Strona główna

Procedura wyboru patrona


Pobieranie 18.39 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar18.39 Kb.
PROCEDURA WYBORU PATRONA

Szkoła Podstawowa w Strzelcach
Wstęp
Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony. Imię szkoły – patron powinien nawiązywać do historii, dziedzictwa narodowego naszego kraju i cechować się wybitną postawą w wymiarze historycznym i moralnym. Wyboru patrona Szkoły Podstawowej w Strzelcach dokonują uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Przy dokonywaniu tego trudnego wyboru wszyscy powinni kierować się tradycjami i dobrem szkoły oraz rolą, jaką odgrywa w środowisku.

Poprzez nadanie imienia szkoła: • uzyskuje swoistą, indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,

 • promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,

 • w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,

 • wchodzi do rodziny szkół o podobnych osiągnięciach, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży),

 • może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,

 • wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

Podstawy prawne


Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Podstawy prawne nadania szkole imienia: § 1 ust 4 ramowego statutu publicznego szkoły, stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami) oraz art.7 ust.1 pkt.8 i art.18 ust 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 tekst jednolity).

Zespół koordynujący
Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów realizacji projektu pod nazwą „Imię dla szkoły”.

W skład zespołu wchodzą:Projekt „Imię dla szkoły”


CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE


 • Ujęcie zadania w Planie Pracy Szkoły na rok 2009/2010

 • Przyjęcie procedur wyboru patrona szkoły uchwałą Rady Pedagogicznej po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd UczniowskiETAP I
Czas realizacji: 17 sierpnia do 30 września 2009r.


 1. Wybory kandydata na patrona przez uczniów.

Zadania: • od 2 września do 15 września wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze na temat: W poszukiwaniu autorytetu; Kto może być patronem szkoły?

 • zespół koordynujący będzie prowadził kampanię reklamującą akcję wybierania kandydatów na patrona szkoły

 • na godzinach wychowawczych odbędą się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły

 • 22 września odbędzie się tajne głosowanie, w którym każdy uczeń będzie mógł zgłosić swojego kandydata na patrona szkoły

 • głosowanie to odbędzie się w czasie lekcji, uczniowie będą wrzucać kandydatury do przygotowanego pojemnika w obecności przedstawicieli samorządu uczniowskiego i minimum jednego przedstawiciela zespołu koordynującego

 • po przeliczeniu propozycji zostanie sporządzony protokół

 • do następnego etapu wyborów patrona szkoły przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów.
 1. Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników

Zadania: • do dnia 18 września 2009 r. Rada Pedagogiczna dokona wyboru własnego kandydata na patrona szkoły

 • na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 18 września 2009 r. nauczyciele przedstawią swoje kandydatury z wyczerpującym uzasadnieniem

 • drogą tajnego głosowania rada pedagogiczna wybierze kandydata (jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone)

 • do głosów oddanych przez nauczycieli zostaną dodane głosy pracowników szkoły

 • komisja skrutacyjna w składzie: Agnieszka Marczak, Mariola Szymandera, Aleksandra Matczak przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów
 1. Wybory kandydata na patrona przez rodziców

Zadania: • informacje na temat wyboru patrona szkoły zostaną umieszczone w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej szkoły

 • do 10 września 2009r. dyrektor szkoły i wychowawcy klas poinformują rodziców o realizacji projektu „Imię dla szkoły”

 • 22 września 2009r. odbędzie się tajne głosowanie, na którym rodzice wybiorą swojego kandydata na patrona szkoły

 • przedstawiciele zespołu koordynującego (Agnieszka Marczak, Mariola Szymandera, Aleksandra Matczak) przeliczą łączne głosy rodziców i sporządzą protokół z przeprowadzonych czynności

 • do następnego etapu przechodzi kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów


ETAP II
Czas realizacji: od 1 października 2009r. do 13 listopada 2009r.


 1. Prezentacja kandydatów

Zadania: • zespół koordynujący we współpracy z wychowawcami i Samorządem Uczniowskim przygotuje prezentacje wszystkich kandydatów wybranych przez uczniów, nauczycieli oraz rodziców (Alicja Polus, Agnieszka Marczak, Mariola Szymandera, Henryka Budna – Radomska, Aleksandra Matczak)

 • uczniowie pod opieką wychowawców przygotują plakaty, gazetki w salach i na korytarzach poświęcone kandydatom

 • zostaną sporządzone ulotki informacyjne na temat wszystkich kandydatów

 • na lekcjach wychowawczych odbędą się prezentacje kandydatów

 • informacje na temat kandydatów zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły


 1. Ogólnoszkolne wybory

Zadania: • 17 listopada 2009 r. odbędą się ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły. Uczestniczyć będą uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice

 • nad procedurą głosowania czuwać będzie Samorząd Uczniowski i przedstawiciele zespołu koordynującego

 • uczniowie oddawać będą swoje głosy podczas lekcji pod nadzorem Samorządu Szkolnego i przedstawicieli zespołu nadzorującego (Agnieszka Marczak, Aleksandra Matczak, Mariola Szymandera)

 • nauczyciele i pracownicy szkoły swoje głosy będą oddawać do przygotowanej urny w godzinach 8.00 – 15.00

 • rodzice będą mogli oddać swoje głosy do przygotowanej urny w godz. 14.00 – 18.00

 • przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się komisja skrutacyjna w składzie: dyrektor, przedstawiciele zespołu koordynującego, przedstawiciel rodziców i przedstawiciel uczniów

 • patronem szkoły zostanie kandydat, który uzyska największą liczbę głosów

 • decyzję o unieważnieniu wyborów i powtórnym głosowaniu może podjąć na wspólnym posiedzeniu Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski w głosowaniu jawnym, większością ¾ głosów.ETAP III

Czas realizacji: od 18 listopada 2009r. do 15 grudnia 2009 r.
 1. Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia do Rady Miejskiej w Mogilnie

Zadania: • zespół koordynujący opracuje sprawozdanie z realizacji projektu „Imię dla szkoły”

 • informacje na temat wyników wyborów patrona zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i prasie lokalnej

 • dyrektor i zespół koordynujący sporządzi wniosek do Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie nadania imienia dla Szkoły Podstawowej w Strzelcach z wyczerpującą prezentacją sylwetki patrona

 • opracowanie harmonogramu czynności związanych z nadaniem szkole imienia nastąpi po akceptacji wniosku o nadanie szkole imienia przez Radę Miejską w Mogilnie.


Procedurę wyboru patrona i harmonogram działań opracowała Dyrektor Szkoły - Janina Baranowska .


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość