Strona główna

Prezydenta miasta


Pobieranie 167.27 Kb.
Strona1/4
Data19.06.2016
Rozmiar167.27 Kb.
  1   2   3   4


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PREZYDENTA MIASTA


Ostrowa Wielkopolskiego

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
od sprawozdania złożonego

na XLIX Sesji Rady Miejskiej, w dniu 30 czerwca 2010 roku


Ostrów Wielkopolski, dnia 06 sierpnia 2010 roku
Sprawozdanie za okres od 15.06.2010 do 06.08.2010 roku zawiera: 1. Realizacje uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podjętych na:

 • XLIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 04.02.2010 roku,

 • XLV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 04.03.2010 roku,

 • XLVII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 29.04.2010 roku,

 • XLVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 27.05.2010 roku,

 • XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.06.2010 roku.


 1. Informacje o opublikowaniu uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 1. Wyszczególnienie spraw realizowanych w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały Nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2003 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ze zmianami.


 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej przygotowane przez Prezydenta Miasta.


 1. Omówienia odpowiedzi:
 • uzupełnienie odpowiedzi na interpelację Radnego Miasta złożoną na XLVII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 29.04.2010 roku,
 • na interpelacje i zapytania Radnych Miasta złożone na XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.06.2010 roku. 1. Opis spraw podjętych w formie zarządzeń Prezydenta Miasta.


 1. Informacje z działalności pozaadministracyjnej Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta.

Ad.1 Realizacja uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podjętych na:

 • XLIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 04.02.2010 roku,

 • XLV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 04.03.2010 roku,

 • XLVII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 29.04.2010 roku,

 • XLVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 27.05.2010 roku,

 • XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.06.2010 roku.  1. Przekazanych do realizacji Prezydentowi Miasta:
   1. Nr XLIV/569/2010 z dnia 04.02.2010 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o  zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Administracji Przestrzennej.


   1. Nr XLV/574/2010 z dnia 04.03.2010 roku w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu u zbiegu ulic Reymonta, Melchiora Wańkowicza i Wodnej.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Administracji Przestrzennej.


   1. Nr XLVII/604/2010 z dnia 29.04.2010 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XLIII/554/2009 z dnia 29.12.2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.


   1. Nr XLVII/605/2010 z dnia 29.04.2010 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XLIII/555/2009 z dnia 29.12.2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.


   1. Nr XLVIII/612/2010 z dnia 27.05.2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji budżetu za 2009 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.


   1. Nr XLVIII/629/2010 z dnia 27.05.2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kolejowej, zmienionej uchwałą Nr XLIX/642/2010 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kolejowej.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Administracji Przestrzennej.


   1. Nr XLIX/630/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Gąbin w Powiecie Płockim na dofinansowanie remontu dróg i mostów uszkodzonych w wyniku powodzi.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego.


   1. Nr XLIX/631/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Skarbnikowi Miejskiemu.


   1. Nr XLIX/632/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Skarbnikowi Miejskiemu.


   1. Nr XLIX/635/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/410/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.


   1. Nr XLIX/636/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Żłobek Miejski w Ostrowie Wielkopolskim w celu przekształcenia w jednostkę budżetową Żłobek Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Edukacji.


   1. Nr XLIX/637/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Ostrowskiego Centrum Kultury.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.


   1. Nr XLIX/638/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.


   1. Nr XLIX/639/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.


   1. Nr XLIX/640/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolski przy ulicy Wrocławskiej.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Administracji Przestrzennej.


   1. Nr XLIX/641/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/613/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.05.2010 roku w sprawie Sztandaru Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.


  1. Uchwały Rady Miejskiej, których wykonanie powierzono Przewodniczącemu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego:
   1. Nr XLIX/633/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

   2. Nr XLIX/634/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Prezydent Miasta przyjął ww. uchwały do wiadomości.
Ad.2 Informacje o opublikowaniu uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


  1. Nr XLVI/584/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim oraz uchylenia uchwały Nr XXXII/437/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 05.03.2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2315  1. Nr XLVI/585/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 15


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2316  1. Nr XLVI/586/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim ul. Królowej Jadwigi 3.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2317

  1. Nr XLVI/587/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim ul. Grabowskiej 1-3.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2318  1. Nr XLVI/588/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staroprzygodzka 112.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2319  1. Nr XLVI/589/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim ul. Bema 30.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2320  1. Nr XLVI/590/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim ul. Asnyka 26.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2321  1. Nr XLVI/591/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim ul. Batorego 2


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2322  1. Nr XLVI/592/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Świetlicowa 9.

Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2323  1. Nr XLVI/593/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 51.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2324  1. Nr XLVI/594/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim ul. Waryńskiego 29.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2325  1. Nr XLVI/595/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim ul. Tuwima 12.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2326


  1. Nr XLVI/596/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim ul. Krotoszyńska 171.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2327


  1. Nr XLVI/598/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Cichej.


Dz. Urz. Nr 134 z dnia 09.07.2010 roku, poz.2547


  1. Nr XLVII/602/2010 z dnia 29.04.2010 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski do stanu faktycznego.


Dz. Urz. Nr 144 z dnia 09.07.2010 roku, poz.2754


  1. Nr XLVII/603/2010 z dnia 29.04.2010 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20.06.2010 roku.


Dz. Urz. Nr 144 z dnia 09.07.2010 roku, poz.2755


  1. Nr XLVII/608/2010 z dnia 29.04.2010 roku w sprawie udostępnienia lokali mieszkalnych na zasadzie podnajmu, wynajętych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski od Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.


Dz. Urz. Nr 144 z dnia 09.07.2010 roku, poz.2756
Ad.3 Wyszczególnienie spraw realizowanych w ramach upoważnienia wynikającego

z uchwały Nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2003 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ze zmianami.

3.1 Projekty zarządzeń wstępnie zaakceptowane przez Prezydenta Miasta i przekazane dozaopiniowania właściwym Komisjom Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego na

podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, dotyczące:


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Mylnej, w trybie bezprzetargowym.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem nieruchomości gruntowej – działki nr 8 o powierzchni 0,0050 ha i działki nr 9 o powierzchni 0,0043 ha z arkusza mapy 1 obręb 0100, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Mylnej. Ww. nieruchomość stanowi zasób gruntów miejskich, nie jest oddana nikomu w zarząd czy użytkowanie. Teren, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Nabyciem nieruchomości opisanej powyżej zainteresowani są właściciele działek nr 7 i 10 (działki miejskie usytuowane są pomiędzy działkami prywatnymi).


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Grodzieńskiej, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 28/7 z arkusza mapy 1 obręb 0060 o powierzchni 0.1062 ha oraz 28/9 z arkusza mapy 1 obręb 0060 o powierzchni 0,1417 ha. Przedmiotowe działki wchodzą w skład terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XIV/200/2003 z dnia 02.12.2003 roku. W planie tym działki te są przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej (działka 28/7) oraz usługowo - mieszkaniowej (działka 28/9).


   1. Przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedle Robotnicze, zabudowanej garażem.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem działki nr 188/10, z arkusza mapy nr 1, z obrębu nr 0082, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedle Robotnicze. Część działki nr 188/10 przeznaczona do wydzierżawienia usytuowana jest na terenie, na którym od dnia 01.01.2004 roku nie ma obowiązującego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski teren ten oznaczony jest symbolem MN – oznaczającym tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub niską wielorodzinną o zbliżonym do jednorodzinnym charakterze. Właściciel garażu, wydzierżawia teren z działki miejskiej na zasadzie umowy dzierżawy zawartej na okres trzech lat, dla której termin ważności upływa z dniem 31.08.2010 roku. Dotychczasowy użytkownik terenu pod garażem jest zainteresowany dalszym jego użytkowaniem.


   1. Przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej, zabudowanej garażami.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem działki nr 9/3 z arkusza mapy nr 1, z obrębu nr 0120, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej. Część działki nr 9/3 przeznaczona do wydzierżawienia, usytuowana jest na terenie dla którego, nie ma obowiązującego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski teren ten oznaczony jest symbolem MN – tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub niską wielorodzinną, o zbliżonym do jednorodzinnej charakterze (małe domy). Właściciele garaży, wydzierżawiają teren z działki miejskiej na zasadzie umów dzierżaw zawartych na okres trzech lat, dla których termin ważności upływa z dniem 30.09.2010 roku.


   1. Przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej, zabudowanych garażami.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem działek nr 24/4, 26/5 z arkusza mapy nr 1, z obrębu nr 0073, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej. Części działek nr 24/4, 26/5 przeznaczona do wydzierżawienia, usytuowana jest na terenie dla którego, nie ma obowiązującego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski teren ten oznaczony jest symbolem MUC – tereny śródmiejskie (centralne), które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych. Właściciele garaży, wydzierżawiają teren z działek miejskich na zasadzie umów dzierżaw zawartych na okres trzech lat, dla których termin ważności upływa z dniem 15.10.2010 roku.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Poniatowskiego, w trybie bezprzetargowym.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem nieruchomości gruntowej – działki nr 54/4 o powierzchni 0,0100 ha z arkusza mapy 1 obręb 0058, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Poniatowskiego. Ww. nieruchomość wchodzi w skład zasobów gruntów miejskich, nie jest oddana nikomu w zarząd czy użytkowanie, ze względu na kształt wąskiego prostokąta nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego teren, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, oznaczony jest symbolem M5 – tereny zabudowy mieszkaniowej. Nabyciem nieruchomości opisanej powyżej zainteresowani są właściciele nieruchomości (działki nr 52/4) graniczącej z nieruchomością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – działką 54/4.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Konopnickiej.

Nieruchomość gruntowa, której właścicielem jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, stanowi działkę nr 113 z arkusza mapy nr 1,obręb 0038 położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Konopnickiej. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się garaż będący własnością osoby fizycznej, z którym Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ma zawartą umowę dzierżawy do 31.05.2013 roku. Wnioskodawca wybudował przedmiotowy garaż ze środków własnych. W związku z powyższym osoba ta wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż gruntu pod garażem, którego jest właścicielem. Sprzedaż gruntu jest możliwa tylko na podstawie przetargu nieograniczonego.


   1. Wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Prostej.

Część nieruchomości gruntowej stanowiąca własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, położona w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Prostej, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako część działki nr 176/2 z arkusza mapy nr 1, obręb nr 0099 o powierzchni 130 m2 i użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę jako teren zieleni – na zasadzie umowy dzierżawy z dnia 10.10.2007 roku. Termin ważności ww. umowy upływa z dniem 30.09.2010 roku.   1. Wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Iłłakowiczówny.

Działka nr 195/16 z arkusza mapy nr 1, obręb nr 0025 o powierzchni 302 m2, położona jest w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Iłłakowiczówny, stanowi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i jest użytkowana przez osobę fizyczną. Ww. działka zagospodarowana jest i użytkowana jako teren zieleni zgodnie z obowiązującą umową dzierżawy z dnia 18.09.2007 roku. Dzierżawiona działka leży w kompleksie działek będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Dzierżawa gruntu nie wstrzymuje i nie ogranicza w żaden sposób postępowania zmierzającego do ewentualnej sprzedaży.


   1. Wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej.

Nieruchomość gruntowa, położona w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej oznaczona jest jako działka nr 9/3 z arkusza mapy nr 1, obręb nr 0120 i stanowi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Wydzierżawiana jest w częściach wykorzystywanych na uprawy warzywne i tereny zieleni. Osobami, które korzystają z ww. ogródków na podstawie obowiązujących umów dzierżawy - są mieszkańcy ulicy Wrocławskiej nr 148-150. Wydzierżawiane części nieruchomości gruntowej posiadają zróżnicowane powierzchnie. Termin ważności umów dzierżawy upływa z dniem 30.09.2010 roku. Dzierżawa ww. gruntów nie ogranicza w żaden sposób, oraz nie wstrzymuje postępowania zmierzającego do ewentualnej sprzedaży – jeśli którakolwiek z osób będących w ich posiadaniu (po geodezyjnym wydzieleniu) wyrazi chęć zakupu.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Lubelskiej, w trybie bezprzetargowym.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem nieruchomości gruntowej – działki nr 27/35 o powierzchni 0,0231 ha z arkusza mapy 1 obręb 0028, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Lubelskiej. Ww. nieruchomość wchodzi w skład zasobów gruntów miejskich, nie jest oddana nikomu w zarząd czy użytkowanie, ze względu na kształt wąskiego prostokąta nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego teren, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Nabyciem nieruchomości opisanej powyżej zainteresowany jest właściciel nieruchomości (działki nr 27/6) graniczącej bezpośrednio z nieruchomością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – działką 27/35.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krakowskiej, w trybie ustnego przetargu nieorganiczonego.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krakowskiej, stanowiących działki nr:

 1. 27/16 o powierzchni 0,0332 ha KZ1W/00071829/3 i 27/17 o powierzchni 0,0812 ha KZ1W/00067838/8 z arkusza mapy 1 obręb 0028,

 2. 27/20 o powierzchni 0,0278 ha KZ1W/00071829/3 i 27/21 o powierzchni 0,0540 ha KZ1W/00067838/8 z arkusza mapy 1 obręb 0028,

 3. 27/22 o powierzchni 0,0273 ha KZ1W/00071829/3 i 27/23 o powierzchni 0,0500 ha KZ1W/00067838/8 z arkusza mapy 1 obręb 0028,

 4. 27/24 o powierzchni 0,0275 ha KZ1W/00071829/3 i 27/25 o powierzchni 0,0486 ha KZ1W/00067838/8 z arkusza mapy 1 obręb 0028,

 5. 27/28 o powierzchni 0,0259 ha KZ1W/00071829/3 i 27/29 o powierzchni 0,0456 ha KZ1W/00067838/8 z arkusza mapy 1 obręb 0028,

 6. 27/30 o powierzchni 0,0261 ha KZ1W/00071829/3 i 27/31 o powierzchni 0,0456 ha KZ1W/00067838/8 z arkusza mapy 1 obręb 0028,

 7. 27/32 o powierzchni 0,0182 ha KZ1W/00071829/3 i 27/33 o powierzchni 0,0520 ha KZ1W/00067838/8 z arkusza mapy 1 obręb 0028.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią zasób gruntów miejskich, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

  1. Zarządzenia Prezydenta Miasta podjęte po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w oparciu o upoważnienie wynikające z ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, dotyczące:
   1. Wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Limanowskiego.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o wydzierżawieniu – dotychczasowemu dzierżawcy – części nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, z przeznaczeniem na teren zieleni.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Mylnej, w trybie bezprzetargowym.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Mylnej, stanowiącej działkę nr 8 i 9 z arkusza mapy 1 obręb 0100 o powierzchni 0,0093 ha.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Grunwaldzkiej, w trybie przetargu nieograniczonego.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Grunwaldzkiej, stanowiącej działkę nr 19/9 z arkusza mapy 1 obręb 0027 o powierzchni 1,0254 ha.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Morelowej, w trybie bezprzetargowym.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Morelowej, stanowiącej działkę nr 52 z arkusza mapy 1 obręb 0126 o powierzchni 0,0056 ha.   1. Przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Komuny Paryskiej, zabudowanych garażami.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o przeznaczeniu do wydzierżawienia – dotychczasowym dzierżawcom – nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przy ulicy Komuny Paryskiej w Ostrowie Wielkopolskim.


   1. Przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Dembińskiego, zabudowanych garażami.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o przeznaczeniu do wydzierżawienia – dotychczasowym dzierżawcom – nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przy ulicy Dembińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.


  1. Zarządzenia Prezydenta Miasta określające procedurę postępowania w sprawach podjętych z upoważnienia ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dotyczące:
   1. Sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 2.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował dokonać sprzedaży, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 8/4 z arkusza mapy 1, obręb 0070 o powierzchni 0.0535 ha, za cenę wywoławczą 1.313.000,00 zł. Nabywca poniesie koszty zawarcia aktu notarialnego.


   1. Sprzedaży, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Torowej.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował dokonać sprzedaży, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących działki o numerach:

 • 3/67 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o powierzchni 0,0660 ha,

 • 3/68 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o powierzchni 0,0660 ha,

 • 3/69 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o powierzchni 0,0660 ha,

 • 3/70 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o powierzchni 0,0662 ha,

 • 3/71 i 3/72 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o łącznej powierzchni 0,1152 ha,

 • 3/75 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o powierzchni 0,0934 ha,

 • 3/76 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o powierzchni 0,0843 ha,

 • 3/77 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o powierzchni 0,0751 ha,

 • 3/96, 3/98 i 3/99 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o łącznej powierzchni 0,1235ha,

 • 3/91 i 3/102 z arkusza mapy 1 obręb 0010 o łącznej powierzchni 0,1088 ha,

 • 3/92 i 3/101 z arkusza mapy 1, obręb 0010 o łącznej powierzchni 0,0753 ha,

 • 3/90 i 3/103 z arkusza mapy 1, obręb 0010 o łącznej powierzchni 0,0726 ha,

zapisanych w księdze wieczystej KZ1W/00047159/8, położone w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Torowej, za cenę wywoławczą (netto):

 • działka nr 3/67 - 48.200,00 zł

 • działka nr 3/68 - 48.200,00 zł

 • działka nr 3/69 - 48.200,00 zł

 • działka nr 3/70 - 48.400,00 zł

 • działki nr 3/71 i 3/72 - 84.200,00 zł

 • działka nr 3/75 - 68.300,00 zł

 • działka nr 3/76 - 61.600,00 zł

 • działka nr 3/77 - 54.900,00 zł

 • działki nr 3/96, 3/98, 3/99 - 90.300,00 zł

 • działki 3/91 i 3/102 - 72.896,00 zł

 • działki 3/92 i 3/101 - 54.216,00 zł

 • działki 3/90 i 3/103 - 52.272,00 zł

Oferent wybrany w przetargu jako nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 22 % od zaproponowanej ceny netto.


   1. Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Grunwaldzkiej, w trybie przetargu nieograniczonego.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował dokonać sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej działkę nr 19/9 z arkusza mapy 1, obręb 0027 o powierzchni 1.0254 ha, za cenę wywoławczą 820.320,00 zł. Nabywca poniesie koszty zawarcia aktu notarialnego.


   1. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Torowej.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował dokonać sprzedaży ENERGA – OPERATOR SA z/s w Gdańsku Oddział w Kaliszu – nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę nr 32/1 z arkusza mapy 1, obręb 0011 o powierzchni 0,0024 ha, za cenę 4.209,00 zł. Nabywca poniesie koszty operatu szacunkowego oraz zawarcia aktu notarialnego.

  1. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące nabywania nieruchomości nie wymagających opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej:
   1. Nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej położonej przy ulicy Krzysztofa Komedy Trzcińskiego.

Działka Nr 65, obręb 0177 o powierzchni 0,0129 ha zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXIV/435/2001 z dnia 27.04.2001 roku, przeznaczona jest pod gminną drogę publiczną. W trakcie negocjacji ustalono cenę nabycia w wysokości 50,00 za 1m2 (cena nabycia jest niższa od ceny wynikającej z operatu szacunkowego), co za powierzchnię 0,0129 ha stanowi kwotę w wysokości 6.450,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XII/164/2003 z dnia 28.10.2003 roku (ze zmianami) w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – nabycie to nie wymaga opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej.Ad.4 Projekty uchwał Rady Miejskiej przygotowane przez Prezydenta Miasta w sprawie:


  1. Uchwalenia zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok.
  1. Likwidacji zakładu budżetowego Żłobek Miejski w Ostrowie Wielkopolskim w celu przekształcenia w jednostkę budżetową Żłobek Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.
  1. Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.
  1. Ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim oraz uchylenia uchwały Nr XXXVII/505/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.08.2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim.
  1. Uchylenia uchwały Nr XXVI/375/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.10.2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim do załatwiania spraw przeciwko dłużnikom alimentacyjnym oraz uchwały Nr XXIX/390/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.11.2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/375/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.10.2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim do załatwiania spraw przeciwko dłużnikom alimentacyjnym.
  1. Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  1. Zmiany uchwały Nr XLVIII/629/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.05.2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kolejowej.

Ad. 5 Omówienia odpowiedzi:


  1. Uzupełnienie odpowiedzi na interpelację Radnego Miasta złożoną na XLVII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 29.04.2010 roku:


p. Mariana Grzesiaka – Radnego Miasta
„W uzupełnieniu pisma z dnia 11.05.2010 roku nr WO.OP.0057-5.7/10 uprzejmie informuję, że z wyjaśnień uzyskanych od Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim wynika, że policjanci z całą stanowczością i surowością, w ramach obowiązującego prawa, ujawniają i represjonują sprawców wykroczeń drogowych, a w szczególności kierujących motocyklami pod kątem przestrzegania ograniczeń prędkości jak i stanu technicznego jednośladów, na których się poruszają. Wszelkie informacje dotyczące miejsc oraz ulic, po których poruszają się z nadmierną prędkością motocykliści skutkują dyslokowaniem w tych miejscach patroli policyjnych. W czasie trwania „sezonu motocyklowego” systematycznie prowadzone są działania ukierunkowane głównie na ujawnianie wykroczeń popełnionych przez kierujących jednośladami. Organizowane są także spotkania z członkami klubów motocyklowych, na których propagowana jest bezpieczna i kulturalna jazda na motorze.

Ponadto Komendant Powiatowy Policji poinformował, że w miesiącu czerwcu br. są zaplanowane wspólne działania policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ostrowie Wielkopolskim z inspektorami z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego polegające na ważeniu pojazdów /ITD jest wyposażone w specjalistyczne wagi/. W trakcie tych działań jeden z punktów kontroli pojazdów będzie umiejscowiony na ulicy Kamiennej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie obowiązuje znak drogowy B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 t”.”


5.2 Na interpelacje i zapytania Radnych Miasta złożone na XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.06.2010 roku:p. Stanisława Pabiszczaka – Radnego Miasta
„W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego uprzejmie informuję, że nie ma możliwości przymuszenia nabywcy zabudowanej nieruchomości gruntowej – wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego – do jej zagospodarowania w terminie wyznaczonym przez organ przeprowadzający przetarg.”

p. Doroty Grześkowiak – Radnej Miasta
„W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dotyczącą monitorowania miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym uprzejmie informuję, że Straż Miejska w trybie ciągłym prowadzi patrole prewencyjne w rejonach terenów rekreacyjnych i placówek oświatowych. Natomiast w okresie wakacyjnym jak każdego roku zwiększa ich częstotliwość w miarę posiadanych możliwości. Należy wziąć pod uwagę, że w ostatnim okresie zwiększyła się liczba obiektów, które Straż Miejska włączyła do realizacji tego zadania jak chociażby tereny sportowo rekreacyjne ORLIKI przy ulicach: Wiśniowej, Alei Solidarności, Staroprzygodzkiej; place zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 i na ośrodku Piaski Szczygliczka; Ogródki Jordanowskie, gdzie w związku z zamontowaniem nowych urządzeń do zabawy zwiększono częstotliwość patroli. Informuję, że patrole – kontrole prewencyjne Straży Miejskiej w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży są jednym z elementów prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa. Już w okresie szkolnym w ramach programu „Bezpieczne Miasto” funkcjonariusz straży miejskiej prowadził spotkania z dziećmi w szkołach i przedszkolach omawiając między innymi temat jak bezpiecznie wypoczywać w okresie letnim. Ponadto na stronie internetowej Straży Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego pojawiły się przygotowane przez Straż Miejską porady dla rodziców – jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas letniego wypoczynku. Dodatkowo na miesiąc lipiec zaplanowano wspólne działania kontrolne Państwowej Straży Pożarnej z Strażą Miejską na terenach wypoczynku pod kątem bezpieczeństwa pożarowego oraz ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zatem mimo wielu innych zadań, temat dotyczący bezpieczeństwa dzieci w okresie wakacyjnym i nie tylko, jest bardzo poważnie traktowany i realizowany przez Straż Miejską Ostrowa Wielkopolskiego.

Jednocześnie informuję, że dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego sprzętu znajdującego się na boiskach sportowych.”


p. Alojzego Motylewskiego – Radnego Miasta
„W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie rozważenia możliwości zamontowania świateł żółtych pulsacyjnych na skrzyżowaniu ulic: Kordeckiego – Chłopickiego uprzejmie informuję, iż z uzyskanych wyjaśnień od Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim wynika, że zostanie zlecone wykonanie uzupełnienia istniejącego oznakowania poziomego o linie P-12 oraz odnowienie istniejącego oznakowania grubowarstwowego. Ewentualne dalsze działania zostaną rozważone po stwierdzeniu braku poprawy sytuacji drogowej na tym skrzyżowaniu.”
p. Lecha Topolana – Radnego Miasta
„W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie podwyższenia prędkości do 60 km/h na całej długości Alei Słowackiego uprzejmie informuję, iż z uzyskanych wyjaśnień od Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim wynika, że temat zostanie przekazany do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim celem zaopiniowania. Po uzyskaniu opinii Policji wraz z pozytywną opinią MZD wniosek zostanie przekazany do GDDKiA.”
p. Wojciecha Matuszczaka – Radnego Miasta
„W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego uprzejmie informuję, iż z uzyskanych wyjaśnień od Zarządu HOLDIKOM SA w Ostrowie Wielkopolskim wynika, że wszelkie decyzje zakresie podpisywania w imieniu Spółki umów, podyktowane są tylko i wyłącznie względami natury merytorycznej, natomiast Zarząd nie jest zobowiązany do podpisywania wszelkich umów przygotowanych przez inne podmioty.

Odnosząc się do kwestii związanej z pomocą wyjaśniono, że HOLDIKOM SA oraz Grupa Kapitałowa HOLDIKOM uczestniczą w bardzo zaawansowanym stopniu we wspieraniu dzieci i młodzieży z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic oraz w wielu innych akcjach o charytatywnym charakterze. W powyższej sprawie Zarząd HOLDIKOM SA finalizuje rozmowy z Towarzystwem Piłkarskim Ostrovia celem przekazania środków na rzecz dzieci i młodzieży, na wyposażenie oraz sprzęt. Przedmiotowa umowa musi być jednak skonstruowana w sposób zapewniający przekazanie 100 % pomocy na rzecz dzieci i młodzieży, nie zaś na inne cele.”


p. Mariana Grzesiaka – Radnego Miasta
„W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego odnośnie szybkiej jazdy motocykli po ulicach miasta – stosowania kar bądź pouczeń wobec motocyklistów uprzejmie informuję, że wyjaśnienia uzyskane od Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim w przedmiotowej sprawie zostały Panu przedstawione pismem nr WO.OP.0057/5.9/10 z dnia 02.06.2010 roku. W odpowiedzi przytoczono informację, iż „(…) policjanci z całą stanowczością i surowością, w ramach obowiązującego prawa, ujawniają i represjonują sprawców wykroczeń drogowych (…) tj. wymierzają karę w postaci pouczenia bądź nałożenia mandatu karnego.

Ponadto w odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zalewania posesji przy skrzyżowaniu ulicy Limbowej w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie informuję, że zobowiązałem Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim do pilnego zainteresowania się stanem kanalizacji deszczowej w ulicach: Pruślińskiej, Limbowej i Słonecznikowej oraz usunięcia przyczyny zalewania okolicznych piwnic i ogrodów.”p. Zygmunta Malika – Radnego Miasta
„W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie dokonania przeglądu stanu zadrzewienia oraz podjęcia zabiegów pielęgnacyjnych uprzejmie informuję, iż z uzyskanych wyjaśnień od Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim wynika, że w chwili obecnej zlecono usunięcie odrostów oraz wycinkę w skrajni drogowej. Zabiegi formujące planowane są w bardziej sprzyjających wegetacji warunkach tj. poza okresem upałów.”


Ad. 6 Sprawy podjęte w formie zarządzeń, którymi Prezydent Miasta:

6.1 Wprowadził zmiany budżetu i w budżecie miasta na 2010 rok, a mianowicie:


6.1.1 Zarządzeniem nr 2845/V/2010 z dnia 16.06.2010 roku:
Dokonano zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok, jak niżej:
I. Po stronie dochodów:

 1. Zwiększono dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 2010 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie … ustawami) o kwotę 46.620 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20.06.2010 roku. (głosowanie w dniu 20.06.2010 roku) Zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-17/10 z dnia 15.06.2010 roku. (zadania zlecone)  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość