Strona główna

Prezydent miasta gdyni


Pobieranie 23.72 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar23.72 Kb.


PREZYDENT MIASTA GDYNI


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I JEDNOSTEK KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU


Gdynia – sierpień 2013

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2013 roku.

opracowana pod kierunkiem:
Skarbnika Miasta prof. dr hab. Krzysztofa Szałuckiego

Z-cy Skarbnika Miasta mgr Alicji Helbin
przez:

Joannę Sakowicz

Annę Radkiewicz

Annę ZakrzewskąSPIS TREŚCIstrona

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 5

WSTĘP 5

DOCHODY 6

DOCHODY BIEŻĄCE 7


I. Dochody własne 8

II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów 19


III. Subwencja ogólna 21

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa 22


DOCHODY MAJĄTKOWE 24

I. Dochody własne 24

II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów 25


III. Subwencja ogólna 26

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa 26

Wykonanie dochodów budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2013 r. wg źródeł 27

Część tabelaryczna – dochody wg klasyfikacji budżetowej 32
WYDATKI 53

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Z OPISEM ZADAŃ BIEŻĄCYCH 54

WYDATKI MAJĄTKOWE 117I. Inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji 117

II. Wykonanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych 133

III. Wykonanie dotacji na realizację inwestycji 137

IV. Wykonanie inwestycji rad dzielnic 138

V. Wykonanie inwestycji kapitałowych 139

Rozchody 139

Część tabelaryczna – wydatki wg klasyfikacji budżetowej 140Załączniki

 1. Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg i umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2013 roku 234

 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych szkół podstawowych, oddziałów „0” w szkołach podstawowych, gimnazjów, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych za I półrocze 2013r. 235

 3. Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych w szkołach podstawowych

i gimnazjach za I półrocze 2013r. 242 1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych szkół ponadgimnazjalnych

i placówek opiekuńczo - wychowawczych za I półrocze 2013r. 243

 1. Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych szkół ponadgimnazjalnych

i placówek opiekuńczo - wychowawczych za półrocze 2013r. 248

 1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych przedszkoli za I półrocze 2013r. 250

 2. Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych przedszkoli za I półrocze 2013r. 251

 3. Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 30.06.2013r.

zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni 253

 1. Informacja z wykonania planów dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych 254

 2. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w I półroczu 2013r. 258

 3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków przez rady dzielnic 268


II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2024, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 276

 1. Informacja z wykonania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 277

 2. Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE 292

 3. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych bez udziału środków UE 302

III. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I JEDNOSTEK KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, O KTÓREJ MOWA W ART. 265 PKT 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 310

 1. Informacja o wykonaniu planu finansowego Teatru Miejskiego 311

 2. Informacja o wykonaniu planu finansowego Centrum Kultury 312

 3. Informacja o wykonaniu planu finansowego Centrum Nauki EKSPERYMENT 313

 4. Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 314

 5. Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Miasta Gdyni 315

 6. Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Emigracji 316

 7. Informacja o wykonaniu planu finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień 317

 8. Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Stacji Pogotowia

Ratunkowego 318

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA GDYNI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
WSTĘP
Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2013 roku przygotowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XLV/1019/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
W I półroczu 2013 roku do budżetu miasta wpłynęło 565.437.570 zł, co stanowi 45% dochodów zaplanowanych na ten rok.

Dochody bieżące wyniosły 524.696.107 zł (92,8% dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe 40.741.463 zł (7,2%).

Z dochodów własnych wpłynęło 323.512.151 zł, w tym z udziałów miasta w podatkach dochodowych 143.078.061 zł, a z podatków i opłat pobieranych przez miasto 87.385.420 zł.
Wydatki budżetu miasta wykonano w kwocie 610.615.790 zł, co stanowi 45,1% planu. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 515.254.731 zł (49,3% planu), natomiast wydatków majątkowych 95.361.059 zł, tj. 30,8% zaplanowanej kwoty.

Na poziom wykonania planu wydatków inwestycyjnych niezmiennie wpływają przedłużające się procedury przetargowe związane z opracowaniem dokumentacji i wyborem wykonawców, co powoduje przesunięcie płatności na II półrocze lub lata następne.Największe wydatki poniesiono na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 197.960.103 zł (52,5% planu rocznego), co stanowi 32,4% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Na zdania z zakresu transportu i łączności wydatkowano 137.095.086 zł (41,1% planu), natomiast 75.089.966 zł (53,8%) na zadania z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia.
W dalszej części opracowania zamieszczono szczegółowy opis wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość