø400 mm o dług. ok. 233 m, Ø200 mm o dług. ok. 27 m.

4.   Stan faktyczny i prawny terenu (własność terenu): właścicielem działki nr 45 (k.m. 52) jest Skarb Państwa, właścicielem działek nr 87 (k.m. 51), 5/2, 40/3, 47, 48, 53, 55 (k.m. 52); 2, 3, (k.m. 53) jest Miasto Katowice, właścicielem działek nr 15/1, 16, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 45, 46/3, 46/4, 54 (k.m. 52), 22, 23/3, 23/4, 23/7, 26/1, 26/3, 26/5, 68, 73 (k.m. 53) są osoby fizyczne.


II. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Inwestycja, polegająca na budowie podziemnych obiektów liniowych nie wpływa na


istniejący ład przestrzenny.

III. Warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi

 1. Wszelkie ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z istniejącą zielenią średnią i wysoką należy uzgodnić w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice i na jej usunięcie uzyskać stosowną decyzję Prezydenta Miasta Katowice.

 2. Inwestycję uzgodniono z Wydziałem Kształtowania Środowiska UM Katowice, realizującym zadania starosty w zakresie ochrony gruntów rolnych pismem znak KŚ.II.WM-6015-3-2/09 z 27.01.2009 r., w którym potwierdzono, że zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 5b ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. Ustaw nr 121 poz.1266 z późn. zmianami), przepisów ustawy j.w. nie stosuje się do użytków rolnych w granicach administracyjnych miast.

 3. Planowana sieć kanalizacyjna wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  w oparciu z art. 86 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 obowiązującej od dnia 15.11.2008 r. ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. Ustaw z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), ponieważ przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. Ustaw. z 2004 r., nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami). Dla inwestycji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: RDOS-24-WOOŚ/66130/52/08/tj z 6.04.2009 r. Warunki w niej zawarte nie stoją w sprzeczności z ustaleniami niniejszej decyzji.


IV. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 1. Inwestycja nie znajduje się terenach objętych ochroną ze względu na dziedzictwo kulturowe, zabytki i dobra kultury współczesnej.

V. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

 1. Projektowanie i realizację należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Katowicach w uzgodnieniu z dnia 4.12.2007 r. znak: TS/AK/66/60/80/84/12313/2007 oraz przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Katowice w uzgodnieniu z dnia 10.12.2007 r. znak: GK.II. BPJ.70344-274/07.

 2. Trasę projektowanej sieci kanalizacyjnej uzgodnić na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. Trasa sieci uzgodniona przez ZUD winna być taka sama jak przedstawiona na załączniku graficznym do niniejszej decyzji.

 3. Kolizje z istniejącym zainwestowaniem terenu, podziemnym i naziemnym, należy roz-wiązać w uzgodnieniu z właścicielami i użytkownikami urządzeń.

VI. Warunki w zakresie obsługi komunikacyjnej

1. Zgodnie z pismem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z dn. 9.01.2008 r.


L.  dz.: DW/JW5544/140/07/09-61/UM, inwestycję należy realizować w oparciu
o wytyczne i uzgodnienia oraz wszelkie wyjaśnienia je uściślające na etapie projektownia pod warunkiem uzgodnienia przedmiotowego projektu technicznego wykonanego
w oparciu o obowiązujące przepisy, w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach.

VII. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

 1. Inwestycja winna być projektowana w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności:

 • zapewniać dostęp do drogi publicznej,

 • nie pozbawiać osoby trzeciej możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,

 • nie pozbawiać dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

 • zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,

 • zapewnić ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

VIII. Warunki w zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych

 1. Inwestycję uzgodniono z Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach postanowieniem z dnia 27.02.2009 r. L.dz. KAT/5140/4/09/Ra, w którym stwierdza się, że przy projektowaniu i realizacji należy uwzględnić możliwość wystąpienia następujących czynników górniczo-geologicznych:

 • inwestycja objęta zostanie wpływami projektowanej eksploatacji górniczej odpowiadającej I i II kategorii przydatności terenu do zabudowy, wg oznaczenia na załączonych arkuszach map,

 • wstrząsy górotworu spowodowane działalnością górniczą, które mogą generować drgania gruntu o przyśpieszeniu do 150 mm/s2.

IX. Inne warunki

 1. Inwestor zobowiązany jest do zrealizowania w pełnym zakresie warunków i zaleceń zawartych w opiniach i uzgodnieniach zainteresowanych jednostek.


UZASADNIENIE DECYZJI

W dniu 24.11.2008 r. pełnomocnik inwestora Pan Bronisław Żurawski złożył w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Panewnickiej 290÷401 i Bałtyckiej 18÷32 w K-cach Panewnikach. W prowadzonym postępowaniu dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych a także analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji zgodnie z art. 53 ust 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 w/wym. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano następujących uzgodnień (pkt. 4, 6, 9):

- z właściwym organem nadzoru górniczego - Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego,

- z właściwym zarządcą drogi – Miejskim Zarządcą Ulic i Mostów,

- z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych tj. Wydziałem Kształtowania Środowiska UM Katowice realizującym zadania Starosty w zakresie ochrony gruntów rolnych,

Warunki zawarte w tych uzgodnieniach zostały ujęte w przedmiotowej decyzji.

Odstąpiono od uzgodnień z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 10a i 11 w/wym. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ponieważ planowana inwestycja nie jest położona na obszarach, dla których wymagane są te uzgodnienia.

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony miały prawo do zapoznania się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania. Strony zostały poinformowane o przysługujących im uprawnieniach w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania z dnia 30.12.2008 r., które doręczono pisemnie inwestorowi oraz właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości, na których zlokalizowano inwestycję. Zgodnie z art. 53 ust. 1 w/wym ustawy pozostałe strony zawiadomiono w drodze obwieszczenia tablicy ogłoszeń U.M. Katowice oraz na stronie internetowej http://bip.um.katowice.eu.

Dwie osoby (Państwo Helena i Eugeniusz Mańka) skorzystały z przysługujących im uprawnień i po zapoznaniu się z aktami sprawy wniosły zastrzeżenie (sprzeciw) dotyczący renowacji istniejącego przyłącza kanalizacyjnego ø200 na działce 23/7 (poza zakresem inwestycji) oraz wniosły prośbę o objęcie planem kanalizacji działki nr 23/5. Pełnomocnik inwestora wyjaśnił zainteresowanym, że istniejące przyłącze ø200 na działce 23/7 nie jest objęte wnioskiem a działka nr 23/5 jest objęta planem kanalizacji od strony kanału bocznego (oznaczonego symbolem S-6/1).

Planowana inwestycja w całości wnioskowanego zakresu jest zgodna z przepisami odrębnymi, w tym między innymi z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), co w myśl art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) obliguje właściwy organ do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane powyżej aspekty sprawy orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wniosek o pozwolenie na budowę winien zawierać materiały wyszczególnione w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach.

Projekt decyzji sporządził: mgr inż. arch. Wiesław Niewiadomski – członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL – 0203.

Załącznik: mapa zasadnicza z naniesionymi
liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz
oznaczeniami
kategorii przydatności do zabudowy
zgodnie z postanowieniem Dyrektora Okręgowego Urzędu
Górniczego w K-cach
z dnia 27.02.2009 r. L.dz. KAT/5140/4/09/Ra


Otrzymuje wraz z załącznikiem:

Miasto Katowice reprezentowane


przez Wiceprezydenta Miasta Katowice
Pana Arkadiusza Godlewskiego
poprzez pełnomocnika: Pana Bronisława Żurawskiego
40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2
Do wiadomości:

(Akta sprawy wraz z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji znajdują się do wglądu w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, III piętro, pok. 310c, we wtorki i czwartki w godz. 730  1530 ).

1. Urząd Miasta Katowice
Wydział Inwestycji w/m

2. Miejski Zarząd Ulic i Mostów
40–381 Katowice, skr. Pocztowa 27075.

3. Spółdzielnia Inwalidów – Zakłady Metalowe “ZAMET”


40-773 Katowice, ul. Panewnicka 375

4. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

5. Urząd Miasta Katowice


Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem w/m

6. Urząd Miasta Katowice


Biuro Zasobu Skarbu Państwa w/m

7. Urząd Miasta Katowice


Biuro Planowania Przestrzennego w/m

8 . B-II a/a

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami oraz z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami:


 • osoby fizyczne będące właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości na której zlokalizowana jest inwestycja otrzymują wg rozdzielnika;

 • pozostałe strony powiadamia się poprzez zamieszczenie obwieszczenia o wydanej decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Młyńska 4 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.eu.

Rozdzielnik - zestawienie stron postępowania

Sprawa nr B-II-WN-7331/57/08 – decyzja nr /2009/CP z dnia 06.2009 r.1. Bujarski Krzysztof, 40-782 Katowice, ul. Śmiłowicka 22

 1. Bujarska Jolanta, 40-733 Katowice, ul. Poleska 30 m. 1

 2. Gruchel Małgorzata, Gruchel Anna
  40-774 Katowice, ul. Panewnicka 401

 3. Mańka Helena i Eugeniusz
  40-774 Katowice, ul. Panewnicka 395

 4. Czepiel Aleksandra, 40-774 Katowice, ul. Panewnicka 393

 5. Szefer Leokadia
  40-281 Katowice, ul. Paderewskiego 12 m. 8

 6. Żołądowska Hildegarda
  40-650 Katowice, ul. Jaworowa 22A m. 15

 7. Domagała Marian i Anna
  40-774 Katowice, ul. Panewnicka 318

 8. Krysa Felicja, Gruchel Paweł
  40-774 Katowice, ul. Panewnicka 314B

 9. Gruchel Grzegorz i Barbara
  40-773 Katowice, ul. Panewnicka 312

 10. Kilka Janusz, Kilka-Lemmens Grażyna,
  Kilka Bronisława i Edmund
  40-774 Katowice, ul. Panewnicka 377

 11. Guzowska Grażyna, 40-717 Katowice, ul. Koszalińska 22

 12. Guzowski Stanisław, 40-778 Katowice, ul. Bałtycka 30

 13. Grzywocz Urszula, 40-645 Katowice, ul. Radockiego 200 m. 20

 14. Grzywocz Bogdan, 40-881 Katowice, ul. Chrobrego 2 m. 170

 15. Kolarczyk Elżbieta, Kolarczyk Jadwiga
  40-768 Katowice, ul. Kokociniec 1

 16. Trzeciak Alfons
  40-774 Katowice, ul. Panewnicka 300 m. 1

 17. Wójcik Piotr i Janina
  40-773 Katowice, ul. Panewnicka 300

 18. Dybała Eugeniusz i Teresa
  40-773 Katowice, ul. Panewnicka 298 m. 1

 19. Kołodziej Jacek
  43-190 Mikołów, Irysów 9

 20. Broda Danuta
  40-773 Katowice, ul. Panewnicka 300B
Strona z
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość