Strona główna

Program Konkurencyjności „Eurazja”


Pobieranie 19.72 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.72 Kb.

Program Konkurencyjności „Eurazja”

The OECD Eurasia Competitiveness Programme

W 2008 roku państwa członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ustanowiły Program Konkurencyjności „Eurazja”, na który składają się dwie, inicjatywy subregionalne: • Inicjatywa dla Azji Centralnej (obejmująca Afganistan, Kazachstan, Kirgizję, Mongolię, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan)

 • oraz Inicjatywa dla Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego (obejmująca Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę).

Program jest zarządzany przez Dyrekcję ds. Finansowych i Przedsiębiorczości Sekretariatu OECD i nadzorowany przez Komitet Inwestycyjny oraz Komitet Współpracy Rozwojowej OECD.

Program finansowany jest z dobrowolnych wpłat państw członkowskich i państw partnerskich. Łączny budżet Programu do 2015 roku ma wynieść 20 milionów euro, z czego w latach 2008-2012 wydatkowano 6,3 mln euro. Największym płatnikiem Programu jest Unia Europejska (14 mln euro).

Polska, obok Szwecji, od 2009 roku jest współprzewodniczącym w Komitecie Sterującym Inicjatywy dla Europy Wsch. i Kaukazu Płd. Udział Polski w realizacji Programu obejmuje m.in.: regularne wpłaty dobrowolne oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla misji OECD w państwach-beneficjentach.

Celem Programu jest przeprowadzenie kompleksowej oceny, wypracowanie rekomendacji oraz dostosowywanie do standardów OECD polityk prowadzonych przez 13 uczestniczących państw w następujących obszarach:


 • Wzrost konkurencyjności gospodarczej,

 • Napływ inwestycji zagranicznych,

 • Rozwój sektora prywatnego.

Realizowane w ramach Programu „Eurazja” projekty, współpraca specjalistów OECD oraz ekspertów rządowych i pozarządowych państw członkowskich i partnerskich, przedstawicieli sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, mają na celu stworzenie i wdrożenie
w życie narzędzi i instrumentów, prowadzących do reform gospodarczych i polepszenia klimatu biznesowego w państwach korzystających z Programu. Dodatkowo zadaniem programu jest zacieśnianie współpracy między tymi krajami, poprzez m.in.: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem (peer review mechanism), identyfikowanie najbardziej efektywnych „dobrych praktyk” oraz wydawanie przeglądów gospodarczych, zapewniających kompleksowy i rzetelny wgląd w sytuację gospodarczą danego kraju. Do 2015 r. planowana jest realizacja przeglądów gospodarczych wszystkich państw uczestniczących w Programie.

W ramach I fazy Programu „Eurazja” do połowy 2013 r. prowadzonych było następujących sześć projektów: • Inwestycje i konkurencyjność w Azji Centralnej (etap I) dotyczący kapitału ludzkiego, polityki wspierania inwestycji oraz finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw;

 • Ocena efektywności polityk na rzecz przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego UE;

 • Strategia konkurencyjności sektorowej Ukrainy (etap I i II) analizująca finansowanie i kapitał ludzki w sektorze rolno-spożywczym, ład korporacyjny w lotnictwie oraz promocję inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii;

 • Strategia konkurencyjności sektorowej Kazachstanu (etap I i II) analizująca dostęp do finansowania, kapitał ludzki oraz politykę wspierania inwestycji;

 • Konkurencyjność regionalna w Kazachstanie – projekt poświęcony ocenie polityki rozwoju regionalnego, dywersyfikacji gospodarczej, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocji inwestycji w regionach;

 • Regulacje sfery konkurencyjności w Kazachstanie – projekt monitorujący współpracę administracji publicznej z przedsiębiorcami, efektywność administracji publicznej oraz ramy instytucjonalne i procedury prawne.

II faza Programu „Eurazja”, którą rozpoczyna konferencja ministerialna w Warszawie, obejmuje rozpoczęcie kolejnych sześciu projektów:

 • Inicjatywa dla Azji Centralnej (faza II) – ocena kapitału ludzkiego, polityki wspierania inwestycji i finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Kirgizji
  i Tadżykistanie;

 • Inicjatywa dla Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego (faza II) – ocena konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych trzech państwach regionu;

 • Strategia konkurencyjności sektorowej Ukrainy (etap III) stanowiąca kontynuację wcześniejszych prac dotyczących sektorów maszynowego, rolno-spożywczego i odnawialnej energii i poszerzona o tematykę wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju kapitału ludzkiego;

 • Strategia konkurencyjności sektorowej Kazachstanu (etap III) poświęcona polityce wspierania inwestycji, rozwojowi kapitału ludzkiego w obszarze usług IT oraz dostępu do finansowania dla sektora rolno-spożywczego;

 • Strategia innowacyjności Kazachstanu – analizująca możliwości reform na rzecz innowacyjności, rozwój sektorów opartych na wiedzy oraz zmiany technologiczne
  i innowacyjność sektorów surowcowych;

 • Klimat biznesowy w sektorze górniczym Kazachstanu – ukierunkowany na ocenę możliwości transferu technologicznego oraz przyciągania związanych z nim zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Program posiada również pokaźny dorobek publikacji dotyczących sytuacji gospodarczej
w państwach regionu oraz rekomendacji OECD dot. kierunku reform gospodarczych, które mogą stanowić dla przedsiębiorców interesujące źródło informacji o sytuacji i możliwościach rynkowych państw członkowskich, są to m.in.:

Inicjatywa dla Azji Centralnej

Inicjatywa dla Europy Wschodniej
i Kaukazu Południowego


 • Central Asia Competitiveness Outlook 2011

 • Sector Competitiveness for Kazakhstan 2011

 • Investment Policy Review of Kazakhstan 2012

 • Developing Skills in Central Asia through Better Vocational Education and Training Systems

 • Promoting Investment and Job Creation in Central Asia through Business Linkage Programmes

 • Improving Access to Finance for SMEs through Credit Guarantee Schemes

 • Promoting Investment in Kayakhstan’s Agribusiness Value Chain

 • Improving Access to Finance in Kazakhstan’s Agribusiness Sector

 • Enhancing Skills through Public-Private Partnerships in Kazakhstan’s Information Technology Sector

 • Eastern Europe and South Caucasus Competitiveness Outlook 2011

 • Development in Eastern Europe and the South Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine 2011

 • Investment Policy Review of Ukraine 2011

 • Sector Competitiveness Strategy for Ukraine 2012

 • SME Policy Index – Eastern Partner Countries 2012

 • Attracting Investment in Renewable Energy in Ukraine

 • Enhancing Skills through Public-Private Partnerships in Education in Ukraine

 • A Corporate Governance Assessment of Ukraine’s State-Owned Aviation Sector – The case of Antonov

Realizacja działań w ramach programu podlega systematycznemu monitorowaniu podczas konferencji ministerialnych, w których uczestniczą przedstawiciele państw członkowskich OECD i państw uczestniczących w Programie. Poprzednia konferencja ministerialna dla części Programu poświęconej krajom Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego odbyła się w Pradze w dniach 15-17 czerwca 2011 r.

Polska jest gospodarzem pierwszej, wspólnej dla całego Programu Konkurencyjności „Eurazja”, konferencji ministerialnej, organizowanej przez OECD w Warszawie,
w dniu 28 czerwca br. Współgospodarzami konferencji są Wicepremier, Minister Gospodarki RP Janusz Piechociński oraz Zastępca Sekretarza Generalnego OECD Richard Boucher.
Udział w konferencji zapowiedzieli: wicepremierzy, ministrowie gospodarki i rozwoju trzynastu państw-beneficjentów, komisarze UE, eksperci Sekretariatu OECD, akredytowani w Polsce ambasadorowie państw członkowskich OECD i państw partnerskich Programu oraz liderzy organizacji gospodarczych państw uczestniczących
w Programie.

Podczas konferencji, której tematem jest „Implementacja polityk konkurencyjności gospodarczej państw regionu Eurazji”, uczestnicy dyskutować będą na temat wyzwań związanych ze wzmacnianiem konkurencyjności w Europie Wschodniej, Południowym Kaukazie i Azji Centralnej oraz możliwości wsparcia dla tego procesu ze strony OECD i jej państw członkowskich. Rezultatem tego wydarzenia może być przyjęcie wspólnej deklaracji wyznaczającej strategiczne kierunki i program pracy w ramach II fazy Programu. Zakłada ona m.in. zwiększenie dialogu instytucjonalnego z państwami-beneficjentami Programu oraz ich roli w programowaniu, zarządzaniu i finansowaniu projektów.

Jednym z nowych projektów realizowanych w ramach Programu będzie powołanie Okrągłego Stołu Konkurencyjności „Eurazja”, stanowiącego główną platformę współpracy OECD z państwami-beneficjentami oraz obszar współpracy i wymiany doświadczeń między państwami uczestniczącymi w Programie.

Działania podejmowane w ramach Programu Konkurencyjności „Eurazja” mają na celu nie tylko wsparcie rządów w procesie reform gospodarczych, ale również ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w krajach regionu. Nacisk na rozwój sektora prywatnego, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, poprawianie klimatu biznesowego, promocję inwestycji zagranicznych, udostępnianie informacji gospodarczych sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych oraz pełniejszemu i bardziej efektywnemu wykorzystaniu możliwości rynkowych w krajach Europy Wschodniej, Południowego Kaukazu i Azji Centralnej.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość