Prezydenta miastaPobieranie 167.27 Kb.
Strona1/4
Data19.06.2016
Rozmiar167.27 Kb.
  1   2   3   4


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PREZYDENTA MIASTA


Ostrowa Wielkopolskiego

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
od sprawozdania złożonego

na XLIX Sesji Rady Miejskiej, w dniu 30 czerwca 2010 roku


Ostrów Wielkopolski, dnia 06 sierpnia 2010 roku
Sprawozdanie za okres od 15.06.2010 do 06.08.2010 roku zawiera: 1. Realizacje uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podjętych na:

 • XLIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 04.02.2010 roku,

 • XLV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 04.03.2010 roku,

 • XLVII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 29.04.2010 roku,

 • XLVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 27.05.2010 roku,

 • XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.06.2010 roku.


 1. Informacje o opublikowaniu uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 1. Wyszczególnienie spraw realizowanych w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały Nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2003 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ze zmianami.


 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej przygotowane przez Prezydenta Miasta.


 1. Omówienia odpowiedzi:
 • uzupełnienie odpowiedzi na interpelację Radnego Miasta złożoną na XLVII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 29.04.2010 roku,
 • na interpelacje i zapytania Radnych Miasta złożone na XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.06.2010 roku. 1. Opis spraw podjętych w formie zarządzeń Prezydenta Miasta.


 1. Informacje z działalności pozaadministracyjnej Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta.

Ad.1 Realizacja uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego podjętych na:

 • XLIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 04.02.2010 roku,

 • XLV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 04.03.2010 roku,

 • XLVII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 29.04.2010 roku,

 • XLVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 27.05.2010 roku,

 • XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.06.2010 roku.  1. Przekazanych do realizacji Prezydentowi Miasta:
   1. Nr XLIV/569/2010 z dnia 04.02.2010 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o  zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Administracji Przestrzennej.


   1. Nr XLV/574/2010 z dnia 04.03.2010 roku w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu u zbiegu ulic Reymonta, Melchiora Wańkowicza i Wodnej.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Administracji Przestrzennej.


   1. Nr XLVII/604/2010 z dnia 29.04.2010 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XLIII/554/2009 z dnia 29.12.2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.


   1. Nr XLVII/605/2010 z dnia 29.04.2010 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XLIII/555/2009 z dnia 29.12.2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.


   1. Nr XLVIII/612/2010 z dnia 27.05.2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji budżetu za 2009 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.


   1. Nr XLVIII/629/2010 z dnia 27.05.2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kolejowej, zmienionej uchwałą Nr XLIX/642/2010 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kolejowej.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Administracji Przestrzennej.


   1. Nr XLIX/630/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Gąbin w Powiecie Płockim na dofinansowanie remontu dróg i mostów uszkodzonych w wyniku powodzi.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego.


   1. Nr XLIX/631/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Skarbnikowi Miejskiemu.


   1. Nr XLIX/632/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Skarbnikowi Miejskiemu.


   1. Nr XLIX/635/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/410/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.


   1. Nr XLIX/636/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Żłobek Miejski w Ostrowie Wielkopolskim w celu przekształcenia w jednostkę budżetową Żłobek Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Edukacji.


   1. Nr XLIX/637/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Ostrowskiego Centrum Kultury.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.


   1. Nr XLIX/638/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.


   1. Nr XLIX/639/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.


   1. Nr XLIX/640/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolski przy ulicy Wrocławskiej.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Administracji Przestrzennej.


   1. Nr XLIX/641/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/613/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.05.2010 roku w sprawie Sztandaru Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Prezydent Miasta przyjął do realizacji ww. uchwałę i powierzył jej wykonanie Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego.


  1. Uchwały Rady Miejskiej, których wykonanie powierzono Przewodniczącemu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego:
   1. Nr XLIX/633/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

   2. Nr XLIX/634/2010 z dnia 30.06.2010 roku w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Prezydent Miasta przyjął ww. uchwały do wiadomości.
Ad.2 Informacje o opublikowaniu uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


  1. Nr XLVI/584/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim oraz uchylenia uchwały Nr XXXII/437/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 05.03.2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2315  1. Nr XLVI/585/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 15


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2316  1. Nr XLVI/586/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim ul. Królowej Jadwigi 3.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2317

  1. Nr XLVI/587/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim ul. Grabowskiej 1-3.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2318  1. Nr XLVI/588/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staroprzygodzka 112.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2319  1. Nr XLVI/589/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim ul. Bema 30.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2320  1. Nr XLVI/590/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim ul. Asnyka 26.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2321  1. Nr XLVI/591/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim ul. Batorego 2


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2322  1. Nr XLVI/592/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Świetlicowa 9.

Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2323  1. Nr XLVI/593/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 51.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2324  1. Nr XLVI/594/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim ul. Waryńskiego 29.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2325  1. Nr XLVI/595/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim ul. Tuwima 12.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2326


  1. Nr XLVI/596/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim ul. Krotoszyńska 171.


Dz. Urz. Nr 123 z dnia 25.06.2010 roku, poz.2327


  1. Nr XLVI/598/2010 z dnia 25.03.2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Cichej.


Dz. Urz. Nr 134 z dnia 09.07.2010 roku, poz.2547


  1. Nr XLVII/602/2010 z dnia 29.04.2010 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski do stanu faktycznego.


Dz. Urz. Nr 144 z dnia 09.07.2010 roku, poz.2754


  1. Nr XLVII/603/2010 z dnia 29.04.2010 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20.06.2010 roku.


Dz. Urz. Nr 144 z dnia 09.07.2010 roku, poz.2755


  1. Nr XLVII/608/2010 z dnia 29.04.2010 roku w sprawie udostępnienia lokali mieszkalnych na zasadzie podnajmu, wynajętych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski od Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.


Dz. Urz. Nr 144 z dnia 09.07.2010 roku, poz.2756
Ad.3 Wyszczególnienie spraw realizowanych w ramach upoważnienia wynikającego

z uchwały Nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2003 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ze zmianami.

3.1 Projekty zarządzeń wstępnie zaakceptowane przez Prezydenta Miasta i przekazane dozaopiniowania właściwym Komisjom Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego na

podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, dotyczące:


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Mylnej, w trybie bezprzetargowym.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem nieruchomości gruntowej – działki nr 8 o powierzchni 0,0050 ha i działki nr 9 o powierzchni 0,0043 ha z arkusza mapy 1 obręb 0100, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Mylnej. Ww. nieruchomość stanowi zasób gruntów miejskich, nie jest oddana nikomu w zarząd czy użytkowanie. Teren, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Nabyciem nieruchomości opisanej powyżej zainteresowani są właściciele działek nr 7 i 10 (działki miejskie usytuowane są pomiędzy działkami prywatnymi).


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Grodzieńskiej, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 28/7 z arkusza mapy 1 obręb 0060 o powierzchni 0.1062 ha oraz 28/9 z arkusza mapy 1 obręb 0060 o powierzchni 0,1417 ha. Przedmiotowe działki wchodzą w skład terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XIV/200/2003 z dnia 02.12.2003 roku. W planie tym działki te są przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej (działka 28/7) oraz usługowo - mieszkaniowej (działka 28/9).


   1. Przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedle Robotnicze, zabudowanej garażem.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem działki nr 188/10, z arkusza mapy nr 1, z obrębu nr 0082, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedle Robotnicze. Część działki nr 188/10 przeznaczona do wydzierżawienia usytuowana jest na terenie, na którym od dnia 01.01.2004 roku nie ma obowiązującego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski teren ten oznaczony jest symbolem MN – oznaczającym tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub niską wielorodzinną o zbliżonym do jednorodzinnym charakterze. Właściciel garażu, wydzierżawia teren z działki miejskiej na zasadzie umowy dzierżawy zawartej na okres trzech lat, dla której termin ważności upływa z dniem 31.08.2010 roku. Dotychczasowy użytkownik terenu pod garażem jest zainteresowany dalszym jego użytkowaniem.


   1. Przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej, zabudowanej garażami.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem działki nr 9/3 z arkusza mapy nr 1, z obrębu nr 0120, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej. Część działki nr 9/3 przeznaczona do wydzierżawienia, usytuowana jest na terenie dla którego, nie ma obowiązującego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski teren ten oznaczony jest symbolem MN – tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub niską wielorodzinną, o zbliżonym do jednorodzinnej charakterze (małe domy). Właściciele garaży, wydzierżawiają teren z działki miejskiej na zasadzie umów dzierżaw zawartych na okres trzech lat, dla których termin ważności upływa z dniem 30.09.2010 roku.


   1. Przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej, zabudowanych garażami.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem działek nr 24/4, 26/5 z arkusza mapy nr 1, z obrębu nr 0073, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej. Części działek nr 24/4, 26/5 przeznaczona do wydzierżawienia, usytuowana jest na terenie dla którego, nie ma obowiązującego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski teren ten oznaczony jest symbolem MUC – tereny śródmiejskie (centralne), które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych. Właściciele garaży, wydzierżawiają teren z działek miejskich na zasadzie umów dzierżaw zawartych na okres trzech lat, dla których termin ważności upływa z dniem 15.10.2010 roku.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Poniatowskiego, w trybie bezprzetargowym.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem nieruchomości gruntowej – działki nr 54/4 o powierzchni 0,0100 ha z arkusza mapy 1 obręb 0058, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Poniatowskiego. Ww. nieruchomość wchodzi w skład zasobów gruntów miejskich, nie jest oddana nikomu w zarząd czy użytkowanie, ze względu na kształt wąskiego prostokąta nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego teren, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, oznaczony jest symbolem M5 – tereny zabudowy mieszkaniowej. Nabyciem nieruchomości opisanej powyżej zainteresowani są właściciele nieruchomości (działki nr 52/4) graniczącej z nieruchomością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – działką 54/4.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Konopnickiej.

Nieruchomość gruntowa, której właścicielem jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, stanowi działkę nr 113 z arkusza mapy nr 1,obręb 0038 położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Konopnickiej. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się garaż będący własnością osoby fizycznej, z którym Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ma zawartą umowę dzierżawy do 31.05.2013 roku. Wnioskodawca wybudował przedmiotowy garaż ze środków własnych. W związku z powyższym osoba ta wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż gruntu pod garażem, którego jest właścicielem. Sprzedaż gruntu jest możliwa tylko na podstawie przetargu nieograniczonego.


   1. Wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Prostej.

Część nieruchomości gruntowej stanowiąca własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, położona w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Prostej, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako część działki nr 176/2 z arkusza mapy nr 1, obręb nr 0099 o powierzchni 130 m2 i użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę jako teren zieleni – na zasadzie umowy dzierżawy z dnia 10.10.2007 roku. Termin ważności ww. umowy upływa z dniem 30.09.2010 roku.   1. Wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Iłłakowiczówny.

Działka nr 195/16 z arkusza mapy nr 1, obręb nr 0025 o powierzchni 302 m2, położona jest w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Iłłakowiczówny, stanowi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i jest użytkowana przez osobę fizyczną. Ww. działka zagospodarowana jest i użytkowana jako teren zieleni zgodnie z obowiązującą umową dzierżawy z dnia 18.09.2007 roku. Dzierżawiona działka leży w kompleksie działek będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Dzierżawa gruntu nie wstrzymuje i nie ogranicza w żaden sposób postępowania zmierzającego do ewentualnej sprzedaży.


   1. Wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej.

Nieruchomość gruntowa, położona w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej oznaczona jest jako działka nr 9/3 z arkusza mapy nr 1, obręb nr 0120 i stanowi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Wydzierżawiana jest w częściach wykorzystywanych na uprawy warzywne i tereny zieleni. Osobami, które korzystają z ww. ogródków na podstawie obowiązujących umów dzierżawy - są mieszkańcy ulicy Wrocławskiej nr 148-150. Wydzierżawiane części nieruchomości gruntowej posiadają zróżnicowane powierzchnie. Termin ważności umów dzierżawy upływa z dniem 30.09.2010 roku. Dzierżawa ww. gruntów nie ogranicza w żaden sposób, oraz nie wstrzymuje postępowania zmierzającego do ewentualnej sprzedaży – jeśli którakolwiek z osób będących w ich posiadaniu (po geodezyjnym wydzieleniu) wyrazi chęć zakupu.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Lubelskiej, w trybie bezprzetargowym.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem nieruchomości gruntowej – działki nr 27/35 o powierzchni 0,0231 ha z arkusza mapy 1 obręb 0028, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Lubelskiej. Ww. nieruchomość wchodzi w skład zasobów gruntów miejskich, nie jest oddana nikomu w zarząd czy użytkowanie, ze względu na kształt wąskiego prostokąta nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego teren, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Nabyciem nieruchomości opisanej powyżej zainteresowany jest właściciel nieruchomości (działki nr 27/6) graniczącej bezpośrednio z nieruchomością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – działką 27/35.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krakowskiej, w trybie ustnego przetargu nieorganiczonego.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest właścicielem nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krakowskiej, stanowiących działki nr:

 1. 27/16 o powierzchni 0,0332 ha KZ1W/00071829/3 i 27/17 o powierzchni 0,0812 ha KZ1W/00067838/8 z arkusza mapy 1 obręb 0028,

 2. 27/20 o powierzchni 0,0278 ha KZ1W/00071829/3 i 27/21 o powierzchni 0,0540 ha KZ1W/00067838/8 z arkusza mapy 1 obręb 0028,

 3. 27/22 o powierzchni 0,0273 ha KZ1W/00071829/3 i 27/23 o powierzchni 0,0500 ha KZ1W/00067838/8 z arkusza mapy 1 obręb 0028,

 4. 27/24 o powierzchni 0,0275 ha KZ1W/00071829/3 i 27/25 o powierzchni 0,0486 ha KZ1W/00067838/8 z arkusza mapy 1 obręb 0028,

 5. 27/28 o powierzchni 0,0259 ha KZ1W/00071829/3 i 27/29 o powierzchni 0,0456 ha KZ1W/00067838/8 z arkusza mapy 1 obręb 0028,

 6. 27/30 o powierzchni 0,0261 ha KZ1W/00071829/3 i 27/31 o powierzchni 0,0456 ha KZ1W/00067838/8 z arkusza mapy 1 obręb 0028,

 7. 27/32 o powierzchni 0,0182 ha KZ1W/00071829/3 i 27/33 o powierzchni 0,0520 ha KZ1W/00067838/8 z arkusza mapy 1 obręb 0028.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią zasób gruntów miejskich, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

  1. Zarządzenia Prezydenta Miasta podjęte po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w oparciu o upoważnienie wynikające z ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, dotyczące:
   1. Wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Limanowskiego.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o wydzierżawieniu – dotychczasowemu dzierżawcy – części nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, z przeznaczeniem na teren zieleni.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Mylnej, w trybie bezprzetargowym.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Mylnej, stanowiącej działkę nr 8 i 9 z arkusza mapy 1 obręb 0100 o powierzchni 0,0093 ha.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Grunwaldzkiej, w trybie przetargu nieograniczonego.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Grunwaldzkiej, stanowiącej działkę nr 19/9 z arkusza mapy 1 obręb 0027 o powierzchni 1,0254 ha.


   1. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Morelowej, w trybie bezprzetargowym.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Morelowej, stanowiącej działkę nr 52 z arkusza mapy 1 obręb 0126 o powierzchni 0,0056 ha.   1. Przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Komuny Paryskiej, zabudowanych garażami.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o przeznaczeniu do wydzierżawienia – dotychczasowym dzierżawcom – nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przy ulicy Komuny Paryskiej w Ostrowie Wielkopolskim.


   1. Przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Dembińskiego, zabudowanych garażami.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował o przeznaczeniu do wydzierżawienia – dotychczasowym dzierżawcom – nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przy ulicy Dembińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.


  1. Zarządzenia Prezydenta Miasta określające procedurę postępowania w sprawach podjętych z upoważnienia ww. uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dotyczące:
   1. Sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 2.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował dokonać sprzedaży, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 8/4 z arkusza mapy 1, obręb 0070 o powierzchni 0.0535 ha, za cenę wywoławczą 1.313.000,00 zł. Nabywca poniesie koszty zawarcia aktu notarialnego.


   1. Sprzedaży, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Torowej.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował dokonać sprzedaży, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących działki o numerach:

 • 3/67 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o powierzchni 0,0660 ha,

 • 3/68 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o powierzchni 0,0660 ha,

 • 3/69 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o powierzchni 0,0660 ha,

 • 3/70 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o powierzchni 0,0662 ha,

 • 3/71 i 3/72 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o łącznej powierzchni 0,1152 ha,

 • 3/75 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o powierzchni 0,0934 ha,

 • 3/76 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o powierzchni 0,0843 ha,

 • 3/77 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o powierzchni 0,0751 ha,

 • 3/96, 3/98 i 3/99 z arkusza mapy 1, obręb 0010, o łącznej powierzchni 0,1235ha,

 • 3/91 i 3/102 z arkusza mapy 1 obręb 0010 o łącznej powierzchni 0,1088 ha,

 • 3/92 i 3/101 z arkusza mapy 1, obręb 0010 o łącznej powierzchni 0,0753 ha,

 • 3/90 i 3/103 z arkusza mapy 1, obręb 0010 o łącznej powierzchni 0,0726 ha,

zapisanych w księdze wieczystej KZ1W/00047159/8, położone w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Torowej, za cenę wywoławczą (netto):

 • działka nr 3/67 - 48.200,00 zł

 • działka nr 3/68 - 48.200,00 zł

 • działka nr 3/69 - 48.200,00 zł

 • działka nr 3/70 - 48.400,00 zł

 • działki nr 3/71 i 3/72 - 84.200,00 zł

 • działka nr 3/75 - 68.300,00 zł

 • działka nr 3/76 - 61.600,00 zł

 • działka nr 3/77 - 54.900,00 zł

 • działki nr 3/96, 3/98, 3/99 - 90.300,00 zł

 • działki 3/91 i 3/102 - 72.896,00 zł

 • działki 3/92 i 3/101 - 54.216,00 zł

 • działki 3/90 i 3/103 - 52.272,00 zł

Oferent wybrany w przetargu jako nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 22 % od zaproponowanej ceny netto.


   1. Sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Grunwaldzkiej, w trybie przetargu nieograniczonego.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował dokonać sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej działkę nr 19/9 z arkusza mapy 1, obręb 0027 o powierzchni 1.0254 ha, za cenę wywoławczą 820.320,00 zł. Nabywca poniesie koszty zawarcia aktu notarialnego.


   1. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Torowej.

W zarządzeniu Prezydent Miasta zdecydował dokonać sprzedaży ENERGA – OPERATOR SA z/s w Gdańsku Oddział w Kaliszu – nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej działkę nr 32/1 z arkusza mapy 1, obręb 0011 o powierzchni 0,0024 ha, za cenę 4.209,00 zł. Nabywca poniesie koszty operatu szacunkowego oraz zawarcia aktu notarialnego.

  1. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące nabywania nieruchomości nie wymagających opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej:
   1. Nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej położonej przy ulicy Krzysztofa Komedy Trzcińskiego.

Działka Nr 65, obręb 0177 o powierzchni 0,0129 ha zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXIV/435/2001 z dnia 27.04.2001 roku, przeznaczona jest pod gminną drogę publiczną. W trakcie negocjacji ustalono cenę nabycia w wysokości 50,00 za 1m2 (cena nabycia jest niższa od ceny wynikającej z operatu szacunkowego), co za powierzchnię 0,0129 ha stanowi kwotę w wysokości 6.450,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XII/164/2003 z dnia 28.10.2003 roku (ze zmianami) w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – nabycie to nie wymaga opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej.Ad.4 Projekty uchwał Rady Miejskiej przygotowane przez Prezydenta Miasta w sprawie:


  1. Uchwalenia zmiany budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok.
  1. Likwidacji zakładu budżetowego Żłobek Miejski w Ostrowie Wielkopolskim w celu przekształcenia w jednostkę budżetową Żłobek Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.
  1. Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.
  1. Ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim oraz uchylenia uchwały Nr XXXVII/505/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.08.2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim.
  1. Uchylenia uchwały Nr XXVI/375/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.10.2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim do załatwiania spraw przeciwko dłużnikom alimentacyjnym oraz uchwały Nr XXIX/390/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.11.2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/375/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.10.2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim do załatwiania spraw przeciwko dłużnikom alimentacyjnym.
  1. Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  1. Zmiany uchwały Nr XLVIII/629/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.05.2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kolejowej.

Ad. 5 Omówienia odpowiedzi:


  1. Uzupełnienie odpowiedzi na interpelację Radnego Miasta złożoną na XLVII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 29.04.2010 roku:


p. Mariana Grzesiaka – Radnego Miasta
„W uzupełnieniu pisma z dnia 11.05.2010 roku nr WO.OP.0057-5.7/10 uprzejmie informuję, że z wyjaśnień uzyskanych od Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim wynika, że policjanci z całą stanowczością i surowością, w ramach obowiązującego prawa, ujawniają i represjonują sprawców wykroczeń drogowych, a w szczególności kierujących motocyklami pod kątem przestrzegania ograniczeń prędkości jak i stanu technicznego jednośladów, na których się poruszają. Wszelkie informacje dotyczące miejsc oraz ulic, po których poruszają się z nadmierną prędkością motocykliści skutkują dyslokowaniem w tych miejscach patroli policyjnych. W czasie trwania „sezonu motocyklowego” systematycznie prowadzone są działania ukierunkowane głównie na ujawnianie wykroczeń popełnionych przez kierujących jednośladami. Organizowane są także spotkania z członkami klubów motocyklowych, na których propagowana jest bezpieczna i kulturalna jazda na motorze.

Ponadto Komendant Powiatowy Policji poinformował, że w miesiącu czerwcu br. są zaplanowane wspólne działania policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ostrowie Wielkopolskim z inspektorami z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego polegające na ważeniu pojazdów /ITD jest wyposażone w specjalistyczne wagi/. W trakcie tych działań jeden z punktów kontroli pojazdów będzie umiejscowiony na ulicy Kamiennej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie obowiązuje znak drogowy B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 t”.”


5.2 Na interpelacje i zapytania Radnych Miasta złożone na XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 30.06.2010 roku:p. Stanisława Pabiszczaka – Radnego Miasta
„W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego uprzejmie informuję, że nie ma możliwości przymuszenia nabywcy zabudowanej nieruchomości gruntowej – wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego – do jej zagospodarowania w terminie wyznaczonym przez organ przeprowadzający przetarg.”

p. Doroty Grześkowiak – Radnej Miasta
„W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dotyczącą monitorowania miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym uprzejmie informuję, że Straż Miejska w trybie ciągłym prowadzi patrole prewencyjne w rejonach terenów rekreacyjnych i placówek oświatowych. Natomiast w okresie wakacyjnym jak każdego roku zwiększa ich częstotliwość w miarę posiadanych możliwości. Należy wziąć pod uwagę, że w ostatnim okresie zwiększyła się liczba obiektów, które Straż Miejska włączyła do realizacji tego zadania jak chociażby tereny sportowo rekreacyjne ORLIKI przy ulicach: Wiśniowej, Alei Solidarności, Staroprzygodzkiej; place zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 i na ośrodku Piaski Szczygliczka; Ogródki Jordanowskie, gdzie w związku z zamontowaniem nowych urządzeń do zabawy zwiększono częstotliwość patroli. Informuję, że patrole – kontrole prewencyjne Straży Miejskiej w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży są jednym z elementów prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa. Już w okresie szkolnym w ramach programu „Bezpieczne Miasto” funkcjonariusz straży miejskiej prowadził spotkania z dziećmi w szkołach i przedszkolach omawiając między innymi temat jak bezpiecznie wypoczywać w okresie letnim. Ponadto na stronie internetowej Straży Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego pojawiły się przygotowane przez Straż Miejską porady dla rodziców – jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas letniego wypoczynku. Dodatkowo na miesiąc lipiec zaplanowano wspólne działania kontrolne Państwowej Straży Pożarnej z Strażą Miejską na terenach wypoczynku pod kątem bezpieczeństwa pożarowego oraz ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zatem mimo wielu innych zadań, temat dotyczący bezpieczeństwa dzieci w okresie wakacyjnym i nie tylko, jest bardzo poważnie traktowany i realizowany przez Straż Miejską Ostrowa Wielkopolskiego.

Jednocześnie informuję, że dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego sprzętu znajdującego się na boiskach sportowych.”


p. Alojzego Motylewskiego – Radnego Miasta
„W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie rozważenia możliwości zamontowania świateł żółtych pulsacyjnych na skrzyżowaniu ulic: Kordeckiego – Chłopickiego uprzejmie informuję, iż z uzyskanych wyjaśnień od Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim wynika, że zostanie zlecone wykonanie uzupełnienia istniejącego oznakowania poziomego o linie P-12 oraz odnowienie istniejącego oznakowania grubowarstwowego. Ewentualne dalsze działania zostaną rozważone po stwierdzeniu braku poprawy sytuacji drogowej na tym skrzyżowaniu.”
p. Lecha Topolana – Radnego Miasta
„W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie podwyższenia prędkości do 60 km/h na całej długości Alei Słowackiego uprzejmie informuję, iż z uzyskanych wyjaśnień od Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim wynika, że temat zostanie przekazany do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim celem zaopiniowania. Po uzyskaniu opinii Policji wraz z pozytywną opinią MZD wniosek zostanie przekazany do GDDKiA.”
p. Wojciecha Matuszczaka – Radnego Miasta
„W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego uprzejmie informuję, iż z uzyskanych wyjaśnień od Zarządu HOLDIKOM SA w Ostrowie Wielkopolskim wynika, że wszelkie decyzje zakresie podpisywania w imieniu Spółki umów, podyktowane są tylko i wyłącznie względami natury merytorycznej, natomiast Zarząd nie jest zobowiązany do podpisywania wszelkich umów przygotowanych przez inne podmioty.

Odnosząc się do kwestii związanej z pomocą wyjaśniono, że HOLDIKOM SA oraz Grupa Kapitałowa HOLDIKOM uczestniczą w bardzo zaawansowanym stopniu we wspieraniu dzieci i młodzieży z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic oraz w wielu innych akcjach o charytatywnym charakterze. W powyższej sprawie Zarząd HOLDIKOM SA finalizuje rozmowy z Towarzystwem Piłkarskim Ostrovia celem przekazania środków na rzecz dzieci i młodzieży, na wyposażenie oraz sprzęt. Przedmiotowa umowa musi być jednak skonstruowana w sposób zapewniający przekazanie 100 % pomocy na rzecz dzieci i młodzieży, nie zaś na inne cele.”


p. Mariana Grzesiaka – Radnego Miasta
„W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego odnośnie szybkiej jazdy motocykli po ulicach miasta – stosowania kar bądź pouczeń wobec motocyklistów uprzejmie informuję, że wyjaśnienia uzyskane od Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim w przedmiotowej sprawie zostały Panu przedstawione pismem nr WO.OP.0057/5.9/10 z dnia 02.06.2010 roku. W odpowiedzi przytoczono informację, iż „(…) policjanci z całą stanowczością i surowością, w ramach obowiązującego prawa, ujawniają i represjonują sprawców wykroczeń drogowych (…) tj. wymierzają karę w postaci pouczenia bądź nałożenia mandatu karnego.

Ponadto w odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zalewania posesji przy skrzyżowaniu ulicy Limbowej w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie informuję, że zobowiązałem Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim do pilnego zainteresowania się stanem kanalizacji deszczowej w ulicach: Pruślińskiej, Limbowej i Słonecznikowej oraz usunięcia przyczyny zalewania okolicznych piwnic i ogrodów.”p. Zygmunta Malika – Radnego Miasta
„W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 30.06.2010 roku podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie dokonania przeglądu stanu zadrzewienia oraz podjęcia zabiegów pielęgnacyjnych uprzejmie informuję, iż z uzyskanych wyjaśnień od Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim wynika, że w chwili obecnej zlecono usunięcie odrostów oraz wycinkę w skrajni drogowej. Zabiegi formujące planowane są w bardziej sprzyjających wegetacji warunkach tj. poza okresem upałów.”


Ad. 6 Sprawy podjęte w formie zarządzeń, którymi Prezydent Miasta:

6.1 Wprowadził zmiany budżetu i w budżecie miasta na 2010 rok, a mianowicie:


6.1.1 Zarządzeniem nr 2845/V/2010 z dnia 16.06.2010 roku:
Dokonano zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 rok, jak niżej:
I. Po stronie dochodów:

 1. Zwiększono dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 2010 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie … ustawami) o kwotę 46.620 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20.06.2010 roku. (głosowanie w dniu 20.06.2010 roku) Zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-17/10 z dnia 15.06.2010 roku. (zadania zlecone)


  1   2   3   4


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy