Profesor Henryk Samsonowicz – biogramPobieranie 8.15 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.15 Kb.
Profesor Henryk Samsonowicz – biogram
Henryk Bogdan Samsonowicz urodził się 23 stycznia 1930 roku w Warszawie. Maturę zdał w 1947 r., a następnie studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł magistra historii uzyskał w 1950 r., stopień doktora, cztery lata później zaś habilitację w roku 1960 r. W roku 1971 został profesorem nadzwyczajnym, natomiast 10 lat później profesorem zwyczajnym. Prof. Samsonowicz od w 1994 r. został wybrany członkiem korespondentem, a w 2002 r. członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności a także autorem ponad 800 publikacji naukowych.
Na początku kariery naukowej swoje zainteresowania badawcze skoncentrował na rzemiośle wiejskim w Polsce średniowiecznej i wczesno nowożytnej. Równolegle jednak zaczął zajmować się późnośredniowieczną i wczesnonowożytną przeszłością Gdańska, strefy bałtyckiej i Hanzy. W drugiej połowie lat 60-tych ukazała się praca profesora poświęcona syntezie dziejów Polski przedrozbiorowej, która była później kilkakrotnie wznawiana i rozszerzana. Prace powstałe w latach 70-80-tych prace dotyczą aspektów życia miejskiego epoki preindustrialnej.
Od lat 90-tych w badaniach Henryka Samsonowicza można mówić o nowej fazie. Pojawiają się bowiem prace syntetyczne dotyczące węzłowych problemów Polski i Europy i ich wzajemnych relacji, głównie w średniowieczu i okresie nowożytnym.
„Gdański” dorobek prof. Henryka Samsonowicza, w odniesieniu do całości zajmuje jedno z najważniejszych miejsc. Za jego podsumowanie można uznać Jego udział w powstaniu t. 2 Historii Gdańska, pod red. Edmunda Cieślaka (1982). Część napisana przez prof. Samsonowicza dotyczyła dziejów miasta w okresie wojny trzynastoletniej (1454-1466), miejsca Gdańska i handlu gdańskiego w gospodarce europejskiej w drugiej połowie XV w., roli Gdańska w życiu politycznym Prus Królewskich i Polski w latach 1466-1572 oraz relacji gdańsko-hanzeatyckich w tymże okresie.
Profesor Henryk Samsonowicz pełnił także różne funkcje we władzach macierzystej uczelni- Uniwersytecie Warszawskim. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Historycznego, dyrektorem Instytutu Historii a także rektorem w latach 1980 – 1982. W latach 1978-1982 był prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1984-1991). W latach 1989-1991 był ministrem Edukacji Narodowej, a później także wiceprzewodniczącym Komitetu Badań Naukowych (1991-1996), członkiem prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2000-2004), sekretarzem Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk (1999-2006).
Profesor Henryk Samsonowicz jest kawalerem wysokich odznaczeń polskich (m.in. Krzyż Wielki z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski) i zagranicznych (Krzyż Oficerski Legii Honorowej, Krzyż Wielki Republiki Węgier, 2001), jest także doktorem honorowym uczelni w Polsce (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 1995; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1998; Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, 2002; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy - dawna Akademia Świętokrzyska - w Kielcach, 2005; Uniwersytet Wrocławski, 2007 ).
Honorowy tytuł dla prof. Henryka Samsonowicza będzie 55 doktoratem honoris causa w 40-letniej historii Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszym honorowym doktorem został w 1974 r. Eugeniusz Kwiatkowski. W gronie uhonorowanych tym wyróżnieniem są m.in. prezydenci: Lech Wałęsa, Francois Miterrand, Dr Richard von Weizsaecker, b. sekretarz stanu USA Madelleine K. Albright a także wybitni naukowcy i ludzie kultury jak prof. Wacław Szybalski, prof. Maria Janion, prof. Janusz Sokołowski, prof. Leszek Kołakowski, prof. Norman J.  Davies, prof. Bernd Jastroff, prof. Władysław Bartoszewski, prof. dr hab. Ewa Łętowska, Ryszard Kapuściński czy Andrzej Wajda.
Biogram Profesora Henryka Samsonowicza został przygotowany na podstawie materiałów Rady Wydziału Historycznego UG
: administracja -> upload -> wydarzenia
wydarzenia -> Zespoły: bajzel (Poznań)
wydarzenia -> Uniwersytet gdański katedra Skandynawistyki
wydarzenia -> Program 10-12 maja (Akademia Medyczna)
wydarzenia -> Czwartek 22. 10. 2009r. 15 30 Otwarcie konferencji Sesja przedpołudniowa – przew prof. Ryszard Kulesza
wydarzenia -> Konferencja „Oblicza Bezdomności” Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Korzenna 33/35
wydarzenia -> Międzynarodowa konferencja naukowa „Tolerancja a edukacja” Gdańsk, 15-16 listopada 2007 roku Miejsce obrad: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego ul
wydarzenia -> Prof dr hab. Marek andrzejewski prof dr hab. Maria PĄchalska
wydarzenia -> Program all about freedom
wydarzenia -> Program konferencji
wydarzenia -> Przemiany globalne I regionalne. Świat, Europa I Polska na progu XXI wieku”
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy