Program nauczaniaPobieranie 0.77 Mb.
Strona1/10
Data18.06.2016
Rozmiar0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Angielskiej


KATALOG PRZEDMIOTÓW

PROGRAM NAUCZANIA
Studia pierwszego stopnia

studia niestacjonarne
Kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA
Profil praktyczny
ROK I

Tarnów

Rok akademicki 2012/2013
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Moduł Praktyczna Nauka Języka Angielskiego obejmuje następujące przedmioty:
PNJA – Gramatyka praktyczna

PNJA – Zintegrowane sprawności językowe

PNJA – Rozumienie tekstu czytanego

PNJA – Konwersacja

PNJA – Pisanie

PNJA – Fonetyka
Punkty ECTS: I semestr - 17 punktów

II semestr – 19 punktów

PNJA – Gramatyka praktyczna

Nr pola

Nazwa pola

Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Angielskiej

Studia niestacjonarne


2

Kierunek studiów

Filologia

3

Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu

PNJA - Gramatyka praktyczna

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa
6

Punkty ECTS
7

Rodzaj modułu

obowiązkowy

8

Rok studiów

I

9

Semestr

I i II

10

Typ zajęć

ćwiczenia praktyczne

11

Liczba godzin

60

12

Koordynator
13

Prowadzący

mgr Anna Stefanowicz-Kocoł

14

Język wykładowy

angielski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

brak

18

Efekty kształcenia

Wiedza:

Student


- ma wiedzę w zakresie sposobu użycia czasownika oraz powiązanych z nim struktur gramatycznych w języku angielskim zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej

- ma wiedzę na temat cech pragmatycznych i stylistycznych wybranych struktur syntaktycznych.Umiejętności:

Student


- ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w wybranej sferze działalności kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej- ma umiejętność wyjaśniania, interpretowania i komentowania zagadnień gramatycznych

- potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i użycia językaKompetencje społeczne:

Student


- efektywnie organizuje własną pracę i  krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych

- jest gotowy do podejmowania wyzwań, wykazuje się kreatywnością, umiejęnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role


19

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające:

- klasyczna metoda problemowa

- wykład konwersatoryjny

Metody aktywizujące:

- metoda ćwiczeniowa (ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia leksykalne)

- dyskusja dydaktyczna

- praca z podręcznikiem kursowym

- praca indywidualna

- praca w grupach

- wykorzystanie Platformy Edukacyjnej Moodle20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

- ocenianie ciągłe w formie testów (przykładowo: poprawa błędów, uzupełnianie luk, przekształcenia gramatyczne) oraz ćwiczeń podczas zajęć;

- ćwiczenia wykonywane samodzielnie na platformie e-learningowej

- egzamin pisemny z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego


21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną w semestrze I; zaliczenie bez oceny w semestrze II

Zaliczenie na podstawie testów przeprowadzanych w ciągu roku22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Założeniem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy studentów w zakresie czasownika oraz powiązanych z nim struktur gramatycznych w języku angielskim. Studenci zdobywają wiedzę na temat cech pragmatycznych i stylistycznych wybranych struktur syntaktycznych, w stopniu umożliwiającym komunikację na poziomie B2/B2+. Studenci mają do czynienia z mnogością testów ćwiczeniowych, natomiast każdy z działów kończy się testem diagnostyczno-prognostycznym, których celem jest przygotowanie do egzaminu końcowego.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

SEMESTR I


Czas i aspekt

- Czasowniki wyrażające stany • Czasy teraźniejsze (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous).

 • Czasy przeszłe (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous).

 • Czasy przyszłe, sposoby wyrażania przyszłości (Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, be going to, be about to, be to Future Simple in the Past, Future Continuous in the Past, Future Perfect in the Past, Future Perfect Continuous in the Past)

SEMESTR II • Czasowniki specjalne.

 • Czasowniki modalne i półmodalne (przewidywanie, prawda i prawdopodobieństwo, konieczność, obowiązek, rada, pewność, zobowiązania, zamiar, częstotliwość, przyzwyczajenia, nawyk, umiejętność, zdolność, pozwolenie).

 • Przyimki

 • Infinitives and gerunds (w funkcji podmiotu, w funkcji dopełnienia, formy bezokolicznika i gerundium, czasowniki łączące się z bezokolicznikiem i gerundium).

 • Imiesłowy (present participle and past participle)

 • Strona bierna (konstrukcja podstawowa, konstrukcja bezokolicznikowa, uzycie i ograniczenia

 • Forma causatywna

 • Mowa zależna (relacjonowanie zdań twierdzących, przeczących, pytających, rozkazujących, parafraza wypowiedzi.)

 • Okresy warunkowe. Unreal past, subjunctive
24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Practice books:

V. Evans, FCE Use of English 1

V. Evans, FCE Use of English 1

Vince, M. “FC Language Practice” Heineman 2000

Thomson A. J. & Martinet A. V. “A Practical Grammar of English” OUP 1998

Reference books:

Greenbaum S. & Quirk R.A. “A University Grammar of English” Longman

Swan M. “Practical English Usage” OUP

Thomson A. J. & Martinet A. V. “A Practical Grammar of English” OUP 1998

“Cobuild English Grammar” Co1llins 2000

“Cobuild English Usage” Collins 2000
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy