Strona główna

Prezydenta miasta kielce


Pobieranie 6.93 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.93 Kb.


OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA KIELCE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.3. aleja Solidarności, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego, ulica Świętokrzyska, ulica Warszawska” na obszarze miasta Kielce

oraz prognozy oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c), art. 39 ust. 1, art. 40, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami)
zawiadamiam
o podjęciu uchwały Nr V/63/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.3. aleja Solidarności, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego, ulica Świętokrzyska, ulica Warszawska” na obszarze miasta Kielce oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
Plan obejmuje teren położony w kwartale: alei Solidarności, alei Tysiąclecia Państwa Polskiego, ulicy Świętokrzyskiej, ulicy Warszawskiej.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2015 r. na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce, z podaniem: imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek:  1. w formie pisemnej,

  2. ustnie do protokołu,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: zofia.biel@um.kielce.pl lub za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu

ORIENTACJA
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość